Erdély, 1948. január-február (5. évfolyam, 2-25. szám)

1948-01-03 / 2. szám

XoJttxaivtitf, IMS*, «ftMsoiw a, Szombat ¥„ évfolyam, 3, stAuu ft. ewrkesztésért és ki&ö&aéri felei: sa Romániai Szociáldemokrata Párt Ealossv&n Szemsetének Sajtóbizottsága 4 ulvfftl ^ Ara 5 luj Szerkesztőség1 és kiadóhlvstíiR Kolozsvár, Szabatte&g tér 30. L erű. Telelőn: 22-43. Csekkszámla: 4Ötf32. Tusa post. pint, ia a im. oonf. &p*. Dir. Gen. P. T, T, No. minimi iinTrMBiiiii—iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii—I■ ...11■» in ii inmi iw ui min SZÖGI E MOKKÁT A PÄRT KOLOZSVÁRI SZERVEZETEN EK NAPILAPJA » Z lff5Sf*C£lC^O IImi dCidOSf hangsúlyozták a nagy történelmi eseményt méltató szónokok as Ujesztendő küszöbén Románia népi köztársasága á tahkulásdt határtalan lelkesedéssel fogadták Kolozsvár dolgozói. --1 gyárakban. üzemekben és intézményekben éppen úgy, mint a város terein és valamennyi utcájá­ban e jelentőségű nag / eseményt tárgyalták. December Sl-re vrradó hajnalra tarnt zása­iődiszben álltaik Kolozsvár utcai t> a déli órákig benépesedtek a dolgozók tarka tömegével, akik ki- sebb-nagyobb csoportokban siettek gyülekező helyt;}: felé, hogy ott a ma még két pártban tömö­rült munkásosztály szónokait meghallgassák ós a népköztársaság mellett tüntessenek. A nagyüze­mek dolgozói munkahelyeiken spontán gyűlések keretében ünnepelték meg a történelmi fordulatot. A.nép §&jmt kesébe wette sorsa irányítását Such» luliu, pártunk kolozsvári fejezte be bt-.-sédét Suciu elvrár- népi beszédét. Miután magyarul aszerveztének főtitkára és Nagy sunk a hallgatóság zajos tetszés, ismertette a két történelmi Hatván elvtársak a „Capitol“' moz- nyilvánítása közepette. lentőbégü okmány szövegét, polgármester elv- társunk és Weitzel Kálmán, a me­mus felé vezet.. E harcban >— Constantin mondotta Wolff elvtárs óriást lel­kesedést keltő beszédében — . „ , , , Románia dolgozói mellett ma már &"-vel Szakszervezeti Tanacs ütka- ott állanak a falusi tömegek és a ra tartottak ünnepi beszédet, a népi demokrata hadsereg is. Royal mozgóban, ahol a CAM, ^...n^,eruii ma valóoan £afro Ady üzemek dolgozói egyek, céljaik e.s harcuk egyse- „ , , , . előtt Pnnte&nn es Ant»j elvtar« ges: uj, haladó alkotmány alkotá­sa s a világ békéjének megőrzése. Wolff elvtárs viharos tapssal sajt méltatták a nap jelentőségét. A Román Nemzeti Színházban jc- fogadott beszédét akárcsak 3 köztisztviselők, tanárok és ta ■:{£Ó termeit zsúfolásig megtöltő Nagy István etvtárs magyar zolta azokat, a döntő va- eseménye­Popescu elvtárs — a népköztársa­nitók nagygyűlésén Alexa Augus­----- -~e,j «H»u o t . . f tin és Heves Ferenc elvtársak, a : dolgozók előtt ismertették & tör- nyelven foglalta össze a. lezaj- két, amelyek 1946 március 8 óta sag es a kormány eltetesevel -e- ív. kerületi dolgozói előtt Stoica J ténelmi eseményt. -lőtt történelmi eseményeket. A országunkban lezajlottak. A hala- jezte be. Petre és Székely Béla elvtársak, a Nagy lelkesdésse! fogadott be- résztvevők, akiknek jelentős ré- rás természetes következménye A le irha tat] anul lelkes hangú la- CFR műhelyekben Dejeu Dumit- ezédében Suciu elvtárs történél- sze a folyosókra kiszorulva hall- nálunk is a Délkeleteurópaban 16- tu ^s résztvevői végül 111 Nagy Dezső elvtársak is­it mi visszapillantást, nyújtott az el- gáttá a szónokokat, viharos tező legutolsó királyság megszüné- ,, ^ mertették e történelmi fordulat imult. eseményekről, kiemelve a tapssal fogadták szavait. se, mely mint a feudalizmus utolsó két uuvozjo .% iratot küldtek a fontosságát. A nagygyűléseken a íkormány »ágyjelentőségii derno- — A politikai hatalmat ma át- jelensége, időszerűtlen, sőt biao- fővárosba; a népköztársaság —*------1- ----- u-‘­ibratikus vívmányait, amelyeket vette a nép s éppen ezért kö- nyos mértékben a haladás kerék- aökségének és a kormánynak, <n­résztvevok lelkesen tüntettek a néplcöztársaság mellett és vala­mennyi gyűlésről üdvözlő távira­ti munkásosztály segítségével a vet&ezetesebb harcot kell foly- kötője volt, A szocialista társa- Hasonló méretű impozáns nagy­ikét munkáspárt összefogásának tatamik, . hogy majd a gazüasá- dalom megteremtéséhez vezető ut- - . feledték ki ramszkv intéztek a kormányhoz, az uj I predményeképpe® sikerült végre- gi hatalom birtokában mielőbb ról ma már ez az akadály is el- *y '• ,? “ . román népköztársaság elnökségé­hajtani. megvalósítsuk a szocialista tár- simult Románia népeinek utjábót. dósukat Kolozsvár dolgozol az ui._hez, Groza Péter minisztere-nők. — Románia azon az utón ha­lad. mely a végső cél, a szociális román népköztársasággal szemben höz, valamint demokratikus par. v Corso mozgóban, ahoi Lazar la man tünkhöz. A nép hadseregének A mi népköztársaságunkat gadalmat —■ hangoztatta többek ment hasonlíthatjuk össze a poí- között Nagy István'elvtárs. ; gári köztársasági rendszerekkel A szónoklatok elhangzása után — hangsúlyozta a továbbiakban, felolvasták a király lemondó ok­— A “Romániai Népköztársaság iratát és a kormány kiáltványát, kaput nyit az uj társadalmi rend. majd a nagygyűlésen résztvevő ; szer felé s a monarchia bukása nyomdaipari munkások. valamint Az elmúlt év utolsó napján, de- met nem a trónok mögötti mes- köztársaság? magával sodorja az elmúlt, elő- a CFR adminisztrációs osztályai- comber 3i-én délelőtt a kolozsvári terkedések, hanem önmaga a nép Dimitriu tábornok lelkes be&zé- Jogokbl telített rendszerek sö. nak dolgozói táviratot intéztek helyőrségben' lévő összes parancs Irányítja. Védelmezzétek meg te- de végeztével Miien Florea szá­lét emlékeit. (Hatalmas taps.) az uj kormányhoz, a Népköztár- nokságolt, ©zredek és katonai ala hát. a népköztársaságot, annak a zados felolvasta azt a határozatot, i Minden dolgozót átkeli hasson e sasági Tanácshoz, Groza Péter kulatok között tették le az esküt népnek köztársaságát, amelynek amelyben a kolozsvári helyőrség nagyjelentőségű esemény, aminek miniszterelnökhez, valamint a a román népköztársaságra. A fiai vagytok s amely kezeitekbe tisztikara és legénysége uz* eskü következtében a nép saját kézé- képviselőházihoz amelyben szolt- Szabadság-téri Iparosegyiet er- fegyvert adott. A hadügymimsz lift vette sorsa Irányítását a to- tkuitásfc vállalnak és .üdvözlik a kelyéről — amelyen a katonai és tér nevében (szűnni nem akaró vábbi győzelmek felé halad Román Népköztársaságot, A Népköztársaság hihíáítása gyökeres wált&sáat i»nov. ^ivan ^szovjet főkonzul jeleni Românim politikai életében letétele alkalmából hűségéről biz­tosította a kormányt s a szomszé­polgári hatóságok. intézmények éljenzés) elfogadom eskütöket, sz-édos baráti népeket, élükön a képviselőin kívül jelen volt Ste- amelyet Örömmel továbbitok az felszabadító Szovjetunióval. A Dermata-gyár dolgozóival társaság megvalósításával jogos Schwelger Ignác és Butyka Fe- birtokosává vált alkotásainak cs renc elvtársak; ismertették a saját maga szabja, meg azt az Romániai Népköztársaság meg- utat, amelyet ezután követni .alakulásának nagy jelentőségét fog Schweiger elvtárs bevezető aza- sál többször félbeszakított vaiban rámutatott a numkásosz- szódét Schweiger eivArsunk is. erŐ3 és 'boldog Románia megto- elsőnek Dasear ezredes felöl- remtese érdekében Éljen a nép. vasta a király lemondási okiratát, majd C’aladiev í. Őrnagy a kor mány Idáit vány át ismertette. En­nek végeztével Dimitriu Romulus tábornok, a harmadik katonai Az ünnepélyes eskütétel diszfel­vonulással fejeződött b-e Eskütétel és újév & megtérnél, a rendőrségen és as igazságügyi pataiéban b,en szolgálják a közönség érde­keit. mert a megszületett uj nép- köztársaság a közérdek szolgála­tály sikereire, melyeket a Vörös Hadsereg segítségével történt fel­szabadulás óta lépésről lépésre valósítottak meg s amelyeket ma betetőzött a népköztársaság M­.. A román népköztársaság kikiél. fejezte be. hatalmas taps- '/f; a!kiAaáb41' » k“rolány ?? .¥'• mert. a “^síüíelett uj nép. a jelenlévő alakulatok megismé- ddkezeseinek megfelelően a had seregnekf az álami hivatalnokok, tát az ország minden egyes embe Az eskü letétele után a kormány nak, a megyei, városi -köztisztvise- rétöl elvárra. ue\ eben Bsanu Petre megyofőnök löknek december 31-én hűséges. Újév első napján a rendőrség December 30-án — mond it- kuf tenmoK a nepkoztarsa- legénységé es tiszt-kara. amely ta többek között — Románia népe súgta. Az eskütételt a helyőrség már előző n«p felesküdött a nép­Magyar nyelven Butyka elvtárs kekek sorolt fel demokratikus rend­szerünk vívmányait, kiemelve, ezzel a. lépéssel a ro­mániai népi demokratikus rend­kiáltása, mely újabb sikerek felé szer rohamléptekkel halad a szó nyitja meg az utat. cializmus — A népköztársaság kikiáltása vábbi gyökeres változást jelent Roma- ta aia politikai életében, amelyet szónok -w- - ^ ^ újabb gazdasági és szociális re- vasta a. király lemondó okiratát népköztársaságnak, tiszteljétek a JC* A megyehaza nagyrormé form ok követnek — mondotta és a kormány kiáltványát, amit a törvényeket, amelyeket a haza és ben délután gyűltek össze a me. többek között elvtársunk. résztvevők hatalmas éjjennéxG ţ ó; <.--'seg^ képviselóipóznak a nép gy^ beiső és külső szolgálatainak cso]ták — A munkásosztály a népköz- fogadtak, boldog, jobb jovoje érdekeben. Plf.rí> v Előre a népi remokracia xnegszi- Csztvi3doi, ak?k Suna “vtte we­A hadae-FOg a dotgossőh mellett lánütásáérti! gyefőnök előtt letették; az előirt évi üdvözlés keretében déli .12 , ’ A megyefőnök lelkes éljenzé- esiküt és aláírták az erre vonatko- órakor a megyefőnök fogadta az A Vegyes szakszervezet és a Elsőnek Popescu elvtárs román eek közepette befejezett beszéde _ó iiirwbeb“ nvilitkozatokat Összes kolozsvári áll™, kC Magántisztviselók szakszervezetei nyelven ismertette Mihály király után Onojescu Gheorghe ezredes, v y, " *' , 0 aru J’ 0“ együttes tömeggyülésen ünnepel- lemondási nyilatkozatának, vala- valamint Zamfiropol Constantin, A Var°sházan délután 4 orrúkor igazgatási, egyházi, kulturális és ték meg a román köztársaság mint a kormány tagjai által alá- Encu!escu Nicolae és Stefan©scu folyt le az eskütétel a közgyűlési társadalmi intézmények Vezetőit, megszületésének történelmi nap- irt történelmi okmány szövegét. loan alezredesek olvasták fel ez- nagyteremben, ahol a város ősz- akik biztosították a meayelünóköt* jak A zsúfolásig megtelt Állami Ezután vázolta, a történelmi és redeik hűségnyilatkozatát. Apos. „ _ ,. . Magyar Színházban munkásdalo- szociális fejlődésnek azokat az tol Vasúié őrmester és Rusu Iosif ltJ’" / 1. s v .b< l" n 1 e e en ^lvei a n€P* kát éneklő, a köztársaságot és okait, melyeknek ismeretében nem közlegény rövid 'beszédekben ‘amurt a városi villamosuzem es köztársaságnak, minden erejükkel demokratikus vezetőinket, valu- hatott meglepetésként az állam- hangsúlyozták, a népköztársaság vizmii tisztviselői és. mtmkásai és igyekezetükkel a demokratikus műit a Szovjetuniót és Sztálin fonna megváltoztatása. biztosítéka annak, hogy Románia tettek esküt Az eskütétel előtt a népköztáraasá generaUsszimnszt éltető lelkes Demokráciánk előtt hatalmas a béke utján halad a baráti szov- ^wáttmester fooadtn a- eaves colnál ni tömeg gyűlt össze. Az ünnepse- uj perspektívát nyit ez a váltó- jet nép mellett. Hasonló értelem- ' ^ S‘J* G-Óii get a színház zenekara által elő- zást — mondotta — s még in- ben beszélt Haralambie Nicolae szolgálati ágak vezetőit, akik az kveßztor előtt, akiknek szeretetü- ket és nagyrabecsülésüket tolnia­A megyeházán a s-oká-os uj­ügyót fogják „ Hl mmmn .. _ A bírák és igazságügyi tisztvi­adott Intemacionáíé vezette be, kább lehetővé teszi a dolgozók alezredes is, majd ismét Dimitriu újév alkalmából jókívánságaikat f|ők a iiépkö^iái^iiságra a híva. der «Ívtársunk mondotta el ün* cyitéka annak, hogy a törtéuei. évben még fokozottabb mérték? (Folytatás az utolsó oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék