Erdélyi Lapok, 1933. július-szeptember (2. évfolyam, 144-220. szám)

1933-07-01 / 144. szám

íz. évfolyam,, léé. (é39) szám 3 Lei * Szombat, 1933 jullus 1 zioAr Ka aPesf Főszerkesztő DR. PAÁL ÁRPÁD KERESZTÉNY MAGYAR POLITIKAI NAPILAP Előfizetési arak : f«*51 érre 800, félért* tíXKnegj.dénn 2W, «gr Hóra TO lei. Maflíarornagen: Léé» erre $0 P. félévre 25 P. negyedévre 0 P. Egyes szám ára 20 íiUén vasárnap éa ünnepen 24 fillér; Főműnk at árs W. GYÁRFÁS ETJBMÉR á Magyar Párt szociális programja Ellenőrizhetetlen rémhírek Hindenburg elnök állapotáról és Hitlerről a világsajtóban A bécsi és svájci lapok szerint Hitler rohamosztaggal őrizteti a birodalmi elnököt — és életére tör Budapest. Saját tud. A külföldi sajtó a leg-fantasztikusabb híreiket hozaa forgalomba Hindenburg betegségével kapcsolatban. Ezek a iiirak azonban abszolút elleaőrzibetettenek. A bécsi lapok szerint Hindenburg súlyos beteg és fogoly Neudeckbem. Rohumosztagok már két napja megszállva tartják a kastélyt <s valósággal áttörhetetlén gyűrűt- alkottak körü­lötte. Zürichi jelentés szerint a svájci lapok azt írják, hogy Hitler az elnök életére tör. sőt már odáig megy, hogy orvost sem enged a nagy­beteg Hindeniburg ágyához. A francia lapok úgy tudják, hogy Hinden­burg már jobban van. Az elnököt — e hírek szerint — könnyebbtennésaeitü szé-Lhüdés érte. Mindezzel szemben a bérli,n.i jelentések szerint — mint alább olvasható — csütörtökön Berlinből jelentik: Hitler kancellár csü­törtökön Neudeck.be utazott, ahol kihalIgatáspn jelent meg Hugemberg birodalmi elnöknél. Hi­vatalos jelentés szerint az elnök Hitler indít­ványára elfogadta Hugenberg birodalmi gazda­sági miniszter lemondásét. A hat gazdasági miniszteri tárcát, amely eddig Hugemberg ke­zében összpontosult, most saétosztoták. Az elnök birodalmi gazdasági miniszterré Kurt Schmidtet, az Alleince biztosítótársaság elmökigazgatóját, mezőgazdasági miniszterré Darré képviselőt nevezte ki. A birodalmi elnök Bang gazdásági államtitkárt ideiglenes nyug­állományba helyezte s ügykörét Gottfried Feder iriémökmek, a nemzeti szoeiálistapárt ismert kiváló teoretikusának adta át. Von Rohr fold- , művelésügyi államtitkár továbbra is megma­rad állásában. Papén Ionics küldetéssel Rámába érkezeti. Rómából jelentik: Papén helyettes kancel­lár Rómába érkezett, hogy a bajor katolikusok ügyében egyeztetési tárgyalásokat folytasson a Vatikánnal. Alii tó lúg vatikáni követ lesz Papén. A német katolikusok nagy reménykedéssel nézitek Papén akciója elé. Ettől remélik, hogy a nemzeti < szocialista forradalom velük eny­fogadta Hitlert, akinek jelentőseire intézkedett, kinevezéseiket foganatosított, vagyis aláírta a kinevezési okmányokat-. Bizonyos, hogy az ellenséges sajtó híradá­sai túlzottak szoktak lenni s egyelőre a francia hírszolgálat anyagát lehet hitelesnek elfogadni, amely az elnök kisebb!erm-észetü betegségéről adott hírt. Hitler kilép a katolikus egyházból Párizsból jelentik: A Havas-ügynökség Vatikánvárosiből érkezett táviratot közöl, amely szerint egyházi körökben nagy nyugtalanságot keltenek azok az c ’i^'orizbetetien hírek, mint­ha Hitler Adolf ’ki tudvalévőén katolikus, az egyházból való kilépés gondolatával foglalko­zik. Lehet, hogy ez a hír is az ellenséges sajtó hadjáratához tartozik s így ez sem megbízható. hőbben fog -elbánni, mint a többi párttal. Jo­han Papén 'küldetésének*fontosságát növeli az a tény. német katolikus centrum éppen most készül dönteni: önként oszoljon-e fel, vagy pedig várja meg a feloszlatását. Tálalás Németországban a katolikus egyesületek ellen Ludwigshafénből jelentik: Kormányrende­letre Pfalz több községében a csendőrség és rendőrség elkobozta a katolikus egyesületek vagyonát. Magában Ludwigshafenben 8 plébá­nia vagyonát kobozták el. A katolikus ügyek védelmére külön szervezetet alakit a Centrumpárt. Berlinből jelentik: A Centrumpárt vezető­sége csütörtökön tanácskozott a német nemzeti front feloszlása folytán beállott új helyzetről. A vezetőség egyetlen lehetőségnek tartja a párt önmagától való feloszlását. A katolikus ügyek védelmét egy, a politikától különválasz­tott, újonnan alapítandó szervezetre: a kato­likus szövetségre kívánják ruházni. Irta: Paál Árpád Csöndes, tisztalelkű kisvárosban, ahol azonban a tempózás kedvéért van­nak hatalomfitogtatók és politikus csa-; lafinták is, sok törődéssel él egyik meleg-; érzésű és átfogó gondolkozáséi barátom.1 Ő mondotta múltkoriban egy beszélgeté-1 sünk alkalmával: — A római pápa mindenesetre nagy; úr a világban, mégis bátran lehajol az, emberhez. Nekünk, a Magyar Pártnak is lehetne valami olyan határozott szociá-j lis programunk, amely a pápa irányi-' tását búzdító példamutatásnak veszi. Megjegyzem, hogy az az illető bará­tom, aki ezt mondotta, nem hitsorsosom, de a keresztény közösségben egy velem. Nagyon jól esett a mondása, de nem csu-i pán azért, hogy a hitbeli együttérzésnek a megnyilvánulása volt, hanem inkább azért, mert hirtelenerejű, nagy felvilágo­sítás volt benne. Hiszen természetes do­log, hogy amikor népünk fennmaradásá­ról van szó, akkor a megtartó, a konzer­váló irányú szellemi erőket kell annak a népnek az életébe elhozni. Minél meg- próbáltatottabb lett a kisebbségi létre való leszorulás után az életünk, minél inkább kikezdett így az elégedetlenség és köny-i nyen izgathatóság, s minél inkább meg­van így bennünk az önmagunkkal való ineghasonlás hajlandósága is: annál na­gyobb szükségünk van a nemesértelmű; konzervativizmusra. Arra, amelyik nem merevség a korok változásaival szemben, hanem ősi jóságok átplántáló és föltá­masztó melegsége van benne, amely az új korokban is mindig örökérvényű. Ami társadalomrendező útmutatás a mostani római pápa szociális irányú kör­leveleiben s különösen a „Quadragesimo anno“ ciműben megnyilatkozott, az a két­ezeréves keresztény világnézet szellemé­ből való. A legnemesebb konzervativiz­mus hajtása. Azon már minden művelt és jóakaratú ember túlvan, hogy a pápa társadalomgyógyitó Írásait felekezeti 'szempontból nézze. A „Quadragesimo anno“ című munkában nemcsak a kato­likus egyház feje szól, hanem a^ a tudós szociológus is, akit Ratti Achilles néven szintén világszerte ismertek, mielőtt XI. Pius pápa lett volna a neve. A pápai vi­lágtekintély magaslatán egy egyébként is nagyember szól mindenkihez a vilá­gon, s megszólalása elválasztó erejű a társadalmi irányok szélsőségei között. Nem kialkuvás ezekben, nem áthi­dalás a kapitalizmustól a bolsevizmusig és vissza, hanem határozott ember- szeretet. Nem ködös összevegyítés az el­lentétekből, hanem határozott iránymu­tatás a zűrzavarok között. Megmondja, hogy a földi javak a bőségesen termelő iuüusztriálizmus korszakában nincsenek Hindenburp csütörtökön fogadta Hitlert és elfogadta Huggpberg lemondását, s helyébe Kiirt ienmiedtet nevezte ki-- Papén római követ lesz —

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék