Esti Budapest, 1952. július (1. évfolyam, 75-101. szám)

1952-07-12 / 85. szám

fl MDP BUDAPESTI PÁRTBIZOTTSÁGA ÉS fl FŐVÁROSI TAilACS LflPJfl L ÉVFOLYAM, 85. SZÁM. ARA 60 FILLER SZOMBAT, 1952. JULIUS 12. Fellendült a verseny az alkotmány~ünnepe tiszteletére a budapesti Gheorghiu-Dej Hajógyárban Büszkén hirdeti az új nevet a tábla a volt Ganz Hajó kapuja felett. Gheorghiu Dej Hajógyár! Ezt a nevet viseli tegnap délután óta a volt Ganz Hajógyár. Az új név a gyárkapu felett és a műhelyekben lobogó piros zászlók azt hirdetik: tovább mélyül a magyar és a román nép megbonthatatlan, örök ba­rátsága. Az öntödében idősebb dolgo­zóval, Cejka István elvtárssal, az öntöde békebizottsági titká­rával, a magkészítők csoportve­zetőjével beszélgetünk. 1905 óta dolgozik a szakmában, ti­zennyolc éve a gyárban. — Keserű kenyeret ettem én a múlt rendszerben ebben az üzemben. Két és fél évig egyet­len Ganz-gyár sem vett fel munkára, mert mint vörös ka­tona résztvettem a Tanácsköz­társaság védelmében, Cejka elvtárs hatvanöt éves. Mint gyermekei, úgy veszik kö­rül az átképzetf magkészítők. Mosolygós fiatal lány áll előt­tünk, Simon Júliái. Tizenhétéves. „Tudom — mondja —, nekünk fiataloknak kell a munkában példát mulatnunk, akiknek a legszebb, legvidámabb az éle­tünk ebben az országban. Az alkotmány ünnepének tiszteleté­re megfogadtam, hogy 5 száza, lékos selejlemet 2.5 százalék­ra csökkentem. Csütörtökön már 187 százalékra teljesítettem új normámat, de most a gyár új neve arra kötelez, hogy még magasabbra emeljem teljesítmé­nyemet A névavató ünnepségen sok- száz dolgozó lelkesedéssel fo­gadta el azt a javaslatot, hogy az üzem dolgozói szocialista munkaversenyre hívják ki a bukaresti Rákosi Mátyás Mü­vek dolgozóit. Cejka elvtárs magkészítő-csoportja már ennek a versenynek szellemében küzd, amikor minden erővel a selejt csökkentésére törekszik a har­madik negyedévi terv sikeres teljesítése érdekében. Az öntödében Jánosik János elvtárs, Kossuth-díjais sztaha­novista magkészílő, örömmel új­ságolja, hogy a névavató ün­nepség után többen máris újabb vállalást tettek alkotmányunk ünnepére. Musils József elv­társ sztahanovista, brigádjával elhatározta, 1.7 százalékról 1 százalékra csökkenti selejtjét. — Gheorghiu Dej elvtárs ne­véhez méltóan teljesítjük fo­gadalmunkat — mondja Jáno­sik,elvtárs —, az öntöde dol­gozói harmadik negyedévi ter­vüket 15 százalékkal túltelje­sítik. S küzdünk azért, hogy mindazok a hibák, amelyek még a „Ganz” névre emlékeztetnek,' mielőbb eltűnjenek. Telefontudósítás Helsinkiből a 6. oldalon Sásdi István ács az újpesti összekötő vasúti híd építkezésénél a Duna felett. Május 17-e óta több mint 6 és félmillió nyugatnémet szavazott a militarista egyezmények ellen • BERLIN, július 12. (MTI) A „német megegyezés kongresszusa” Düsseldorfban közleményt adott ki a Nyugat- Németországban folyó második békenépszavazás eddigi eredményéről. A Düsseldorfban kiadott köz­lemény rámutat, hogy 1952 május 17-e óta — amikor a bonni különszer­ződés elvetését és a német békeszerződés megkötését követelő népszavazás meg­kezdődött, — Nyugat- Németország területén 6,591.953 ember szavazott a militarista paktumok ellen. — Ez a 6,591.953 szavazat — emeli ki a közlemény — az egész német nép véleményét tükrözi és arról tanúskodik, hogy Adenauer a nép akarata ellenére írta alá a keretszerző­dést és az úgynevezett európai védelmi, egyezményt s most a nép akarata ellenére igyekszik elérni a szerződések ratifiká­lását. 15 kerületre osztják fel a Német Demokratikus Köztársaság területét BERLIN, július 12. (MTI) A Német Szocialista Egység­párt II. konferenciájának pén­teki ülésén Otto Grotewohl elv- társ, a párt elnöke felszólalásá­ban a közigazgatás mélyreható átépítésének kérdésével foglal­kozott. — A szocializmus építése az államapparátus alapvető átépí­tése nélkül elképzelhetetlen — mondotta Gratewohl elvtárs. majd a Német Szocialista Egy­ségpárt központi bizottsága ne­vében javasolta, bogy a Német Demokratikus Köztársaság öt tartományát osszák fel 15 kisebb kerületre. Azt a munkát, amelyet eddig a tarlománygyűlések és a tarto­mányi kormányok végeztek, a jövőben e 15 kerület képviselő testületéi és hatóságai látják majd el. Ez azt eredményezi, hogy a közigazgatás tevékeny­sége gyorsabb, közvetlenebb, pontosabb és élettel telítettebb lesz. Ha minden ilyen kerület átlagosan 15 járásra oszlik, a közigazgatás munkája operatí­vabbá válik és a közigazgatási hivatalok közelebb jutnak a dolgozó néphez. Ml LÉTESÜL A HARMADIK NEGYEDÉVBEN a X. kerületben A X. kerületi tanács a harma­dig negyedév során többszáz­ezer forintot fordít újabb léte­sítményekre. Július 15-én meg­kezdik a Körösi Csoma-út 53. szám alatt a kerület harmadik körzeti orvosi rendelőjének épí­tését, 124.000 forintos költség­gel. Augusztusban bölcsőde épí­tését kezdik meg a Keresztúri- úfton. A bölcsőde tizenkét helyi­ségét központi fűtéssel is ellát­ják. Befejezés előtt áll a Tom- csányi-úti népfürdő átalakítási munkája. Több új edzőpálya is készül a harmadik negyedévben, melyekre mintegy 210.000 fo­rintot költenek. A Csajkovszkij- parkban mári_s_ megkezdték egy játszótér építését. Rövidesen megkezdik a barmatutcai él- munikásházak környékének par­kosítását is, mintegy 170.000 forintos költséggel. Ahol az új létesítmé- | nyék tégláit gyártják js A Kőbányai Téglagyár döl-\ gozói a koreai műszak alatt 5 365.000 égetett téglát, 495.000 8 nyerstéglát, 15.900 padióla- 5 pót, 12.000 keramitíapot és 5 követ gyártottak terven fe- 8 lül, hozzájárulva ezzel a ke- 8 rületben folyó hatalmas épít- sj kezésekhez is. A terven fe- s lül gyártott építési anyai- í gok tiz családi házhoz, har- f mine fürdőszoba használatú- 8 hoz és egy 120 négyzetméte- § rés műhely padlóburkolásé- sj hoz elegendőek. A koreai mű- 8 szak eredményeinek tovább- c fejlesztésére az üzem dot- S gozói alkotmányunk ünne- fl pe tiszteletére felajánlották, c hogy augusztus 20-ig egy 8 millióra emelik a terven fe- 8 lül gyártott tégla mennyisé- 8 gát. 8 □OOOCX)OOOOCJOOOOOOOOOOOOOOC)OC)OOOOOOOOOCxS a XVI. kerületben A XVI. kerületi tanács építé­si osztálya szintén nagyarányú építkezéseket indít a harmadik negyedévben. Mátyásföldön a Baross Gábor-utca 30. szám alatti általános iskolái négy tanteremmel' bővítik. A Mészá­ros József-utca 22. alatt orvosi rendelő és egy anya- és csecse­mővédő intézet épül. Sashal mon a Bajcsy Zsilinszky-út 5. szám alatt a Szabadság kultúr- otthonban új termet építenek. Ebben az évben kezdik meg az Ikarus-gyár dolgozói részére kultúrház építését, mintegy két millió forintos beruházással. Megkezdték több megrongált útszakasz helyreállítását is. (MTI) Hatpercenként indulnak a HÉV-vonatok, Csillaghegyen is megálln ak a sebesvonatok vasárnap Budapest dolgozói munkaszü­neti napokon szívesen látogat­ják meg a Budapest-környéki dunamenti pihenőhelyeket. Hogy a dolgozók számárai ezeknek a helyeknek a megközelítése még gyorsabb és kényelmesebb le­gyen. a MÁV megsűrítette a HÉV Békásmegyer és Pün­kösdfürdő felé és a Margit-híd leié közlekedő járatait. Vasár­nap és munkaszüneti napokon feggel 8 órától 11.30-ig a Mar­git-híd és Békásmegyer—Pün- kösfürdő között 6—7 percen­ként indulnak ai HÉV-járatok. A Margit-hid állomásról a se­besvonalokat -Csillaghegy meg­állóhelyen is megállítják. A ki­rándulók zavartalan visszaszál­lítása érdekében délután 17.30- tól este 22 óráig ugyancsak 6— 7 percenként indulnak szerel­vények Békásmegyer—Pünkösd­fürdő állomásról. Kötörcggclek kultúrműsorral A Magyar Nemzeti Bank dol­gozói is nagy szeretettel veszik ki rés-züket a koreai nép .meg­segítéséből. A kötőreggeleken az MNDSZ-asszonyok szorosan együttműködve a békebríottsá- gi aktívákkal folytatják a mun­kát és a kötőreggeleket kultúr­műsorral teszik színesebbé. Az utóbbin felolvasták Méray Tibor „Tanúságtétel” című munkáját. A gyűjtések eredményei forint­ban is igen szépen megmutat­koznak. Július 5-ig 70.155 forint értékű koreai bélyeget adtak e1, meiy a béralapnak 2.95 száza­léka és az egy főre eső átlag 51.73 forint. Szeretettel üdvözöljük Nazim llikmet elvtársat Szeretettel üdvözöljük a hazánkba érkezett Nazim Hikmet elvtársat, a nagy török költőt, a Nemzetközi Béke- díjjal kitüntetett bátor békeharcost. Nazim Hikmet elvtárs tizenkét évig sínylődött a török reakciós kormány börtöné­ben. Még tizenhatévi rabság állt előtte, amit a török nép elnyomói, szablak ki rá bátor és megalkuvásnélküli maga­tartásáért, amikor a világ dolgozói tudomást szerezlek arról, hogy a börtönben elviselt embertelen bánásmód következté­ben komoly veszély fenyegeti életét. Egy harcos világmoz­gatom meghozta a reakciós török kormány és nyugati fel­bujtóik makacs ellenállásával szemben is a török nép nagy fia számára a szabadulást. A magyar dolgozók harcos kom­munista üdvözletüket küldik Nazim Hikmet elvtársnak. Holczer Béla Fővárosi Autóbuszüzem Legújabb jelen lés a l*e<őíi-liíd építéséről A Petőfi-híd építkezésénél pénteken reggel még'nárom főtartó övrész beszereletlen volt. A József Attila- és az Ady Endre-úszódaruk reggel hét órakor megkezdték az egyenkint mintegy tizennyolc-húsz tonna súlyú övrészek beemelését. Este hét órára megtörtént az utolsó övrész beemelése is. A beemelt három övrészt egyidejűleg ösz- szekapcsolták a budai meder­pilléren lévő tartóoszlopokkal. Így már a csavarozási mun­kát végezhetik. \ Ma délelőtti telefontudósilásunk Kopenhágából: Elek Ilona: „Mindent elkövetünk valamennyien, hogy sikeresen szerepeljünk“ Kopenhágában vasárnap este nyitják meg az 1952. évi női tőrcsapat világbajnokság küz­delmeit, amelyek során pástra lépnek a legjobb magyar női törözök is. A sorrakerülő mér­kőzéseket igen nagy érdeklődés előzi meg, annál is inkább, mert a benevezett tíz nemzet versenyzői közül a franciák, dá­nok, magyarok és olaszok, vada mint az Egyesült Államok és az osztrákok közel egyforma esély- lyel küzdenek egymással a vi­lágbajnokság eldöntéséért. Ä Kopenhágába • érkezett ma­gyar vívók egyébként egy kol­légiumban kaptak szállást. Te­kintettel arra, hogy az olimpia előtt hatalmas a nemzetközi for­galom, a rendezőség nem tudott a magyaroknak megfelelő szállodai elhelyezést biz­tosítani. Megígérték azonban, hogy ha­marosan szállodába költöztetik át vívóinkat^ — Megérkezésünk óta rend­szeres edzéssel készülünk a nagy világversenyre — mon­dotta Elek Ilona olimpiai baj­noknőik. — Úgy érzem, jó tor mában vagyok. Nehéz beszélni az esélyekről, hiszen igen jó­képességű ellenfelek ellen keli majd mérkőznünk. Legnagyobb ellenfelemnek most is a dánok kitűnő tőrvívóját, Lachmaiint tar­tom, aki ellen már többször, a vi­lágbajnokságon és a londoni olimpián is mérkőztem. Min­dent elkövetünk valamennyien, hogy a női tőrcsapat világbaj­nokságon sikeresen szerepel­jünk. A világbajnokság komoly ér­tékmérője lesz majd az olimpia előtt annak, hogy egyénileg je­lenleg kik a legjobbak a vilá­gon a női tőrvívásban. A muli évben Stockholmban megrende­zett világbajnokság során, ami­kor a magyar válogatottak a franciák mögött a második he­lyen végeztek, a négyes dön­tőben igen szoros küzdelmek alakultak ki a franciák, 'dánok, magyarok és olaszok között. Pillanatnyilag még nem tud­ható, hogy az egyes nemzete­ket kik képviselik ezen a talál­kozón. annyi azonban biztos, hogy a magyar színeket képvise­lő versenyzők nagy küzdel- - mek előtt állnak. Valamennyiknek tudásuk legja­vát kell nyujta-niok ahhoz,- hogy a várakozásnak megfelelően sze­repeljenek a kopenhágai . .női tőrcsapat világbajnokságon, amelyet vasárnap este fél 8 órakor ünnepélyesen nyitnaK meg. B. B. VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék