Esti Budapest, 1956. június (5. évfolyam, 128-153. szám)

1956-06-15 / 140. szám

Két héttel a félév vége előtt-— Kitűnő új módszer a Ganz Vagonban — Túlteljesítették június első dekádjdt a téglagyáriak — Miért nem sxő csak kifogástalan árut a Csillaghegyi Lenárugyár ? — A mai számunk tartalmából: Feltárulnak a jégvilág titkai (a 2. oldalon) Bátran a pártdemokrácia útján (a 3. oldalon) Miért szükséges, hogy a lakásgazdálkodást átvegyék a kerületi tanácsok , (az 5. oldalon) Többorsós célgép — nagyobb termelékenység A Ganz Vagon- és Gép­gyár 545-ös műhelyében gyakran gondot okoz a mo­torok hajtórúdjainak idő­beni elkészítése. Balogh Károly elvtárs, a motor­­gyártás üzemmérnöke, most egy eddig aránylag kihasz­nálatlan, több orsós célgép­re kísérletezte ki és állította be a hajtórudak megmun­kálását. Ezen a célgépen nagyobb termelékenységet érnek majd el a dolgozók, gyorsabban munkálják meg a (hajtórudakat. Képünkön: Balogh Károly ellenőrzi Kövér János esztergályos munkáját. 225 ezer égetett tégla terven felül Június első dekúdjában A csepeli, a lágymányosi, az Üllői úti és a többi nagy buda­pesti lakóház-építkezéshez sok téglára, cserépre és más építő­anyagra van szükség. Az utóbbi időben több építkezé­sen zavart okozott a rendszer­telen anyagellátás s ezért nagy az érdeklődés az anyaggyártó vállalatok munkája iránt, hiszen je­lentősen tőlük függ, hogy az építkezések dolgozói túlteljesítsék tervüket, hogy minél előbb minél több lakás épüljön. A budapesti téglagyárak jú­nius első dekádjában teljesítet­ték téglagyártási tervüket. Egetett téglából 225 ezer darabot termeltek terven felül. Kiemelkedő ered­ményről számolhat be a Csillaghegyi Téglagyár. Derekasan dolgoztak az új­laki téglagyáriak is. A Kőbá­nyai és a Bécsi úti Téglagyár a tervezettnél kevesebb égetett téglát gyártott, Nem kedvezőek azonban az eredmények a cserépgyártás­ban. Június első dekádjában a budapesti üzemek égetett cserép termelési tervüket csak 80,4 száza­lékra teljesítették. Az adósságból mintegy 100 családi házat lehetne be­fedni. A hónap hátralevő részében az Újlaki, a Bécsi úti és a Lő­rinci Téglagyárnak nagy erő­feszítéseket kell tennie, hogy pótolják az elmaradást. — Miért van leeresztve az Allatkertben a madártó vize ? — ezt kérdezték többen szer­kesztőségünktől, s ezt kérdez­tük mi is Ve ér Lászlótól, az Állatkert propagandistájától. — A tavat 26 éve nem tisztí­tották, Ez idő alatt 20—30 cen­timéteres iszap képződött a tó fenekén. Most kitisztíttatjuk a tavat. — S máért nem télen végez­tették el e munkálatokat, ami­kor a madarakat amúgy is máshová kell elszállásolni? — Tulajdonképpen már no­vemberben leéngedtiik a tó vi­zét. A munka meglehetősen vagy, csaknem 100 köbmé­ter földet kell megmozgat­nunk, s anyagi okok játszottak közre, hogy a munkálatok el­húzódtak. — Mikor gyönyörködhetnek újból a látogatók az Állatkert madaraiban? — A közönség kedves mada­rai, amelyeket ideiglenesen a kis tóba helyeztünk, egy-két hét múlva megint a nagy tó­ban láthatók majd. Ha a Budai Pamutfunó hibás fonalai s/áilít.M Nyári ruhákhoz pamut- és lenvásznakat, külföldre bú­torszöveteket készítenek — sok más cikk között — a Csil­laghegyi Lenárugyár dolgozói. Exportra csak kifogástalan minőségű árut szállíthatnak, de belföldön sem kerülhet for­galomba hibás anyag. Ezért a gyár versenymozgalmának legfontosabb feladata az I. osztályú áruk arányának növe­lése. Májusban túlteljesítették minőségi előirányzatukat, de a rühavásznak és a bútorszövetek gyártásában sok volt a hiba. Ennek legfőbb oka az volt. (hogy a Budai Pamutfo­nó csíkos, csomós pamutfonalakat szállított. Most a jú­niusi versenyben a Csillaghegyi Lenárugyár dolgozói több kiváló minőségű vásznat és bútorszövetet akarnak gyárta­ni, — de éhhez jobb fonalakat várnak a Budai Pamutfonó­tól is. VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! AZ UDP BUDAPESTI PÁRTBIZOTTSÁGÁNAK ÉS BUDAPEST FŐVÁROS TANÁCSÁNAK LAPJA s folytatják a hivatalos tárgyalásokat Tito elnök pihenéssel tölti az időt Szocsiban SZOCSI, június 13. Szocsi, a híres üdülőhely szívélyesen fogadta Tito elnö­köt és kíséretét és a rendkívül szép idő az első benyomásokat is igen kellemessé tette. Tito elnök pihenéssel tölti az időt Szocsiban. A „Bocsarov Ru­­csej”-villában szállt meg, amely egyébként K. J. Vorosi­­lovnak, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa Elnöksége elnökének rezidenciája. Nagy sétákat tett a parkban, reggel pedig hor­gászott. Tito elnök felesége, Jovanka Broz kirándult Bolsoj Akunra. a közeli kiránduló­­helyre, ahonnan gyönyörű kilá­tás nyílik az egész kaukázusi tengerpartra. Edvard Kardelj, a szövetsé­gi végrehajtó tanács alelnö­­ke, Kocsa Popovics külügyi államtitkár és a küldöttség többi tagja megtekintette a vá­rost és anncek délszaki növény­zetű parkjait. Szocsiban a filmszínházak jugoszláv filmeket mutat­nak be Tito elnök itt-tartózkodása tisz­teletére, a helyi lakosság és a nyaralók tömege pedig minde­nütt szívélyesen fogadják és üdvözlik Tito elnök kíséreté­nek tagjait.­A jugoszláv köztársasági elnök 2—3 napot tölt Szo­csiban, majd azután re­pülőgépen visszatér Moszk­vába. Szovjétunióbeli tartózkodásá­­nak utolsó részében folytatják a szovjet—jugoszláv politikai tárgyalástíkat, majd sor kerül a Iközös közlemény aláírására: Ezenkívül Tito elnök megtekint egy. repülőgépgyárat, egy re* pülőteret és néhány más ob­jektumot. Tito elnök és kísére­tének tagjai szovjetunióbeli tartózkodásuk utolsó napját Kijevben töltik el, (Tanjug) Hruscsov elvtárs visszaérkezett Moszkvába MOSZKVA, június 15. Hruscsov elvtárs — Tito el­nökkel Leningrádban és a Szovjetunió déli részén tett több napos látogatása után — tegnap visszaérkezett Moszk­vába, (TASZSZ) tovább javul Eisenhower elnök egészségi állapota WASHINGTON, június 15. Az Eisenhower elnök egész­ségi állapotáról kiadott orvosi jelentés szerint az elnök álla­pota tegnap tovább javult. Hőmérséklete, vérnyomása, ér­verése és légzése továbbra is normális. (TASZSZ) A franciák kérni fogj ák Washingtonban az embargo enyhítését Hétfőn kezdődnek a francia «amerikai, megbeszélések PÁRIZS, június 15. Párizsi politikai körökben tudni vélik, hogy Pineau kül­ügyminiszter washingtoni útja során felveti majd a stratégiai fontosságú anyagok listájának (embargo) rugalmasabbá téte­lét. Politikai körök értesülése szerint Nagy-Britannia legalább annyira szeretné a jelenle­gi lista felülvizsgálását, mint Franciaország. Erről a kérdésről már szó volt a francia államférfiak moszk­vai látogatásakor. A francia vezetők akkor kijelentették, hogy latba vetik befolyásukat Washingtonban a Szovjetunió és a népi demokráciák irányá­ba történő szállítási korlátozá­sok enyhítése érdekében. A francia—amerikai tár­gyalások érdemben hétfőn kezdődnek és három napig tartanak. A párizsi sajtó szerint Pineaá és Dulles minden fontos nem­zetközi problémát megvizsgálj Pineau beszámol majd moszk­vai útján szerzett tapasztala­tairól, és a két külügyminisz­ter eszmecserét folytat a szov­jet politikáról. A megvitatandó kérdések között szerepel a le­szerelés is, figyelemmel Bulga­­nyin legutóbbi levelére^ Indiai lap: „Kiábrándító lenne, ha Nehrunak Eisenhower helyett Dulles-szál kellene tárgyalnia Washingtonban" ÚJ-DELHI, június 15. Az indiai kormányhoz közel­álló Hindustan Standard egyik kommentárjában annak a vé­leményének ad kifejezést, hogy kiábrándító lenne, ha Nehru miniszterelnöknek amerikai lá­togatása alkalmával Dulles­­szal kellene találkoznia Eisen­hower helyett. Az indiai lap felteszi a kérdést: vajon a mai körülmények között, amikor Eisenhower elnök beteg, szükség van-e egyáltalában Nehru amerikai látogatásá­ra? „Miután sok reménnyel vár­tuk a Nehru miniszterelnök és Eisenhower elnök közötti nyílt eszmecserét, minden más tárgyalás, amelyben Dulles játszana a főszerepet, kellemetlen ér­zést keltene bennünk“ — írja a Hindustan Standard. (Tanjug) Hamarosan megjelenik a „Budapesti útmutató, 1358” A Műszaki Könyvkiadó Vál­lalat rövidesen megjelenteti a „Budapesti Útmutató 1958“ cí­mű könyvet. A 400 oldalas út­mutató a fővárosi utcák jegy­zékén kívül közlekedési menet­rendet. közérdekű telefonszá­­mókat és egy budapesti közle­kedési térképet is tartalmaz. Az utcajegyzéket húszezer példányban adják ki, és július­ban kezdik árusítani az Állami Könyvterjesztő Vállalat bolt­jaiban. (MTI) A dolgozó nők világkonferenciájának második napjáról „...Asszonyaink a harcban és a munkában egyaránt nagy tapasztalatokra tettek szert..." ság az európai országok között igen fejlett iparral rendelkezik. Országunkban már évtizedek óta kötelező az oktatás. A nép­oktatás és a nemzeti kultúra magas színvonalon áll. Munkásmozgalmunk mint­egy százéves múlttal ren­delkezik, s asszonyaink a harcban és a munkában egyaránt nagy tapasztala­tokra tettek szert. Amikor a munkásosztály 1945- ben kezébe vette a hatalmat, felhasználta ezt az előnyös helyzetét..; Mindenekelőtt biztosítottuk az alkotmány értelmében a nők munkához való jo­gát. — Majd felsorolta, hogy évről évre mennyire növekszik a munkába bekapcsolódott nők száma. Ezután azokról a tá­mogatásokról beszélt, amelye­ket a kormány ad a családok, az asszonyok számára. — A napokban valamennyi dolgozó részvételével széleskörű vita folyt hazánkban — mon-SUHARTINI Indonézia Ma délelőtt folytatta tanács­kozásét a dolgozó nők világ­­konferenciája. Elnökké válasz­tották Yolanda Sylva Picin­­ghert, a brazil textilipari szak­­szervezet vezetőjét. Az első felszólaló Marie Radova, a csehszlovák kereskedelmi dol­gozók szövetségének elnöke volt. Marie Radova a csehszlo­vák nők üdvözletét tolmácsol­ta. majd a csehszlovák dolgozó nők helyzetét ismertette a kon­ferencia előtt. A többi között ezeket mondotta: , — A Csehszlovák Köztársa-MEMPIN1 ROSA Qlászorszáq KOLBABA HERMA Ausztria SADUE REXHEJIÉ Albánia * dotta a továbbiakban, — ame­lyen feltártuk gazdasági éle­tünk fékező tényezőit. Ezeknek kiküszöbölése megteremti majd a szükséges előfeltételeket ah­hoz, hogy a napi munkaidőt 7 órára csökkentsük a jelenlegi 8 órai munkáért járó bér meg­tartása mellett. Addig is java­soltuk, hogy 1956. október 1-től kezdve 46 órára szállítsák le a munkaidőt, a jelenlegi bérek megtartása mellett és a 16 éven aluli fiatalok ne dolgoz­zanak többet heti 36 óránál. — Az eddigi eredmények el­lenére sem elégedhetünk és nem is akarunk megelégedni sikereinkkel. A Szakszervezeti Világszövetségnek a békéért mindent fel kell használnia, hogy valóra váltsa, amit tag­jainak milliói várnak tőle. DIPLOMÁCIÁI ÉLETŰM HÍREI DALIBOR SOLDATIC, a Jugoszláv Szövetségi Népköz­­társaság' magyarországi rend­kívüli követe és meghatalma­zott minisztere ebédet adott a magyar-—jugoszláv pénzügyi és gazdasági tárgyaláson részt vett magyar delegáció tisztele­tére. Az ebéden részt vett Olt Károly pénzügyminiszter, a delegáció vezetője, továbbá a küldöttség tagjai, valamint a Külügyminisztérium, a Kül­kereskedelmi Minisztérium és a Pénzügyminisztérium több munkatársa. (MTI) BARTOLÖME DANÉRI rendkívüli követ és meghatal­mazott miniszter, az Argentin Köztársaság új magyarországi követe megbízólevelének a kö­zeljövőben történő átadásával kapcsolatban csütörtökön, jú­nius 14-én látogatást tett Bol­­dcezki János külügyminiszter­nél. (MTI) _______ Az olasz alkotmánybíróság alkotmányellenesnek nyilvánított egy fasiszta törvényt RÖMA, június 15. Az olasz alkotmánybíróság meghozta első ítéletét, s abban alkotmányellenesnek nyilvá­nította a közbiztonságról szó­ló régi fasiszta törvény 113, cikkelyét. Ezt a törvénycik­kelyt a kereszténydemokrata kormányok eddig az ellenzék sajtó- és propagandaszabad­­ságának korlátozására hasz­nálták fel. (MTI) Kisiklott a párizs-luxemburgi expressz LONDON, június 15. (MTI) A londoni rádió jelentése szerint a franciaországi Fismes városka közelében kisiklott a Párizs—luxemburgi expressz, A szerencsétlenségnek eddig 10 halottja van, a. sebesültek száma 150. A mentőmunkóla­­tok és a kisiklott vagonok ron­csainak eltakarítása még fo­lyik, v. évfolyam, 140. sz^^ÍÁra 60 fillér | péntek, jünius 15. Tito elvtárs néháiflip múlva visszaérkezik Moszkvába

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék