Esti Budapest, 1956. szeptember (5. évfolyam, 206-230. szám)

1956-09-24 / 225. szám

A „Kék bálvány”-tól a „Tanár úr, kém'-i$ 25 éves a magyar hangosfilm Nevezetes születésnapot ünne_ pelt vasárnap délelőtt a Vörös Csillag Filmszínház meghívott közönsége: a magyar hangos­film most töltötte be huszon­ötödik „életévét”. E negyedszá­zados születésnapon sokan ott voltak azok közül, akik hajdan bölcsőjét ringatták, az egykori reményeket immár valóra vál­tott, felnőtt korba lépett cse­metének, A mozi előcsarnoká­ban a Színháztörténeti Múzeum kiállítása bemutatta a közön­ségnek a huszonötesztendős utat — a „Kék bálvány”-tói a „Tanár úr. kérem”-ig. A büfé falát régi magyar filmek har­sogó színű plakátjaival tapé­tázták ki. Élőszóban Bán Frigyes per­gette le a hangosfilm történe­tét napjainkig. Majd Újhelyi Szilárd, a Filmfőigazgatóság vezetője átnyújtotta a Népmű­velési Minisztérium kitünteté­seit azoknak, akiknek a leg­többet köszönheti filmgyártá­sunk. A közönség szüntelen tapsai közepette lépett a ref­lektorok fényébe Dési Alfréd, G er tier Viktor, Bónyi Adorján, Angyal László, Eisemann Mi­hály, Zala Karola, Rózsahegyi Kálmán, Keleti Márton, Ivani­­cza György és még sokan má­kok — egykori és mai rende­zők. forgatókönyvírók, zene­szerzők, operatőrök, színészek és műszaki dolgozók, akiknek neve összeforrott a magyar film történetével. Népszerű operaénekesünk. Fekete Pál kétszer ment fel a pódiumra: először azért, hogy átvegye ki­tüntetését, másodszor pedig azért, hogy elénekeljen két ré­gi-régi dalt első hangosfil­münkből, a „Kék bálvány”-ból. Annak idején a filmben is ő szólaltatta meg ezeket a dalo­kat. Az ünnepség legizgatottab­­ban várt része persze az volt, amikor a múzeumban őrzött régi filmek oly sok év után is­mét megjelentek a mozivász­non. Elénk lépett Nagy Endre, az immár legendáshírű konfe­ranszié, s egy lebilincselően ér­dekes. sziporkázóan szellemes monológban leplezte le saját magát, és az egész huncutságot a film körül. Majd részleteket láttunk a „Kék bálvány‘’-ból, amelynek éppen ebben a mozi­ban volt a premierje huszonöt évvel ezelőtt. Végül levetítet­ték a „Hyppolit, a lakáj” című — második magyar — hangos­filmet, Kabos Gyula, Csortos Gyula, Gázon Gyula, Erdélyi Miéi és a többi régi filmszínész játéka rengeteg kacagást, tap­sot csalt ki a nézőkből. A Hyppolit felelevenítése be­bizonyította. hogy felszabadu­lás előtti filmgyártásunknak igenis vannak értékes hagyo­mányai. Sőt. például a Hyppo­lit, amely arról szól, hogyan csavarja ujja köré az egykori grófi lakáj az uborkáiéra ka­paszkodó, kispolgári családot — valóságos kis magyar Mo­­liére. Érdemes volna a jubi­leum alkalmából a nagyközön­ség elé vinni. •iHMniimminitiimiiiimiiiimiiHiimiMiiiniiiimmiiiiimmmimmmiHiiimiiniiiMiiiiMmim Készülnek „A Fekete-erdőtől a Fekete-tengerig” című dunai doku­mentumfilm magyarországi részének felvételei. A filmesek munkában. Felvételin túl — a vizsgafilmen innen Beszélgetés a Színház- és Filmművészeti Főiskola elsőéves hallgatóival Ha kollektív jellemzést kel­lene írnom a Színház- és Film­­művészeti Főiskola filmrende­zői tanszakának elsőéves hall­gatóiról, mi mással kezdhet­ném, mint hogy: egytől egyig fiatalok. Vágyaik nagyjából azonosak. Távoli tervük, hogy jó rendezőkként hagyják el az iskolát, közelebbi tervük, hogy minél előbb megszaba­duljanak az újságírótól, mert megéheztek az órán, s ebédel­ni szeretnének. (Valószínűleg ide vezethető vissza egy-egy rendező és egy-egy újságíró kö­zötti konfliktus.) Egy dolog kivételével, bármiről van is szó, optimisták a végtelenségig. Hogy miben nem — az a be­szélgetésből hamarosan kide­rül. Szabó István már régóta a filmes pályára kívánkozott, de mert csak most vették fel, ed­dig a Képzőművészeti Főisko­lán tanult. Végre teljesült a vágya, s mint mondja: — Csak. hasznomra vált a Képzőművé­szeti Főiskola. Ottani tanáraim is tudták, hogy ide kívánkozom, úgy foglalkoztak velem, hogy mostani tanulásomat elősegít­sék. Alkudozás Singer Évának egy esztendőt kellett várnia a felvételre. — Eleinte nem is gondoltam, —, kezdi —, hogy főiskolára jövök. A filmgyárban akartam elhelyezkedni, mint vágó. Ott azonban kijelentették: csak ha elvégzem az iskolát... így kerültem ide. De most már én is rendező szeretnék lenni. — Mi akadálya? A felvételin már túl van... Egyszerre többen is közbe­vágnak: — Az igaz, de ami előttünk áll.:.! Várjuk meg a végét...! —• Csak nem hátrálnak meg a tanulástól? — Attól nem, de.:, — De? — ... félévkor úgyis kiszór­ják a hallgatók felét! — Ez talán túlzás. — Hát ha nem is félévkor, de az év végére. Alkudozásba kezdünk: — Nem hinném! — No jó. akkor a második év végére ..; — És ha akkor sem? — Na ne mond­ja, mi tudjuk! Szerencsés év­folyam. amelynek három-négy hallgatója elvégzi az iskolát! Hát e tekintetben nem nagy az optimizmus. A legbátrabb is csak „ha”-val kezdi, amikor jövőjét ecseteli. „Ha elvégzem az iskolát...” Pedig bátor em­berek. Elek Judit már a fel­vételin bizonyságát adta, ami­kor Máriássy Félix megkér­dezte: tudja-e. hogy nem sok nő van ezen a pályán, s meri-e vállalni? Ö azt felelte: tudja és vállalja. Aztán mégiscsak kiderül, hogy nem is olyan nagy a pesz­­szimizmus e tekintetben sem. Inkább álpesszimizmusról van szó... Csak azért, hogy akad­jon v.alaki, aki megkontrázza, hogy „nem így van, kérem”, „maguk egész bizonyosan el­végzik majd". Tettetett ború­látás ez, mert — jólesik hal­lani a cáfolatot. Úgyis megtudják Gábor Pál. aki szintén részt vett. az alkudozásban, mikor sajátmagáról szól. már meg is feledkezik az egészről: — Böl­csészetet végeztem, mielőtt idekerültem. (Valaki közbevág: — És gimnáziumban is taní­tott már!) — Melyikben? — Ezt nem akarom elmon­dani, mert a diákjaim ... — Előbb-utóbb úgyis meg­tudják ... — S akkor kiderül: mint tanár, avagy mint rende­ző jobb-e? Aztán az iskolára terelődik a szó. Alig néhány órát töltöttek el, de már megállapították, hogy barátságos a. légkör. Igaz, sokat kívánnak tőlük. Talán még többet, mint az előző év­folyamokon. Tanáraikról is csak jót mondanak — olyany­­nyira. hogy Gábor Pál titkos vágya (persze a szokásos „ha elvégeztem az iskolát” után kö­vetkező mondatban árulja el): — Magam is szeretnék bekap­csolódni majd a főiskolai ok­tatásba. — Jól hangzik! — szól közbe egy társa. Két vers Kim Dong U, koreai hallga­tó (Magyarországon a Jóska nevet nyerte iskolás kereszt­­szüleitől) gyermekkora óta er­re a pályára készült. Ő az Épí­tőipari Műszaki Egyetemen el­töltött két esztendő után ke­rült ide. Hogy mit akar majd alkotni. h_a végzett, nem árul­ja el: — Amíg kész rendező nem leszek, nem mondom ..; Kénytelenek vagyunk meg­várni. — És mi a legközelebbi terve? — Megtanulok két verset, amelyet feladatul kaptunk. — Melyek lesznek azok? — Az egyik magyar, a má­sik hazai... • Társai elmosolyodnak. Afféle diákkajánsággal. Kim Dong U majd egy koreai költeménnyel próbára teszi a tanárt... Mert hát a tanár az tanár, s a diák, míg diák marad — jól­lehet, tán már maga is taní­tott, mint Gábor Pál — szereti, ha nemcsak az ő, hanem a ta­nárja tudását is próbára teszik. Visszatérve a kollektív jel­lemzésre. Talán azzal fejez­ném be: a filmrendezői tan­szak elsőéves . hallgatói türel­metlen emberek. Legszíveseb­ben átugranák azokat az éve­ket, amelyek az iskolában vár­nak rájuk, s már most nekilát­nának vizsgafilmjük elkészíté­séhez. Sőt, már jó kritikát sze­retnének olvasni azokról..; Előbb azonban mégiscsak ebédelni mennek. R. I. Táncolnak a gólya-bálon a párok Táncoló párok a gólya-bálon, a Marx Károly Közgazdaságtudo­mányi Egyetem aulájában. Felébredt nyelvtanulási kedv — bővülő lehetőségek „E, bi, szí, di, i, ef, dzsi, ées“ — hangzik egy vontatott, mélyhangú kórus egy belső szo­bából. „Vanszmór!“ — csendül rá egy friss női hang, s a kó­rus ismétli: „e. bi. sai. di...“ S míg odabent az angol ábécé­vel ismerkedik a csoport, kint, a kis alagsori előszobában egy asztal előtt sorakoznak a be­­iratkózők. A Kálvin tértől égy percnyire, az eldugott, rövid Fejér György utca 8. szám alatt akadtunk rá az ..Élő nyel­vek szemináriumára“. A már nyolcadik éve sikerrel műkö­dő tanári munkaközösség pla­kátjáról (leírtuk g tudnivaló­kat: „Orotez, francia, német, an­gol — kezdők, félhaladók, ha­ladók. Órák délután 3-tól 9-ig, kellő számú jelentkező esetén délelőtt is. A Iháromhónapos I Az Operaház Erkel Színháza: Bartók-fesztivál. A nemzetközi Liszt Ferenc zongoraverseny győzteseinek zenekari hangver­senye (V. bérlet. 1. sz., 8). — Nemzeti Színház: Az ember tragé­diája (fél 7). — Katona József Színház: Pygmalion (7). — A Magyar Néphadsereg Színháza: Szent Johanna (7). — Madách Színház: Tévedések vígjátéka ^7). — Madách Színház Kamaraszín­háza: Egy pohár víz (7). — Bartók-terem: Beethoven-bérlet, 2. Mikrohanglemez-étőadás (fél 6). — Fővárosi Nagycirkusz: Szep­temberi műsor (4, 8). MOZIK MŰSORA: ( szeptember 24—26-ig ÜNNEPI VACSORA: URANIA (Rá­kóczi u. 21.) 4 n7. f9. SZIKRA (Lenin krt. 120.) flO, fl2; h2, 4. n7, f9. SZABADSÁG (Bartók Bé­la u. 64.) 4. n7. f9, DÓZSA (R5- jbert Károly krt. 59.) 4, n7. f9. OTHELLO: PUSKIN (Kossuth La­jos u. 18.) 4. hétre prol. f4, h6, 8. DUNA (Fürst Sándor u. 7.) íprol. f5, h7, 9. SZÖKEVÉNYEK: CORVIN (Kisfa­ludy köz) prol h4, 6, f9, FEL­SZABADULÁS (Flórián tér 3.) Ff4. h6. 8. RIADÓ A HEGYEKBEN: MŰVÉSZ (Lenin krt. 88.) prol. f4. h6, 8. VÖRÖSMARTY (Üllői u. 4.) 4, n7, f9. PUSKIN (Kossuth Lajos u. 18.) csak de. 9. 11, n2, ÉPÍ­TŐK ROZSA FERENC KULTUR­­HAZA (Gorkij fasor 50.) 24-én T 8 óra. TRAVIATA: KOSSUTH (Váci út 14.) f5. h7. 9. ZUGLÓI (Angol u. 26.) f4, h6, 8. MUNKÁS (Kápolna 1 u. 3/b.) f4, h6. 8. EGY SZÉP LÁNY FÉRJET KERES (16 éven felülieknek): VÖRÖS CSILLAG (Lenin krt. 45.) f5. h7, 9. UGOCSA (Ugocsa u. 10.) prol. 4, n7, f9, VÖRÖSMARTY (Üllői u. 4.) 4. hétre prol., csak V de. flO. f 12, f2. VISSZAÉLÉS: TOLDI (Bajcsy-Zsi­­linszky u. 36.) prol. f4, h6, 8, RÁKOSI MÁTYÁS KULTURHAZ (József Attila tér 4.) n6, f8, 2 szerda Szünnap. 24-én DÉRYNÉ, 25-én ALLAMI ÁRUHÁZ, 26-án ÉN ÉS A NAGY­APÁM: SZABADSÁG (Bartók Béla u. 64.) csak de. flO. fl2. h2. A BAGDADI TOLVAJ: MŰVÉSZ (Lenin krt. 88.) csak de. 9. 11, n2. Magyar hiradó, Móricz Zsiqmond, Világhiradó, Két cárevics: HÍR­ADÓ (Lenin krt. 13.) Reggel 9- töl este 11-ig folytatólag. A mexikói: BÁSTYA (Lenin krt. 8.) 3. hétre prol. f5, h7, 9. Vörös és fekete I —II. rész (16 éven felülieknek): BÁSTYA (Le­nin krt 8.) prol. csak de. flű, 1. ÉVA (Erzsébet királyné útja 36/b.) Í4, f8. Vörös és fekete I. rész (16 éven felülieknek, kísérőműsor: Bar­tók Béla): BÉKE (Mautner Sán­dor u. 48.) 4, 6, 8. Két kapitány: BETHLEN (Bethlen Gábor tér 3.) 4. n7, f9, HALA­DÁS (Bartók Béla u. 128.) f4, Il6, 8. ök ketten: BEM (Mártírok útja 5/b.) 4, n7, f9. A Rumjancev-üqy: TANÁCS (Szt. István krt. 10.) 10. 12. n3, Í5. h7. 9. Az ördög szépsége (kíséröműsor: 'Uj század hajnalán): ADY (Ta­nács krt. 3.) f4. h6, 8. BEM (Mártírok útja 5/b.) csak de. flO. fl2. h2. Hűtlen asszonyok <16 éven felü-AZ ÚJ EMBER KOVÁCSA Hogyan válik a csavargóból becsületes ember. Maka­renko híres regénye színes, magyarul beszélő szovjet filmen. Főszerepben: JEMELJAMOV Bemutató: SZEPTEMBER 27. Beknek): SPORT (Thököly u. 56.) 4. n7, f9. Csavargó (kísérőműsor: Túl a Kálvin téren): AKADÉMIA (Ül­lői u. 101.) f4, h6, 8. Páncélos dandár: CSOKONAI (Népszínház u. 13.) flO. fl2. f2, f4. h6, 8. Holnap már késő: BÁNYÁSZ (Jó­zsef krt. 63.) A-terem flO, fl2. h2, 4. n7. f9. A 45-ös körzet nem válaszol: BÁ­NYÁSZ (József krt. 63.) B-te­­rem f4, h6, 8. A kék kereszt (kíséröműsor: Gól, Vízbeesett): MARX (Landler Je­nő u. 39.) h4. 6. n9. Sötét csillag (kíséröműsor: Ár­víz után): GORKIJ (Akácfa u. 4.) prol. f4, h6. Májusi éjszaka: GORKIJ (Akácfa u. 4.) 8 óra (orosznyeivű elő­adás.) Rembrandt: TATRA (Üllői u. 63.) prol. f4, h6, 8. Senki nem tud semmit: JÓZSEF ATTILA (Kálvária tér 7.) f4. h6. 8. Füst az erdőben: ELŐRE (Delej u. 41.) f6, h8. A három jóbarát: DIADAL (Krisz­tina krt. 155.) 4, n.7, f9. Gábor diák: RÁKÓCZI (Rákóczi u. 68.) flO, fl2, f2, f4, h6, 8. NAP (Népszínház u. 31.) f4, h6, 8. A csínytevő: HONVÉD (Rákóczi u. 82.) flO fl2. f2. f4. h6, 8. RE­GE (Rege u. 15.) 6. 8. Egy nap a bíróságon (16 éven felülieknek): ÓBUDA (Selmeci u. 14.) 4, n7. f9, VERSENY (Pataki István tér 14.) f6, h8. Veszélyes fuvar: MATRA (Lenin krt. 39.) 10, 12. 2. 4, 6, 8. Véletlen találkozás: ALKOTÁS (Al­kotás u. 11.) f4, h6. 8. Róma 11 óra: ZRÍNYI (Lenin krt. 26.) flO fl2. h2. 4. n7. f9. És megfordul a szél; HAZÁM (Váci út 150.) 4, n7, f9, VAS­VÁRI (Kerepesi út 44.) h4. h6, 8. Scuderi kisasszony (16 éven fe­lülieknek): IPOLY (Hegedűs Gyula u. 65.) f4. h6. 8. Ali baba (16 éven felülieknek): OTTHON (Beniczky u. 3—5.) f4, h6. 8. Halálugrás: TINÓDI (Nagymező u. 8.) n4, f6, 8. BUDAI KERTMO­ZI (Bem rkp. 18.) 8 óra. A mexikói lány (16 éven felüliek­nek): ÚJLAKI (Bécsi u. 69.) f4, h6, 8. A gonosz favágó: ÁRPÁD (Kere­pesi út 146.) n6, f8. Döntő pillanat: PETŐFI (Pongrácz u. 9.) f6. h8. tanfolyamok beiratási díja 45 forint — tandíj nincs.“ Egy beiratkozási időszak már le­zárult, a másikra október b— 2—3-án kerül sor, déli tizen­kettőtől este hatig. Itt van még a telefonszám: 496-898 — s akit érdekel a dolog, ezen a nyomon elindulhat. Bőgi levelezőnk, Login Fe­renc elvtárs kérésének enged­ve fogtunk a „nyomozáshoz“. Ö ugyanis panaszolta, hogy Budapesten alig nyílik alkalom idegen nyelvek tanulására — az MSZT orosz tanfolyamain kívül —, pedig a külföldi uta­zások és az idegenforgalom növekedése egyre sürgetőbben követeli a nyelvtanulási lehe­tőségek kiterjesztését. Öröm­mel számolhatunk be. kedves levelezőnknek és olvasóinknak, hogy a korábbi helyzet erősen javult. Itt is. ott is nyelvtan­folyamok indulnak, s aki ko­molyan elhatározta, hogy hoz­záfog valamelyik idegen nyelv tanulásához, vagy felfrissíti, kibővíti az elfelejtetteket, több­nyire megtalálja az alkalmat. Színvonalas. és sokágú nyelvoktatás folyik a pedagó­gus szakszervezet égisze alatt a Cukor utca 6. szám alatti Ál­talános Iskolában. Ezt már so­kan ismerik a múlt évről. Az október 2-án induló tanfolya­mokra szeptember 25-től lehet jelentkezni, délután 5—7 óra között. A nagyobb kultúrházakban a látogatók kívánságára szin­tén indulnak nyelvtanfolya­mok. Az Építők Rózsa Ferenc Kultúrotthonában angol, fran­cia, német; a kőbányai Pataki István Kultúrotthonban orosz, angol, német; a Fehérvári úti Dállos Ida Kultúrotthonban angol, orosz, német; a MÁ­­VAG-ban és a pesterzsébeti vasas kultúrotthonban francia, angol, orosz, német tanfolya­mok kezdődnek. A KPDSZ Eötvös utcai kultúrotthonában kezdő tanfolyam csak angol nyelvből ' indul, a társalgási órákra azonban angol, német, francia és orosz haladók eljár­hatnak. A kultúrotíhohokban október 1-ig elfogadják a je­lentkezéseket. A tandíj átla­gos összege havi 20 forint. Az MSZT által irányított orosz nyelvoktatásban új dolog az idén. hogy a DISZ-szel kar­öltve háromhónapos tanfolya­mokat indítanak a VIT-re ké­szülő fiatalság számára. Itt a mindennapi élet legszüksége­sebb szókincsét és az ehhez kapcsolódó nyelvtani anyagot sajátíthatják el. A haladóknak magasfokú orosz tanfolyamo­kat is szerveznek. A lengyel nyelv tanulására a Váci utca 24. szám alatti Len­gyel Olvasóterem ad lehetősé­get, cseh tanfolyamokra pedig a Csehszloiiák Kultúra Sztálin úti klubjában lehet jelentkez­ni. A francia és az olasz inté­zet plakátokon hirdeti tanfo­lyamait szerte a városban. A sok tekintetben igen prak­tikus és nagyon könnyen elsa­játítható eszperantó nyelvet kezdő és haladó fokon öt bu­dapesti kultúrházban lehet ta­nulni: az Engels téri kultúr­­oíthonban. a pesterzsébeti va­sasban. a Dallos Ida Kultúr­otthonban. a pestlőrinci Ró­zsa Ferenc és legújabban 8 KSZDSZ Petőfi Kultúrotthoná­ban. A széleskörű társadalmi igény és a kultúrházak öntevé­kenysége gyors tempóban lét­rehozta a nyelvtanfolyamokat. Az illetékes minisztériumok­nak szinte semmi fáradságába nem került ez. De most már ideje volna utolérni a helyes, spontán kezdeményezéseket és megszervezni a tanfolyamok szakmai ellenőrzését, támoga­tását. K. E. A jugoszláv Lado állami népi együttes előadása a Magyar Néphad­sereg Központi Tiszti Házának színháztermében

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék