Esti Hírlap, 1982. január (27. évfolyam, 1-26. szám)

1982-01-19 / 16. szám

Dózsa György úti egy­szobás 37 nm-es gázfűté­ses komfortos tanácsi la­kásomat elcserélném 1 + 1/2 vagy kétszobás tanácsi lakásra, lakótele­pi előnyben, lehetőleg Békásmegyeren vagy II., III.. IV. kerületben. Ér­deklődni 18 óra után 368r 427-es telefonon lehet. Elcserélném Szent Ist­ván park környéki tár­sasházban levő 63 nm-es, összkomfortos házfel­ügyelői lakásom hasonló tanácsira. Telefon: 294- 266. Szétköltözők! Adunk 2 szobás zuglói öröklakást és 2 szobás gázfűtéses udvari tanácsit az Üjli­­pótvárosban. keresünk 3 .«■zobás öröklakást, eset­iig nívós tanácsit, üjli­­pótváros előnyben. 843- 609. esti órákban. Idős nő kétszobás kör­úti lakással nem fiatal eltartót keres, aki nap­közben segítségére van. ..Szén lakás F.H 65 212” jeligére a kiadóba.______ Marglt-bídnál külön bejáratú kétszobás taná­csi lakásomat elcserélném Tanács krt. környékére. 119-892.___________________ Elcserélném Bp. VII.. Rózsa Ferenc utcai taná­csi III. emeleti udvari, komfortos lakásomat I 1/2—2 szobás kom­­* fortos öröklakásra meg­egyezéssel. Tel.: 412-839. este 8 óra után. Keresek ecry és fél szo­bás vagy kétszobás üres, lehető'eg összkomfortos lakást maximum két év­re. Tel.: 896-182. egész nno. Elcserélném 40 nm-es 1 szoba összkomfortos, tanácsi lakásomat na­gyobbra. Tel.: 407-529. este 19—21 óra között. l akásmegoldást keresek 150 000 Ft ko. + ma gas havi törlesztéssel ..Csak Zuglóban EH 66 561” jeligére a ki­adóba. Elcserélném Tózsef At­tila telepi egy és fél szo­bás, III. em. gázfűtéses, tanácsi, modern lakásom budai egyszobásra vagy garzonra. Rzanca Jó­zsef, IX., Ifjúmunkás v. 17. III. 2. Megtekinthe­tő de. 10-tőI du. 18 óráig. Pécsi I 1/2 szobás, összkomfortos, tanácsi lakásom (III. em. lift nincs) elcserélném buda­pesti garzonra, értékkü­lönbözet nélkül. 849-596, este. XV. kerületi 75 nm 3 szobás, összkomfortos szövetkezeti lakásomat kisebb szövetkezeti la­kásra cserélem. Tel.: 692- 021, 17 óra után. 120 ezer forinttal sza­bad rendelkezésű lakás­­megoldást keresek. ..Sürgős 282 558” jeligére a Felszabadulás téri hir­detőbe. összeköltözőknek 94 nm-es I. kér., Batthyány téri metró közelében le­vő tanácsi luxuslakást két kisebb hasonlóra cse­rélek. Tel.: 314-774. 8— 16 óráig, 151-191. 18 óra után. Zöldövezetben 1 szoba, konyha, fürdőszoba, köz­ponti fűtésű, világos, felújított tanácsi lakásért kérünk 2 szoba komfor­tot. megegyezéssel. Te;.: 214-650. Gondnoki, házfelügye­lői állást vállalnánk la­kásért. Cserelakás nincs. ..Ezermester EH 65 977” jeligére a kiadóba. Bem rakparti 3 szobás III. emeleti 100 nm-es és XII. kerületi 1 szobás III. emeleti 41 nm-es ta­nácsi komfortos lakásun­kat két darab kétszobás vagy 2,5 és 1.5 szobás lakásokra cseréljük. Más megoldás is érdekel. Te!.: 358-076. Litartót keresek egye­dülálló nő személyében. ..Belvárosi lakás EH 65 575” jeligére a ki­adóba. Egyedülálló értelmiségi nő kis méretű vagy gar­zonlakást bérelne októ­ber végéig. ,,Átmeneti megoldás EH 65 158" jeligére a kiadóba. Szétköltözők! Kérek Békásmegyeren 2+2 félszobás tanácsi lakást. Adok Wekerle-telepen 1/2 szobás tanácsi la­kást, Békásmegyeren 2 félszobás taná­csit. Érdeklődni: 673- 528. Bel-budai 2 szoba, hal­los. felújított. Héra-gáz­­fűtéses. összkomfortos. 78 nm tanácsi lakásomat cserélném nagyobbra A lakás utcai, magasföld szinti. kertből nyílik, bérházban. Kelesek nagy családnak 3 és fél szo­bás. min. 120 nm vavy nagyobb budai (új-linót• városi) tanácsit. Tel. csak este és de. 10-ig: 157-914. 150 ezer kp. + magas havi törlesztéssel szabad rendelkezésű lakásmegol­dást keresünk. Tel.: 366- 971, egész nap. 300 000 kp.-vei lakás­­megoldást keresek. Ma­gas OTP-s is lehet. ..Ta­vasz EH 65 195” feligé­re a kiadóba Mérnök tanárnő és fő­­i^colás húga eltartási szerződést kötne. Tel.: 366-971. egész nap. Másfél szobás, 46 nm­­es szöv. lakást cserél­nénk 1 szoba +2 félszo­bástól. háromszobás la­kásig ráfizetéssel, lehe­tőleg a XI. kér.-ben. Minden mego'dás érde­kel. 267-182. 20 óra után. Elcserélném a Somogy megyei Marcaliban föld­szintes kertes tanácsi házban levő 70 nm-es ta­nácsi lakásomat kisebb budapestire. Cím: Schei­ber. 2700 Cegléd. Kos­suth F u. 52 V/14. Elcserélném újpalotai másfél szobás, erkélyes, tanácsi bérlakásomat ha­sonlóra. Belváros, XI. kér. előnyben. Érdeklőd­­a 146-002-es telefo­non du. 2 órától. újpesti új 1 + 2 fél­szobás, VITL em. laká­sunkat régi tanácsi 3 szoba + személyzetisre vagy családi házra cse­­rélnénk. Tel.: 417-327 Magas ráfizetéssel el­cserélném Lenin körúti tanácsi. 3 szoba, sze­mélyzetis, 100 nm. ut­cai, első emeleti komfor­tos lakásomat Duna-par­­ti, budai vagy hegyvidé­ki hasonló lakásra. La­kótelep nem érdekel Minden egyéb megoldás szóba jöhet. ,.Szabadság­­hegy előnyben EH — 66 757” jeligére a kiadó­ba. VI. ker.-i 110 nm-es 3 szobás, komfortos ta nácsi lakást elcserélnék egy másfél szoba kom fortos és egy szoba-kony­­hás lakásért. Csak belte­rület érdekel. Tel.: 411 150. összeköltözők! Csepel központjában (Boráros tértől tíz perc) 1 + félszobás összkomfortos tanácsi lakásomat elcse­rélném egy 2 szoba össz­komfortos és egy 1 szoba összkomfortos tanácsira 147-418. Cserélünk óbudai há­romszobás szövetkezeti lakást 3—4 szobás ker­tesre ráfizetéssel, az I I!.. III.. XL. XII. kerü letbefv. 682-710, este. Eltartást kötnék vagy életjáradékot fizetnék két szobás vagy nagyobb ta­nácsi lakásért. ..Pontos EH 65 953” jeligére kiadóba. 150 000 Ft kp.-ért kásmegoldást keresünk „Megbízható EH — jeligére a kiadóba. Elcserélem a IX. kerü letben levő luxus tanácsi garzonomat két szoba összkomfortosra meg­egyezéssel. „Tavaszi köl tözködés EH 66 117” jel­igére a kiadóba. Szétköltözőknek! El cserélném Rózsadomb te­tején levő körpanorá más, 80 nm-es nagy ker­tes társasházi lakásomat magas OTP-vel a kör­nyékre vagy budai zöld­övezetben levő 3 1/2—5 szobás tanácsira. Adha tok' még lipótvárosi, 70 nm-es 2 szoba hallos, személyzetis modern első emeleti, erkélvest is. Te­lefon: 200-954 Elcserélném 120 nm 3 szobás tanácsi lakásom külön bejáratú személy­zeti szobával, hasonlóra vagy kisebbre, kizárólag belvárosira. 177-894. Elcserélem székesfe­hérvári tanácsi 2 szoba, összkomfortos, távfűté ses, I. emeleti, parkra néző, loggiás. déli fek­vésű lakásomat budapes­ti hasonlóra. „Tavaszi csere EH 66 783” jeligé re a kiadóba. Bútorozatlan másfél szobás lakást bérelnék. XV., XVI. kerület előny­ben. 161-891 összeköltözők! XI. ke­rületi, első emeleti. 2 szoba, hallos, személyze­tis, kéterkélyes, zöldöve­zeti tanácsi lakásunkért kérünk másfél szobás la­kótelepit, lehetőleg Ke­­lenföldön és egy szoba, hallos, személyzetis, bu­dai lakást második eme­letig, II., XI., XII. ke­rületben. Tel.: 660-164. VI. kér., Zichy Jenő utcai, liftes házban III. emeleti komfortos, erké­­lycs 2 szobás + személy­zetis, 60 nm-es tanácsi bérlakást cserélnék 50 nm-ig ,.Belterületi ha­sonlóra 284 188” jeligére a Felszabadulás téri hir­detőbe. Elcserélném 68 nm 3 szoba komfortos XIII kerületi tanácsi lakáso mat 100 nm körüli bel­városi vagy budaira. Tel.: 407-351. 21 éves. egészségügyi dolgozó lány eltartást vállal. „Szeretet. gon­doskodás 281 222” jel­igére a Felszabadulás té­ri hirdetőbe. Krisztinái, kétszobás összkomfortos tanácsi la kásomat elcserélném ha­sonló. budai, zöldöveze­ti 2.5 szobásra. Este: 168 -365. Elcserélem óbudai, két­­szobás, erkélyes, 59 nm­­es, távfűtéses, összkom­fortos tanács-i bérlakásom (nem lakótelepi). Kérek 3 szobás vagy 2 + 2 félszobás összkomfortos tanácsi bérlakást. Óbuda és a környék előnyben. Telefon: 886-027. este fél 7 után. Budai, XI. ker.-i. ker­tes 1. em.-i 1 szobás komfortos 37 nm, jól felszerelt tanácsi főbár­­le temet (nem lakótelepi) elcserélném hasonló mé­retű másfél szobásra. Te­lefon: 863-827, este. Le­het pesti lakótelepi is. Szétköltözők! Adunk Belvárosban másfél szo­bás 41 nm-es, komfor­tos. valamint a VII. ke­rületben 1 szoba-kony­­hós 30 nm-es komfort nélküli utcai, tanácsi la­kásokat. Kérünk 2 szo­ba, hallos, komfortos, tanácsi lakást belterüle­ten. Telefon; 128-211, 17 óra után. Elcserélném III., Ár­pád fejedelem útján le­vő, Dunára néző. 1 szó-, ba étkezőfülkés, 38 nm­­es, tehermentes, összkom­fortos szövetkezeti laká­sunkat 2 1/2—3 szobás tanácsi vagy szövetkezeti lakásra, megegyezéssel (kertes, felújításra szo­ruló ház is érdekei). Te­lefon: 140-513, 683-482. 1 szoba. fürdőszobás VII. kér. tanácsi lakáso­mat budai másfél szobás, komfortos, tanácsi lakás­ra cserélném. Ráfizetés­­sel. Tel.: 260-997. Nyíregyházi egy szoba Összkomfortos tanácsi la­kásomat budapesti ha­sonlóra cserélném. Bo­ros, Nyíregyháza, Toldi u. 35. I. em. 8. Tanácsi két szoba hal­los. 93 nm-es Népköztár­saság úti napos, erké­lyes lakásomat két ki­sebbre cserélném. Tele­fon: 497-214 esti órák­ban. Egy szoba, előszoba, fürdőszoba, beépített konyha, plusz W. C., modern, távfűtéses lakó­telepi tanácsi lakást na­gyobb utcai tanácsi la­kásra cserélek. „Meg­egyezéssel 282 340” jel­igére a Felszabadulás té­ri hirdetőbe. Debrecen központjában új üsszkomfortos 90 nm­­es garázsos, tanácsi la­kást cserélek budapesti­re vagy környékére. Vá­laszokat: ..Szentendre 282 965” jeligére a Fel­­szabadulás téri hirdető­be. Belvárosi 2 személyes albérletbe diplomás fia­talember társat keresek. 428-875, 17 óra után. _ Két rendes, leinformál­ható, nem dohányzó fia­talember kiadó lakást ke­res hosszabb időre. Für­dőszoba szükséges. Tele­fon: 200-737. Kiadó szoba, IBUSZ- on keresztül egy sze­mélyre. Csendes, napos, távfűtéses. Igényesnek is megfelelő. XI. kerület, Fehérvári úton, 18-as vili. végállomásánál. Tel.: 466-636. 2 ágyas szoba idegen­forgalmin keresztül ki­adó. Vállalatnak is. Bp. XI., Zsurkó u. 10. Belvárosi 2 szoba össz­komfortos tanácsi lakáso­mat elcserélném nagyobb­ra vagy 1 plusz 2 fél­szobásra. Lakótelepi is érdekel. Érdeklődni egész nap este 10-ig. Te­­lefonszám: 372-337. Fiatal írónő lakást bé­relne. 846 053. Teljesen felújított. Al­­mássy téri. 80 nm-es. két szoba, hallos, személy­zetis tanácsi lakásomat kisebb öröklakásra cse­rélném Budán vagy a Belvárosban. Tel.: 222-330.___________r_________ 250 000 Ft kp.-vei la­kásmegoldást keresek. Minden megoldás érde­kel. 650-493. Igényesnek szoba ki­adó 7-es busz vonalán „Esetleg angoltanítással is EH 64 031” jeligére tel.: 460-087. Belterületen szobát vagy lakást bérelnék. „2- —3 évre 285 132” jeligére a Felszabadulás téri hir­detőbe. Egyedülálló nő elsze­parált albérleti szobát keres. „Csendes EH 65 712” jeligére a kiadó­­ba.________________________ Fiatal, szolid, értelmi­ségi lány külön bejáratú szobát vagy lakrészt bé­relne sürgősen. Posta­cím: Domokos Imréné Bp. 1027 Lipthay u. 9. Fiatal házaspár külön bejáratú albérleti szo­bát keres Budapesten. Értesítést a következő címre kérek: Bogár Iá nos 2700 Cegléd. Béke u 25._______________________ Garzonlakást vagy független szobát bérel­nék. Telefon: 585-426, 18 óra után. 280 ezer + havi tör­lesztés ellenében Csepelen 2 szoba + gardmbos, összkomfortos öröklakás 1983-as beköltözéssel el­adó. Telefon: 473-917. Tanácsi 1 szoba kom­fortos. budai lakást és diósdi víkendházat örök­lakásra cserélek. Tel., reggel, este; 353-309. Balatonon, Káptalan­­fiireden (340 n.-öl) erdős telek 2 szobás komfor­tos hétvégi házzal eladó. 253-323. Azonnal beköltözhető, tehermentes, 1 szoba komfortos (58 nm + 7 nm zárt loggia) II. eme­leti, (lift van), utcai öröklakás teljesen fel­újítva, régi házban. XIV. kerület. Ilka U.-ban áron alul 850Q/nm el­adó. Csak reggel 7—8- ig 251-500. Veszek Budapest bel­területen korszerű fűtésű garzont, vagy egy szoba komfortot készpénzért vagy adok Horányban komfortos nyaralót, 130 n.-öl telken, 30 termő gyümölcsfával, új garázs­­zsal, megegyezéssel. Te­lefon: 357-131. Balatonföldváron Ba­latonszentgyörgyi úton 170 négyszögöl lelek el­adó. „Közművesített 283 952” jeligére a Fel­szabadulás téri hirdető­be. Osztályvezető kis la­kást bérelne. Tel.: 421- 190 munkanapokon 16 óráról. Déli pu.-nál szoba, hallos, összkomfortos, tanácsi lakást világos, jó fekvésű, másfél szobás tanácsira cserélünk. Es­te: 670-525. 200 ezer Ft készpénz­zel + törlesztéssel buda­pesti szabad rendelkezé­sű lakást keresek. Min­den megoldás érdekel. .Megbízható 284 731” jeligére a Felszabadulás téri hirdetőbe. Szétköltözők! jó elren­dezésű, utcai nagyobb belterületi lakásért adunk másfél szobás új lakást, liftes házban és egyszo­bás összkomfortos, táv­fűtéses. újszerű lakótele­pi lakást, megegyezéssel „Tanácsi 282 337” jeligére a Felszabadulás téri hirdetőbe. XV. kerületi magán­házban levő szoba-kony­­hás lakásomat szükségla­kásra cserélném. Tele­fon: 162-507 este 18 és 20 óra között. Dunaújvárosi két szoba összkomfortos tanácsi la­kást budapestire cseré­lek. „Ráfizetek 282 557” jeligére a Felszabadulás téri hirdetőbe. Eltartást kötne fiatal egyedülálló nő idős, gondozásra szoruló né­nivel V., VI., VII., VIII. kerületben. Tel. napközben luhászné: 323-332.______________ 100 000 Ft kp.-vei la­kásmegoldást keresek. Telefon: 800-758. 5 óra után. összeköltözők! Baj­­csy-Zsilinszky úti két szoba-hallos személyzeti Összkomfortos utcai III. emeleti, hívóliftes taná­csi lakásért kérek utcai egyszobás összkomfortos első_ emeleti vagy liftes lakást és másfél szobás komfortosat bárhol. Tel.: 111-789, 17 óra után. Baross utcai, kilence­dik emeleti, kétszobás, összkomfortos bérlakáso­mat nagyobbrá cserél­ném. 348-002. Elcserélném 45 nm-es. másfél szobás, komfor­tos, napos tanácsi laká­somat hasonló nagyobb belterületire 60 nm-ig. Kiss, Budapest. ' VIII., Vajda Péter u. 13. fszt. 96. Elcserélném budapesti lakótelepi lakásomat komfortos falusi házra 13-tól 60 km-es körzet­ben, 781-783 este. Szétköltözők! 1 szoba komfortos 28 nm-es kis­pesti tehermentes örökla­kást. és Thököly úti 1 szoba félkomfortos 40 nm-es tanácsi lakást, für­dőszoba-építési enge déllyel, elcserélem na­gyobb szövetkezeti vagy öröklakásra. lehetőleg zöldövezetben. Tel.: 846- 429, este 6 órától. Adok 2 szobás gázfű téses öröklakást. Kérek szoba-konyha v. garzon tanácsi lakást. Dobos Pál, IV „ Reviczky 36/c. 30 nm-es tanácsi gar­zont Madách . térnél szó ba. hallos belvárosi öröklakásra cserélek. II emeletig. Tel.: 215-791 1+2 félszobás, ossz komfortos, metróhoz kö­zeli lakás kiadó. Tele­fon: 778-475 Elcserélem 1 1/2 szo­bás, belvárosi, 57 nm komfortos házfelügyelő­ségemet hasonló tanácsi­ra. „Tavasz 281 797” jeligére a Felszabadulás téri hirdetőbe. Két egyetemista vagy főiskolás fiúnak külön bejáratú szoba kiadó. Bu­dapest XIV.. Gödöllői utca 64. Örs vezér tér­től a 82-es troli megái lójánál. Fiatal mérnök albérleti szobát keres. Az ajánla­tokat esténként 7—9-ig a 657-874-es telefonon ké­rem. Házasulandó fiatal pár külön bejáratú szobát vagy külön lakrészt bé­relne. „Boldogság EH 66 545” jeligére a kiadó­ba. ____ Fiatal férfi minigar­zont keres ideiglenes be­jelentővel. „Sürgős EH 65 947” jeligére a kiadó­­ba> Komfortos lakást bérel­nék 1 évre, legalább másfél szobásat. „Belte­rület EH 66 655” jeligé­re a kiadóba. Főiskolát végzett lány külön bejáratú szobát ke­res fürdőszoba-használat­tal. központban. Esetleg barátnővel kis lakást vagy lakrészt bérelne. Telefon szükséges. 212- 590, du. 5—6 között. Legalább 1 1/2 szobás lakást bérelnék. „Buda­pesten 281 638” jeligére a Felszabadulás téri -hir­detőbe.___________________ Albérletet keres vagy eltartási szerződést kötne fiatal ápolónő, ki egye­dül neveli egyéves kis­lányát. „Otthon 282 581” jeligére a Felszabadulás téri hirdetőbe. Belváros legszebb he­lyén levő frissen tataro­zott házban udvari gar­zon, gázkon vektoros, IV. em., lift nincs. 30 nm-es tanácsi lakásom elcseré­lem pesterzsébetire. „Kü­lönálló lakás 284 584” jeligére a Felszabadulás téri hirdetőbe. Belvárosi kétszobás, hallos, 100 nm-es, sze­mélyzetis, összkomfor­tos kitűnő beosztású ta­nácsi lakásomat másfél Szobás vagy egy szoba hallos, személyzetis, 50— 60 nm-es összkomfortos belterületi tanácsira cse­rélem. 427-423, hétköz­nap 14—19 között.___ Háromszobás, személy zetis, városközponti össz­komfortos kitűnő beosz­tású tanácsi lakásomat 50 —60 nm-es külön bejá­ratú utcai kétszobás vágj' másfél szobás városköz­ponti összkomfortos ta­nácsira cserélem. 14—19 óra között, 427-423. Elcserélném újpalotai 2 szoba összkomfortos, gardróbszobás tanácsi la­kásunkat szoba, halira, tanácsi összkomfortra vagy garzonra belterület­re. Ambrus Tózsef Buda­pest, XV., Hevesi Gyula út 95. fszt. 2. Óbudán keresünk ta nácsi házat, romos is ér­dekel, cserelakásként adunk kettő különálló Füredi lakótelepi más fél szobás összkomfortos távfűtéses tanácsi lakáso­kat. Gázból, meleg víz­ből átalánydíjas fogyasz­tás. 649-404. Számítástechnikában dolgozó fiatal nő külön bejáratú albérletet ke­res. kis lakást vagy lak­részt bérelne. Tel.: 640- 782 vagy „Sürgős EH 65 075” jeligére a ki­adóba. Fiatal értelmiségi há­zaspár április 1-től kü­lönálló lakrészt (szoba, konyha, fürdőszoba) vagy minigarzont bérelne Pest területén. Minden meg­oldás érdekel. 632-003 Bukta, napközben. Diplomás lány garzon­lakást bérelne vagy csen­des albérletet keres. „Nyugalom EH 64 462” jeligére a kjadóba^___ Korrekt értelmiségi há­zaspár másfél-kétszobás lakást, lakrészt bérelne kertes vagy liftes ház • ban. 114-170. önálló, központi fűté­ses 2 szobás berendezett lakás Batthyány téri metrónál, IBUSZ-on át hosszabb időre kiadó. Érdeklődés: 368-630. 10 között. Azonnal beköltözhető, két szoba, összkomfortos családi ház Kispest, Der­­kovits Gyula utcában el­adó. 560 ezer készpénz + 40 ezer OTP. Érdek­lődni 484—299 egész nap. Tanya eladó. Két csa­lád részére is alkalmas. Budapesttől 80 km. Út­hoz, buszmegállóhoz kö­zel. Megfejelhető csak szombat és vasárnap. Le­vélcím: 2096 Üröm, Dó­zsa Gy. u. 26. Újvári Lajos. Egy szoba összkomfor­tos, modern, távfűtéses, Kacsóh Pongrác lakóte­lepi lakásomat kis ker­tes házra cserélem Buda­pesten vagy közvetlen környékén. „Megegye­zéssel 282 338” jeligére á Felszabadulás téri hir­detőbe^____________________ Családi ház 2 1/2 szo­ba, komfort 310 n.-öl telekkel eladó, Buda­pesthez közel. Szigetha­lom. Fiumei köz 3. sz. „Azonnal beköltözhető EH 66 099” jeligére a kiadóba.__________________ Rózsadombon 300 négyszögöles közművesí­tett telek igényesnek el­­adó. Telefon: 882-976. Erzséíaetcn két szoba összkomfortos családi ház, kicsi gondozott kerttel, garázzsal, alá­pincézve, ami műhely céljára is alkalmas, el­adó. XX.. Nagy Sándor u. 146. Mindennap 17— 19-ig,____________________ Eladó építési telek Bu­dafokon. Dráva u. 17. Irányár: 350 000 Ft. 138- 046. 8—12-ig Üröginé. Békásmegyeren egy plusz két félszobás lakás eladó. Hatszáznegyven­­kilenc-ötszázötvenkettő. Eladom 51 nm-es föld­szinti egy szoba, két félszobás, távfűtéses örök­lakásomat. garázzsal. Te­lefon: 402-080. Ürömön, Budapest ha­tármenti telken négylaká­sos társasházat szerve­zünk. 44/2 ÜMK. 1026 Szilágyi E. fasor 17/21., hétfő, szerda, csüt. du. 4—7-ig. Két család részére is alkalmas* központi fűté­­scs családi ház eladó. XX.; Szondy u. 9. Azonnal beköltözhető. Irányár 7500 Ft/nm. Társasház építőközös­ségét szervezzük a X. kér., juhász u. 39. sz. alatt, két és fél szobás, kétszobás lakásokkal, ga­rázzsal is. 49. ÜMK dél­után, 1123 Alkotás u. 11. Tel.: 351-165, 153-898. Ikerház építéséhez tár­sat keresek (XI „ Sas heay, bemutató-lakótelep mellett). 280 n.-öles tel­ken. Elvi építési és köz­reműködési engedélyek megvannak. A fél te­lek ára 650 000 Ft kp. Olyan igényes társat ke­resek. akinek 105 nm-es, 5 szobás, garázsos 2 sz,in­­tes építkezés megfelel. Építés kezdése 1982. „Bé­kés egvmás mellett élés EH 66 170” jeligére a kiadóba.___________ Budai 2 szobás örökla­kásomat eladom. 260-964, este. XI., Oltvány utcában éoítendő társasházban átadó 56 nm nagyságú lakás. Érdeklődni: 10. ÜMK. V„ Szalay u. 5/A. 2. és 3. szoba, du. 5—7 között. _______ Óbuda belterületén ket­tő + kettő félszobás Szabadság-hegy aljában három szoba, étkezős, és kettőszobás lakásokkal társasházat szervezünk. Felvilágosítás: Bp. 17. ÜMK.-ban (VII.. Thököly út 3.), csak személyesen hétfő, szerda, csütörtök, 17—19 óráig. ____ Nem dohányzó, estin tanuló fiatalember sze­rény, külön bejáratú al­bérleti szobát keres. Minden megoldás érde­kel. „Költözés azonnal EH 65 754” jeligére a kiadóba. # Kulcson gyönyörű, pa norámás, vízközeli 220 n.-öles vegyasgyümöl­­esős telek. 2 db épület­tel eladó. 1 db 3 szo­bás Marcella típusú fa­ház + nyári konyha ét­kezővel.* Villany van, víz megoldható. Kis­pesti lakást vagy új ko­csit beszámítok. Telefon: 274-442. Fekete. összeköltözők! Két szoba összkomfortos, 48 nm-es társasházi örökla­kásomat elcserélném ha­sonló méretű + egy szo­­ba-konvhás tanácsi la­kásra. IV.. és XV. ke­rületbe. „Sürgős 277 366” jeligére az újpesti hirde­tőbe. Belvárosi 70 négyzet­­méteres 1 szoba össz­komfortos, gázfűtéses, tanácsi. lakásomat kisebb Öröklakásra vagy lakás­­ingatlanra cserélem. 364- 098 vagy „Vidéki is le­het EH 65 979” jeligére a kiadóba. Elcserélném 1 + 2 félszobás, étkezős, össz­komfortos csepeli tanácsi lakásomat 1 és fél vagy kétszobás régi bérű la­kásra. Telefon: 584-646, 6 óra után. Albérletbe adnék laká­somból 28 nm-t, hosz­­szabb időre. Parkettás, gázcserépkályhás szoba, különálló fürdőszoba. W. C.-s. csempés, bojleres. „Lenin krt. közelében EH 65 114” jeligére a kiadóba. __________ Közgazdász fiatalember külön bejáratú albérle­tet keres nyugodt helyen. 651-425 vagy „Nem do­hányzó EH 68 980” Jel­i^ére a kiadóba._________ Orvos garzont vagy kis lakást bére’ne 2 év­re. Tel.: 168-033. „Sür­gős 279 835” jeligére a Felszabadulás téri hirde­tőbb______________________ Főorvos özvegyénél a Váci utcában leány egye­temi hallgatónak szoba kiadó. Tel. reggel 7—8-ig:: 576-104,_____________ Fiatal pár 1—2 szobás lakást bérelne a IV.. V., XIII. kerületben. Tel. du. 202-522. Elcserélném Gödön 85 nm lakóterületű 3 szó ba, összkomfortos, köz­ponti fűtéses. beépíthető tetőterű, alápincézett fel ikerházamat kisebb össz­komfortos szövetkezeti vagy tanácsi lakásra, Bu­dapest belterületén. Ér­deklődni lehet napköz­ben a 427-191-es telefo­non.____________ Dunaalmáson 260 négy­szögöles közművesített te­lek összkomfortos faház­zal eladó. Kaposi, 1147 Budapest, Lovász u. 7. Telefon: 833-243. Eladó azonnal beköl tözhető két szoba^ kony­ha verandás házrész Fót nagyközség közepén, Baross utcában. Érdek­lődni lehet: Czekó Jó­­zsefnénál, Fót, Vörös­marty tér 2. A trafik­ban, 11—18 óráig, vagy a 162-506 telefonon, napközben! Piliscsabai 360 n.-öl telek vízzel, villannyal eladó. Érd.: Karácsony, X. kér., Zách u. 10. Azonnal beköltözhető tehermentes 1 szoba komfortos (58 nm + 7 nm zárt loggia) 11. eme­leti (lift van) utcai örök­lakás teljesen felújítva, régi házban, XIV. kerü­leti Ilka u.-ban, áron alul, 8500/nm eladó. Csak reggel 7—8-ig: 251 -500. Magyarkút-Verőcema­roson 900 négyszögöl nyaralóteleknek alkal­mas, erdős zártkert el­adó, megosztva is. Irányár: 250 000 Ft. Te­lefon: 400-244. 3 szobás összkomfor­tos kertes családi ház sürgősen eladó lakható melléképülettel. Érdek­lődni: XVIII., Szinyei M. út 134., vasárnap, hétfőn, egész nap, hét­közben 19 után. Eladó "VIII. kér., El­­nök utcai napfényes, gázfűtéses, utcai, 1 1/2 szobás, 50 nm-es, teher­mentes öröklakás kp.-ért. Tel.: 164-128, du. 5—6 között.____________________ Élclmiszer-üzlctház in­gatlan eladó, 2. sz. fő­útvonalán. Alkalmas más szakmák kialakítására is, büfé, kisvendéglő stb. Érdeklődni helyben: IV., Székes dűlő 5. _ ___ Vadonatúj k ec s k c m é t i kétszobás, összkomfortos öröklakást cserélek bu­dapestire. „Bármilyen érdekel 281 670” jeligére a Felszabadulás téri hir­detőbe. Elcserélném újpesti két szoba összkomfortos, tehermentes, gázfűtéses, III. emeleti öröklakáso­mat kisebb nyaralóra. Ráfizetést kérek. „új­pest zöldövezet 277 375” jeligére az újpesti hirde­tőbe. öröklakás eladó János Kórház mellett, három szoba összkomfort, rész­ben azonnali beköltözési lehetőséggel. Tel.: 168-899._______________________ Debreceni örökgarzo­nom, kevés OTP-hátra­­lékkal, budapesti lakásra cserélem. Érd.: 66-39-95 telefonon, vagy „Azon­nal beköltözhető 238 408” jeligére a Fel­­szabadulás téri hirdető­be. Budai zöldövezeti, pa­­norámás 78 nm-es, gará­zsos, tehermentes luxus öröklakás kp.-ért eladó. XII., Deres u. 5/a. Lu­kács. Megtekinthető hét­végeken_______________ Adonyi szőlőhegyen 400 n.-öl panorámás zártkert szőlő eladó.* Érd.-: Molnár Bp. VIII., 32-esek*' tere 6/a. III. em. 4., minden hétfőn és kedden 5—7 óráig. Remetei templomhoz közel, Piszke u. 52. sz. alatt 200 négyszögöl kert, téliesített, kőből készített hétvégi ház, víz. villannyal eladó. Érdeklődni külső meg­tekintés után. 356-065 te­lefonon, 18—21 óra kö­zött. XVIII. kér., KISZ-la­­kótelepi másfél szoba, összkomfortos lakás be­költözhetően eladó kp. + OTP. Telefon: 339-481. Csömöri 400-as telken levő házamért 2 szoba, fürdőszoba, spejz, a te­lek kertészkedésre al­kalmas, üvegház van, kérek egy szoba összkom­fortot Budapest terüle­tén bárhol + 150 000 Ft kp.-t, vagy eladom 400 000 Ft-ért. Megegye­zünk. Megtekinthető minden szombaton 2 órától, vasárnap egész nap. Telefon reggel 6- tól 14 óráig 851-786, 14- től 20 óráig 646-955. Vi­­dókieknek levélcím: Án­­gyási Lajos, 1163 Sas­halom, XVI. kér., Ko­­lozs u. 35. fszt. 2. Szoba, hallos összkom­fortos, 51 nm-es, bel-bu­­dai, teljesen felújított, IV. emeleti hívóliftes, távfűtéses öröklakás azonnal beköltözhetően 13 000/nm + 100 000 OTP-vel eladó. Telefon délután: 661-530. Nagyméretű, romos, de felújítható kertes házra cserélem másfél szobás, új lakótelepi, liftes ház­ban levő és egy szoba összkomfortos, modern, távfűtéses lakásomat Nagy-Budapest területén. „Megegyezéssel 282 339” jeligére a Felszabadulás téri hirdetőbe. 1 + 21/2 szobás szö­vetkezeti lakás Újpest, Pozsonyi úti lakótelepen eladó. Kp. + OTP. Tel.: 895-720, 17 óra után.___ Eladó 1 és fé! szoba komfortos családi házrész hozzátartozó telekkel. 1163 Vámosgyörk u. 51. Ponyiczky. Rákoskerten, Toldy Miklós u. 70. sz. alatt 170 n.-öl felek, 1 szobás házzal eladó. Érdeklődni lehet: Tóthné Bp. XX., Turner Kálmán u. 7. (16 óra után). 120 nm-es, 3 szoba komfortos 70 vagy 140 n.-öles telekkel beköltöz­hetően eladó, ugyanott 140 n.-öl építési telek, 200 nm műhelyhelyisé­gekkel. Bp. XX.. Kos­suth L. u. 188/190. sz., este 17—19 óráig. Csöndes helyen kertes ház eladó. Víz, villanj;, horgásztavak és a Tá­­pió, üzletekhez, strand­hoz közel, gépkocsival elérhető. Dömök Miklós, 2767 Tápiógyörgye, Kis­faludy u. 21. Sürgősen eladó Bp. XXL kerületi, kertváro­si 2 szoba összkomfort, 226 n.-öl telek + építési engedély. Érd.: X_XI. kér., Dűlő út 6. sz. 8655. Csepeli sóderbánya felé. XII., Diósárok út 66. sz. alatt, 1 db 45 nm, másfél szobás és 1 db 90 nm, kétszintes lakás ga­rázzsal. kezdés előtt át­­adó. Telefon; 852-231 Igényes társat keresek ikerház építéséhez a XI. kerületben levő 270 n.-öl panorámás, jó fekvésű saroktelkemre. Jó közle­kedés, gáz, víz, villany. Telekrészért cserébe a házrészem felépítését ké­rem. „Tavaszt kezdés EH 66 674” jeligére a kiadóba. 2 szoba összkomfortos családi ház eladó. Bp. XVL, Rákosi út 221. Dunabogdányban 130 n.-öl telek eladó. Víz, villany, kerítés van. Épí­tési engedéllyel. Csonka, 575-287. Zuglóban beköltözhe­tően eladó két külön la­kásból álló családi ház (100 + 70 nm), főútvo­nalon. Tel.: .831-021. Eladó 8 éves, 44 nm­­es zöldövezeti öröklakás a XV. kerületben. Érd.: 642-834. 14—18 óráig. Eladó gazdálkodásra és raktározásra alkalmas 1 hold földterület a XVII!. kér.-ben. Tel.: 126-825, este. Kerepestarcsán, kórház­hoz közel családi ház el­adó. 183-706. Eladó 2 szoba össz­komfortos öröklakás ga­rázzsal, fizetési kedvez­ménnyel. Fekete Ernő, X., Kada u. 106. 4 óra után. Olcsón eladó a Kunsá­gi-főcsatornán 450 n.­öl gyümölcsös, faházzal, stéggel. Érd. 16 óra után: Fekete Ernő, X., Kada u. 106. Épülő társasházban Bp. IX., Gabona u. 9, alatt I. emeleten 60 nm-es la­kás átadó. Minden meg­oldás érdekel. Lakást beszámítok. Érdeklődni 18 órától: 429-231. Budai oldalon családi ház építésére alkalmas telket veszek. Hatszáz­harminc-kettőszázhar­­minchét. III., Ernőd út 14. alatt épülő társasházban 1 + két félszobás 56 nm-es lakás és garázs átadó. 30. ÜMK. VI., lókai út 27. Tel.: 315- 939, 16—19-ig. XII., Normafa út 29/b. szám alatt reprezentatív 150 nm-es lakásokból társasházat szervezünk. 30. ÜMK. VI.. lókai út 27. 315-939, 16—19-ig. Fiatal házaspár hosz­­szabb időre albérletet ke­res vagy kisebb lakást bérelne. Szklenár Anna, 1136 Budapest, Rajk László u. 43, I. 7, Külön bejáratú gázfű­téses szoba fürdőszoba­­hrsználattnl, főiskolásnak kiadó. 461-246, 17 óra tói. Belvárosi első eme­leti, négyszobás, örökla­kás eladó. Szeparált két szoba, konyha, kamra, W. C. beköltözhető. Fel­világosítás a 423-494-es telefonon. _____ Alkalmi vétel! Ház el­adó tulajdonjog átadásá­val a XVIII. kér.. Pest­lőrinc. Vörös Hadsereg útja 334. sz. alatt, lakot­tan. Érdeklődni a XVIII., Gömbakác út 19. sz. alatt este 5—7 óra között Lajosnénál._______________ Pátyi 632 négyszög­­öles szőlő-gvümölcsös el­adó. 364-232.__ Rózsavölgyben 365 n.­­öl panorámás építési te­lek eladó. 355-071.______ Elcserélném 4 iakásos házban levő, saját tu­lajdonú I. emeleti. 74 nm-es, komfortos lakáso­mat telekrésszel, lakóte­lepi összkomfortos, más­fél-, kétszobás lakásra Örs vezér tér és Mátyás­föld között. Cím: Alpá­ri Bernát. 1163 Bp. XVL, Pirosrózsa u. 40. T/L, esténként vagy hétvégén. XI., Beregszász úton, Gulyás köznél 3 szoba + két félszobás (90 nm lakásokból sorházban sa­ját kertrésszel társashá­zat szervezünk. 30. ÜMK. VI., Jókai út 27. 315-939, 16—19 óráig. 4 szoba hallos 3 szin­tes etázsfűtéses zuglói családi házat és 2 szoba konyhás lakást cserélek nagyobb telken levő 3-4 szobás alápincézett csa­ládi házra vagy mil helylehetőséggel. 345-123. ötszobás, kétgarázsos, háromszintes, 180 nm-es, minőségi, vadonatúj sor­villa 18 000 Ft/nm el­adó. Budai öreg házat, telket, esetleg beszámí­tok. „Kuruclesi úton 282 778” jeligére a Fel­­szabadulás téri hirdető­be. Erdőkcrtesi nyaralót, 230 n.-öles telken + nagyméretű szoba-kony­hát tetétér-beépítési le­hetőséggel adok, Észak- Pest területén levő tata­rozásra szoruló házért. Szabó, Bp. XIII., Maut­ner u. 137. Budapest XXI. ker„ Kalamár József u. 95. alatt két szoba komfor­tos családi ház garázs­­zsal, azonnal beköltözhe­tően eladó. Érdeklődni: Bp. XXI., Martinász ut­ca 3. 400 000 Ft kp.-vei + magas havi törlesztéssel bővíthető családi házat vennék 200 n.-öl telekig. „XVL, XVII. kér. előny­ben 282 132” jeligére a Felszabadulás téri hirde­tőbe. Kisiparosok, közös vállalkozások részére Bp.-től 15 km-re, budai oldalon újonnan épített nagyméretű, reprezenta­tív kivitelű, központi fű­téses családi ház 60 nm műhellyel 2 gk. részére garázzsal. raktárhelyisé­gekkel, üzemi fürdővel, valamint 250 nm lakóte­rülettel. további 60 nm tetőtér-beépítési lehető­séggel (2 családnak kalmas) tehermentesen eladó. „Nyugodt kör­nyezet 282 561” jeligére a Felszabadulás téri hir­detőbe. 100 ezer forint kész­pénzzel, havi 2 ezer fo­rint törlesztéssel lakás­­megoldást keresek. Élet­járadék vagy eltartási szerződés is érdekel. Mi­­jiigarzon előnyben. Te­lefon: 333-961. 16 óra után. Építésre alkalmas te­lek sürgősen eladó. XVL ker„ Rákosszentmihály, Gusztáv u. végén. Ér­deklődni: XV. kér., Bánk u. 6. XII., Alkotás utcai, napos, 3 szobás, I. em., 85 nm-es öröklakás 10 200 Ft/nm eladó, üz­lethelyiséget, üzletlakást beszámítok:. 857-595 vagy 356-182. _______ Vennék 60—70 nm-es zöldövezeti, garázsos, fé­lig kész vagy kész örök­lakást a II., X1L, XIV. kér.-ben, esetleg 44 nm­­es hasonló cserelehetőség is van. Érd.: 642-834, 14 —18 óráig.____________ 11. ker.-i kertes tár­sasházban másfél szobás lakás. 48 nm, erkélyes + műhely, tavaszi be­költözéssel kp. + OTP eladó. „Garázs megold­ható EH 66 691” jeligé­re a kiadóba. Zuglói zöldövezeti más­fél szoba étkezős, teher­mentes 50 nm-es örökla­kás eladó. J.: 569-888. Balatongyörökön Szép­kilátó alatt első sorban levő kétszintes nyaraló, 100 n.-öl telekkel eladó. Érdeklődni: 340-336 vagy Bp. XIV., Fogarasi út 131. Kovácsné. 170 nm-es két család részére alkalmas családi ház eladó. Lakást be­számítok. Mindennap 5 órától megtekinthető, XXII., Bérkocsi u. 1. 1 szoba félkomfortos kis ház 250 n.-öl telek­kel eladó v. elcserélhető komfortos tanácsi lakás­ra ráfizetéssel is, Bu­dapest területére. Cím: Szigethalom, Vasvári Pál u. 3., buszmegállóhoz, HÉV-hez hét perc. Ér­deklődni helyben csak vasárnap. 10—2-ig. Eladó Dunaharasztin 1958-ban épült 2 szoba komfortos ház. Érdeklőd­ni: Bp. XX„ Kossuth L. 188., esti órákban 1___ Tihanyi révnél 2 szin­tes, reprezentatív, egyen­ként 54 nm-es. 4 egysé­ges társasüdülő építő­közösségét szervezzük. 49. ÜMK. 1123 Alkotás u. 1L, levélben vagy hétfőtől csütörtökig 17 —19 óráig. Lipótvárosban Szt. István park mellett eladó modern másfél szobás, összkomfortos, öröklakás fizetési kedvezménnyel. Beköltözés ez év végén. Cím: Bp. XIII. ker.f Rajk László utca 35—37. Vili emelet 60 Rózsadombon 2 szobás garázsos öröklakás eladó. Érdeklődni 17 óra után: 851-204. Várdombon Bécsi ka­punál, 62 nm egyedi fek­vésű, Dunára körpanorá­­más tehermentes örökla­kás 1.1 mill, eladó. 341- 929 15 óráig vagy 635- 812. Eladó kettőszobás, összkomfortos. családi ház. 160 n.-öl telekkel, beköltözhető tanácsi la­kást beszámítok. Meg­tekinthető bármikor, Ha­lásztelek. Iskola u. 68. Gárdonyban 30 nm víkendház tetőtér-beépí­tési lehetőséggel .50 n.­­öl telken eladó. Strand­hoz közel. Érdeklődni 584-550, Látkóczi Etelka, napközben. Lőrlncen, kék buszhoz 10 percre, 5-ös építési övezetbe tartozó 560 n.­­öl szőlő-gyümölcsös el­adó. Víz, villany van. Érdeklődni 584-5 50, Lát­kóczi Etelka, n.-.pközben. Pasaréti 4 szobás . 96 négyzetméteres luxus öröklakás részletfizetés­sel eladó. 364-098. Gyönyörű kilátású tár­sasházi öröklakásomat el­cserélném. Adok a XII. kér.-ben 3 szobás, ehr­los összkomfortot, ga­rázzsal, tárolóval. ke­rek a XII. kerületben hasonló családi házat 100 nm lakható résszel. Nem akadály, ha tatarozásra szorul. Válaszokat: „Kölcsönösen látni kell 280 868” jeligére a Fel­­szabadulás téri hirdető­be. Sashegynél, (Koszta Jó­zsef utca) 60 nm-es, 3 lakóhelyiséges I. em.-i panorámás öröklakás el­adó. 14 ezer/nm + 85 ezer OTP. 142-701. Eladó rózsadombi 54 nm két szoba étkezős öröklakás. Megtekinthe­tő egész nap II., Berke­nye u. 2/b. mfszt. 3. újpesti 56 nm-es 2 szoba hallos, gázfűtésű, első emeleti öröklakáso­mat, 12 ezer Ft/nm el­adom, családi házra cse­rélem. Telefon 19 óra után: 892-417. Gellérthegyi, körpa­­fiorámás, 42 nm-es, lu­xus öröklakás eladó. 658- 863. Vennék bővíthető ker­tes családi házat. Tele­lőn 19 órától: 892-417 összeköltözők! Má­tyásföldi 3 szobás gará­zsos összkomfortos házat 150 n.-öles telekkel, el­cserélnénk 1 szobás (XIV., XVL kcr.) és 1.5 szobás komfortos lakás­ra. Az egyik öröklakás legyen. „Tavaszi csere 281 303” jeligére a Fel­­szabadulás téli hirdető­be. Bp. XIII. kér., Arasz u. 4. II. cm. 2. alatt levő 46 nm-es 1 1/2 szo­bás öröklakás kp.-ért el­adó. Tanácsi lakást be­számítok. újpest központjában (Fény mozi mellett) szo­ba-konyha. fürdőszobás házrész beköltözhetően eladó. 695-343. Szabadság-hegyi 3 szó ba összkomfortos, nagy teraszos. garázsos. déli fekvésű, cirkófűtésű tár­sasházi öröklakás eladó. Érdekl. Telefonon 8—9- ig: 496-562. ürbán. Vennék lipótvárosi 1 szoba, vagy 1 . szoba hallos, összkomfortos öröklakást. Telefon: 110- 322. Zuglói, kétszobás, er kélyes, modern öröklaká sómat kertrésszel, ga rázzsal, elcserélném ha sonlóra vagy másfél Szo­básra, esetleg lakótelepi­re is. „Tavaszi csere EH 66 761” jeligére a kiadó­ba. Háromszobás központi fűtéses, közvetlen a viz partján levő családi ház eladó. Vállalatoknak is alkalmas. Csónak- ^ és kocsigarázs van. Cím l Ráckeve, Molnár u. 33 100 n.-öles nagy, Du­­na-parti telek eladó a 58- as busz vonalán, Csepel határától 1 buszmegálló­ra, a bulgárházzal szem­ben a Rákóczi F. úton. Érdeklődni kizárólag va­sárnap 10—2-ig a busz­­megá 11 óban.______________ Szentendrén háromszo­bás, 76 nm alapterületű lakótelepi lakásomat ga­rázzsal eladom, kp. + OTP. Cím: Martikán, Aranyosi Pál út 4/3. Pátyon, fenyveserdő mellett, 275 n.-öl eladó. Érdeklődni: Rákosszent­mihály, Ságvári u. 20. alatt egész nap.__________ Farkasrét egyik leg­szebb részén társasház építésére alkalmas tel­kek eladók. Este 18 óra után: 421-448. Felsőgödön (Napsugár 9.) másfél szobás összkomfortos, téglából épült, igényesen berende­zett nyaraló 100 n.-öles telekkel sürgősen eladó. Érdeklődni lehet egész nap: 484-103, Gábor Ist­ván. XII. kerületi, 63 nm­­es, garázsos luxus örök­lakás azonnal beköltözhe­tően eladó. „Kp. + OTP EH 65 182” jeligé­re a kiadóba. 1+2 félszobás, étke­zős (57 nm) szövetkezeti lakás Békásmegyeren el­adó vagy budai örökla­kásra cserélném. Tel.: 351-731. Budapest területén szoba-konyhás lakást vagy lakrészt keresünk. Albérlet is érdekel. „Fiatal házaspár EH 66 072” jeligére a kiadó­ba.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék