Esti Hírlap, 1985. október (30. évfolyam, 230-256. szám)

1985-10-24 / 250. szám

Szakcsoport felvételre keres kőműves, aszta­los. burkoló, festő szak-' munkásokat. Tel.: 88- 47-66 |ól iőzö-í-ütő házveze­tőnőt keresek. Tel.: 151- 128. Az AU TOILER pro" pagandacsoporija azon­nali belépéssel felvesz gépírót Jelentkezni le­het; személyesen: Bp. VI. , Népköztársaság útja 28. propagandáéi,oport. Telefonon: 119 -668. __ Kisvállalatunk felvé­telre keres számviteli munkában jártas admi­nisztrátort. két /műsza­kos számlásót, raktári kiadót, valamint gépko­csimosót. Jelentkezni lehet: a 665-094-e* tele­fonon vagy személyesen, a XI.. Bicskei u. 3—5. sz. alatt__________________ Á Pest Megyei Ta­­nács Flór Ferenc Kórház (Kerepes: arcsa, Semmel­­weis tér 1.) főigazgató főorvosa pályázatot hir­det a kórházban megüre­sedett egészségügyi szak­­oktatói állásra. Az ál­lásra főiskolai végzett­séggel, valamint oktatá. si gyakorlattal rendelke­zők pályázhatnak. A kórház Budapestről kék autóbusszal vagy HÍV vei megközelíthető. A pályázatokat a kórház személyzeti osztályára kell beküldeni. A Magyar Állami Földtani intézet felvesz katonai szolgálatot le­töltött, minimum 1 éves gyakorlatot szerzet! gép­kocsivezetőket. többna­pos vidéki kiszállással, terepjáró gépkocsikra Buszvezetői jogosítvány, nyal rendelkezőik .előny, ben. Fizetés az érvényes rendeletek alapján + kiküldetés és napi 70 Ft tereppótlék. Jelentke­zés: Magyar Állami Földtani Intézet. Bu dapest XIV., Népsta­dion út 14. Telefon: 836-545 Belvárosi munkahely, re keresünk: közgazdasá­gi szakközépiskolát vég­zett fiatal munkaerőt számviteli munkakörbe (gépírnitudással). Élel­miszeripari szakközépis­kolát végzett fiatalokat. Általános iskolát vég­zett fiatal női munka­erőt felveszünk és adat­­rögzítőnek betanítunk. Érdeklődni lehet; szemé­lyesen Budapesti Elel­­miszerkeres-kedelmi Erye sütés. Budapest V., Váci utca 36. II. em. Telefon: 182-360, 181-460, A BTV Rákospalotai Tejüzeme felvételre ke­res tejleszedőt (női) végellenőrt, minőségi el­lenőrt, laboránst. anvaggazdálkodó-rak ta­rost. villanyszerelőt, hű­tőgépészt rakodót fhfí­­,tő). Jelentkezni lehet: Budapest XV.. Bosáncs u. 3. Tel.; 692-128. Megközelíthető: a Bos­­nyák térről induló 24-es autóbusszal. A Kereskedelmi Terve, ző Vállalat (Budapest VII. , ч Thököly út 18.) azonnali belépéssel fel­vesz: középfokú végzett­ségű belsőéoítész szer­kesztő-rajzolót. szerke­zetépítő mérnököt, va­lamint vízénítő mérnö­köt. tervezői munkakör­be. Mindhárom munka­körbe fiatalok (max 30 év) Jelentkezését vár­­ják Fizetés koílektív szerződésben foglalt be­sorolás szerint. Telent­­kezni a fenti címen. Il­letve a 217-800-as fele fonszámon. a személyzeti vezetőnél lehet. Az IBUSZ Rt pénz­ügyi osztályára pénz­ügyi előadót felvesz. Je­lentkezés a 115-059-es telefonszámon. A Színházak Központi Műtermei azonnali belé­pésre keres: fiatal, köz­­gazdasági technikumoit végzett könyvelői, fiatal asztalos sza-kmunkásov kát. Fizetés megegyezés" szerint. Jelentkezés Bá­lint Ferencnénél, . lel.: 143-83,__»________ Központi anyagraktá­runkba anyagrak: ároso­­kat keresünk. Fizetés megegyezés szerint. Je­lentkezés személyesen, a központi anyaggazdálko­dási és ellátási osztá­lyon. Bp. VII., Rózsa Ferenc u. 4—6. vagy a 221-265-ös telefonon Újpesti A-kategóriás vállalat középfokú isko­lai végzettségű, gvors- és gépíró képesítésű titkárnői keres. Válaszo­kat ..Bizalmas munka­kör 2068” jeligére kér­jük, az újpesti hirdető­be. A Hírlapkiadó Válla­lat felvételre keres saj­­lódokumentációba kaia­­lógusrcndező adminiszt* rátört. Jelentkezés: a munkaügyi osztályon. Bp. VIII.. Blaha Lujza tér 5. Telefon: 145-624. A Belvárosban levő MÁV Tervező Intézet (Bp. V., Széchenyi rak­part 8. 1054) felvételre keres azonnali belépés­sel termelési irodára gépírókat. nyomdai munkák gépelésében jár­tas gépírókat, fénymá­solókat, segédmunkást és ofszetgépmestert. Vasúti kedvezményt biztosítunk munkába lépésikor, kül­földre 1 év után. Bére­zés a kollektív szerző­dés szerint. Jelentkezés személyesen az intéz.et­­bee (földszint 2/a. he­lyiségben) 8 és 16 óra között Rédey Tibor osz­tályvezetőnél.________ A Rock Színház fel­vételre keres végzettség­gel és gyakorlattal ren­delkező bérszámfejtő SZTK-ügyintézőt, vala.­­mint 4 órás anyagköny­velőt. Jelentkezés: 110- 403 telefonszámom A Gyógyáruért ékesítő Vállalat áruforgalmi és ügyviteli területre gépír­ni tudó adminisztrátort keres. Jelentkezés; Buda­pest V., Garibaldi u. 2. munkaügyi osztály. Tel.: 512 998. • • ____ A Helyközi Távbe­szélő Igazgatóság for­­galmi és-tájékoztató ősz. tá.lya felvesz középfokú reklám szaktanfolyamot végzett munkatársakat kereskedelmi és propa­ganda! előadó munka­körbe. Feladata az igaz­gatóság belső tájékoz ta­tást feladatainak ellá­tása. sajtószemle reklán­­anvag nyomdai előkészí­tése és nyilvántartása. Bérezés a kollektív szer. ződés szerint. Jelentkezni lehet: Budapest Vili.. Horváth Mihály tér 17 —19. László Imréné osz­tályvezetőnél, személye­den vagy telefonon; 158 X25. ló kereseti lehetőség­gel. idegen nyelvű leve­lezőiket keres a Monim­­pcx külkereskedelmi Vállalat. Jelentkezés a személyzeti osztályon. Budapest V.. Tüköry u. 4 Az Állatni Népesség­­nyilvántartó Hivatal ár- és pénzügyi munkaterü­leten gyakorlott közép­fokú végzettségű mun­katársat keres. Jelentke­zés- dr. Farkasinszky Ti­bornál. Bp. IN... Márton u 15 Te!.: 551-593, B-kategóriás (építési és szolgálta!ást végző) gazdasági egység felvé­telre keres: jogtaná­csost, belsőellenőrt. sze­mélyzeti vezetőt, felsőfo. kú szállítási szakvizsga' tett vezetőt, jogügyi elő adót. Jelentkezéseket: ..Nehéz terület 2045” jeligére a Felszabadulás téri hirdetőbe kérjük, önéletrajz és fizetési igény megjelölésével. A Fővárosi Operett­színház azonnali belé péssei felvesz öüöztető­­ket. /jelentkezés: Jediics. ka Éva. Bp. VI., Mo­zsár’u. 5. A Fővárosi Opereu­­színbáz felvesz gyakor­lott hangtechnikust, azonnali belépéssel. Je­lentkezem: Bihánii. 126- 470. ' -A BUBIV 5. sz. gyára (Budapest XV., Szántó­föld út 2.) felvételre ke­res faipari technikuso­kat, illetve faipari szak­közép iskolát végzetteket termeléselőkészítői, prog­ramozói, anvaguialvá­­nyozó-elszámoltatói. szer­számgazdálkodói és disz­pécseri munka körbe (a diszpécseri munkakörbe lehetőleg asztalos szak­mával is rendelkező je­lentkezését várjuk), fő­mérnök mellé gyors, és gépírni tudó titkárnőt, termelési és műszaki osz­tályunkra gyors- és gép­író adminisztrátort. Je­lentkezés és további fel­világosítás személyesen, a fenti címen, telefonon a 698-299-es. 698-385-ös számon. Gyáregységünk megközelíthető a Bús­nyák térről induló 24-es autóbusszal. Az MTA Régészeti Intézete raktárvezetőt keres raktárkezelői gya­korlattal. Telefon: 160- 404. 9-től 1.5 óráig. Analitikus technikust felveszünk * élelmiszer­­ipari kutató-fejlesztő laboratóriumba. Telefon: 535-521.___________________ Felvételre keresünk a X V111. kér. Méiaj ut­cai új, korszerű tele­pünkre betanított mun­kást, kazánfűtői képesí­téssel. Kereseti ieneiő­­seg: 6000 Ft/hó. Kazán­­kezelőt vasipari .szak­munkás és kazánkezelői képesítéssel. Keresett le­hetőség: 8000 Ft/hó. Kazángépészt vasipari vagy egyéb szakirányú szakmunkás kazángepé­­szi képesítéssel. Kerese­ti lehetőség: 10 000 FU hó. jelentkezni lehet: Bp. XIX., Bercsényi u. 18. sz. alatt Wacha Ká roly főépítés vezetőnél. Telefon: 273-444, 273 445, 273-446. A Csepeli Duna Mgtsz Fafeldolgozó Ágazata felvesz férfi raktári anyagkiadókat képesí­tés nélkül. Szakmai to­vábbképzést biztosí­tunk. Fizetés megegye­zés szerint. Jelentkezés a 156-265.54-es telefo­non. vagy személyesen: Budapest XXL, Sziget­csúcs. (A MAHART k/i­­kötővel szemben.) _______* Kutatóintézet házi­nyomdája felvesz nyom­daipari szakmunkást Romayor sokszorosító­gép kezelésére, egy mű­szakra. Érdeklődni le­het: 184-055/ 14-39-es te­­lefonszámon. ’ A TO 1 t i‘kLR Leány­vállalat Bedolgozó ön­elszámoló Egysége (Bu­dapest XI., Botfalu köz 16.) felvételre keres az aiábbi szakmákba be­dolgozókat, csoporto­kat sajut műhellyel szer­számkészítő, forgácsoló, egyéb szakmákban. Munkát biztosítani nem tudunk, csak a külön­böző vállalatokkal kö­tött szerződések alap­ján végzünk bedolgozói munkát. Fizetés a vál­lalati kollektív szabály­zat szerint. Érdeklődni: Tóth István bedolgozó öe. vezetőnél. Telefon: 651-212, de. 8-tóI_ 12-ig. A Péterfy Sándor u.-i Kórház-Rendelőinté­zet keres újonnan be­induló szánni tógépes adatfeldolgozó csoport­jába — egészségügyi ér­deklődésű számítástech­nikai csoportvezetőt fel­sőfokú végzettségigei — betegfelvételi irodai csoportvezetőt számítás­technikai jártassággal, számítógép-javító műsze­részt. jelentkezés a kór­ház főigazgatóságán, Budapest VII., Péterfy Sándor u 8—14. Kis létszámú orvosi szerkesztőség tárgyaló­­képes gyors- és gépíró­nőt keres. Telefon: 222- 660/118 és 413-023. Belvárosi Kávéház _____________________________ Л Budapest V.. Szabadsajtó út 5. Telefon: 182-374 Nyitva: mindennap 10 tői reggel 3 óráig. Október 25—töl új műsor a Lido színpadán: Bolondos éjszaka — , Funny Night Közreműködik: Farkas Bálint Jászai-díjas vagy Kokas László, Bangó Margit, ifj. Járóka Sándor, Stefanidu Janula, Erdős István és Pataki Imre bábművészek, a jégszínpadon Fischer Gábor, Nagy Rita, Szabó Antal, Szamosi Judit szólótáncosnő és a Lido tánckar, az Ungar zenekar és a Lido Lady Band. A műsor kezdési időpontja: 23 óra. CT) Beh/arosi Vendéglátó tokiMt Költségvetési üze­münk felvételre keres: f őé p í lé s V e ze tő t, s z ám v i ­teli csoportvezetőt, terv­­siulisztikust, építésve­zetőt. rendészt és gyors - és gépírókat, jelentkez­ni lehet: Budaörs, Po­zsonyi u. 10. Telefon: 263-308 ___________________ Építőipari költségve­tési üzem felvételre ke­res: gyakorlott építésve­zetői. szakipari rész­legvezetőt, munkaügyi előadót. közgazdasági szakközépiskolát vég­zetteket, ademnisztráto­­rckat. gépkccsiszerelöt. lelentkezés: XV. körű­iéit Tanács Költségveté­si Üzem, XV., Hunyadi u. 3. Telefon: 693-566, 890-830. ' A Fővárosi Operett Színház felvesz varroda­­vezető-főszabászt, vala­mint kisegítő szabókat­­varrónöket, azonnali be­lépéssel. lelentkezés: Pétsv Miklós, Bp. VI.. Mozsár u. 5.. munkana­pokon 10—15 óra kö­zött. Az Al any púk-kony.!­­mex Divatház Közös Vállalat felvételre ke­res: szakmai gyakorlat­tal rendelkező munka­ügyi előadót, szakkép­zett eladókat, pénztáro­sokat, áruátvevőket, se­gédmunkásokat, kö­töttáruosztályára osz­tályvezetőt, ü z eme 11 e té ­­si osztályára kereskede­lemben jártas beruhá­zót, műszaki ellenőrt, asztalost, lakatost, anyag- és fogyóesztköz­­raktárost. Exkluzív he­lyen és környezetben, a Belváros középpontjá­ban. Bp. V.. Váci utca 16. Jelentkezni lehet: a személyzeti osztályon vagy a 189-166-os tele­tömni. __________, Az Autó- és Al'kat­­részkereskedelmi Válla­lat Kiskereskedelmi Üz­letága felvételre keres nagykereskedelmi rak­tárába: expedícióvezető­helyettest, eladókat, árukiadót: kiskereske­delmi egységeibe: el­adót. pénztárost, admi­nisztrátort. könyvelési ellenőrt .Jelentkezni le­het: Budapest VT II., Rákóczi út 45. Telefon: 145-200/25-as mellék. Az TBÜSZ Rt férfi előadót keres, felsőfokú végzettséggel és német­­nyelv-vizsgával. Továb­bi rlyelvismeret előny. Bérezés a kollektív szer­ződés szerint. Érdeklőd­ni lehet a 180-506-oe te­le fonszámon. Rendkívüli ajánlat! Hívjon bizalommal! Azonnal fizetek búto­rért, porcelánért, ké­pért, szőnyegért. óra kért, hagyatékért, limlo­mén Telefon 333-426. 353-550. Hagyatékot, képeket, porcelánokat, sorszekrényt, rekamiékat, ruhaneműt, mindent ve­szek. Figyelem, veszek: sor­­szekrenyeket, rekaniiés­­heverős garnitúrákat, konyhabútort, amik bú­tort, szőnyeget, festmé­nyeket, komplett hag>^t­­tékot Azonnal jövök 588-680 Megbízható kereskedő vásárol hagyatékot, bú­tort. vitrintárgyakat, ké­pet, porcelánt, limlo­mot, tollat, ruhát. Hív­tön! — 42-62-12. _____ Mindenkinél többet fi­zetek hagyatékért, mo­dern éí antik bútorért, festményért. falióráért, vitrintárgyakért, porcé, lánfeiű babáért 870 553. Büfések! Bastei—1 lakókocsi büfének átala­kítva eladó. Vendéglátó­ipari gépeket vennék. Tel.: 421-982. 1ДШ Chip-Chip műszaki ke­reskedés! Számítástech­nika, Hi-Fi, videó! Vé­tel, eladás. Lenin krt. 42. A Dob utcáról. Te­lefon: 422-476 ir.lcrfunk 67 cm 0 színes sztereó tv eladó 65 000 Ft-ért, esetleg ha­zai színes tv-t beszámí­tok. T.: 485-994, 12-től 18 óráig. 4 éves VW Jetta C. dízel, 5 sebességes gép kocsi reáüs áron, ext­rákkal és tartalékalkat­részekkel. igényesnek el­adó. Érdeklődni: szom­baton de. 9-től 12-ig. vasárnap 14-től 16 óráig. XII.. Szendrő utca 20,'a. 11. emelet 9. Opel Record Combi, 2000 kem-es személy­gépkocsi. barna metáll színű, kitűnő állapot­ban. 6 évesen eladó. Érdeklődni: mindennap :i 125*834-0# tcLf^ron. Mercedes 240 II» ka raván eladó. 5 és fél ’éves 252-590 este ARO adagoló porlasz­­tókkal ?ladó. 152-711. Felújított motoros Zsiguli. UR-es rendszá­mú. e'adó 653-579. . . az ember téved­het. a gép sohasem. COMPUTERES ügyinté­zés. Díjtalan adatszol­gáltatás. Katalin Autó­ügynökség. 123-944. 3 éves 1310 S sötét­kék Dacia, most vizsgá­zott, 24 OOO kim-rel el­adó. Érdeklődni: 17 óra után tel.: 584-753. Audi 100 LS gépkocsi eladó. Te!.: 490-957.____ Tcherutánfutó eladó. 209-550._____ Opel Commodore. 1977-es kiadású, nagyon ió állapotban eladó. Tel.: 137-158___________ Ford Taunus Combi 1600, garázsban tartott, 9 éves. felújított- gépko­csi extrákkal,' sürgősen eladó. Tel.: 346-689 19 óra után._____________■ GK. Inform. Gépjár­müvek adásvétele. 1% közvetítési díj. Vevők részére díjtalan szolgál­tatás. 370-423. munka na. pokon 16-tól 20 óráig. V.. Reáltanoda u. 12. Audi 80 GLD, metáll­­zöld. dízel, garázsban tartott, hároméves, kifo­gástalan állapotban, ext­rákkal, igényesnek eladó. Te!.: 379-213. Minden típusú motor­­kerékpárt vészeik bon­tásra Egész nap hívha­tó- 5S2 -172 Amerikai, 1973-as Ford Combi coupé el­adó európau méretű, kis fogyasztású. Tét.: ^0-503 ( i: us sportkocsi, fe­hér Mitsubishi Starton EX 2 turbó. egyéves, á'írhatóan. vámkezel­ten .16 000 k.m-rel el­adó ,,Ajánlat EH 115 467” jeligére, a ki­adóba PO-s 12^-os PeMU, megkímélt, friss vizsgá­val, első kézbő] 'eladó. Te.: 860-525. 18 óra után. jßSSBB Pesterzsébeti másfél szobás szövetkezeti la­kásomat belvárosi kettő­­szobás tanácsira cseré­­iem. Telefon:__2.17-557. Két és fél szobás, összkomfortos. újpesti öröklakásunkat két ki­sebbre cserélnénk". Ta­nácsi lakás is érdekel. Érdeklődni napközben: a 692-664-es telefonon. Budán, a XT. kerület­ben kétszintes. nagy­méretű, több család ré­szére alkalmas, parkosí­tott, központi fűtéses. összkomfortos családi ház eladó. Telefon 18— 20 óra között: 650-767. Eladó főútvonalon újonnan épült családi ház, két lakószint, alá­pincézve. 100 nm-es alapterületen. Garázs, műhely, ipari áram van. Megtekinthető 17 óra után, Bp. XVI., Csö­möri u. 195... Szigeti. 36 nm-es örö1); lak ás eladó. 21 000 Ft/nrn. Budapest 1.. Fém u. 3. fszt. 1. Érdeklődni lehet egész nap, a 4O0-945-as telefonszámon, Repeső-ШЖ. Siófok. Ady Endre u. 83 alatt ötszobás villa eladó. Érdeklődni: dr Rcdl. 356-397 Délegyház! II. tónál. Budapesttől 35 lom-rc. közvetlen vízpartt ké:­­szintes. fűthető, komfor­­to-- nvaraló eladó Ér­deklődni: 401-179. Leányfalun, Öz utcá­ban 70 négyszögöl, panorámás. beépíthető telek____eladó. Érdeklőd­ni^ dr__RedL_336-397 XIV.. Önd vezér úton I. emeleti, 2 és fél szo­bás szövetkezeti lakás kő. plusz OTP-vel el­adó. Telefon: 31I-45(L_ Vili., Köztársaság té­ri 3 szobás öröklakás kp.-ért, azonnali beköl­tözéssel eladó Telefon: 31 ,-450 Érdligeten 270 n.-öles, közművesített gyümöl­csös eladó. Tel.: 884- 848. délelőtt 8-tól 10 óráig. Budukaiászon a komp­­megállóval szemben, köz. vetlen vízparti 200 n.­öles telek eladó. Tel.: 884-848. délelőtt 8-tól 10 óráig. Óbudán a Szentendrei úton lakótelepi, két szo­ba, összkomfortos, felújí­tott, tehermentes szövet­kezeti lakás azonnal be­költözhetően eladó. Tel.: 884-848. délelőtt 8-tól 10 óráig. Társasház építésére al­kalmas telket keresek V., Királyi Pál u. 6. Tel.: 185-132, 14-től 18 óráig. Diósetén 120 n.-öles gyümölcsös, mellékhe­lyiségekkel. faházzal el adó. Víz. villany beveze­tés alatt. Tel.; 224-361, este. Szobafestést, mázolást, tapétázást vállal kisipa­ros. közületeknek is, azonnalra is. Telefon-78L456 ________________ .Minitokos, hag.\oma­­nyos redőny-reluxa, mérsékelt áron, garan­ciával 893-674 _ Reluxakészítés g\or san mérsékelt áron, garanciával. Tel.: 362- 5 i2 Parkettacsiszolás, -tak­kozás világosra, lera­kás, PVC-, szőnyegpad­ló-ragasztás, festést, má­zolást, tápé tárzást garan­ciával közületnek is. 117 -13 2__________- '•*; Takarítás. - szőnyeg­­tisztítás, parkettacsiszo­lás lakkozás, PVC-ra­­gasztás. Tel.: 299-336. Ancsin. Árengedménnyel vál­lalunk tapétázást, szo­bafestést. mázolást, ga­ranciával. Közületek­nek is Tel.: 178-419. lapétazó-, testő-má­­zoló munkát vállalunk, fótiatakarással, bútor­­mozgatással. Tel.: 42-p2-lZ. ‘ Riseliö, madeira, elő­­nyomás tanítását és kéy szításét vállalja kisipa­ros Tel •__1G4-172. Kőműves átalakítást, táreasházat is, festést, csempézést vállalok rö­vid határidőre. Tel.: 668-304 Festés rr-ázolás, tapé­tázás azonnali kezdés­sel, közületeknek is. Vi­dékre előjegyzéssel. 266- 237 Fal, tapéta szakszerű radírozását üveg, ke­ret takarítása, közüle­teknek is Telefon: 261-260____________ Parkeltalcrakás, átra­kás, -csiszolás, -lakko­zás. világosra, szőnyeg­­padló, PVC-racasztás garanciával. 839-923. , Csempézést, hitlcgpad­­'O-burkolást, vízveze­ték-szerelést kiváló mi­nőségiben vállalok. Tele­­fon: 699-619 _ Csempézést, hidespad­­ló-burkolást kiváló mi­nőségben, azonnalra is vállalok. Telefon: 648-775._____ __________ Lakásfelújítás, víz­­gáz-, fűtésszerelés, bur­kolás, festé* rövid ha­táridőre garanciával Telefon: 229-537 Parkettacsiszolást, vi­lágos, magasfényű lak­kozást, garanciával, azonnalra vállalok Tel.: 783-457____________ Irtassa ‘ ki végleg a rovarokat, kiköltözés nélkül Garanciát adok! — Telefon: 345-799.___ Redőny, reluxa készí­tése. jaxítása. vidékre is. Tel.: 675-617, 673-641. _ Költöztetés, áruszállí­tás, 1-3 tonnás rakfelü­letig, rakodással is. Tel.: 869-149. 17-től 20 óráig. _____ ___ Festést, mázolást, ta­pétázást, fóliatakarással, bútormozgatással, lü%­­os kedvezménnyel, azon­nalra vagy előjegyzésre vállalom Tel.: 862-621. Kárpitos. Ne dobja el használt bútorait, mert felújítom vagy megvásá­rolom. Tel.: 354-481, 22? 715. _____ _ Azonnalra, árenged­ménnyel vállalok fes­test mázolást, tapétá­zást. Telelő i: 179-428. Parkettazomester le­rakást, átrakást, csiszo­lást, lakkozást. PVC-, szőnyegpadló-ragasz­tást azonnalra vállal ga­ranciával Telefon: 655 994 Parkettacsiszolást, -le­rakást, -lakkozást, PVC-, szőnyegpadló-ra­gasztást. garanciával, bútormozgatással is vál­la1 kisiparos. 428-010, 545-799 Régi iekopott fürdő­kád felújítása a hely­színen, garanciával. Te­lefon: 267-847 Parkettacsiszolást, le­rakást, világosra lakko­zást PVC-, szőnyegpad­ló-ragasztást. bútormoz­gatással, garanciával, azonnalra is vállalok. 863 915. Iványi Fürdőszobák kialakí­tását, átalakítását víz­szerelő iparos vállalja. Telefon: 496-439. Tapétázást, festést, garanciával, árenged­ménnyel azonnalra is vállalok. 202-522 Parkot Liicrakást, -át­rakást, -csiszolást, -lak­kozást, garanciával, bú­tormozgatással válla- 1 célon: 646-119. Redőnykészítés, -javí­tás rövid határidőre. Tel.: 65 4-767. Tapétázást, szobafes­tést, mázolást olcsón vállalok. Magánmeg­­rendeiőknek további fi­zetési kedvezmény. Tel.: 275-945. Árengedménnyel, par­kettázás. PVC-zés, sző­nyegpadlózás. festés, mázolás, tapétázás. Te­lefonügyelet: 371-887. lakás: 777-962. Pilisi parkettázás, át­rakás, csiszolás, PVC- zés, szőnyegpadlózás. Tel.: 162-974, garanciá­val. Kárpitos! Amik, sít!-, modern bútorok javítá­sát, áthúzását garanciá­val vállalom, díjmentes szí llöás.__285-1 37. Parketíaíerakás, átra­kás, -csiszolás, -lakko­zás. PVC-szőnyegipadló­­ragasztás azonnalra. ga­ranciával. Telefon: 128- 115._________;___ Vízvezeték-szerelést rövid határidőre vállal kisiparos, közületpek is tel.; 165-747 lO^u-os kedvezmény­nyel feslést-mázolást, parkettacsiszolást azon­nalra vállalok. Tel.: 143-197 Poloska- csótányirtás garanciával. Hardy, Akácfa u. 4. Tel.: 412- 155. Az Észak-pesti Vendéglátó Vállalat pályázat útján szerződéses vállalkozásba adja a következő üzleteit: 405. sz. Kékgolyó vendéglő (III. oszt.), IV., Nagy Sándor u. 7. 468. sz. büfé (III. oszt.), IV., Megyeri temető 1 487. sz. sörbár (I. oszt.), XIV., Nagy Lajos király útja 18. 1 497. sz. Tücsök sörbár (II. oszt.), XIV., Népstadion út 29. 14 122. sz. Elefánt kőbüfé (III. oszt.), XIV. , Állatkerti út 1 506. sz. Mátyás vendéglő (II. oszt.), XV. , Bánkút u. 55—57. A versenytárgyalás november 25-én 15 órakor lesz, a vállalat klubhelyiségében (Budapest VII., Rottenbiller u. 14.). A pályázatokat legkésőbb nyolc nappal a versenytárgyalás előtt, írásban kell benyújtani a vállalat központjában, a fenti címen. A pályázati feltételekről október 25-től részletes tájékoztatást ad Kútvölgyi Lóránt munka- és üzemszervezési csoportvezető, 8-tól 13 óráig. Telefon: 424-709. Lakás, padlás, pince lomtalanítása, sitt seál­­lítása. 833-007.___________ Lakásfelújítás! Csem­pészést, padlóburkolást, festést, mázolást, tapé­tázást, parkettacsiszo­lást, takarítást, rövid határidőre vállalnak megbízható, igényes ipa­rosok . Telefon: 648-615. Szőnyeg, szőnyegpad­ló, bútorkárpit tisztítá­sát, napf és nagytakarí­tást, festés utáni és rep­rezentatív takarítást, ab­laktisztítást, festés után is, m agán szemé 1 yek n ek. közületeknek egyaránt vállalom. Tel.: 801 -479. Redőny készítése, ja­vítása rövid határidőre. Tel.: 326-226. Antennaszerelést, -ja­vítást családi és társas­­házakra, garanciával vállalok. Telefon: 772- 334 Fairadiro/.ást, nagy­­takarítást (festés után), ablaktisztítást válla! kisiparos, közülelekíiek is. Tel.: 162-974. Kolonial bútorok Igé­nyesnek eiadók: reka­­miék. két fotel íróasz­tal székkeá, két köny-. vespolc, fehórneműs­­szekrény, komód. 686- 978, este. Karosszérialakatost és alvázfújót, na.gy gyakor­lattal, felveszek. 803- 785. ______ __________ Klarinéttanítást válla­lok kezdők és haladók részére, szakiskolai és főiskolai felvételire való felkészítésre. Telefon: 321-487.________________.. Argó taxióra, beállít­va. 15 000 Ft-ért eladó. Telefon: (25) 165-19, 8- tól 16 óráig.______________ Kőműveseket keresek budapesti társasházak építésére. Tel.: 285-052. Kaktusznövények vi­szonteladóknak nagy választékban, termelői áron eladók. Tel.: 83fe- 535._____________________ Kenyérboltomat kato­nai szolgálatom idejére bérbe adom hozzáértő­­nek. Tel.: 410-811. Üzlet helyiség forgal­mas helyen eladó. 30 nm-es, komfortos. 485- 521. Hidegburkoló kőmű­vest, fiatal szakmunkást, kisiparos állandóra fel­vesz. Érdeklődni 15—18 óráig: 260J 20 _________ •A Re-generál Gmk felvesz állandó munká­ra kőművest és segéd munkásokat Bp. XVI.. Békés Imre út 123., délután 16-tól 20 óráig. OTP-kölcsönhöz költ­ségvetést. engedélyezé­si terveket készít mér­nök Azonnalra is. Tel.: 869-468. Azonnal felveszek festő-mázoló szakmun­kásokat. Fizetési mód: teljesítménybérezés. Je­lentkezni reggel 8-tól 10 óráig, telefon: 337-434, vagy személyesen: Üllői út 58.. villanyszerelő műhely.___________________ Fogteciinikusscgédet keresek, igényes kerá­miamunkára. ,,Vita EH 114 866” jeligére, a ki­adóba Magánbutik gyakor­lott eladót keres. Né­met-, szlováknyelv-tu­­dás előny. ..Idegenfor­galom EH 114 578. Adler hímzőigépre gyakorlott hfmzőnőt fel­veszek. ..Belváros EH 114 580” íeligére, a ki­adóba. Varrónőt keresők Do­hány utcai műhelyem­be. ..Szakképzett EH 114 579” jeligére, a ki­adóba. Rádióműszerészt állan­dó munkára felveszek. Telefon: 835-602, Lajtai. Redőny, reluxa. Üz­letkötőt felveszek. Schürfl, Budapest Vili., Kálvária u. 21. III. eme­let 5,._________.___________^ Nagytakarításhoz, fes­tés utáni és napi taka­rításhoz leinformálha­tó női munkaerőt kere­sek. akinek a lakásában telefon van. Főállásba, munkakönyvvel. Tel.: 177-973, este 18-tól 20 óráig. ЈЈШШШ A CSEPEL MÜVEK HŐERŐMŰ ÉS A FŐV. V. KÉR. INGATLANKEZELŐ VÁLLALAT FELVÉTELRE KERESÜNK nagynyomású kazánhoz fűtőt a XVIII. kér.. Méta utcai telepünkre. JELENTKEZÉS a 273-44.3-a* telefonon, a termelési osztályon. Bp. XIX., Bercsényi u. Ж. A Kőfaragó- és Épületszobrász­­ipari Vállalat FELVÉTELRE KERES pénzügyi előadó, társadalom­biztosítási ügyintéző, főpénzláros munkatársaikat. JELENTKEZNI LEHET a vállalat központjában (Budapest V., Báthory u. 12.) a személyzeti éa szociális főosztályom személyesen vagy az 531-000/553 telefonszámon. FELVÉTELRE KERES: laboráns! munkakörbe középfokú vegyipari végzettségűeket. JELENTKEZNI LEHET: Budapest IV., Duna sor 11. Munkaügyi osztály, tel.: 695-688/175-ös mellék. SZOLGÁLTATÓ KÖZÖS VÁLLALAT FELVESZ: villamos­mérnököket, villamos üzemmérnököket. CSM vállalatok területén üzemelő nagy bonyolultságú, ipari elektronikával ellátott technológiai berendezések, valamim ipari robotok javító és megelőző karbantartására. Kiemelt fizetée, vgm-ben való részvételi lehetőség. JELENTKEZNI LEHET: személyesen, vagy az 572-511/32-32 telefonon, a vállalat személyzeti osztályán. Budapest XXI., Gyepsor u. 1. 1751. Kislétszámú. 100 tagú SZERVEZÖINTÉZET önálló bér- és munkaügyi ELŐADÓT KERES SZTK-képesítéssel. ,.BELVÁROSI MUNKAHELY 1869M jeligére a Felszabadulás téri hirdetőbe, vagy a 189-404-ea telefonon a személyzeti vezetőnél. FELVÉTELT HIRDET ellenőrzési. osztályvezetői munkakör Feltételek: közgazdasági egyetemi v. pénzügyi és ^ számviteli főiskolai végzettség és legalább háromévi szakma i-vezetői gyakorlat. JELENTKEZÉS: részletes önéletrajzzal, a vállalat személyzeti osztályán. Bp. V., Váci u. 36 I. em. Elektrotechnikus, mű­szerész és villanyszerelő munkatársakat felve­szünk. Jelentkezés a 412- 606-oe telefonon. FELVÉTELRE KERES egészségügyi technológia! tervezésben jártas vagy ez. iránt érdeklődő épületgépészt vagy gyengeáramú* elektromos mérnököt, üzemmérnököt (speciális ismeretek megszerzését biztosítjuk), valarrvnt épiiletak uszt ikue tervezőt. JELENTKEZNI LEHET személyesen vagy telefonon 174-984). a személyzeti osztályon.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék