Esti Hírlap, 1988. augusztus (33. évfolyam, 182-206. szám)

1988-08-24 / 200. szám

Al TELEKI * AZ TELEXE * AZ N A P TA It __________ SZŰZ. Augusztus 24.} szerda. Berta- •j * lan napja. A Nap W^\ kél 05.52 órakor,. nyugszik 19.41 óra­kor. A Hold kél —-----— 18.20 órakor, nyug­szik 01.li órakor. A sokévi át­laghőmérséklet ezen a napon 20,5 fok. Holnap: Lajos, Patricia. MA is azon bosszankodnak a szerzők, hogy bár az Emberi jogok hazánk­ban című tanulmánykö­tetükről a napon be­szélgetnek a sajtó kép­viselőivel, a könyvter­jesztés zavart kelt: már egy hónapja visszatart­ja a nyomdától átvett könyveket. Pedig a té­ma világhorderejű, az Egyesült Nemzetek Köz­gyűlése által 40 éve meghirdetett Emberi Jogok Egyetemes Nyi­latkozata állította ez év­ben az érdeklődés fó­kuszába. Szerte a vilá­gon rendezvények és konferenciák sorozata foglalkozik ezzel. De hogyan valósulnak meg a nemzetközi egyezmé­nyekben foglalt követel­mények a mi jogrend­szerünkben? S mi a teendő az emberi jogok teljesebb érvényesülésé­ért hazánkban? Aligha lehet ma a jogalkotási munkák előkészítése alatt aktuálisabb kiad­vány, mely e kérdések­kel foglalkozik és ösz­tönzést is adhat a szak­szerű társadalmi vitá­hoz. Hiszen a felszínes megközelítés, a propa- gandisztikus hivatkozá­sok inkább ártanak, mintsem használnak. A kötetet nemcsak a po­litikai és jogászi érdek­lődésű közönség forgat­hatja haszonnal, hanem a közélet iránt nyitott polgárok széles körét is érdekelheti. (bihari) • NYELVBARÄTOK. Az idegen nyelven beszélők klub­ja hívja az angol, a francia, a német, az olasz, az orosz, a spanyol társalgási partnereket 1"—óráig minden hétfőn a ltoyal Nagyszálló (Lenin kör­út 49.) ízek utcája kerthelyi­ségébe, minden szerdán és pén­teken a Kertész utca 36. szám alatti Fészek Müvészklubba. • BEMUTATÓK. A Szarvasi Mezőgazdasági Főiskolán ma országos rizstermesztési bemutatót tartottak, Szekszárdon a szakemberek bemutatóval egybekötve a szőlőtermesz­tésről tanácskoztak. MŰSZEREK, GEPEK, EXPORT Jelentős fejlesztés Világbank-hitelből (Folytatás az 1. oldalról.) Kap a hitelből a Buda­pesti Műszaki Egyetemen létesülő innovációs park. A BME kutatóinak szellemi tőkéjére alapozva, az ott létrejövő kisvállalkozások az új műszaki fejlesztési megoldásokat átadják az iparnak. A Világbank-hi­telből bővítik az Akadémia Műszerügyi és Méréstech­nikai Szolgálatának mű­szerparkját ......A szolgálat" ritkán használt nagy érté­kű műszereket kölcsönöz kutatóintézeteknek és _vál­lalatoknak. amelyek ezzel megtakarítják a berendezé­sek megvásárlásának költ­ségét. Jelenleg kevés a mű­szer, a felhasználóknak 3 kölcsönzéskor sorba kell állniuk. A Világbank-hitelből fej­lesztik a/, automatikus mérő-, illetve szabályozó­rendszerek gyártását. Ilyenek jelenleg készülnek hazánkban, a fejlesztés ge- nerációváltás lesz. Az MMG olyan automatikus rendszereket gyárt, ame­lyeket például atomerőmű­vekbe építenek be, a Vi- lati gyártmányait pedig szerszámgépekbe. Az új generációjú automatikus mérő- és szabályozórend­szerek ugyancsak számít­hatnak külföldi keresletre. A fejlett ipari országok­ban már meghonosult a számítógéppel segített ter­vező (CAD), illetve gyártó- rendszerek (CAM) hazai el­terjesztésére ugyancsak a Világbank ad hitelt. Az er­re a célra kapott összegből olyan szolgáltató intézetet hoznak létre, amely válla­latoknak tervez, telepít CAD-CAM rendszereket. Az utóbbi években dina­mikusan fejlődött a ma­gyar számítástechnikai programok exportja, de a megrendelések nagy része bérmunka jellegű volt. Az SZTAKI, illetve az SZKI azért kap a Világbank-hi­telből, hogy képessé váljon magasabb színvonalú, saját fejlesztésű programok ké­szítésére és exportjára. A két softwerház , a megítélt pénzből korszerű számítás­technikai eszközöket vásá­rol. Már eldőlt áz is, hogy három és fél millió dollá­ros hitelt az állam vesz fel, CSONGRÁD MEGYEI TANYATÜZ Körözik a társtettest A Csongrád Megyei Rendőr­főkapitányság országos körö­zést rendelt el Ladányi János, többszörösen büntetett előéletű 27 éves juhász ellen, akinek lakóhelye a csongrád-bokrosi 1631. számú tanya. . A rendelkezésre álló adatok szerint Ladányi augusztus 15- én, hétfő hajnalban részt vett abban a súlyos bűncselek­ményben, amelyik az egyik csengelei tanyán több ember halálát okozta. Mint a korábban megjelent hírekből ismeretes, Hajagos Tóth Imre 43 éves kiskunfél- egyházal lakos benzines palac­kot dobott egy tanya lakóépü­letébe; az elharapódzó tűzben ketten halálukat lelték. öten pedig életveszélyes sérüléseket szenvedtek. Hajagos ezután agyonlőtte volt élettársát, majd öngyilkosságot követett el. Ladányi János személyleírá­sa: 165 centiméter magas, zö­mök testalkatú, háta kissé haj­lott. Haja sötétbarna, oldalra fésült, elöl kissé kopaszodó. Utolsó ismert ruházata katonai gyakorlónadrág, világos, rövid ujjú pólóing. A rendőrség ké­rése, hogy aki Ladányi János tartózkodási helyéről bármit tud, azonnal értesítse a legkö­zelebbi rendőrkapitányságot vagy rendőrt. (MTI) s ezt egyebek között a mi­nőségellenőrző intézetek fejlesztésére fordítja. Az összesen 50 millió dolláros Világbank-hitel­ből fennmaradó 16,5 mil­lió dollár felhasználására — a továbbkölesönző ma­gyar kereskedelmi és in­novációs bankok — pá­lyázatot írtak ki. A jelentkező vállalatok mű­szaki fejlesztési program­jait az OMFB megvizsgál­ta, s hetet megfelelőnek tartott. A bankok most a vállalatok pénzügyi helyze­tét ellenőrzik, hogy vállal­ják-e a hét vállalatnak nyújtandó 8 millió dolláros hitel kockázatát. A ban­kok a még fennmaradó összegre hamarosan újabb pályázati felhívást tesznek közzé, amelyre további vállalatok és intézetek jer lentkezhetnek műszaki fej­lesztési programokkal. (MTI) VÉGSŐ BÚCSÚ Mély részvéttel kísér­ték utolsó útjára tegnap a Farkasréti temetőben Aczél Kovách Tamást, at Estj Hírlap ’ elhunyt főmunkatársát. A pá­lyatársak nevében Paizs Gábor, lapunk főszer­kesztője búcsúzott az újságírótól, aki több mint három évtizedig dolgozott szerkesztősé­günkben. • DÖNTÖ. A Bugát Pálról elnevezett termé­szetismereti vetélkedőre az idén 51 középiskolából 350 diák — 120 csapat — ne­vezett. A döntőbe, amelyet a múlt napokban Gyön­gyösön rendeztek meg, 17 csapat jutott. A TIT Ter­mészettudományi Stúdió ötödször szervezte meg a versenyt, az idei téma — írásban és szóban — mé­rési feladatok elvégzése volt. A döntőbe jutott csa­patok eredményét ma hir­detik ki. • XAJAK, KOROK, MO- ZEUMOK klubfoglalkozás lesz 2b'-án, pénteken délután 5 órá­tól a Szakszervezetek Fővárosi Művelődési Házában. A téma iránt érdeklődőket — klubtag­ságra tekintet nélkül — szíve­sen látják. BUDAPESTEN Két héten át békés tüntetés A tüntetők transzparensei a Thököly úton (Barcza Zsolt felvétele) Komán—magyar zászlók, transzparensek, befőttes- üvegekben még pislákoló gyertyacsonkok. Ma reg­gel, Thököly út, a Román Szocialista Köztársaság bu­dapesti nagykövetségéhez közeli játszótér. — Hét órakor fejezték be 24 órás jelképes éhség- sztrájkjukat román bará­taink — mondja az overall- ba öltözött Dely Géza főis­kolai hallgató. — Néhány társammal együtt én is itt töltöttem az éjszakát. A közvélemény figyelmét szeretnénk ébren tartani, az ott élőkbe pedig lelket szeretnénk önteni: lássák, nincsenek egyedül. — Azért vagyunk itt, hogy a romániai falurom­bolások ellen tiltakozzunk — hangsúlyozza Hermán Péter taxivezető, aki teg­nap hajnal óta van talpon. A szakközépiskolás Czine- ge Anikó arról beszél, hogy ő is azért van itt, mert egyetért a megmoz­dulás céljával, úgy érzi, ennyit meg kell tennie. — Nemsokára jön a vál­tás. Tizennégy napig, szeptember- 3-ig, a tiltako­zás végéig váltják egymást a csoportok — mondja Dely Géza, majd hozzáfű­zi: — Nagyon jólesett a környékbeliek segítőkész­sége. Forró teát, jó szót kaptunk tőlük. Sz. P. SZEPTEMBER 10-lG Centenáriumi nosztalgiavonatok Százesztendős a Keszt­hely—Balatonszentgyörgy közötti vasútvonal. A cen­tenárium alkalmábói a MÁV augusztus 20-tól szep­tember 10-ig ezen a vona­lon közlekedteti nosztalgia­járműveit. Utazni lehet a többi között az 1930-as években épített Árpád sín­autóbuszon és .az úgyneve­zett százéves vonaton: az első hazai építésű szerko­csis mozdonysorozatból fel­újították a 269-es gépet, amely 118 évvel ezelőtt ké­szült. A vonatban lévő ét­kezőkocsi még ennél is ré­gibb, egy 1854-es osztrák gyártmányú teherjármű al­vázára épült. Itt közlekedik az egykori déli vasút híres szerelvénye, s egy 424-es mozdony. Megvan a felelős! Megvan a felelős. Kilété­ről az eseményt követően a lehető leggyorsabban, a te­levízió tegnapi híradójában számolt be az OTP illetéke­se Eszerint: akinek a hi­bájából a múlt hét végén az utcára került jó néhány, személyi adatot. betét­könyvre vonatkozó számot, összeget tartalmazó infor­máció, nem más. mint a ta­karítónő. (Persze nem is vártam mást!) így, név nél­kül, ámde beosztással, mun­kahellyel. Az is megnyugta­tó volt a tegnapi híradóban, hogy a betétkönyvük titkos­ságáért aggódó telefonálók izgalma felesleges, mint­hogy azok a bizonyos sza­badba került számítógépes leporellók igazéból nem is voltak igaziak. Mondhatni, gyakorló leporellók voltaic, tanulmányi célok okán ír­ta rájuk a számítógép a tit­kosnak számító adatokat, ameljmk egyébként teljesen valósnak tűntek: név, cím, betétkönyvet kiállító fiók. betétösszeg, és így tovább. Kevésbé megnyugtató, hogy a történet nem győzött meg igazán. Nem mintha kételkednék az OTP illeté­kesének szavaiban, dehogy Csak jobban szerettem vol­na. ha a felelőst nevén ne­vezik. Az sem ártott volna, ha az aggályoskodók teljes megnyugtatásaként a látott számítógépes leporellók egyikén, valamelyik fiktív címre, névre, a kamera kí­séretében ellátogatott volna az illetékes, hogy lám, lám. a Takarékos utca 28. szám alatt nincs is épület s ha mégis van abbban véletle­nül sem lakik Fuszujka Ot­tokár. Ám. ha ne adj’ isten, esetleg ott lakik, az csak a merő véletlennek köszön­hető —, viszont bizonyítha­tóan nincsen ennek a Fu- szüjkának százhetvenhá­romezer-ötszázh úszón - nyolc forintos takarékbetét­könyve, se tartásra, se be­mutatóra. Mindenesetre mégis csak megvan a felelős — és az se semmi. Bencze Szabó Péter Beázott telefonok A múlt napokban hul­lott sok csapadék miatt a fővárosban mintegy 4000 telefonállomás hallgatott el, sok kábelakna megtelt vízzel. A tegnap éjszakai és a ma hajnali órákban több műszaki csoport dol­gozott a víz kiszivattyúzá­sán, és ahol lehetett, meg­kezdték a hibák elhárítá­sát A legtöbb, mintegy 1600-1700 telefon a pest­lőrinci városrészben né- mult el. Több beázott ká­bel hibája csak szakasz­cserével hárítható el, ez azonban hosszabb időt vesz igénybe. Amennyiben újabb nagyobb esőzés nem hátráltatja a munkát, vár­hatóan holnap reggeltől ismét használhatók lesznek a telefonok Pestlőrincen s a főváros más területein is. (MTI) • MŰVÉSZETI EMLÉ­KEK a Farkasréti temető­ben. Az érdeklődőket kö­zös sétára Parragi Györgyi művészettörténész vezeti, találkozás 28-án, vasárnap délelőtt 10 órakor a főbe­járatnál. • SZIMPÓZIUM. Szol­nokon ma délelőtt meg­nyitották a nemzetközi do­hányipari szimpóziumot. « ESÖNAP. A Budai Park­színpadon tegnap este a rossz időjárás miatt elmaradt az eg­ri Gárdonyi Géza Szinház ven­dégjátéka. A Charley nénje előadását 2G-án, pénteken tart­ják. A megváltott jegyek erre a napra érvényesek. • TAPASZTALATOK. A Veszprém Megyei Ta­nács Végrehajtó Bizottsága ma délelőtti ülésén a Ba-- laton-parti építési korláto­zások tapasztalatait össze­gezte. Egy nulla lemaradt Tegnapi számunkban in­terjút közöltünk Berecz Frigyes ipari miniszterrel, aki egyebek között el­mondta: hazánk kivitele az Egyesült Államokba a múlt 3-4 évben számotte­vően megnőtt, s ebből az ipari tárca kétharmados aránnyal veszi ki a részét, írásunkban azonban a ki­vitel értékéből sajnálato­san egy nulla lemaradt; helyesen: 210 millió dollár az ipari tárca kivitele. Ahogy mondani szokták, a különbség egyáltalán nem mindegy. Politikai napilap Főszerkesztő: Paizs Gábor Főszerkesztő-helyettes: Komornik Ferenc Szerkesztőség: Vili., Blaha Lujza tér 3. Postacím: 1962 Budapest Telefon: 336-130. 343-100* Telex: 22-70-40 Esti H. H. Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat Budapest Blaha Lujza tér 3. 1959 Telefon: 336-130. 343-100* Felelős kiedó: Vágner Ferenc vezérigazgató Terjeszti a Magyar Posta. Előfi­zethető bármely hírlapkézbesítc postahivatalnál, a hirlapkózbesí- tőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellá­tási Irodánál (HELíR), Budapest XIII., Lohet u. 10/A 1900, köz­vetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215—96162 pénzforgalmi jelző­számra. Előfizetési díj egy hóra 43 Ft, negyedévre 129 Ft, egy évre 516 Ft. Szikra Lapnyomda, Budapest Felelős vezető: Csöndes Zoltán vezérigazgató ISSN 0133-2201 Index: 25 002

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék