Esti Kurir, 1924. október (2. évfolyam, 205-230. szám)

1924-10-01 / 205. szám

2* oldal 1924. október 1., szerda. narjyobb mértékben megdöbbentünk a szolnoki Ítélet hatása alatt. Nem annyira az ítélet lényege keltett kö­zöttünk feltűnést, hanem az ítélet indokolása. A független magyar bí­róság úgy ítél, ahogy azt jónak látja, indokolásában azonban nem intézhet támadást a kormányzatnak egy másik, épp olyan esküt tett fe­lelős szerve ellen, mint a belügyi ■nyomozó hatóság. Annyit mondhatok még, hogy az egységespárt lla- kovszky Iván belügyminiszter eljá­rását a legteljesebb mértékben he- ! lyesli. Rakovszky Iván belügyminiszter — hir szerint — szóvá fogja tenni a ma esti rendkívüli minisztertanácson a tárgyalás elnökének Borsos királyi ügyésszel szemben igbb ízben is meg­nyilvánuló ellenszenves magatartá­sát, A belügyminiszterhez közelálló helyről szerzett értesülésünk szerint Rakovszky Iván belügyminisz­ter a végsőkig el van szánva, hogy magának és az alája tar­tozó közegeknek elégtételt sze­rezzen. viszont Pesthy Pál igazságügymi­niszter előreláthatóan vissza fogja utasítani a birói függetlenséget sértő belügymi­niszteri nyilatkozatot. Nemcsak ellenzéki, de egységes- párti körökben is bizonyosra veszik, hogy Rakovszky Iván belügyminisz­ter és Pesthy Pál igazságügyminisz- ter között a ma esti minisztertaná­cson kenyértörésre kerül a sor. Diószeghy ellen nem Nátíossy vezeti a vizsgálatot Rakovszky Iván belügyminiszter ma délelőtt Nádossy Imre országos főkapitányt fogadta, majd aláírta a Diószeghy tanácsos ellen megindí­tandó fegyelmi eljárásról szóló aktát. Eredetileg arról volt szó, hogy Diószeghy János ellen a fegyel­mi vizsgálatot Nádossy Imre or­szágos főkapitány folytatja le. Ettől a tervtől azonban időköz­ben elállottak. Mint beavatott helyen közlík mun­katársunkkal, Diószeghy János mi­niszteri tanácsos ellen a fegyelmi vizsgálatot Schreiber Ervin dr. bel­ügyminiszteri helyettes államtitkár fogja lefolytatni. Poltzer Ernő dr, iőzsdebízosnányosf letartóztatták Ma délelőtt a rendőrség újra kihallgatta dr. Mohr Bélát — Dagad a Szalámi-botrány? A Szalámi-részvények körül kelet­kezett nagy bűnügyben — mint isme­retes — feljelentették Poltzer Ernő dr. tőzsdebizományost is, akinek szintén többezer darab Szalámi-részvényt ad­tak át kosztpénz ellenében. A feljelen­tett tőzsdebizományos eddig Parisban tartózkodott, de amint visszaérkezett, ■jelentkezett. Az ügyészség megkeresé­sére megkezdék a főkapitányságon a kihallgatását Poltzer Ernőnek ötezer darab Sza­lámi részvényről kellett volna számot adni. Kihallgatása után a nyomozás meg­állapította, hogy az ötezer darab részvényből 1875 darabot eladott, 3125 darabot pedig részint kölcsön, részint fedezet­képpen tovább adott bankárok­nak és tőzsdebizományosoknak, de hogy ezek kicsodák, azt Poltzer Ernő dr. nem volt hajlandó megmon­dani a rendőrségen. Miután az eladott Szalámi-papírok összértéke több mil­liárd korona, a vizsgálóbíró a kihall­gatás után elrendelte Poltzer Ernő va­gyonira a bűnügyi zárlatot. Poltzer Ernő dr.-t pedig kihallga­tása után a rendőrségen előzetes letartóztatásba helyezték. Ugyanezzel az üggyel kapcsolatban a Szalámi-szindikátus vezetőjét, Mchr Béla dr.-t feljelentették és pedig azon a címen, hogy a Sza­lámi szindikátus zárolt papírjait a szindikátus azzal a célzattál, hogy ! kontreminre csábítsa az ellenlábas I tőzsdebizományosokat, kiadta kezéből ' és formálisan forgalomba hozta a zii- ; rolt papírokat. A feljelentés szerint ezáltal a szalámi-szindikátus még a majoritást is elveszítette. Ebben az ügyben még tegnap hallgav ták ki Mohr Béla dr.-t, aki azonban ; igazolta, hogy a zárolt részvényeket a szindikátus nem adta ki a kezéből. Ma délelőtt újból beidézték Mohr Bélát a főkapitányságra, ahol folytatólagosan hallgatták ki. Haím Jacques nem lett volna köteles a Szalámi-papírokat október másodika előtt visszaszolgáltatni A Szalámi-ügy újabb bonyodalmai élénken foglalkoztatták ma a tőzsde közönségét Általános volt az a véle­mény, hogy tőzsdei szempontból már nem fog az ügy nagyobb hullámokat verni. Ezt a feltevést támogatni lát­szott az a körülmény is, hogy a tanács tegnap nem tartotta szükségesnek a beavatkozás dolgában való állásfogla­lást Ebben a tekintetben azonban vég­legesen csak október 2.-a után lehet határozottabban tájékozódni. Értesülé­sünk szerint ugyanis az október 2.-i kasszanapra tegnap fejezték be a papí­rok leszállítását és igy legfeljebb csak holnap délután lehet megtudni, vájjon nem szállitottak-e le egyesek Szalámi­részvényeket. Amennyiben beigazolód­nék, hogy egyesek azért nem szállítot­tak, mert depóikból hiányoztak a da­rabok, akikor a tőzsdetanácsnak is vizs­gálatot kellenee indítania az ilyen ok­ból késedelmes tagok, ellen. Tegnap délután a tőzsdebiróság is foglalkozott a Szalámi-üggyel, még pedig Haím Jacquesnak ama beadvá­nya alapján, hogy a tőzsdebiróság ál­lapítsa meg, vájjon október másodika előtt köteles volt-e a papírokat szállí­tani? ÍA tőzsdebiróság álláspontjáról a leg­ellentétesebb verziók voltak forgalom­ban, miért is az Esti Kurír munka­társa kérdést intézett ebben az ügyben a legilletékesebb helyre, ahol a követ­kező felvilágosítást kapta; — Haim Jacques a tőzsdebirósághoz aznap reggel adta be keresetét, amely­nek délutánján a Szalámi-részvényeket a rendőrségnek beszolgáltatta. A bíró­ság a keresettel a felperest elutasította, mert úgy találta, hogy a részvényeknek időközben történt beszolgáltatása foly­tán^ a felperesnek már nincsen olyan jogi érdeke, amelyet a törvény meg­követel, hogy valmely fél bírói meg­állapítást kérjen. A tőzsdebiróság azon­ban megszüntette kölcsönösen a per­költségeket, mert a keresetet hama­rább adták be, semmint a részvénye­ket beszolgáltatták, Vagyis a kereset indításakor érdek fűződött a kereset megállapításához. Éppen ezért érdem­ben volt is a keresetnek alapja és a tőzsdebiróság ki is mondotta, hogy, a panaszos egyébként nem lett volna köteles a papírokat október másodika előtt visszaszolgáltatni, mert rendes koszt^zletről volt szó. Aki előfizetőt szere« az ESTI K. UMtlR-nak r a szebb jövőért küzdő harcos liberalizmus tá­borát erősíti. A bolgár követ cáfolja a Balkánról érkező' fenyegető híreket Szófiában tökéletes csend van A politikai tűzvész feltobbanásáról szóló hírek tendenciózus forrásokból erednek — Bulgária távol áll a macedón fölkelők mozgalmától — A bulgároknak nincs kedvük megkóstolni a kommunizmust Egy idő óta megint fenyegető hírek érkeznek a Balkánról. Az európai sajtó aggasztó jelentéseket közöl a ma. cedóniai kérdésről, amely különösen Alexandrow macedón felkelő vezér meggyilkoltatása után — hir szerint — megint kiélesedett, s különösen Bulgária helyzetét tüntetik fel olyan válságosnak, mintha az ország belső békéje teljesen felborult volna. Felkerestük Ikonomoff Th. Ivánt, Bulgária budapesti követét, hogy meg­kérdezzük tőle, mi igaz a válságos hí­rekből. A bolgár követ kérdésünkre a következőkben volt szives válaszolni: — Semmiféle olyan értesülé­sem nincs Bulgáriáról, amiből arra lehetne következtenni, hogy odalent az állapotok kri­tikusra fordultak volna. És én a francia közmondásnak adok ebben igazat: Point de nouvel- íes — bonnes nouvelles! Szóval a legkellemesebb hir az, ha egyáltalá­ban nincsen hir. Pedig Bulgáriában igazán nem titkolóznak. Példa rá a i .ci.omcíí dr. buigar r.ö«rot múlt óv őszén kitört kommunista zendülés, amelynek egyes fázisairól Szófiából küldték el a legfontosabb jelentéseket. Az egyik honfitársam, aki éppen ma érkezett Szófiából és fölkeresett, azt mondta, hogy odalent tökéletes csend van, az emberek békésen látnak foglalkozásuk után. Szófia hölgyei vidáman sétálnak a kedves őszi veröfényben, a nagy ka- tedrálist alig néhány napja avatták fel Bulgária püspökeinek, érsekei­nek és az ország minden részéből összegyűlt hatalmas tömegeinek je­lenlétében, anélkül, hogy az ünne­pélyes szertartást egyetlen incidens is megzavarta volna. Merhetett vol­na-e. a kormány ilyen nagy tömeg felvonulására számítani, ha attól tart, hogy a felforgató elemek fel­használják a kedvező alkalmat és merényletet készítenek elő ? Szóval az állami élet kifogástalanul funkcio­nál és azok a hírek, amelyek egy újabb politikai tűzvész fellobbaná- sáról, a földalatti elemek megerősö­Ingóságokat bizományba átveszek, arra előleget nyújtok. Frciirl Miksa-utca 13. szám. dóséról, élet-halál harcáról, vagy akár a bolgár király megöletéséről szólnak, tisztára a legtendenciózusabb forrásokra vezethetők vissza. — Ezekkel a szándékos híreszte­lésekkel és forrásaikkal tökéletesen tisztában vagyunk. Leginkább grá- ci és belgrádi fantaszták röpítik vi­lággá ezeket a hireket, amelyeket szinte már cáfolni sem érdemes. Ha minden szenzációs újdonságra ref­lektálnánk, amelyek szerint az or­szág lángokban áll, vagy Szófiát ost­romolják a fölkelök és hogv a vér patakokban folyik BulgáriábÉi, ak­kor egész tevékenységünk kimerül­ne a folytonos dementálásban. Ne­künk pedig egyéb és komolyabb te­endőink vannak. — Politikai gyilkosságokat emle­getnek? . . . Azt hiszem, ezt a fo­galmi zavart tisztázni kellene. Poli­tikai gyilkosság volt a múlt évben. Ghenadieff volt. miniszter megöleté- se, de a legutóbbi események nem fe­dik a politikai gyilkosság fo­galmát. Mindenekelőtt egy dolgot akarok leszögezni: Bulgária teljesen távol­án a macedón felkelők mozgalmá­tól. Azok az emberek, akik e moz­galom élén állnak, a maguk felelős­ségére cselekszenek s a kormány? nak éppoly kevés köze van hozzá­juk, mint az Oroszországban táp­lált bolsevik agitációhoz, amellyel Bulgária biztosan és sikeresen küzdi meg. Hogy ezek az egyes, szenvedé­lyektől hajszolt, a politikai etika zsinómértékével meg nem bírálható mozgalmak milyen eszközöket vesznek igénybe, s hogyha kell, az egyéni leszámolás fegyverétől a gyilkosságtól sem riadnak vissza, ez abszolúte nem érinti Bulgáriát. A bolgár kormány a tökéletes demokrácia alapján áll s a kommunisták kétségbeesett pró­bálkozásai azért nem fenyegethetik az állam biztonságát, mert Bulgária tipikus agrárállam, ipara kezdetle­ges, lakosságának túlnyomó része pedig kisbirtokos gazda, akik ter­mészetes ösztönnel ragaszkodnak a magántulajdon elvéhez s csöpp ked­vük sincs megkóstolni a kommuniz­mus áldásait. A PÁRISI I világszerte ünnepelt mester- táncospárja M AU0RES9 H. DRAGOK § holnaptól kezdve ■ . CASIH0 DE PARISBAN I (RÉVAY-UTCA 18.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék