Esti Kurir, 1924. december (2. évfolyam, 258-278. szám)

1924-12-03 / 258. szám

2. oldal 1924. decémber 3 szerda. ■ hogy a huszonöt ülésnap eltelte után, vagyis január közepén meg jelenünk-e megint a parlamentben. Ha megjelí nünk. a szigorított házszabályokat akkor sem fogjak magánkra kötelezők* nek elismerni. mi csak olyan házszabályreviziót fo­gadhatunk el törvényesnek, amely kompromisszum alapján és az összes pártok hozzájárulásával jön létre. Az- . '/■&], hogy a szigorított házszabályok­nak cl nem ismerésével újabb kompli- ^kációk állnak elő a parlamentben, mi nem törődhetünk. . Jlo újra kidobnak bennünket, a fele* lősség nem rojtunk lesz az erőszak po litikájának folytatásáért. Itt említjük meg, hogy az Orszá gsos Demokratikus* Szövetség tagjai szerdán este a Royal-szállóban közös vacsorát tartanak ős ezen fogják so­rozatos felszólalások keretében is­mertetni álláspontjukat. Zsttvay Tibor közvetítő szerepe Mint ezekből a nyilatkozatokból kiviláglik, Zsitvay Tibor az egyedüli, aki bizakodó állásponton áll a béke megmentésnek lehetőségét illetően és értesülésünk szerint a harcias nyilat­kozatok ellenére is aktuálissá vált ma Zsitvay Tibor közvetítő szerepe. Eőry-Szabót a Demokratikus Szövetség bízta meg, hogy a fajvédőkkel tárgyaljon Politikai körökben még a legutóbbi napok izgalmai közben is élénk fel­tűnést keltett az a bir, hogy Eöry-Szabó Dezső, az Országos Demokratikus Szövetség egyik tagja megjelent a fajvédők leg­utóbbi vacsoráján és kijelentette, hogy mindig a fajvédők közé tar­tozónak érezte magát. Eöry-Szabönak elihez a felszólalásá­hoz politikai körökben a legkülönfé­lébb magyarázatokat fűzték és erre való tekintettel az Esti Kurír munka­társa érdekesnek tartotta, hogy ezek­ről a magyarázatokról magát Eőry*Szabó Dezsőt kérdezze meg, aki a következő rend­kívül érdekes kijelentéseket tette: Kijelentem, hogy nem a magam kezdeményezésé­ből jelentem meg a fajvédők kö­rében, hanem egyenesen az Or­szágos Demokratikus Szövetség bizott meg azzal, hogy a fajvé­dőkkel tárgyaljak a házszabály revízió tárgyalásakor tanúsítan­dó magatartásunkról, A pár!vacsora előtt távozni akar­tam, de Gömbös Gyula szives erö- , Szakkal tartott vissza és megkért, % hogy mini vendég maradjak körük. í ben. A pártvacsorón Gömbös üd- P, Tilsait is beszédében és amikor mindenfelől hallani akartak, nem 1 éppen szívesen, de kifejtettem, hogy J a világon mindenütt diadalmas- é hódú nacionalista, érzést politikám £ alapjául tekintem és ezen a téren f bizonyos fokig mindig rokon szén. j, ;• vezlem és még ma is rokonszenve­* zek a fajvédőkkel. De kijelentettem azt is, hogy felekezeti alapot termi i meg a . politika bázisául, szeren- esésnek nem tartom. Ezt a. kijeleli, lésemet minden oldalról f elsimuló ellentmondással fogadták és ez a fezudulás csak akkor csillapodott . te, amikor Gömbös kijelentette, ■■ hegy vendéggel nem szokás vitat- :s kozni. Más ezen a vacsorán nem * történi és magam csudáik óztam a legjobban, hogy egyes lapok telje­sen félremagyarázták felszólald- sorfiat és azt. írták rólam, hogy az antiszemita politika mellett foglal­tam állást. Az Igazolási bizottság nem volt határozatk ópes. A bírálóbizottság Hajós Kálmán elnök! és év el tudvalévőén megsemmisí­tette Huszár Elemér mandátumát és javaslatot tett a Háznak, íiogv a rét­sági kerület követküldési jogát erre a ciklusra függessze fel. A nemzet- gyűlés úgy határozott, hogy a ház­szabályoknak megfelelően az ügyet kiadja tárgyalás végett az igazolási állandó bizottságnak, amelyet utasi­Pénzét •lányit feltételek mellett ezen­nel kihelyezem „FREUD“ n*atlan és éra bizományi cereuieésln* vállalat VII*. Mifesa-utca IS* Telefon .1.72-8!. tott arra, hogy nyolc napon belül terjessze elő véleményes jelentését. Rassay Károly indítványára a Ház kimondta, azt is, hogy az igazolási állandó bizottság arra vonatkozóan is tartozik véleményes javaslatot elő­terjeszteni, hogy a fennálló törvé­nyek értelmében a Ház egyáltalán Jta- lározhat-c követküldési jog felfüg­gesztése tekintetében. A nyolcnapos határidő ma telt le, de az igazolási állandó bizottság holnap nem terjeszthet elő vélemé­nyes jelentést erről az.ügyről, mert a mára öszehivolt és dönteni hivatott ülésen alig egy-két képviselő jelent meg. Szily Tamás, a bizottság elnöke Zsitvay Tibornak, a nemzetgyűlés al- elnökének jelentést tett arról, hogy a bizottság tagjai nem gyűltek össze határozatképes számban s ezért a nemzetgyűlés holnapi ülésén újabb halasztó terminus kitűzését fogja kérni. is szükségesnek tartom annak igazolá­sát, hogy a befolyt, pénzek csakugyan hazafias célokra fördittattak-c. Kppen azért, mert a parlament folyosóján ál­talánosan elterjedt az a liir, hogy Gömbös Gyula éppen a MOVE ki­viteli engedélyei miatt viselkedett tartózkodóan ebben a kérdésben, el-ősorban Gömbös Gyula érdekében valónak 1 ártom azt. hogy ezeknek az ügyeknek parlamenti bizottsága álta! való felülvizsgálását, tehát ennek a parlamenti bizottságnak kiküldésére irányuló indítványomat a legmelegeb­ben támogassa. — Indítványomat egyébként a kor­mánypárt egyes tagjai is helyeslik. Éppen*most beszéltem Gaá' Endrével, aki a magáévá 'tette álláspontomat és Ígéretet lett arra, hogy a kormány­pártban is* igyekezni fog indítványom c’fogadását szorga’mazni. A revaii kommunista puncs alkalmával tizenkilenc embert megöltek, negyvenet megsebesítettek Behatoltak a köztársasági elnök lakásába, a kormány palotájába, megölték Kark minisztert és kézigránátokkal támadták meg Mairon volt belügyminisztert — A forradalmat teljesen leverték, kihirdették az ostromállapotot, hatvan embert letartóztattak és működésbe léptek a katonai törvényszékek Friedrich a iOVE kiviteli @n|es3é!pír@! Göni'bös Gyula Io£uJ.:óbbi nyilatko. zuluban Friedrieh -ollen fór* dúlt, aki a fajvédők vezérének erről a váratlan támadj*síiről a. követke­zőket mondta az Lg ti Kurír mun­katársának : — Gömbös Gyula abból indul ki nyi­latkozatában, hogy az általam és a Bethlen István gróf által felolvasott, illetve az Esküdt-perben ismertetett le­velek között eltérések mutatkoznak ósa szorioto ez volt. az egyik oka annak,*], hogy az „akciótól-1 távol tartotta ma­gát. Miután Gömbös Gyula figyelmét személyesen is felhívtam erre a tévedé­sére és miután Gömbös mégis megtet­te előbb említett nyilatkozatát, szüksé­gesnek tartom a nagy nyilvánosság előtt kijelenteni, hogy semmiféle „akcióról" nem volt szó részemről, hanem mindössze arról, hogy miután Bethlen István gróf levelében, eltekint­ve a stiláris differenciáktól, az állott, hogy a földművelésügyi minisztérium­ban a kiviteli engedélyekkel kapcsola­tosan bizonyos adakozások folytak, azt kértem, hogy parlamenti bizottsá­got küldjenek ki ennek a kérdésnek megvizsgálására. Ezt az indítványo­mat a nemzetgyűlés zárt ülésén Mayer János földipivelésügyi miniszter el is fogadta, a miniszterelnök ur azonban később dezavuálta a földmivclésügyi miniszter urat. — Semmiféle akciót nem óhajtok in­dítani, de közérdekből rendkívül szük­ségesnek tartom, hogy parlamenti bi- ozttság vizsgálja meg, vájjon a. propa- gandisztikus célokra szedett összegek csakugyan hazafias célokra forditíat- tak-e. Bethlen István gróf miniszterel­nök már 1922.-ben megígérte, hogy a kiviteli engedélyek ügyének egész anyagát bizottság elé fogja terjesztem. Kém leliet az ellenzéktől azt kívánni, hogy aktákat produkáljon, liánom ép pen a mi kívánságunk az, hogy a kor­mány bocsássa a bizottság rendelkezé­sére a kiviteli engedélyek anyagát. Ebben a kérdésben Gömbösnek sem lehet más az álláspontja és tiltakozom az ellen, mintha kifo­gásolnám, hogy a MOVE is több kiviteli engedélyt kapott. Bevallom, liogy ezek a MOVE-ra vo­natkozó adótok is rendelkezésemre ál­lanak és bár helyeslem azt, hogy a MÜVE kapott kiviteli engedélyeket, itt Révai, december 2. A pariament tegnap délután rend­kívüli ülést tartott, hogy jóváhagyja a kormány intézkedéseit. Akel köztársasági elnök a követ­kező nyilatkozatot tette: Kommunis­ta bandák lázadást szerveztek. Több embert, megöltek, többi között Kark közlekedésügyi minisztert. Tekintettel a kommunista bandák,tevékenységére, az egész országban ostromállapo­tot hirdettünk cs a katonai hatalmat Laidoner főpa­rancsnok kezébe tettük le. Hála a kormány és a parlament egyesített erőfeszítésének, urai tudtunk marad­ni a helyzetnek. Laidoner tábornok a helyzetet a következőkben ismertette*. A kommu­nisták megtámadták a hadügyminiszté­riumot, ahol három, bombát ve­tettek. Megtámadták - továbbá a tizedik gya­logezred vezérkarát. Itt megöltek há­rom tisztet, akiket alvó állapotban találtak. Kézigránátokkal ostromol­lak meg a katonai iskolát, ahol az őrszemet megölték és egy növendéket halálosán megsebesített ok. A kormány székhelyéül szolgáié kastély gárdaparanesnokát szintén megölték. * Az egyik banda behatolt az elnök la­kásába és lézigr áriátokat hajított Mafron volt belügyminiszterhez. A pályaudvarokon több alkalmazottat megöllek. Néhány lisztet,’ akik fegy­vertelenül a katonai iskolába igyekez­tek. elfogtak és levetkőztettélc azzal a szándékkal, hogy agyonlövik őket. A kommunist ák elfoglalták a posta és táviró, va­lamint a katonai repülőtelep épü­letét. .\z utóbbi helyen két repülőt kény- szeritettek, hogy induljon Oroszor­szágba. Ezek egyike később Narvu közelében leszállt. A rendőrség há­rom őrszobájút is megszállották. A börtönökhöz nem tértek hozzá. Az ál­dozatok száma a következő: ' meghalt tizenkilenc ember — köz­tük öt t'szí — megsebesült körül­belül negyvsn ember. Eddig hatvan letartóztatás történt. Néhány kommunista katonaruhába öltözött, hogy megtévessze a hatósá­gokat. A kommunistáknak szándéká­ban állott az is, hogy Révai körül le­vegőbe röpítik a vasútvonalai. Révai közelében egy Ilid megrongálódott, de már ma kijavítják. A helyzet általá­nosságban nyugodt, noha bizonyos körökben izgalom uralkodik. A kato­nai törvényszékek. niTiküdesbc léptek, A pariament egyhangúlag megsz'a-' va'zta a kormány rendkívüli hatalom- mól való felruházását és jóváhagyta a hadiállapot kihirdetését, valamint Laidoner tábornok főparancsnok! ki­nevezését. Körülzárták a fölkelőket Paris, december 2. * (Az Esti. Kurír tudósítójának táv­irata.) Révaii jelentés szerint az ut­cai harcoknak 126 halottja, illetve se­besül tje van. A fölkelőket a főváros közelében levő erdőben a csapatok kö­rülzárták. Maffút sefjítt, alci a* ESTI K ÚRIJt-t segíti a liberó­lizmusért és demokráciáért ví­vott küzdelmében. |Ha r e $ s e 13 nyitón | ihaíss5-1 IGISIXV.is 1 vff ______________________________________ 1 MfAöiLT -sr;-■■ | jSTBrálXA'ss.-i----------------------—-----------—----------------------------------------------- % Z’ T AB ABIH & Sfy —* — —. | T»OCaPBBO,«*«^ J

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék