Esti Kurir, 1924. december (2. évfolyam, 258-278. szám)

1924-12-03 / 258. szám

1924. december 3.. szerda. Amerikai ma 3. oldal ember számára a gyaloglás már meg­alázást és büntetést jelent — írja Mtix Jordán Washingtonból a Berli­ner Tageblattnak. Minden rendes amerikai családnak megvan a maga automobilja. Automobilon jár a gye­rek az iskolába, automobilon hordják ki a postát s automobilon megy a vi­déki pap is a misére,, maga vezetve, a masinát. Amerikában ma több autó van, mint az egész világon együttvéve: minden hatodik emberre jut egy gép. Boldog ország: mindössze hatmillió lakosa fizet jövedelmi adót és több mint tizenöt cs félmillió automobilja van. amikor a többi országban együtt­véve alig van több három millió auto­mobilnál. A világ valamennyi auto­mobiljának több mint öthatod része van Amerikában. De az amerikai emberek nemcsak sokat használják az automobilt, de szeretik i-s. Mindenki érdeklődik az automobilversenyek iránt, mindenki igyekszik a legjobb soffőr lenni a ma­ga körén belül. Az automobilsport ta­lán még általánosabb és népszerűbb, mint az automobilközlekedés. Vasár-' naponként a nagyvárosok környékét szinte elönti az automobiláradat. Gyakran kislányokat, gyakran idő­sebb, tekintélyes hölgyeket és maga- sabbállásu urakat látni ott. amint autójukat vezetik és versenyeznek egymással. Nemcsak azért nem luxus Ameri­kában az autó, mert az embereknek a mi viszonyainkhoz képest igen sok pénzük van; hanem főként azért, mert as utóbbi időben már rendkívül ol­csón tudnak gyártani és eladni. Elég ha az ember ötven dollárt — néha csak harminc dollárt — lefizet, s ezért már kaphat egy autót; az árát. azontúl csak ötdolláros részletekben kell tör­leszteni. Akinek tehát három millió korona felesleges pénze van, már sze­rezhet magának egy automobilt. Egy elég jó lurisluautomobilt már ötszáz dollárért, tehát alig több mint harminc millió koronáért lehet vásárolni. 8 mindezt abban az országban, ahol a tisztviselők legnagyobb rész-e vagyont gyűjt a fizetéséből.. . Sok az automobil, de sok az e’gá- zolás is. A legutóbbi félév alatt pél­dául nem kevesebb, mint 2146 embert gázoltak el. Igaz, hogy nálunk is van elég automobilszerenrsétlenség, de hol vagyunk még ettől a számtól. Mi még a vülamoselgázolásoknál tartunk. Értesítés! Számos érdeklődésre való hivat­kozással ezúton közlöm a t. ve­vőközönséggel, hogy a legújabb szabású, rendelésszerüen ké­szült divatbundák és silskin galléros fekete télikabátok rend­kívüli olcsó árban ismét kapná­tok Teljes tisztelettel Fehér M. Miksa finom kész férfi-és fiuruha- árubáza, csak Károly-körut 16. Ulain szerint a bombaperben & vád misziittkécié 7lzt állítja védő beszédében li a'n, begy Szénára bomba szab ér tő előzetes véleménye alapján fta«udta et Rrsdő az erzsébetvárosi poko gép szerke­zetét és e helyezését. — liláin meg géné, de nem törte pozdorjává az ügyész vádjatt A bombapör mai tárgya'ásának megnyitása után Marczell Béla védő nyomban belekezd védőbeszédébe. Hosszan beszól a sajtó szerepéről, a mely a közvéleményt, szerinte helyte­len irányban befolyásolja. Végre az elnök figyelmezteti, hogy ‘sajtóellenes kirohanásai nem tartoznak a büriper anyagába. Varga, az ő védence — foly­tatja a védő — büntetlen előéletű em­ber, „békés és munkás polgára a ha­zának". Vargát a Koháry-utcai és a cseh konzu'útus elleni merényletekben való részvétellel ■ vádolják. Az ellene szóló bizonyítékokat azonban csak a rendőrségen készítették. A vizsgáló­bíró előtt a vádlottak nem merték val lomásaikat nyomban visszavonni, mert állandóan visszakisérgették őket a rendőrséghez. A védők emiatt panasz- szal is fordultak az igazságügyminisz- terhez. Langer elnök: Talán helyesebb lett volna u vádtanácshoz fordulatok? Az az illetékes fórum. Védő: Ezt nem tettük meg. Ezután azt fejtegeti, hogy a Koháry- utcában elkövetett merénylet nem irá­nyulhatott és nem is lett volna alkal­mas emberélet kioltására. De a nyo­mozásnak nem sikerült kideríteni, hogy kik vettek részt ezekben a bűn­cselekményekben Felmentést kér. Horváth-Halas és Dtenha védője Ezután Bartek Lajos, Horváth-Halas és Drenka védője, szólal fel. A rendőr­ség vallató módszereiről beszél oly ap­rólékossággal, hogy az elnöknek figyel­meztetnie keli, r,e férjen ef annyirg a bünper téJgyától. Elmondja, hogy Hor­váth-Halast megkinozták a rendőrségen és csak azért telt beismerő vallomást. Senki a Koháry-utcai merénylet tanul közül Horváth-IIalast fel nem ismerte Horváth-Halas alibit is akar1 bizonyí­tani, de nem engedték meg, kü önben a Koháry-utcai ügy nem is volt bűn- cselekmény, már csak azért sem, mert nem robbanhatott a bomba. Kéri Hor­váth-Halas felmentését. Drenka Béla vádlott is beismerő val­lomást tett, de csak arról, hogy a iüt.- es bizottság leveleit lemásolta. Ez. a ha­tóság e’leni erőszak bűntettének' isméi’; veit nem meríti ki. A levelek lemáso­lása nem erőszak, nem is veszélyes fe­nyegetés és a hatóságokat működésűk­ben egyáltalában nem befolyásolta, A francia követ egyébként nem is ható­ság. A dolog különben sem volt ko­moly. Amennyiben a bíróság Drenká'. nem mentené fel, kéri a vád kihágássá minősítését. Ulain Ferenc védőbeszéde A két védő beszéde után szünetet rendelt az elnök, majd felkérte Ulain Ferenc dr.-t, Marossy védőjét, hogy tartsa meg védőbeszédét. Ulain óriási aktacsomaggal, újságok ha'ía’mas be­kötött példanykö.tegeivei foglalta el he­lyét. A terem megtelt közönséggel, fe­szült figyelemmel, izgatottan várták Ulain beszédét, azt remélve, hogy a meglehetősen egyhangú védőbeszédek után Ulain ismert módszerével és !em peramentumaval szenzációt hoz. Ebben azonban a várakozókat csalódás érte, mert Ulain ezúttal a túlfűtött izgalom fojtott hangját pár mondat után félre­tette és szakszerű fejtegetésekbe kez­dett. — A kir. ügyész vádat emelt — koz dette Ulain —, állítja, hogy ezek a vád­lottak oly bűncselekményt követtek el. amelynek büntetése halál. Az a véle menye tehát a kir. ügyésznek, hogy a vádlottak padján a tettesek ülnek, gyil­kosok. Ezzel szemben nem habozom kijelenteni — mondja Ulain, — hagy az Erzsébetvárosi Kör elleni bombamerényletben meggyőződésem szerint egyik sem bűnös, a vádlottak ártatlanok. Bármennyire érdekli a vádlottak sorsa, a nagy elvi kérdések mellett, azt mellék-kérdésnek tekinti. Feladata, hogy a vádlottakat megvédje, de fő fel­adatának-azt tartja, hogy kimutassa, hogyan nem szabad lefolytatni egy nyo­mozást s hogy mily hazugságokon épült a vád. Az ügyész azt mondja, hogy gyilkosok állanak itt. Ö azt kér­dezi, iniíéle bizönyitékok alapján állít­ja ezt a vád képviselője. Az ügyész Badó és Marossy beismerő vallomásá­ra mutat és nem tartja fontosnak, hogy ezek visszavonták vallomásukat. Azonban itt olyan bűncselekményről van szó, amelynek megállapított tette­seit halálos Ítélettel kell sújtani; visz- szavont beismerés alapján .viszont ha­lálos Ítéletet a bíróság nem hozhat, icnybeli adatok támogatása nélkül. Hálás szerep volna a rendőrség mun­káját boncolni, de ehelyett — úgy­mond — olyan anyag van birtokában, amellyel a kir. ügyész vádját poz- dorjává íogja törni s ki fogja mutatni, hogy olyan vádat hoztak ide, amelynek alapja rothadt a lelke fenekén. Ulain pompás ötlete i Kijelenti Uláin, hogy hosszú napo­kon és éjszakákon tanulmányozta lta- dó vallomásait, összehasonlította a jegyzőkönyveket' és ' pontról-pontra ki­mutatja, hogy " Radó beismerései tételenként olyan rothadt hazudezások, amelyek alapján inkorrekt módon állítot­ták össze a vádat. Ezek után fölveszi irathalmazát és megkezdi az ismeretes vallomások boncolgatását. Noha ismeretes az is, hogy a nyomozás során Hé dó' egész sereg hazugsággal igyekezikt félreve­zetni a hatóságot s mindig újabb és újabb hazugságokat talált ki, mig vé­gül meglette a töredelmes beismerést, amelyet á tárgyalásig fenlartott — Ulain most műit nagy fölfedezéseket halássza ki ezekét a már annakidején lemért hazugságokat, Badót minden hazugságáért külön lepócs^ondiázza s mint nagy eredményt állapítja meg, hogy Radó hitvány, hazudozó kölyök- s minden, amit mond. zavaros agyá­nak szüleménye: őrültség neki bármit is elhinni. Kijelenti Ulain azt. is, hogy Radó hazudozásainak kiboncolása — pompás ötlet a védelem részéről. Az egyes vallomási jegyzőkönyvek dátumát azonban minduntalan össze­téveszti U'ain s ezért sűrűn konfúziót csinál, amikből gyorsan azzal vágja ki magát, hogy igy is, úgy is mindenből az látszik, hogy Radó hazug fráter. Sorrend szerint kimé tatja a jegyző­könyvekből, hogy Radó, amikor Ma- rossyt bemarja, azt mondja, hogy a laboratóriumban látta az összehívó le veleket. onnan telefoná't Marossy — holott Radó már akkor nem is volt Bo­gácsinál s oly napra mondja a telefo­nálást, amikor vasárnap volt, tehát az üzlet zárva volt. Azt mondja, a szolgá­lati jegyek regényes kihordását azért kellett Hadának kitalálnia, mert a me­rényletnél tüntetők voltak a Dohány­utcában — ebhez volt szüksége a rend­őrségnek ahhoz, hogy a tüntetőket Márffyék rende’ték oda. Nevetséges és őrült kitalálásnak mondja az egész Ipoly vizén történt kalandot, a Maro­sival kötendő vérszövetséget. Chriaszli bekapcsolása szerinte frappáns példája ennek a hazudozási rendszernek. Pszi- hiálernek való fényes példa az a ha zudozási agymunka, amel’yel Radó napokon át alakítja a Chriaszti alak­ját, amíg végül az a1 sebhelyes „mér­nök" lesz, akH aztán fel is ismer. Ugyanilyen „rongyos-képzelődés" alap- ián vádolta meg Szászt is. Radó ellentmondása Radó József — folytatja Ulain — o'yan ellenmondó vallomásokat .tesz. hogy az embernek megáll az esze. Többször kijelenti, hogy Szó=z mi­dig részt vett a .merénylet megbeszé­lésein,' azután egyszerre azt, hogy. Szásznak nem volt semmi része a do­logban, csak épp n néhányszor benn volt a szobában. Egyszer csak annyit tud Szászról, hogy bőrkabátja van s miniszteri tanácsos fiának adta ki ma­gát, később mar a nevét is tudja s ki­jelenti: „Szászt az ÉME-ből ismer­tem.“ Gyanús részletességgel emlék­szik a két év előtti dolgokra.' Kész ko­média, hogy ezekre az össze-vissza és nyilvánvalóan hazug vallomásokra vádat építettek. . . Radó vallomásainak cllenmondásai- vnl fogla kozik ezután. Igaz, hogy Ha­dó a rendőrségen fényképről felismeri Kasnyikot, mint akit az ÉME-ben lá­tott, de felismerte Nagy Bélát is. aki soha az EME tagja mm volt s ott fenn nem járt. Leirt egy Nagy János nevű embert is, aki.soha nem is; létezett. Ez­zel az emberrel Radó személyesen is beszélgetett és- telefonbeszélgetéseket folytatott. Mikor a nyomozás, kiderí­tette, hogy Nagy János nem létezik, akkor egyszerre rájönnek, hogy Nagy Bé'áról van szó. Hosszan beszél arról, hogy. emlékszik Radó két év után még arra is, hogy Marossy Kasnyikkal és Nagy Bélával a 173 kezdő számú te­lefonon beszélt. Ezt a számot, a rend­őrségen adták neki, mert az az István- uti főmű bel v telefonszáma, ahol Kas­nyik dolgozott Ezután Ulain pár perc szünetet kér, amelyet az elnök meg is ad nélc. Szünet után Ulain kimutatni igyoi*- szik, hogy Radó még teljes beisfnerés- őcu is folytonosan hazúdozott ős a lé­nyegben is nagy e'lenmondasok van­nak a vallomásaiban. 20—22 cm. nagy­ságú és 10 c m. magasságú dobozról be­szél Radó, amely számok nem azono­suk a szakértők által valószínűnek tar­tott méretekkel.. Ezeket a számokat Eladó \.egyszerüe’n ..egy újságból veí'ío. Az első; válíomákáíban '.még' álig ;Wd különben egyebet a bombáról, 24 Óra múlva már. bámulatod i-&zlétéáséggel beszél róla. Radó e vallomásaiból as tűnik ki, hogy Marossy a Rogátsy.-dro­gériában töltötte meg a bombát és'ott Ulain kijelenti, hogy pozdorjává töri a vádat, amelyet hazugságok alapján inkorrekt módon állitották össze MEij-' V 1T a FROHLICH-SAR 1 (TERÉZ-KÖRUT 15.) i| Budapest 1 egkellcmesebb szórakozóhelye 9 Kizárólag- az úri közönség táncol. • J Szerdán, péntekín és szombaton | tegge! ^ éráig nyESva. jj Szives pártfogást kér iSésSár KSkSés 1 Pröfclith Kéroiw. | P o í © i k á i Irt jótállással) Belvárosi Takarítási Vál alat, ÍV Kési »>«ta -A « • d <5 SÍ ÍBÍíiia elsőrangú cipőben | ia varróit, duplatalpu cipő 4.50 ezer 1 ía ,, korcsolya ,, 450 ezer Gummitalpu cipők 3\0 ezertől P. L, Popper cipősíberí sajjti©resá~ ©k érfsesíoic. . 6 Hó- és sárcipőkben leszállított árak 1 BflMEiS, 16, SZÁM, gn ta óriási vujj.sz m R SBáBfe, * dfek iá# '.ókba ■ érni. BUSÓ? 021 ^{L010^ íOauzál-tér 6. szóra, Nyár-utca sarok. IremaI IgyorsszárnófiógépJ a technika csodája l| Kizárólagos vezérképviselet R Siró és £€kst@iRÍ I ¥„ t/orosmarfy'lér 3 sz 1 íeleteti ím—08 53—2:, Vasbutor-Rézbutor ^olcsóbb gyári áron Klein Gyula, és Tsa ''ufortrvár'ábán YSH.. Oofo-utcá 5S« sz. Részletfizetésre kabátvelour, kosztümszövet, öltöny- és raglánkelme, vászon, zefir. batisztsifon, selyem, flanell, kész női kabát és női fehérnemű. miután ügynökünk nincs? o?csó árban Princ Sándor divatáruházának részletosztálya VII., KiráSy-utca 53. sz. (az udvarban) legolcsóbban iapeiSK istáin KrzssSel-iér 12. és Vilircs császár-tut 4. fí I a legszebb karácsonyi aján- r 3 Hl SÍ fi «*ék legelőnyösebben Kapható I 0 pl OH Blaunál. Kirély-ulca 19. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék