Esti Kurir, 1925. március (3. évfolyam, 49-73. szám)

1925-03-01 / 49. szám

/ 2. cV^? fciSMü- watt-ak YrtM»«SBa&tBa .fama ssa A sz^edi fényérsapkésok párossággal vádolják sz egész magja" rendőrséget Még a múlt év \ "inlisúban történt, bog? Cári Capek ispierl R. u- 11 ■ című darabjának szegedi bemutatója k -iKalmával, hz ottani ébredő fiatalság heves . tüntetést rendezett. Majd amikor a rendőrség feloszlatta a tünte­tőket, az ébredő lapban nyilatkozatot tettek közzé, amelyben azzaj vádolják meg a rend­őrséget, hogy: az „pohasysm olyan buzgó a karddal, ha a túloldalról Acnizetelkines tün­tetést rendeznek s c;ak lw az egyetemi ifjú­ságról van szó, akkor egy-.Vcttőre kint van a kard.'* ; E nyilatkozat miatt felhala Imazásra üldö­zendő sajtó útján elkövetett i 'ágaimazás cí­mén indult meg a3 eljárás. A inkriminált kifejezésért Varga; Zsigmond o ^vosbauhall- gatóí a tátiyérsapkÁsok egyik vezére vállalta a felelősséget. Ebbéli az ügyben mc-V tartotta meg a tő tárgyalás/ a szegedi töi*vényszék Rókai-iuvácia. Az ügyész kifejtette, hogyha azok a tcjiyek valók lennének, amelyeket a kurzi-lap i'illí- tott, fegyelmi eljárást kellene, indítani a rét ’d- örség ellen. Varga Zsigmond vádlott clöadt a> hogy szerinte ar. ifjúság elkeseredése jogo s volt a rendőrség ellen. Az ifjúság, mondotta , még sokkal messzebbmenő és súlyosabb lépéseket akiit lenni a rendőrség ellen, mint amilyen ti nyilatkozat közlése. Az elnök megkérdezte a vádlottól, hogy mi volt a darabban nemzetellenes ? Varga Zsigmond erre azt felelte, hogy a darabban nem volt nemzetellenes tendencia, de az háborította, fel őket, hogy cseh író írta. Fölemlítette, hogy a képviselőválaszátsoH idején, „amikor a tányérsapkások a magul: macija szerint korteskedtek Teleki/ Pál érde­kében Bárczy István ellen", a rendőrség­ükkor is szétoszlatta őket. Dr. Széchényi István védő kérte a bizonyítás elrendelését, noha ezzel elkésett, mert a törvényben meg­állapított határidőig nem terjesztette- elő bizonyítékait. Bizonyítani kívánja, hogy a rendőrség nein egyformán bánik a tányér- sapkásokkal és a munkásokkal. Végül kijelentette a védő, hogy a cikk az egész magyar rendőrség ellen irányult és nem kizárólag a szegedi rendőrség ellen. A bíróság hosszas tanácskozás- után elrendelte a bizonyítást azzal, az indokolással, hogy'.. közérdek annak megállapítása, vájjon a rendőrség a különböző tüntetőkkel küUin- bűzeképpen jár-c cl. Ezért a bíróság nem vette figyelembe, hogy a sajtótörvény szerint a bizonyítási indít­vány elkésett. A határozat után a tárgyalást elnapolták. A tárgyalás alatt a teremben mintegy száz főnyi fiatalember volt jelen, akik fokosokkal és botokkal jelenlek meg. Ezek a fiatalemberek a szünetben hangosan vitatkoztak és a határozat után élénk tünte­téssel lávoztak a törvényszékről,. Megkezdődött a nagyi flgpiy-éscsiplevásir 1 BOSNSTEÍN | kézimunkaházában llj Baross ucca 86. szám. g| Függönyök filébetótte! és csipkével, .ízléses kivitelben csak 239.090 kor. Sg Klöpll csipkék ........ 15-00 koritól l-f-j 15 0 cm Eta min........ 56,000 kor. §É A c ímet kérem jól megfigyelni! J|| t VreGőiSltíÍM.iHI ícliium, ragián $ méríík uláa a «Si»l2 r q cüvíitoö rs finom H7.öveteimből ké­fiat?Hifii y lo /-'rk 85G.OQO kvróuáért. Hozott kelőiéből fazónt olcsón vállalok. —- Verselj'szab óság, VII.. Roítenbiller ucca 4 a. |Tk®B' F fiz ®3If ~ j I MÖSEBS | • ÉTTEÍfcME j | j VI, Vilstaos császáír űt 33 \ f! -y---------------- [ | JETÍLAJP fi iíklA HENV ' ESTI MElStf í L ! Szombaton viliin- ÍOíliií) Tégyanaz lílíjfífl ) £ \ reggeli, i p. sörrel tfcUÖU iüslöIthussal tUUiíu ; k .v.u’ovr v vÁiAOZAvas éti,ai» j | CULOiKI ÁIÍ.1KKAL || Küllidl utániról megérfeezteai kérem legújabb modeljeim megtekíDtosét KATZ IíISKKE la'. ííirK3$a?ti téP 2, ü! 28­WApSÍ'A'Í£tÍk“! ; elsőrangú munkaerőkkel szobánként 1.200,OCü a koronáért . JÉ. HassÍBaela és WesBiameir | ÍV: Aranykéz u. 4. Tel. 78-68. Tapéták nagy választékban.*•§ MA JÁRT LE AZ ADÓBEVALLÁSOK HATÁRIDEJE ..............—in/l/2/in*' ■..........— Ór iási népcsődület volt ma az összes budapesti adóhivataloknál Órák hosszat kell ücsörögni, hogy az ember ez adóbevallási ívei benyújthassa — A kereskedők panaszkodnak, hogy nagyon rövid a határidő — „Rendetlen a közönség és punktum", mondja az egyik adóhivatal vezetője Ma volt az utolsó nap. hogy az ember ailalános kereseti adó és jövedelmi adóbeval­lási iveit benyújthassa. Ha valaki nevelő­dött ina bármelyik elöljáróság épületébe, leg­alább is a vála sztások jutottak eszébe, ha Ugyan nem v aiami még nagyobb politikai eseményre gondolt. A legtöbb h Íven alig lehet belépni a kapun, de ha már az ember bejutott, a lépcső alján meg kell állania. A lépcső cl van lepve emberekkel, a fo­lyosók is zsúfolva, ember ember hátán. Mindegyikn :k a kezében adóbevallási iv. Az oszlopokon emberek lógnak, az ablakfülkék­ben emberek iiirick. Sbk már túlesett az - ok \ enyújtásán, ezeknek azonban a nyugták kiadá keli várniok. Meg kell hosszabbítani a batáridőt Mondani sem kell, hogy az adóhivatal inairól ezek az emberek nem nyilatkoznak túl barátságosan. Mindenfelé csak panaszo­kat hallani. Különösen a kereskedők zúgo­lódnak. — Február 1 -töl február 28-ig tűzik ki a benyújtás batáridejét —■ dühöng az egyik testes lír hangosan —, ugyan mikor csinál­junk leltárt és mikor készítsünk mérleget? Azért is jöttum személyesen, hogy megmond­jam nekik a véleményemet. Ez aligha fog a dühös úrnak sikerülni. Stvakit sem eresztenek he; az ajtóban szolga vc.vi el az íveket, ők viszik be. az iroda- szoL'pkba. - ­IN’effő két óra, amíg valaki a benyújtott! ívről nyugtái kap. Két szolga olvassa a folyosó másik végében a neveket s nyújtja oda fejeken és kalapokon át a jelent/iczőnek a nyugtát. Egy szikár, evikkeres ember — szintén kereskedő kiájsejü — végre megunja: — Én bizony nem várok tovább. Dánom is én. Ha megbüntetnek, visszapcrclcm a büniétést a kincstártól. Tanukkal fogom igazolni, hogy órákhosszat álltáin itt és a legjobb akarattal sem tudtam beadni a vallomást, — Mért nem tetszett régebben jönni? — kockáztatjuk meg óvatos;) n a kérdést. Valóban, felettébb ingerülten válaszol; — Azt hiszi — kiabál —, hogy most va­lami komoly bevallással jövök. Halogattam, halogattam a dolgot,' hogy majd csak elké­szül a mérleg addig. lila reggel aztán bele­írtam valamit az ívekbe, — nem sokat, azt képzelheti. A kereskedők mind így beszélnek. Emle­getik, hogy tavaly is meghosszabbították a benyújtási határidőt s az idén Is legalább annyival meg keli hosszabbítani. Az áilam kára, bn csökönyösen ragaszkodik a maga bürokratikus szokásaihoz, — keres­kedőtől komoly adóbevallásra az cv legelején nem lehet számítani. Miért nem siet a pesti ember az adóbevallással? A tolongok között feltűnően sok az egé­szen szegény ember —- munkások, kishiva- talnokok, mosónők, varrólányok. Megkér­dezünk egy párat, hát ők miért hagyták az utolsó napra a bevallási? — Azért — mondja egy kendűs, ba/chent- szoknyás asszony — mert ma se tudjuk, hogy mihez kezdjünk ezekkel az ívekkel, is!" vagy „Ne mondja!" röpülnek az értet- len szolgák felé nagy nevetések közepette. De a legtöbben ezzel a felkiáltással fogadják a nevüket: „Hála Istennek!" Az ember nem szívesen irogat, nincs is ideje hozzá, meg .aztán nem is érti, hogy mit ír­jon. Hát azért halogatja, amíg lehet. — Sehol a világon nem ke)! annyit fir­kálni, mint itt — káromkodik egyet cgy napszámoskülsejű öreg. —- Voltam én Amerikában is, adót is íizcllcm, de én bizony íveket nem töltöttem ki és nerc áeso- rogtam naphosszat hivatalokban. — Mért hagyták az utolsó napra? - mondjuk megróván. Heves tiltakozás minden oldalról. — Összesen egy hónapot adtak, mi se loptuk az időnket. Ki fizeti meg, ami időt itt eltöltöltünk'? De a tömeg egy része, különösen a fiata­labbak jókedvvel fogják fel az ügyet. Amint a szolgák akadozva olvassák a sorra kerü­lők neveit, viharos derültség fogad minden nyelvbotlást. Az ötletesebbek aztán valami külön egyéni mondással jelentkeznek a nyugtáikért. „Na, éppen ideje!" vagy „Már­A hivatal rendes, csak a közönség, rendetlen A VII. kerületi adóhivatal még a szokott­nál is elmésebben oldotta meg a nagy for­galmat. Itt egy uccára nyíló bolthelyiségben Vasárnap, 1925 március 1 veszik át az íveket s a tömeget az uccára szorították. Többezer ember tolong az uccun, a sáros kövezeten, a náthaiázat terjesztő, nedves levegőben. S a hivatal ablakában az irodai elmésség egy rögtönzése: „Mit ácsorog? Ne töltse az idejét. Küld­je be az adóbevallási íveket pástáa'.“ Hallom, amint az emberek morognak: — Mintha nem volna mindegy, hol ücsö­rög az ember, itt, vagy a postán ! Némelyek egyenesen dühbe jönnek: — Ki gondol arra, hogy itt így intézik az ember dolgát ? Minden borbély tud szom­baton kisegítőket beállítani az üzletébe, euy- nyi esze egy adóhivatali főnöknek is lehetne! Erre már kiváncsiak leszünk s bemegyünk a VII. kerületi adóhivatal vezetőjéhez, Vihar Károly főszámlanácsoshoz. A i'öszáuitaná- csos urat szemmellálhatólag boszantja a kér­dés. / — Sehol a világon nincs olyan rendetlen közönség, mint Pesten ! — fakad ki türel­metlenül. Máskor lizedrész annyi ember sincs itt, de az utolsó két napon minden évben meg­rohanják a hivatali. — Hát ha ezt előre tudni méltóztatik, —. próbálkozunk meg, — talán mégis lehelne valahiit . . . — Egyebet nem mondhatok, — szakit fél­be ridegen a hivatalfőnök, — a közönség rendetlen és punktum. Hát, főszámtanácsos úr, ezután még nem lehet ppnlot tenni. Mert nem a közönség van a hivatalért és a hivatalfönökökért, hanem talán megfordítva. És a hivatalfőnök1 köteles­sége nem egyszerűen tudomásul venni, hogy a közönség rendetlen, hanem csinálni vala­mit, hogy rend legyen. Mert az is csak Bu­dapesten lehetséges, .hogyha már ezer éve tudják, hogy a közönség az utolsó három napon jön csak, ezer évig fogadja ezt a tö­meget ugyanaz a három hivatalnok, A hiva­talnoki bölcseség mindent elintéz cgy-egy jó mondással. „A közönség rendetlen és punk­tum". a. b. A szeretetadományokon szerzett vőlegény Idill a börtönben — Folytatás a bíróság előtt — A bíróság felmentette Braun Soma dr. tanárt, a vőlegényt A konuuün bukása után a kecskeméti rendőrség letartóztatta Braun Soma dr. középiskolai tanárt, akit később izgatás Büntette címén ötévi börtönre ítéltek. A ta­nár a kecskeméti fogházban töltötte bünte­tését; és együtt volt letartóztatva egy fogoly- lyal, akit nővére, Löwy Sarolta minden hó­napban meglátogatott. A leány a börtönben mégismerkedett .Braun doktorral, akit na­gyon megsajnált és ettől fogva most már nemesek fivéré­nek, hanem neki is minden két hétben kijárt a rendes szereictadoiEáuyt tar­talmazó csomag. 102) január 11-én a kibocsátott amnesztia- rendelet alapján feltételesen szabadlábra he­lyezték a tanárt, de miután megkegyelme- zése körül bajok merültek fel, újból letar­tanák és csak 1921 december 29-én szaba­dult ki végleg. Löy.-y Sári előadása szerint amikor a ta­nár Budapestre érkezett, első dolga volt, hogy meglátogassa jótevő angyalát és meg­kérje kezét. Abban állapodtak meg, hogy amint Braun dr. álláshoz jut, megtartják az esküvőt. Csakhamar egy bécsi bankintézet budapesti telepénél ideiglenes alkalmazást kapott Braun dr., azonban úgy el volt fog­lalva hivatalában, hogy késő estig kelleit dolgoznia. A mennyasszony nagyon rossz néven vette, hogy vőlegénye ilyenformán el­hanyagolja öt és így egy elkeseredett pilla­natában házassági ígéret megszegésével fondor­latosán elkövetett házasságszédelgés címén büntető feljelentést tett ellene. A tanárt beidézték a rendőrségre, ahol megjelent a mennyasszony is. Braun dr. tagadta, hogy ő házasságot ígért volna. A nő azonban fentartolta vádját, elmondotta, BÚTORSZÖVETEK Sslycim-lpsíek FiiggöiaylsieSmék Brokátok: NS.aíracesiintYaí.ok SSamassütok Kaímyegek Veictirok Futók ÁTYETŐH, AZ ÖSSZES KÁRP1TGSHELLEKEH nagyban ös Kicsinyben. K^dí,kre VÁ&é ÉS TÁRSA IV.? Kanunemayer Károly ueca 3. sz. Központi városháza. 7-rs^^-trz^.rrv3ww-imsma^r%if.mrTs-r^aazrvcrgryrz-arnyT? v-■•-»^^--ennrrvm.T'^^vwn^»^wiTO3acaBJr-'Tii-nMrT>»ri»«i ,n ji hogy amikor szemrehányást tett Braun dív­nak, azt felelte neki: % — Ha 'mindenáron akarod, elveszlek, de felhozom a lakásba szeretőimet, pofozni és rugdosni foglak. Löwy Sári végül összes kárát 1921-es koronaérlékben 297.000 koronában számí- totla fel. A csalási ügyet ma tárgyalta ,Cukor Jó- zsef dr. biintctőjárásbírö, aki előtt a -vő­legény és mennyasszony szenvedélyesen vitatkoztak egymással. Végül is a bíró fel­mentette Braun Soma dr.-t azzal a meg- okolással, hogy nem követett el büntetendő cselekményt. Hitler ú«ra vezérségel vállalt Az alvezérek hüséghgadalma München, február 27. A Bürgerbráu pincéjében Hitler ma e:;!s. tartotta első nyilvános gyűlését 1920 novem­ber óta. Hitler vázolta azokat az okokat, amelyek annakidején a német nemzeti szow- álista munkáspárt megteremtésére vezettek és hangsúlyozta, hogy az újjáéledt párt céljai ugyanazok maradtak. A fajvédő tábor belső viszálykodásainak fejtegetése közben kijelen­tette, liogy őneki az a célja, hogy mint vezér a szétházőkat összeterelje. A mozgalom ér­dekeinek képviseletét hízza'- őrá ö viseli a felelősséget. Dr. ériek birodalmi gyűlési képziselő és Bedet mérnök, továbbá dr. Dinter, dr. Bult- mann, Strcicher és Esscr fajvédő vezér l>éz- adással feltétlen hűséget fogadtak Hitlernek, Buttmaun és Esscr rövid beszédben bejelen­tettek különítményeik feloszlatását. Dr.' Din- tér rendelkezésére bocsátotta Hitlernek a harminchat thüringiai kerületi csapatot és lemondott ezeknek a helyi csapatoknak vc- zéri állásáról. | DR. MARTIN-FÉLE | flEP13TEAj | jyftija: Dr. Marim t oyss^ZMBsríífrGnsrionenBürg, 1 l Magyarország! iGraktár: B* 1 Törölt .Ji&Eseí r.-t. gyógyszertára a Ilurtapest, VI., Király li. | Kapható laaüHdicn gyógyszertátirSíaii! | k

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék