Esti Kurir, 1925. július (3. évfolyam, 144-170. szám)

1925-07-01 / 144. szám

2. oldal Szerda, 1925 július 1 KÍNÁBAN MINDINKÁBB IZZÓVÁ VÁLIK A HANGULAT JAPÁN ELLEN ? London, június 30. (Az Esti Kurír távirata.) A kínai helyzetről ci kezelt legújabb jelentések újra a helyzet kiélesedéséről számolnak be. Hoikovban a tüntetések hevessége fokozódik ; a helyzet komoly. Anyol tengeralattjáró naszád érkezett oda, hogy szükség esetén rendelkezésre álljon. V.uchovban az angol főkonzul jelentést ka­pott arról, hogy a kábclállomás ellen merénylet készül, mire védelmet kért a katonai kormányzótól. Hungklngban is napról napra rosszabbodik a helyzet. Különösen Japán ellen mind izólibá válik a hangulat. A városban lakó japánok három gőzösre me­nekültek. A fölkelő csapatok fegyverrel és munícióval feltűnő bőven el­látott csapattal erősbbödtek. Sanghaiból jelentik,, hogy a kikötői telepeket és az omnibuszokat kövekkel dobálják meg. A „Mantus“ postagőzös megérkezése alkalmá­val egy orosz házaspárt letartóztattak, mert bol­sevik! röpiratokat találtak náluk. A letartózta­tottakat a vegyesbíróságnak adták át. A sztráj­koló kínai tengerészek pótlására mintegy 100 ,fehérérzclmű“ oroszt indítottak ma útba Hongkongba. Reuler-jelcntés szerint a helyzet Shanghai- ban, Tiencsinbcn, Csingtauban és Csifuban nyugodt. Hongkongban a kínai bankok ismét kinyi­tották helyiségeiket. Franciaország és Anglia főkonzulátusai óvatosságból felszólítottak minden külföldit, aki nem an­gol vagy francia állampolgár, hogy hagy­ják el Sanghajt. A kanloni francia konzul a múlt kedden tör­tént lövöldözések miatt jegyzéket intézett a polgári kormányzóhoz. A konzul kijelenti, hogy hajlandó volna a kínai hatóságokkal a bé­kés megoldást célzó bárminő javaslatot megvizsgálni, feltéve, hogy a javaslat Franciaország be­csületével Összeegyeztethető. Mindazonáltal, ha újabb támadások történnének, a konzul kény­telen volna minden rendelkezésére állá eszközt igénybe venni. Cáfolják a japán beavatkozást Tokió, június 29. (Reuter.) Beavatott körökben nem tartják valószínűnek, hogy Japán beavatkozik a kí­nai eseményekbe. A NEMZETGYŰLÉS MAI ÜLÉSE ■tn/J/Fvu Lassan folyik a választójogi javaslat szakaszonként való tárgyalása Huszár Károly alelnök tizenegy órakor nyi­totta meg a nemzetgyűlés mai ütését. A' Ház mindenekelőtt harmadszori olvasásban elfogadta az indemnitási javaslatot. Fráter Pál, a gazdasági bizottság előadója, beterjesztette jelentését a nemzetgyűlés 1925— 26. évi költségvetéséről, amely a szanálási tör­vény értelmében a takarékosság szellemében készült. A felsőház számára 5.1 mülíárdot irá­nyoztak elő. Pikler Emil: Kár a pénzéri! Fráter Pál: A nemzetgyűlési tiszlviselők lét­számát 81-gyel apasztották. A többletkiadás javarésze a nyomdai munkák drágulására ve­zethető vissza. Hegymegi Kiss Pál kifogásolja a felsőbáz számára előirányzott összeget. A felsőházi ja­vaslat rövidesen úgy sem kerül letö alá és a jövő költségvetési évben a felsőház alkotmá­nyosan nem is alakulhat meg. Kevesli a parla­menti gyorsírók fizetését. A nemzetgyűlésnek éreznie kell az erkölcsi felelősséget e tekintet­ben. Bcndkívüli munkájuk méltányos díjazásá­ról terjesszen elő a bizottság javaslatot. Fráter Pál: Az elnökség nem volt abban a helyzetben, hogy a parlamenti gyorsírók fizeté­sét felemelje. A Ház elfogadja a gazdasági bizottság javas­latait. A Ház elfogadta Hegymegi Kiss Pál indítvá­nyát is a gyorsírók fizetésemeléséről. A választójogi javasld*t. 15-ik szakaszának tárgyalására térnek át. A Ház vita nélkül fo­gadja el a szakaszt. Vázsonyi Vilmos a 16-ik szakaszhoz szólal fel. Módosító indítványt terjeszt be, amely szerint a központi választmány tagja legyen a királyi ítélőtábla által kijelölt bíró is. Rakovszky Iván belügyminiszter elismeri Vi- zsonyi indítványának logikus voltát. De az in­dítványt mégsem fogadhatja cl. A kívánt célt nem lehet elérni ezzel a módszerrel. A célt helyesebben lehet elérni úgy, amint a javaslat akarja.- hogy a központi választmányból a közigazgatási bírósághoz utaltassanak át a ké­tes ügyek. Azért sem fogadhatja el, mert a bí­róság így a napi politikában is részt venne. A 17., 18-ik szakaszt vita nélkül fogadják cl.- Szeder Ferenc a 19-ik szakaszhoz szólal fel. Módosító indítványt terjeszt be az eskü szó helyett a fogadalom szó be­iktatására. Rakovszky Iván belügyminiszter arra való hi­vatkozással, hogy a közjogi eskü Magyarorszá­gon, amely mai berendezésében keresztény ál­fám, — tradíció, kéri a javaslat eredeti szövegé­nek elfogadását A Ház ilyen értelemben határoz. Puky Endre előadó a 24-ik szakaszhoz stiláris módosítást nyújt be. Módosítást nyújt be to­vábbá arra vonatkozóan is, hogy a választói névjegyzékeket minden 5 évben állítsák újra össze. A Ház a szakaszt az előadó módosításával fo­gadta el. Lederer Gusztáv megtagadja a vallo­mástételt és szavalvaj elentl ki, hogy elvállalja felesége védelmét (Folytatás a 6. oldalról) KézHtlenítésnél néikülózltetetlen a Ijb. ff vásfffwsé *2 A 28. §-hoz Puky Endre előadó új szöveget ajánl, amelynek értelmében az országgyűlési képviselőválasztók névjegyzéke állandó és ame­lyet ötévenként újra kell összeállítani, a közbe­eső években pedig kiigazítani. Vázsonyi Vilmos megjegyzi, hogy a névjegy-, zékek állandósága tulajdonképpen csak fikció, mert egyszer csinálnak választójogi névjegyzé­ket, amelyben azután évröl-évre fogy a válasz­tók száma, új választók pedig nem igen kerül­nek hozzá. Ennek egyszerű magyarázata az ösz- szeírás rendszere. A javaslat szerint öt évben egyszer adnak ki számlálólapokat, a következő években pusztán a jelentkezésre utalják a vá­lasztókat. Ez a rendszer nem számol azzal az indolenciával, amelyet a választópolgárok tanú­sítanak. Lcndvay István: Tabon tegnap nagy volt az érdeklődés, még a halottak is érdeklődlek. (De­rültség.) Vázsonyi Vilmos: Ez Magyarországon bevett szokás. Az a törvényhozás, amely a kötelező szavazás alapján áll, önmagával jut ellentétbe, ha a választói névjegyzékekbe való felvételt nem teszi kötelezővé öt esztendő közül négy esztendőben. A mai választói névjegyzékeink mindig rosszak, mert elavult adatok ” alapján készülnek. Külföldön a listákat rövid idő alatt frissiben készítik. Azt ajánlja, bog yegy cik­lusban kétszer-háromszor adjanak ki számláló- lapokat, mert a listakészítés lényege a választó­jognak. ‘ , Rakovszky belügyminiszter igazat ad Vázso- nyinak abban, hogy a listakészítés akkor a legtökéletesebb, ha évenként új számlálólapo­kat adnak ki, ez azonban rettenetesen költsé­ges és a hivatali apparátust hosszú hónapokra venné igénybe A Ház az előadó új szövegezésében fogadja cl a 28. g-t. | Peyer Károly felszólal a 29. §.-hoz, aki az eredeti javaslat elfogadását ajánlja. Nagyon sok visszaélés történt — mondotta a válasz­tási névjegyzék összeállításánál. Az urak egy- részc az adminisztrációra akarja fogni a hibá­kat. Ezzel szemben ki kell jelentenem, hogy a hibákért nem lehet az adminisztrációt felelős só tenni. Egész uccasorokat kihagytak a választói névjegyzékből azok, akik az adminisztráció fölött rendelkeztek. A ház a szakaszt az előadói módosítással, az első bekezdést Petrovácz módosításával fogad­ja cl, Petrovácz második indítványát elveti A 30. §.-hoz Puky Endre előadó nyújt be mó­dosító indiílványt az össszciró küldöttségek autonómiája ügyében. Vázsonyi Vilmos az előadói javaslattal szem­ben az eredeti javaslatot tartja célszerűnek és helyesnek. j Rakovszky Iván belügyminiszter felszólalása ; után kijelentene, hogy nem ragaszkodik az előadói módosító indítványhoz, a Ház a sza kaszt az eredeti szövegezésben fogadta el. A 31. §-nál Vázsonyi Vilmos a helybenlakás ellenőrzésére vonatkozólag indítványt nyújt be, 1 amelyet, , Ekkor Lederer Gusztáv napiakba vágja magát és tragikus páthosszal, dörgő hangon, valósággal szavalni kezdi a következőket: — Melyen tisztelt törvényszék ! A bűn­ügyre vonatkozóan egy szót sem vagyok hajlandó vallani. Mint megtért keresz­tény magyar ember, mint volt csendőr­tiszt azonban ebben a pillanatban kije­lentem, hogy hogy a feleségem védelmét most elvállalom. Nincs szükségem sem­miféle védőre, a feleségemért én tarto­zom felelni. — Hivatkozom — folytatja Lederer szinte kiabálva, — a szentírásra, amely kimondja, hogy az asszony a férjének az alattvalója. A feleségem a bibliai tör­vény szerint tehát az én alattvalóm és ezennel megparancsolom neki, hogy a bűnügyre vonatkozóan egy szót se mer­jen szólni. A szentírás szerint — foly­tatja Lederer az egész terem hangos megütközésére, — az én feleségem csak szolgálati úton, rajiam kérésziül szabad nyilatkoznia. Lederer Gusztáv bejelentése után Makay Jenő dr. ügyészségi alelnök teszi meg indít­ványát a vádhatóság képviseletében: — Bár a bíróság tanúként idézte meg Lc- dercr Gusztávot, nézetem szerint tanúként ő ki nem hallgatható. Lederer Gusztáv egy jogerősen elítélt vádlott, azonkívül férj. aki­nek jogában áll megtagadni a vallomását. Mindezek tekintetbe vételével tanukénti ki­hallgatásától elállók, ellenben kérem a tör­vényszéket, hogy korábban megtett vallomá­sát olvassák fle. Levág Tibor dr. ügyvéd hozzájárul Lederer tanukénti kihallgatásának mellőze­séhez, ellenben indítványozza, hogy ne olvas­sák fel korábban megtelt vallomásait. Ez egyébként is ellenkezne a perrendtartással, amely előírja, hogy az iratokat csak a pör végefelé lehet felolavsni. Ezután a bíróság néhány percnyi tanács­kozásra vonul vissza, ami után Deák tanács­elnök kihirdeti a bíróság határozatát, amely szerint a bíróság mellőzi úgy Lederer Gusztáv kihallgatását, mint korábban megtett vallomásainak felolvasása!. A bíróság szerint, ha a férj megtagadja á lanuvalomást, úgy ez vonatkozik korábban megtett vallomásaira is. Miután az ügyész semmiségi panaszt je­lent be, Denk tanácselnök holnap 9 órára tűzi a tárgyalás folytatását, egyben Lederer Gusztávot elővezető csendőröknek megadja az utasítást, hogy Ledérért holnap már nem kell elővezetni. Lederer Gusztáv, mikor feláll, kezét szás jára teszi és búcsúcsókoí int feleségének. A felesége ezt ugyanilyen mozdulatai viszonozza. Lederer egyébként a tárgyalási szünetben is folyton nevetett, de meglátszott rajta izga­tottsága, mert a kezével, akárcsak a hadbí-i rósági tárgyaláson, most is állandóan idege­sen forgatta keménykalapját. Az asszony nem is próbáit nyugodtnak mutatkozni. Állandóan hangosan zokogott és mintha meghipnotizálták volna, mereven, dermett tekintette! nézett távozó férje után. Az őröknek vizet! kellett hozniok részére, amitől aztán kissé magához tért, úgy hogy fel tudott kelni helyéről és elhagyhatta a termet. miután Rakovszky Iván belügyminiszter a magáévá teszi, a Ház is elfogad. A 32, §-t Saty Endre felszólalása után, eredeti szövegezésben fogadták el. Lapunk zártakor az ülés még tart. Újabb nyomozás Indult meg Eónayné Ismeretlen helyen levő fflíllíárdíaí után Emlékezetes, Hogy Rónai Nándorné a rendőrségen a legfurcsább hazugságokkal igyekezett félrevezetni a hatóságokat. Már az első pillanatban ide koncentrálták a nyomo­zást, hogy megállapítsák, hol az a rengeteg milliárd, amit Ilónainé összeharácsolt. A szélhámos asszony, hogy a válaszokat kike­rülhesse, különféle meséket adóit elő és áll­hatatosan ragaszkodott ahhoz, hogy nagy borüzletcken vesztette el pénzét. Többek kö­zölt azt mondotta, hogy összeköttetésben ál­lott két aradi bőrkereskedővel, Fodor János, vagy Istvánnal és Králik Ferenccel. Azt adta elő Rónainé, hogy mindkét kereskedő Ara­don a Fő uccuban lakik és a velük való üzleti összeköttetés folytán rengeteg összegeket vesztett cl. Ezeken az üzteteken úszott cl egész vagyona. Miután megállapították a rendőrségen, hogy Rónainénák majdnem minden egyes állítása hazugság volt, átiratot küldenek a mai nap folyamán az aradi rendőrséghez és arra kérik, hogy hallgassák ki ezt a két ke­reskedőt. ha ugyan egyáltalán léteznek, hogy tényleg üzleti összeköttetésben állott-e Ró­nainé velük és ha igen, ezeken az összeköt­tetéseken vesztette-e cl azt a sok pénzt, amit itt Budapesten összeharácsolt. A rendőrség ugyanis valószínűnek tartja, hogy Rónainé­nak ez az állítása is valótlan és mindinkább bizonyossá válik, hogy Rónainé feltétlenül jól elrejthette a kicsaít milliárdokat. A nyo­mozás tovább folyik. A felkelésnek nincs általnsoá idegenellenes jellege Párizs, június 30. (Az Esti Kurír távirata.) Madridból jelenük: A kínai követség nyilatkozatot tett közzé, amelyben kijelenti, hogy a fölkelésnek nincsen általános idegenelle­nes jellege, hanem csakis az angolok és ja­pánok ellen irányul. kínaiak ellen elkövetett erőszakosságaik miatt. A bolsevisták a zavarokat ugyan saját előnyükre akarják kihasználni, de eredménytelenül. Ötvenkét detektívet és egy rendőrtíszivíselőtB-lístára helyeztek a rendőrségen Régóta suttogják a főkapitányságon, hogy, annak ellenére, hogy szörnyen megszaporo­dott a budapesti álíamrcndőrgég munkája s hogy a rendőrség tisztviselői létszáma a nagy munkához képest aránylag kicsiny, mégis az előírt rendelet alapján megkezdik a létszámcsökkentést. A mai napiparancsban jelent meg a főkapi­tányságon azoknak a névsora, akiket váratlanul B-Iisiára helyeztek. A név­sort Sárközy Sándor deícktívfőnök- helyeties vezeti be, aki 3.5 évi érdemdús munka után ■ távozik állásából. Sárkozy nevét évek óta cmleget- ték, valahányszor egy nagy gyilkosság, vagy, hasonló bűncselekmény eredményes kinyo­mozásáról volt szó. Sárközy Sándorral egy- időben még 57 detektívet helyeztek B-Iistára, a fogalmazói karból pedig csupán egy rcndőrfogalmazót, Heinrich Sándor drt. Értesülésünk szerint kötelező rendelet foly­tán még több idős rendőrtisztviselőt fognak elbocsátani. Végül B-listára helyezik azokat, akiknek a helyét, az új képzett detektív ge­neráció tagjai közül méltán, betöltheiik majd. Háló-ebédlő endkivül leszál litott árban, fizetési kedvezménnyel Haár. Csengery uccu 89. Az ESTI KURÍR az egyetlen harcos szabadelvű esti lap Jutányosaai, Azonnal, Elsőrendűen, ( mindennemű | aMafcreciUnyJavííás készítés szerelés! „Fawrr KöísHredóny ipantállsiat V, Koháry ucca 19 A fszt 3. Levelezőlap hívásra azonnal küldünk! íaaKiS V B-* -a-n -nrm JL A. -s-n. 1t- centrálbobbin, mindennemű csatád! és _I7 J7 CP |ji| JB © M. iparosgépek, hímző- és sülyesztőgépek K awálrnávólr versenyenkíviili gyári árban, Í3 a §3 .K. JjJ? .a CB .M. kényelmes részletfizetéssel is. varrógép és kerékpár gyári raktára. Budapest, Jelefón József 10G-GS. IVl H.lf T.ilfír öasiaor vn, Wesselényi u. 39 (Erzsébet-körut mellett) Alapítva 1901. évben. ItlHIir lílíhhk Ufesseseüi ücoa 09 Mar színttáznar g Ma kedden és minden szombatom H záróra órakor Bj reggel Eáez Laci 8 cigányok királya és fia teljes zenekarával muzsikál.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék