Esti Kurir, 1926. május (4. évfolyam, 98-120. szám)

1926-05-01 / 98. szám

2. oldal Szombat, 1926 május 1 nak megfelelően közel esik a parlamenlhez is, úgy hogy minden tekintelben megnyerlc a kép­viselők tetszését, a kérdés csupán az, hogy a bérösszeg nem lesz-e túlságosan nagy. Tekintettel arra, hogy az Eszterházy uccai párthelyiségből való hu'fcajk nincs is megállapítva, a kormSitl^>é#Wi«(»!«#-leg- közclebbi értekezletén fog dönteni arról, hogy az Adria Szabadságtéri palotáját válaszlják-e új párthelyiségül vagy sem. A belügyminiszter megszüntette a Nem­zeti Szövetség ellen elrendelt vizsgálatot A Magyar Nemzeti Szövetség ellen a frankügyből kifolyóan elrendelt vizsgálat eredményéről ma kommünikét adott ki a Magyar Távirati Iroda, amely szerint a le­folytatott hatósági vizsgálat során megállapították, hogy a Szövetség nein fejtett ki alapszabálycllenes működést, ügy- és vagyonkezelése a fennálló sza­bályokhoz alkalmazkodott. A Szövetség ügyvezető alelnökének, Szörlsey Józsefnek a frankhamisítással kapcsolatos szerepe a Szövetség vezetőségének tudta cs hozzájárulása nélkül történt. Szörtsey ellen büntető eljárást tettek folyamatba, amely eljárás alkalmas arra, hogy ezért n csele­kedetéért feléljen, az egyesületek feletti fel­ügyeleti jog alapján azonban az ügyben a bűnvádi eljárással pár­huzamosan külön eljárás elrendelésére ok nem forog fenn. Ezért a belügyminiszter a Szövetség ellen elrendelt vizsgálatot 1926 március 26.-án a 121A33/VII. szám alatt kell rendeletével neaszüntette. A vetések jól fejlődnek, az időjárás kedvez a mezőgazdaságnak Az április hó 7-ike óta ellelt három hét idő­járása enyhe és csapadékos volt. Az április 17-től kezdődőleg egymásután következett hat napi langyos eső annyira felmelegítette kellő mélységig a talajt, hogy a gyors fejlődésnek indult növényzet i máris sokat behozott nagy késéséből. A gazdasági munkálatok közül a tengeri-, burgonya-, cukorrépa- és takarmányrépa vetés még hátralevő kisebb részének befejező munkálatai, az őszi vetések acatolása, a korán vetelt s szépen kikelt répafélék első kapálása, a kerti palánták kiültetése, egyéb kerti és szőlőmunkálaok vannak folyamatban. Az őszi búzavetések, melyek a tél folya­mán általában jól bokrosodtak, az áprilisi langyos esők után igen szépen fejlődnek, üde, zöld színűek. Néhol már szárba kez­denek hajtani. Csekély rovar- és vízkáron kívül egyéb károkat nem igen szenvedtek. A tavaszi búzavetések jól kikeltek s szé­pen fejlődnek. A hol kelleténél későbben kerültek a földbe, kissé elmaradottak, s még alacsonyak, de az utóbbi meleg esőkre ezek is gyorsan nőnek. Az őszi rozsvetéseket a márciusi és ápri­lis havi reggeli fagyok helyenként megritkí- tották és növésükben megakasztották ugyan, az utóbbi melegebb időkre azonban sokat fejlődtek. A tavaszi rozs általában jól kelt és szé­pen fejlődik. Az őszi árpa egyes helyek kivételével ál­talában szépen fejlődik. A repce a március hó folyamán és április első felében uralkodott hideg, illetve na­gyon hűvös időjárás miatt sok helyen el­maradt, alacsony és ritka. Az utóbbi meleg esőkre szép fejlődésnek indult, s csaknem mindenütt virágzik. A tavaszi árpa egyenletesen és szépen kelt s fejlődése jól megindult, sőt a korai vetések már jó! előre haladtak. A zab szintén egyenletesen és jó kikelt, a bosszú időig tartó hideg és száraz időjárás azonban fejlődését sokáig megakasztotta, mígnem ' április hónap második felében bekövetkeze l langyos időjárásra és esőzésre erőteljes fej idősnek indult. A tengeri vetését nagyobb részben már be­fejezték, sőt a korai vetések már kelnek is. Ismét olcsóbb lett az luinilÉ. AuiöfelsiereEésEh legolcsóbb bevásárlási forrása p neumatik és antólelszerelési szakUzlet Budapest. VI., Vörösmarty ucca 33. Andrássy út sarok. Tel.: L. 983—63. A burgonya ültetése befejezéshez közele­dik, sőt egyes vidékeken a korai clrakás már jól kikelt és jól fejlődött. A cukorrépa vetését kevés kivétellel szin­tén befejezték. A vetés egyes kisebb terüle­tek kivételével általában jól és egyenletesen kelt. Helyenként még csak most vetik. .4 kerti veteményezést túlnyomó részben bevégezték. Az elvetett magvak általában jól kikellek és a jó esőkre erőteljes fejlődés­nek indultak. A komló fejlődése jól előrehaladat. A kender és len vetése több helyen még folyamatban van. Egyes vidékeken már szépen kikellek és jól fejlődnek. A dohánypalánták a melegágyban szépen fejlődnek s általában erőteljesek és egészsé­gesek. Kiültetésük most veszi kezdetét. A mesterséges takarmányok közül a lóhere és lucerna, mint évelők, a tavaszi késő fagyok­tól sokat szenvedtek s első kaszálásuk több vidéken a vártánál gyengébb lett. A tavaszi takarmányfélék jól kikeltek és szépen fej­lődnek. A gyümölcsfák közül a korai fajták nagy­részben már elvirágzbttak. Egyes helyekért a mandula, kajszin és a dió fagykánt szenve­dett. Különösen dúsan virágzik a cicrcsznye, meggy, alma és körte. A szőlő nyitási, metszési, karozási és az első kapálási munkálatokat a legtöbb he­lyen befejezték. A tél korai beállta miatt sok szőlő takaratlanul maradt, s így ezek rügyei különösen az alsóbb fekvésekben, elfagytak. Egyebütt a szőlők általában csekély ki­vétellel elég jól telellek. A fakadás a hűvös tavaszi időjárás miatt csuk most van folyamatban. Aki előfizetőt szerez az Esti Kurír­nak: a szebb jövőért küzdő har­cos liberalizmus táborát erősíti HOTEL AUGUSZT ABBAZIA KÖZPONTI FEKVÉS MINDEN MODERN KÉNYELEM ELISMERT ELSŐRENDŰ KONYHA MÉRSÉKELT ÁRAK Az elsikkasztott milliárdokkal társul lépett be egy nagy részvény­társaságba — Bűntársa Bárdos Endre jóhiszeműségével védekezik A múlt évben nagy szenzációt kellett az a milliárdos sikkasztás, amelyet a székesfővá­ros kárára a központi vásárcsarnok pénztá­rában fedeztek fel. Talán sohasem jöttek volna rá a dologra, lia egy Bienenstock nevű vésnök be nem jelenti a rendőrségnek, hogy nála egy ismeretlen úr fővárosi tanácsnok­nak adta ki magát és hivatalos bélyegzőket rendelt. A rendőrség nyomban értesítette az esetről a vásárcsarnok igazgatóságát, amely rovaucsolást tartott cs megdöbbentő felfedezésre jutott, Kiderült, hogy Keiser László, egy szerény javadalmazású tisztviselő a nyugtákra ráha- misitva két tisztvisclötársa aláírását, aprán­ként közel két milliárdot csalt ki a vásár­csarnok főpénziárától. Keiser, amikor kérdőre vonták, rögtön beis­merte a csalást és bevallotta, hogy azokat Bárdos Endre, a Perfecta textiikercske- dclxni rt. vezérigazgatójának felbtijíá- sára követte el és a pénzzel társul lépett be a Perfectához, ab­ban a reményben, hogy a kilátásba helye­zett horribilis haszonból idővel vissza fogja téríteni a kárt, amit okozott. Amikor Kei- sert letartóztatták, egymásuán még egy egész sereg feljelentés érkezett ellene­Az ügyészség Keiser László ellen csalás és sikkasztás, Bárdos Endre ellen ugyancsak sikkasztás és orgazdaság büntette miatt emelt vádat. Az ügyet ma tárgyalta a bűn, tetőtörvényszék Patay-tanácsa. — Bűnösnek érzem magam, — mondottá Keiser a bíróság előtt. — En szerény java­dalmazású tisztviselője voltam a fővárosnak és hogy megélhessek, délutáni mellékfoglal­kozást vállaltam a Pcrfectánál, amelynek vezérigazgatója Bárdos, felszólított, hogy szerezzek társakat az üzlethez. Miután a fő­városnál azt hittem, nem jöhetnek rá bű­nömre, apránként tényleg közel két milliárd koronát sikkasztottam. Bárdos tagadta bűnösségét, s úgy adta elő a dolgot, hogy amikor hónapokon keresztül Keiser nagy összegeket hozott, az állította, hogy egy görög bankkonzorcium adja a pénzt. Arról, hogy Keiser sikkasztott volna, nem volt tudomása. Kihallgatták ezután a Bienenstock-cég üz­letvezetőjét, aki elmondotta, hogy amikor Keiser beállított hozzá és több körbelyegzőt rendelt, neki nagyon gyanús volt a dolog cs bár ő tanácsnoknak adta ki magát, nem hit­ték cl ezt neki, hanem értesítették az esetről a rendőrségei. Az elnök konstatálja ezután az iratokból, hogy a Perfecta ellen csődeljárás van folya­matban, aminek során a székesfőváros egy- milliárdkétszázezer korona ingóság erejéig biztosítási végrehajtást foganatosított. A bíróság az ügyben szombaton hirdeti ki ítéletét. Urbaníchot a becsületbíróság elégtételadásra képesítette A Nagy Vince—Urbanich-ügyben kiküldött becsülelbíróság tagjai ma délelőtt Gaál Gaszton elnöklésével összeüllek. A tanácskozáson részt- velt Urbanich részéről Láng Mihály báró és Hu­szár Aladár, Nagy Vince részéről pedig Pakols József és Horváth Zoltán. Bitó Pál kormánypárti képviselőnek és Adóm Gézának, az Unió Klub igazgatójának kibullga,- tása után Urbank'hoi~az clegítitcladásra egyhangúan képesítették. Ezek után a két ellenfél megbízottai: Urbanich részéről Patay Tibor és Karafftátli Jenő, Nagy Vince részéről pedig Lcwy Ernő és Kiár Zoltán a legrövidebb időn belül összeülnek és megálla­pítják az elégtételadás feltételeit. Árverési hirdetmény. Vb. Európa-kávéház rt. csődügyében alul­írott csődtömeggondnok, ezennel közhírré te­szem, hogy a budapesti királyi törvényszék 12. Cs. 36001/926/5. számi végzésében nyert felha­talmazás alapján a vb. Európa-kávéház r.-t. Er­zsébet körút 53. cscdleltárában felvett azon ingó­ságokat, melyek eladását a bejelentett vagy egyébként ismeretes visszakövetelést igények nem gátolják, Bisitz Mihály kir. bírósági végre­hajtó közbenjöltével nyilvános árverésen és nem becsáron alul eladatom. Az árverés határidejéül 1926. évi május hó 4-én d. u. 3 órára tűzetett ki azzal, az Európa-kávéház r.-t. Erzsébet körút 53. sz. helységében, hogy amennyiben az árverés a kitűzött napon befejezhető nem volna, az a következő napokon ugyanezen órában folytatta- tik. Eladásra kerülnek: kávéházi asztalok, szé­kek, lámpák, csillárok, falikarok, tükrök* konyhaberendezés, Wertheim-kassza, Íróasztalok^ alpacea felszolgáló edények é^J^ÉÜLkonyha,, I nld.iknk.VHPTzotflHB rok és pezsgők, különféle palarisoSlt lik^HH különféle szeszes italok, tartályokban és tartályok, hordók, cs üres palackok. Minimax ollókészülékck, egy kis ventillátor motor, bit- . liárdasztalok, díványok stb. stb. Az érdeklődött a csödlcltárt alulírottnál (ügyvédi iroda : IV., Hajó ucca 8—10.) az árverés napjának déli 12-ik órájáig megtekinthetik. Alulírott tömeggondnok az érdeklődőknek a leltári áruk megtekintését ugyaczcn időig tehetővé fogja tenni. Vevők kö­telesek viselni a kincstári illetéket, forgalmi* esetleg fényüzési adót. Budapest, 1926. április hó 30. Dr. SZILÁGYI LAJOS ügyvéd, vb. Európa-kávéház rt. esőd tömeggondnoka (IV., Hajó ucca 8—10). I s A fővárosi központi vásárcsarnok pénztárának milliárdos sikkasztója a bíróság előtt ■ 'i'Z/l/ia.— ...... • ■ ^' ísiíKflsiR! [ HŐTEL PÉNSIÖNE METROPOLE ABBAZIA 1 ,.......... A Südstrand legszebb pontján nflIltI ?)* DE MAN A fürdőhely centrumában. Erkélyes szobák. Táncterem DEMAN ÉS BLUM lOTŰfJŐ FRANCIA MAGYAR KONYHA £S Bl(JM | tulajdónosok ArlAH. OO LiIKAlULi tulajdonosok Szobalefoglalásokat eszközöl: ;<|j Menetjegyiroda: Budapest, Vigadó épület.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék