Esti Kurir, 1926. május (4. évfolyam, 98-120. szám)

1926-05-28 / 118. szám

Péntek, 1926 május 28 íímKómr: 13. oldal SSINHM Nevetést exportálok vidékre — mondja Salamon Béla Néhány nap óta Salamon Bélára nem ismer­nek rá még a legjobb barátai sem. Nem mond vicceket, nem tréfálkozik, mint máskor, hanem lót-fut, ide-oda, tanácskozik, tárgyal reggelid 1- estig — amint ő mondja, — turnéját készíti elő. Salamon Béla egy kis társulattal ugyanis a jövő hónap elsejétől kezdődően vidéki turnéra megy. Először a Dunántúl nagy városaiban, az­után az Alföldön mutatkoznak be a közönség­nek, később azonban sor kerül a felvidéki és az erdélyi városokra is. Salamon Béla a turnéról a következőket mondotta nekünk : — Elsején indulunk és körülbelül egy hónapig leszünk távol Pestről. Az én kis társulatomnak semmi más célja nincs, csak az, hogy nevetést exportáljon vidékre. A helyzet ugyanis olyan, hogy ha egy vi­déki ember feljön Pestre és elmegy a ka­baréba, ott végignézi az egész műsort, amelyben vannak nagyszerű darabok, jó darabok, sőt néha, hogy őszinte legyek, kevésbé jók is. De kénytelen végig nézni ezt is, ha csak nem akarja a műsort ott­hagyni. Mi viszont csak a kipróbált jó da­rabokat visszük vidékre, amelyeken a pes­tiek már nagyokat kacagtak, öt-hat ra­gyogó sikerű bohósággal megyünk cso­magjainkban a turnéra, a rosszakat viszont idehaza hagyjuk az asztal fiókjában. — A turné megrendezése persze rengeteg gonddal-bajjal és ami a fő, kiadással jár. Már meg volnék elégedve, ha csak annyit keresnénk, amennyi kiadásra előre nem gondolunk. Elég volna ez is. Node hiszen nem ez a fő. Szórakoztatni akarunk és bí­zom benne, célunkat el is érjük. A vidéki városokban természetesen nagy örö­met keltett mindenütt annak a híre, hogy Sala­mon Béla elmegy vizitbe hozzájuk a m'áron. * Meghalt Szalay Károly. Egy szomorú kór­házi ágyon tegnap örökre lehunyta szemét a magyar színpad egyik legszorgalmasabb és legcsendesebb munkása : Szalay Károly, a Víg­színház ügyelője. Az előadás masinájának a rendező a gépésze, az ügyeld a fűtője, de ki veszi észre az ő nehéz és fáradhatatlan mun­káját, leliismeretes gondosságát, amellyel a hatalmas gépezet nagy lendítő kerekeit és pi­ciny, de fontos srófjait igazgatja. Az ügyelő egész életét a függöny mögötti homályban tölti el, ő soha nem jelenik meg a lámpák előtt, hogy megköszönje a közönség zajos tapsait, amelynek egy kis része feltétlenül megilleti őt is. Szalay Károly 1898-ban végezte Solymosi színi-iskoláját, majd Mezei színtársulatához szerződött Nyitrára, azután Makóhoz Debre­cenbe, majd a szegedi színház tagja lett. Innen a budapesti Népoperába került és 1912-ben a .Vígszínház szerződtette, ahol máig működött. Szalay élete végéig ügyelösködött a színpadon, csak néha-napján játszott el egy-egv kis szere­pet, így például Bakonyi Károly Sárga kézig ü című darabjában. Színdarabokat is írt, főként népszínműveket, amelyek közül egyet-kettőt a vidéki színházakben színre is hoztak. Munkás életének minden napját a színpadon töltötte el, amelynek dalos világában ezelőtt három héttel lett beteg. Akkor bevitték a Rókus-kór- házba, de segíteni már nem lehetett rajta) Teg­nap meghalt. A magyar színészet igen lelkes katonáját vesztette el benne. * Biller Irén a Muzsikus Ferkó primadon­nája. Szilágyi László és Zerkovitz Béla Muzsikus Ferkó című operettje lesz a Budai Színkör idei szezonjának slágeroperettje. Az új Zerkovitz-operett egyik primadonna-szere­pére a színház igazgatósága tegnap Biller Irént szerződtette, míg a másik primadonna­szerepet Honthy Hanna kapta meg. A férfi- főszereplők Kiss Ferenc, Kabos Gyula és Sziklay József lesznek. Az operett próbáit rövidesen elkezdik. A bemutató az eddigi megállapodások szerint a jövő hónap máso­dik felében lesz. * Mescdélután az Állatkertijén. Hatesztendei szünetelés után az Állatkertben újból rendsze­resítették a régi pénteki mesedélutánokat. Hol­nap is Oszkár bácsi mesél. AZ ESTI KURÍR TÁBORA: A MAGYAR POLGÁRSÁG 1 ürm Bri j»nt í I Bírnia Bré _ * * I leróna Bé Jardin| I Briini Bré Varieté I i Brúnó Bré szenzációja A. függöm? naűgoit Csütörtök TEGNAP HALLOTTAM ezt a történetet: Az ismert nevű művésznek nagyon kellett már az előleg, fölment hát az igazgatóhoz: — Mi tetszik kérem? — Szeretném azt a kis pénzt, amit ígérni tetszett. A direktor keményen válaszolt: — Ha ígértem, megtartom. — Mikor jöhetek érte? — Legkésőbb egy hét múlva. Pontosan egy hét elteltével a színész újra megjelent a direktornál és kérte az előleget. Az igazgató azonban mentegette magát: — Ne haragudjon, kedvese művész úr, de a kért előleget nem tudom folyósítani. — Bocsánatot kérek, — szólt haraggal a művész, — direktor űr azt mondta, ha valamit ígér, megtartja. — Persze, hogy megtartom, hiszen éppen az van a dologban, hogy nem adom oda, hanem — megtartom. * NEHÉZ MÁJUSI NAPOK szakadtak a sze­gény nyári színházakra, amelyek közül Bródy István Margitszigeti Színháza tegnap nem tar­lóit előadást, mert nem akarta a közönséget kitenni a hideg időnek. Bródyt megkérdi va­laki: — Direktor úr nem tart előadást? — Nem. — Miért? — Ez igazán egyszerű, — hangzott a válasz, — nyári szünetet tartok. * A MUZSIKUS FERKÓ bemutatója június má­sodik felében lesz a Budai Színkörben, főpró­bát azonban már tegnap tartottak az új Zerko- vitz-operettbői. A színészek még nem voltak jelen, de ott volt a két szerző, Zerkovitz Béla és Szilágyi László, akik közül az egyik, Zerko­vitz, vagy mint a Fészek-clubbetiek mondták, Muzsikus Béla, a művészek clubjának egyik külön szobájában lezongorázta az új operett valamennyi zeneszámát. Amikor ez megvolt, és elhangzottak a lap­sok, Szilágyi felolvasta a szövegkönyvet, fel­olvasta a vidéki muzsikus tanító, a kis Paganini életének' édes-bús históriáját. A Muzsikus Fer­kó nagyon tetszett a clubtársaknak, Badó ezre­des meg is jegyezte : — Kétszáz előadást jósolok neki. — Kétszáz előadást ? — szólt ijedten Zerko­vitz, — szóval kétszáz előadásig nem irhatok új darabot ? * A FÉSZEK másik szobájában meg a Király Színház Pesti lány-knak szerzői, Lakatos László és Stella Adorján ültek egy nagyobb társaság­ban. Arról volt szó, hogy a színdaraboknak sokat használ-e a jó, vagy sokat árt-e a rossz sajtó. Szenes Béla azt állította, hogy szerzője válo­gatja az eredményt. Mert például a jó sajtó az Alvó férj-nek használt, az Engem szeress-nek használt, a „Hűségszérum"-nak viszont a rossz sajtó ártott. — Valóban így van, szólott közbe Lakatos, — ami nekem hasznúi, Stellának — árt. RÁTKAI MÁRTON rögtönzésén percekig Ita- cagtak tegnap este a Király Színházban a Pil­langó főhadnagy előadásán. Rátkai-Csollán Manó, karpaszomány viselésére jogosult hadi- önkéntes, így szólott Várnay Lászlóhoz, a Pil­langó főhadnagy császári és királyi zupás őr­mesteréhez : — Mondja őrmester úr, van magánál fellebb­való is? — Igen, van. De miért kérdezi önkéntes úr? — Csak azért kérdezem, — szólott Rátkai, — mert alábbvaló nincs. * A NÉZŐTÉREN a rögtönzés pompás hangu­latot teremtett, az emberek alig győzték a nevetést és a jókedv persze hamar átragadt a színpadiakra is. Rátkai újból összeakadt Várnay Lászlóval, az őrmesterrel. Nagy sze­meket meresztett rá. — Hallja-e önkéntes, — diihösködött az őr­mesteri uniformisba bujtatott Várnay, — maga azt mondta nekem, hogy marha. — Én, kérem? Dehogy mondtam — védeke­zett az önkéntes. — Nem mondta? Hát akkor — gondolta! * Novemberben nyílik meg az újjáépített újpesti Blaha Lujza-Színház. Az újpesti Blaha Lujza-Színház rozoga épületében ebben az esztendőben már csak külön miniszteri engedéllyel tudtak előadást tartani. Újpest városa ezért elhatározta, hogy vállalkozót keres, aki a színházat a város által ajándé­kozott telekre felépíti. Vállalkozót hamar ta­láltak is; a Színházépítő részvénytársaságot, amely Tomoía Frigyes tervei szerint rövide­sen megkezdi az ezerötven személyt befo­gadó színház felépítését. Az újpesti Blaha Lujza-Színház, amely a városháza mellett fog állani, novemberben nyílik meg és He­ves Béla marad az igazgatója, aki Újpesten eddig is szép kulturális munkát végzett. * Bibó Lajos „Juss“ című parasztdrámája a múlt évnek egyik nagysikerű darabja a népszínmű-ciklus során szombaton szerepel először a Nemzeti Színház műsorán az idei szezonban. A főszerepet Kiss Ferenc, Ligeti Juliska, S. Fáy Szeréna, Somogyi Erzsi, Kál­mán Mária, tíartos Gyula, Sugár Károly, Ónody Ákos, Fehér Gyula és Pataky József játsszák. „A pesti lány(( zenéje Az a hangulatos, kedves, fordulatos mcséjű életkép, amelyet a jövő hét végén a Király Színház „A pesti lány“ címen be fog mutatni, a legmodernebb, a legfülbemászóbb zenei szá­mokkal van átszőve. E zeneszámok közül 14 legújabb amerikai slágerszám, amelyeket Szirmai Albert Ameri­kában válogatott össze és szerzett meg „A pesti lány* ‘számára. Ezeken kívül van még 6 szebb- nél-szebb magyar szám, amelyek valósággal meglepetésként fognak hatni a közönségre. E zeneszámokat a Király Színház kiváló ze­nekarán kívül egy elsőrangú jazz-band és egy kitűnő cigányzenekar fogja játszani, illetve kísérni. Csak egy kislány ........... A B udai Színkör nagy operettbemutatója szombat, május 29 Már zenekari próbái folynak Gilbert pompás operettjének, a „Csak egy kislány.. .“-nak a Budai Színkör nagyszerű újdonságának. Csupa jókedv a vén Horváth-kert, a kiszűrődő vér­pezsdítő muzsikától — ugyanis Gilbert popu­láris zenéjén kívül öt szenzációs betétszámmal bővült a „Csak egy kislány..." — A legújabb new yorki, londoni, párizsi, berlini és bécsi sláger az az öt betéttáncszám, mindegyik ma­gán hordva szülővárosának minden eredetisé­gét. A „Csak egy kislány...“ csupa bohózatos helyzet, minden szerepe sugárzó jókedv, mely­hez nagyban hozzájárul Zágon István szelle­mes fordítása. A betétszámok ötletes szövegeit ifj. Békeffy István és Vadnay László írták. Harmath Hilda bájos primadonnaszerepén kí­vül Raskó Ilona, Sziklay József, Ferenczy Ká­roly és Horti Sándor játsszák a jobbnál-jobb figurákat. A szombati bemutatót rendkívüli ér­deklődés előzi meg, a nagyszabású előkészüle­tek miatt a színház ma és holnap nem tart elő­adást. Ma: Darázsfészek Gaál Franciskával Belvárosi Színház. (*) Kedvezményes színházjegyek mindennap csak a Kultúrszövetkezetnél (Ándrássy út 29.) kaphatók. Kérje díjtalanul a „Kultúr Kurir‘‘-t. (*) Az „Úriemberek11 ünnepi előadása Gals- worhy tiszteletére. Vasárnap délután a Vígszín­házban John Galsworthy, az illusztris szerző jelenlétében adják az „Uriemberek“-et, a szezon legnagyobb drámai sikerét. A premier ragyogó szereposztásában, a kivételes siker minden osz­tályosának felléptével tartják meg ezt az elő­adást. Galsworthyban nemcsak a világhírű írót fogják ünnepelni, de Magyarország régi, lelkes barátját, aki ismételten fejezte ki őszinte sze- retetét a magyarság iránt. E abarin-bar ‘ nyári helyisége v,n’™Tzlút külföldi tánemüsor IrtökUn és holnap pénteken zárára aHP árakor Vázsonyi contra Gál Jenő a PESTI FUTÁR ma megjelent sz ámá bán Csuda Mihály szerencséje Bús Fekete—Zerkovitz énekes bohózata 8.10 óra: Bcrky Lili—Bózsahegyi Kálmán duettje. 8.32 óra: Gaál Franciska divatdala a parasztlányokhoz. 8.56 óra: Gaál Franciska—Gőzön Gyula csárdása. 9.14 óra: Gaál Franciska—Kormos Margit cselédnótája 9.42 óra: Gaál Franciska—Dénes György charlestonja. 9.54 óra: Gaál Franciska—Rózsahegyi—Bcrky férjhezadó nótája. 9.58 óra: Rózsahegyi Kálmán magyar tánca. 10.21 óra: Kabos Gyula pesti kupléja. 8 órától 11 óráig: Szünet nélküli kacagás éá taps a MAGYAR SZÍNHÁZBAN. (Papagáj minden este 11 űritől 15 attrakclá (*) Az alvó férj mulattatja csütörtökön a VigM színház közönségét. E héten még szombaton ke* riil színre Szenes Béla nagyszerű vígjátéka. (*) Moissi a Fővárosi Operettszínházban csS* törtökön lép fel először. Szinrekeriil Romain' Roliand remekműve: „Ein Spiei von Tód und Liebe“. Pénteken és szombaton: „Hamlet". (Mo­dern öltözékek.) (*) Paganini — Lehár diadalmas operettje mai csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap este — mindig a csillogó hangú Alpár Gittával,, a címszerepben Nádor Jenővel. Á m m Budapest h 1 Papagai asEiss: j (*) Rátkay Márton — Drólostót — Városi Színház — vasárnap délután — mérsékelt hely* árak. (*) Csókos asszony — Budai Színkör — vá* sárnap délután — Honthy Hanna, Ferenczy Ká­roly, Sziklay József, Sárvay Rózsi, Kompóthy, Horti — mérsékelt helyárak. (*) Biller Irén, Lukács Pál, Kabos Gyula, Vaszary Piroska, Pártos Gusztáv felléptével még ötször kerül színre „Az elérhetetlen asz-; szony" című remek operett az Andrássyúti Szín­házban. (Papagáj Vasárnap, 30-án utolsó előadás (*) Ibsen remeke — Peer Gynt — Grieg zenéje — Törzs klasszikus alakítása — láthatatlan ze­nekar — csütörtök este — Magyar Színház. (*) Huszonnégyórás késéssel jelenik meg S Színházi Élet legújabb száma, mert 16 oldalon át foglalkozik teljes részletességgel a pünkösdi királynő-választással. lil Miirero mű Brasilien Ein interessanter und spannender Artiket, den die Nr. 20 dér Wochen-Ausgabe Neues Wiener Tagblatt bringt. Ausserdemanregende und unterhaltende Beitrage moderner Schriftsteller. Zahl- reiche Rubriken mit Wissenswertem aus allén Gebieten. Kreuzwort — Prels — Ratsei. RundtunHprogramtn uon Rádió ívien Abonnement pro Quartal: Ku 28.000 Probenummer gratis! Verwaltung: woi^iieso Bczug dér Wochen-Ausgabe auch durch: Allgem. Einkaufs- u. Llelerungs A.-G, Budapest, V., Kádár u. 4 Kunstiidter’s Zettungsbüro Budapest, VII., Kertész u. 87. b sn Áík fehér és színes vászonból, vas- p tm ; « űb | H tag gumitalppal, vidékre L L 1 IUBI utánvéttel i a 1 all Vadász István gumiüzem |||J Is ü Ü m HH Budapest VII, Kertész ucca 50. S ■ 99 (Király uccáuáJJ Férfi c®,® ^ Viszontelárusitóknak engedmény

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék