Esti Kurir, 1927. augusztus (5. évfolyam, 173-196. szám)

1927-08-11 / 181. szám

6. oldal POKTOHÖSJE Triest mellett Aas Adria előkelő fürdőhelye Üiitt­Egyetlen ház a tengerparton, a hol Pengőért nyaralhat Magyar konyha. Prospektusért fordulhat e lap kiadóhivatalához Is. Püi in nn Egyetlen magyar ház — Közvetlen a tengerparton. — Saját strand. — Teljes pensio 85—40 líra. Prand Hóig! ex Virginia Portorose a tenger­parton az uj strandon. Bécsi konyha. Minden kényelem Pensio fürdő belépővel Ugyütt 26 lírától. Külön adó és kiszolgálás. HOTEL ALL ÁNTICO PORTOROSE 180 modern szoba hatalmas kert, csodás tengerre néző kilátással. Magyar konyha. Saját fürdő, moto­ros és vitorlás. Prospektust kérhet e lap kiadó­hivatalától is. Tulajdonos: G. Predonzani iiliii BEUIIil PORTOROSE Elragadóan szép kilátás a tengerre. Gyönyörű kert. Saját fürdő. Elsőrendű ellátás. Mérsékelt árak. kitünően nyaralhat Pensio Bsiiinnaíjan Pcrtorase Már minden az árban foglaltatik, teljes ellátás, adó, kiszolgálás, fürdő és csónakhaszná at is. Jöjjön azonnal. Pensisns Victeria. Abbázia Elsőrangú konyha. Saját ingyenes tengeri fürdő. Mérsékelt árak. Magyar konyha. CSÍKI HL 1® l III Közvetlenül a tengerparton. A legkedveltebb helye a ma gyaroknak. Szeptemberben nagy árengedmény. Bécsi konyha­német vezetés. Kérjen prospektust. Tulajd.: A. AneJrJ Ricclone felel Saviéit ; Teljes penzió augusztusban 40—50 líra. ÍOO líráért ' elfogadunk 28*50 pengői. Kitűnő bécsi konyha. PENSIÓ ITALIA MIMIN! Közvetlen a tenger mellett, a legnagyobb kényelemmel. Penzióárak az utószezonban: napi 25 lira, augusztusban napi 30 lira és 10 százalék kiszolgálás. RIMiNI-COMASCÖ PENSIONE IDÉALE A strand mellett. Nemzetközi konyha. Teljes napi pensio szeptember—októ­ber 20 lira, augusztus 30 lira. A íiidon ^ UFÓMMAL nyaralhat öleséin I Villa Pannónia Lido — Venezía f Prospektust küld és felvilágosítást ad Bpesten Upor, József-körut 8. EiimiEiipnE Közvetlen a tengerparton augusztusban napi pensió 89-40t5rIiig a szobák fekvése szerint szeptember, októ­berben 20 lírától. Kitűnő bécsi konyha. Elsőrangú családi ház. Közvetlen a strandon JL Hatalmas park közepén. Becsi konyha. Spe- Ik ciális gyermek-ellátás. Kérjen prospektust í? Lífe Velence Park PeilSlO Via Rodi 1-7 Előkelő Villa Pensio az Excelsior park közvetlen közelében Két percnyire a hajóállomástól és a strandtól. Minden kom* fórt. Bécsi konyha. Szeptemberben ármérséklés, Felvilágo* Sitást nyújt Grimm Pensio, Budapest, V., Vigadó-utca 2 sz* ÜSS, Ml Mi Közvetlen a strandon hatalmas park közepén. | Saját autó az állomáson. A legmodernebb kényelem. Kitűnő magyar és bécsi konyha. , I Teljes pensio a főszezonban 35—40 lira, szeptemberben 20 lira. Német vezetés 1 Kérjem prospektust ~m, \ ■ "IIW Ilii "TIT!" IIIM l lil dl II Ilim Hl III 'lump 'illái Ml" ■Miliőn I Hotel des Bains, Riecíone A tengerpararton. Augusztusban teljes napi penzió minden mellékessel 50 lira, szeptemberben 60 lira. Kérjen pros­pektust. Családi arrangemanoknál külön árengedmény SiiiliiiiJllii! Elsőrangú magyar és bécsi konyha. Kérjen prospektust. — Tulajdonos Fűm J&uos J Csütörtök, 1927 augusztus 11 Azt remélik, hogy a bérharcnak a várt olcsóbbodás Ma délelőtt rendkívül fontos tanácskozás volt a népjóléti minisztériumban a sorozatos bérharcok ügyében. Vass József helyettes miniszterelnök ugyanis magához kérette Issekutz Aurél belügyi államtitkárt és Andréka Károly főkapitányhelyettest, aki tudvalévőén a munkaadók és a munkások között közvetít. A több mint másfél óra hosszat tartó tanácskozáson Andréka részle­tesen referált eddigi tárgyalásainak eredmé­nyéről és azt a reményét fejezte ki, hogy rövidesen sikerülni fog az egymással szemben álló felfogások között kiegyen­lítést hozni létre. Ezt a kiegyenlítést azonban az illetékes tényezők tulajdon­képpen nem a bérek emelésétől, hanem a meginduló olcsóbbodás! folyamat foly­tatásától várják. A helyzet ugyanis az, hogy a munkások a húsz százalékos drágulásra való tekintettel körülbelül húsz százalékos béremelést.kér­nek, viszont a munkaadók arra hivatkoznak hogy a bérek emelése még jobban fokozná a drágaságot és kereszteznélkazokat az intéz­kedéseket, amelyeket a kormány a drágaság enyhítése érdekében léptet életbe. A kormány meg van győződve arról, hogy a máris megindult olcsóbbodás! folyamat folytatódni fog. A növekvő árufelhozatal a kormány meg­győződése szerint helyre fogja állítani a drá­gaság előtti árakat és ehhez fog még járulni a forgalmi adó eltörlésének és a fővárosi illetékek és helypénzek küszöbön álló csök­kentésének hatása. Ez utóbbi intézkedések eredményeképen |j^ a népjóléti minisztérium arra számit, hogy az árak legalább tizenöt-husz szá­zalékkal esni fognak, még a drágasági folyamat megindulása előtt érvényben volt árakkal szemben is. ilyen körülmények között azután a húsz­százalékos béremelésre irányuló követelés elveszti minden alapját, mert hiszen a húsz- százalékos bérkövetelést csak a húszszáza­lékos drágulás tette indokolttá s mihelyt az árak húsz százalékkal, sőt a növekvő árufelhozatal következtében még nagyobb mértékben esni fognak, akkor a béreme­lésre vonatkozó követelések önmaguktól fog­nak megdőlni. A kormány a maga részéről mindenesetre szükségesnek tartja a békés közvetítő mun­ka folytatását, kétségtele nazonban, hogy az illetékes tényezők csak abban az eset­ben tartanának szükséges energikus közbelépést a béremelésre irányuló kö­vetelések teljesítése érdekében, ha ez az olcsóbbodás! folyamat nem következ­nék be. A kormány véleménye szerint azonban ez a veszedelem nem fenyeget, mert hiszen a nép­jóléti minisztérium rendelkezésére álló ada­tok — mint ezt illetékes helyen közölték az Esti Kurír munkatársával — azt bizonyítják, hogy az árak további esésére minden garancia meg van. Még inkább elő fogják segíteni a népjóléti minisztérium véleménye szerint az olcsób­bodási folyamatot, a főváros vezetőségének azok a küszöbön álló intézkedései, amelyek­kel a fővárosi illetékeket és helypénzeket fogják a legrövidebb időn belül csökkenteni. Hogyan jutott ki Desszauba Rísztícs Az Esti Kurír tegnapi számában közöltük egy veterán újságíró, Seress Imre cikkét, amelyben szóvátette a magyar pilóták küz­delmes sorsát. Ebben a cikkben többek kö­zött —■ minden eddigi cs általunk ismert ténnyel szemben — az az állítás foglaltatott, hogy fíisztics János magyar pilóta, aki az óceán átrepiitésére készül és aki felé most az egész világ egyetemes érdeklődése fordul, a Légiforgalmi mátyásföldi telepén csak mint kisegítő munkás, vagyis mint napszá­mos tudott álláshoz jutni. A cikk Seress Imre aláírásával jelent meg, annak jelzé­séül, hogy az eddig ismert adatoknak feltű­nően ellentmondó állítás nem az Esti Kurír munkatársainak értesülése. Ma szükségesnek tartjuk, hogy enné! nyomatékosabban is jelezzük, miszerint a Seress Imre cikkében foglalt állításokról az Esti Kurírnak sikerült megállapítania, hogy azok tévedésen alapulhatnak, Így nem fe­lelnek meg a valóságnak. így tehát teljesen téves az a Mr, mintha Riszíiesct a Légiforgalmi csak mint munkást al­kalmazta volna, vagyis, mintha ilt csak olyan megbecsülés­ben lett volna része, mint amikor egy tá­bornokkal kutyamosói' szolgálatot végeztet­nek. A valóság az, hogy Risztics a Légifor­galmi rendes pilótája volt és Budapest és Becs között a Légiforgalmi szolgálatában mintegy 100 ezer kilo­méternyi repülést végzett. A Légifdrgalmi méltán lehet most büszke Riszticsre, akit itt épugy megbecsültek, mint a társaság lobbi kitűnő pilótáit és akik riíkeres repülései révén a Légiforgalmi 5 évi statisztikája — üzembiztosság szem­pontjából is — a legjobb volt más repülő­társaságok statisztikájával szemben. Ez alkalomból az Esti Kurír munkatársa felkereste a pilóta nővérét: Risztics Ilonát, aki a fővárosi számvevőségnél mint főtiszt teljesít szolgálatot. A rendkívül szimpatikus fiatal nő, aki földöntúli rajongással beszél bátyjáról, a következőket mondotta munka­társunknak: — A való tény az, hogy Jani a háborúból való hazajövetele után a Légiforgalminál mint pilóta teljesített szolgálatot és igen sok utat tett meg Bécs és Budapest között. Akkor már nős volt és szerény anyagi vi­szonyok .közölt csendesen és nyugodtan élt mátyásföldi kétszobás lakásában családjával együtt, egészen 1925 júliusáig, mikor egyik 1 CiBANB MOTEL L.S® RICCIöME§ LEGELSŐ KÖZVETLEN A TENGERPARTON FEKVŐ SZÁLLODA. HIDEG- ||| MELEG VÍZ MINDEN SZ03ÁBAN. TELJES PENSÍÓ AZ ELŐ- ÉS UTÓ- ||f SZEZONBAN 30 LÍRÁTÓL. JÚLIUSBAN ÉS AUGUSZTUSBAN 50 LÍRÁTÓL. H M PROSPEKTUST Kt*LP AZ IGAZGATÓSÁG g® j Hotel METROPOLE ABBAZIA \ Elsőrangú magyar ház. — Elismerten kitűnő konyha. — Kitűnő fekvés. I Teljes napi pensio minden mellékessel együtt 40 pengő. | gICCI®*E gM| pg||S[0n "SjrQQGhj" Családi pensio, központban. — Rendkívül leszállított árak elsőrangú ellátással. — Augusztusban 32 líra, szen- temberbsn 18 lira összes borravalókkal és íürdőkabinnal Tiú7T1 na T nfrtc Budapest, VII. kér együtt. — Kérjen prospektust. — Bővebb felvilágosítást nyújt: Alíllílrta JudjUa Wesselényi ucca ló! F .CCfiCiO © CAdriial ^Ter)| Grandi Motel Hungária és Milano | ! Elsőrangú ház Teljesen a tengerparton, saját kabinokkal és zuhany- I nyal. Rezervált strand. Speciális árak szept. és október hónapokban ? kabanákkal együtt. F. Tóniin! vezérigazgató | repülése alkalmával figyelmes lett rá Mayer százados, aki nem nyugodott addig, amig ki nem juttatta a Junkers-miivekhez, mert mint mondotta: — Ilyen nagyszerű emberekre odakint szükség van! Jani tényleg ki is ment Dessauba, még pe­dig egyedül. Családját csak néhány héttel később hivta maga után és azóta ott élnek. Jani azonban testben lélekben magyar ma­radt, gyermekei nagyszerűen beszélnek ma­gyarul és felesége, aki nagymüveltségü magyar nő. magyar szellemben is neveli őket. Mi nagyon nyugtalanul várjuk Jani értesítéseit indulá­sára vonatkozóan, ő azonban, rgylótszik, nem akar minket nyugtalanítani és érdeklődéseinkre mind a mai napig még nem küldött választ. Képzelheti, édesanyám és a mi izgatottságun­kat, mert hiszen Jani mindig a család közép­pontjában állott, mi segítettük, ha valamire szüksége volt és minden figyelme és érdek­lődése neki is csak felesége és az édesanyja felé fordult. Mi bizunk abban, hogy Jani tervét siker fogja koronázni, addig pedig nem tehetünk mást, minthogy nagy bizalom­mal és hittel, iránta való rajongással várunk. Budapest egészsége A tisztiföórvosi hivatal julius 31-től aug. 6-ig terjedő hétről szóló kimutatása szerint Budapest székesfőváros Jerületén hastífusz megbetegedés előfordult 18, kanyaró 13, vör- i heny 12, szamárhurut 21, roncsoló toroklob 24, influenza 1, bárány himlő 5, járványos ; fültőmirigylob 8 és vérhas 28 esetben. Ezen- ( kivid vidékről 21 hastífusz beteget, egy ka­nyarót, egy vörheny, öt szamárhurut, négy roncsoló toroklob, öt influenza, egy gyermek­ágyi láz és 10 vérhas beteget. Halálozás elő­fordult hastífuszban egy, kanyaróban eg}’, szamárhurutban egy, roncsoló toroklobbain egy és várhasban 6. Az útról érkezettek kö-. zül kanyaróban kettő, roncsoló loroklobban egy, gyermekágyi lázban egy és járványos agygerinclöbban meghalt egy. ü BaraiÉőrt-Mlel S mindenféle tengerivel egy perc alatt töm­hét és a fulladás ki van zárva, Olcsó! e%y Bba megmentésével megtérül az 8-di ára, * baromfitenyésztők érdeke, hogy lrér­'MmSUfír lék a 2, számit árjegyzéjíet ' mm Cím: KUGLEIt SÁNDOR, MAKÓ. — —— in mii m i i írni ■ — in ■ifin un mii — mim — Adriaíica Kfítnaíorium és Merni!fage Pensio Abbázia Elsőrendű magyar iiáiak. ikivúló magyar konyha. Mérsékelt árak. : wournnMiamuum re* kt.wmot.mmw urn -wmsaCTrc » ©RÁDO„ papi nrnia 24 éve fennálló orth. 3 magyar konyha. A lira j emelkedése arányában leszállított pensio-árak A makói Ackernxann Sámuel és neje felügyelete alatt HOTEL PENSIO LUXOR AZELŐTT VIKTOR ARBAZIA Teljesen újonnan átalakított ház a tengerparton, hatalmas terasszal .A legmodernebbül berendezve. Magyar és bécsi konyha. Teljes penzió HO Urától. \ Mtstti | SKfEMSSfS® Stidstraíld ESESSSSüSgES | | Legolcsóöls, legjohíi magyar Iiúz 1 Érdeklődni lehel délelőtt 10-1-ig T. 111—27 g délután 2—3-ig L. 981—67 jg Grand Penslone Adriaílca, Eiccione A legmodernebb kényelem. Szeptemberben nagy árengedmény. Kérjen prospektust. Pert urna üli LÍSa, ifÜO Elsőrendű magyar é3 bécsi konyha. Legjobb kiszol­gálás. Szemközt a stranddal és a kúrzenével. Kérjen felvilágosítást e lap Kiadóhivatalától. PENSIONE VITT0RIA GRABO jj A tengerpart mellett. Kitűnő bécsi Ss olasz konyha Teljes nap] pessié E5 Urától 30 líráig Felvilág03itásért: Fürdőpropaganda Iroda GreshamPalota PnsIik Rm§, lictlneV,K'^■*='“1 A lLEGSZIftBB STRAND Minden a legjobb! Próbálja meg! 1 1 i V

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék