Esti Kurir, 1927. november (5. évfolyam, 248-272. szám)

1927-11-01 / 248. szám

I 2* oldal Kedd, 1927 november 1 A közlemény azután a javaslat rendelkezé­seit ismerteti. Más' oldalról is érkeznek hírek, amelyek szerint különösen Németország részéről tör­ténnek lépések a magyar valorizációs javas­lat ellen. De lépésre készül a hollandi kor­mány is, mert Hollandiában is igen sok fix- kafmatózásU érték van elhelyezve és a pénzügyi körük nem nézik (étlenül a magyar valorizációs javaslatot. Szó volt arról, hogy amennyibén Búd János magyar pénzügyminiszter Londonból Amster­damba jön, szóbelileg fogják aggályaikat ki­fejezni és'a javaslat vasúti-kötvény és zálog­levél - rendelkezéseinek megváltoztatását kérni. Hollandi bankok Magyarországra ér­kező leveleikben azt Írják, hogy ha a ma­gyar javaslat keresztülmegy, a hollandi piac nem állhat többé Magyarország rendelkezé­sére. Pénzügyi körökben arról is suttognak, hogy egyik nagybankunk titokban megegye­zett a német érdekeltséggel, flxpapir- jainknak megfelelő áron való átvételére, amivel azt kiváhta elérni, hogy ez a hatal más érdekeltség ne lépjen fel a magyar kor­mánynál a valorizációs javaslat ellen. A főváros tanácsa megválasztotta a testi fenyítéket alkalmazó tanárt, de megbuktatta a fajvédő igazgató-jelöltet A székesfőváros tanácsa ma déli félegy, -órakor ült újra össze, hogy folytassa a tan­ügyi választásokat. Ma délután az elemi- iskolai tanítók és tanítónők, valamint az óvónők választása van napirenden..A válasz­tás előreláthatóan csak a késő esti. órákban fejeződik be. A tanügyi választások eddigi eredményéről, illetve, a tanácsnak a. pártok .kívántaival szemben elfoglalt álláspontjáról Bánóczy László dr., a főváros közoktatásügyi bizottság.. ^agja mm 1 férfi feiiérnemííek j B|j közvetlenül | BALÁZS LAJOS | Sö VII., Kazluczy-uípa 28. sz. S , Fiók: Király-utca 27, szám. IS 4 ZONGORÁK WALDWANN •HAL VI., TERÉZ-KÖRŰT 8. SZ. Budapest, Vili.. Mdrla Terézia-tér három. fi A V r<í%(r''yv Budapest, Vili., Mária wAIiWOLZi I Terézia-tér három. Előkészít magánvizsgára és érettségire (jförosi Íjlíílifaplüchebéléssel.. P 88 Átmeneti téli doublé kabát — P 66 WEISZ ALADÁR ruhatizletéfoen Budapest, VII. kér. Rákóczi-ut 14. szám. BUTORHITEL hálószobák, ebédifik, űriszobák, konyhák, kárpitozott bútorok kedvezi részletllzetésre hészpénzárban kaphatók Sándor Ignác bútoráruházában, VI., Dessewtly u. 18.20. Elveszett f. hó 30-án, a délelőtti’ órákban a pólójáték után a Vérmezőn, égy sötétbarna moírée-retikül patent zárral, melyben pénz és ékszer volt. Kéretik a becsületes megtalálója a táskát tartalmával együtt az Astoria szálloda igazgatóságának átadni bol méltó juta­lomban íog részesülni. Hirdetésszerzésben járats tfiTKÖK é-^könyvhöz felvétetik. Cím a • kiadóban. 'iMnHRszous, hallos VILLfüAKüSOKuiLKA-UTCA ‘legszebb részén,'* pompák kertben, központi iütéssel OKTŰBERRE KIADÓK Ugyanott ezuiorűnrciyiseg is kaptató. Bővebbet dr Perl Ödön ügyvéd irodájában V„ Szalay-utca 2, Tel.: T. 228-80. a következőket mondta az Esti Kurír munka­társának: — A szociáldemokrata párt a baloldali pártokkal egyetértésben törekedett, hogy a jelöléseknél a B-listások, az igazságtalanul akár politikai, akár felekezeti okokból elül­dözött, továbbá a városnál maradt és hosszú szolgálatokkal rendelkező tanerőket juttassa végleges álláshoz. A demokrata pártnak és a szociáldemokrata pártnak ez közös törekvése nagyrészt hajótörést szenvedett azon az , együttes felvonuláson, amit Wolffék és . Kozmáék rendeztek meg. úgyszólván lehetetlen volt ezt a frontot át­törni és csak nagyon kevés esetben voltak hajlandók a mi jelöltjeinket első helyen való jelöléshez juttatni, pedig a mi jelölt­jeink mögött sohasem állottak sem sze­mélyi, sem politikai, hanem csupán peda­gógiai érdekek. A tanács az elemi iskolai állásokat kivéve, vasárnap az egész vonalon döntött. Az eredmény nagyjában azonos azzal, ami a jelölő- bizottságokban kialakult. Csak az az eltérés lényeges, hogy a leány­gimnáziumi igazgatói állásra a tanács a má­sodik helyen jelölt Szabó Ignácot válasz­totta meg az első helyen jelölt Lenkey Le­hellel szemben. r iwí'fc'.r­..............’ ' :. V A tanácsnak ez n döntése elégtétel a mi számunkra és ezt anélkül állapítom meg, hogy a meg­választott Szabó Ignácot valaha is ismertem volna. Szabó évek óta tölti be ideiglenes mi­nőségben ezt az állást és Lenkeynek az első helyen való jelölése nem volt egyéb, mint annak a respektálásnak elismerése, ame­lyet a polgári párt tanúsított az első helyen való jelöléssel a kereszténypárt fajvédő velleitásai iránt. Ezt az igazságtalanságot helyesbítette a tanács Szabó megválasztásá­val. Sajnos azonban, ott találjuk a meg­választottak között azt a tanárt is, akit az ügyosztály tavaly kénytelen volt az egyik iskolából egy másikba elhelyezni, mert ő volt az a nevezetes egyéniség, aki rendszeresen testi fenyítésben részesítette növendé­keit. Az ügyosztály akkor csak az áthelyezéssel tudta lecsillapítani a szülők forrongását. En­nek a tanerőnek különleges érdemei lehet­nek, hogy ezeket így kellett honorálni. Re­mélem, hogy az elemi iskolai tanítói válasz­tásoknál a tanács a második és a harmadik helyen jelöltek közül végleges állásba juttatja majd azokat, akik most B-Iisfások, vagy elbocsátott szaktanítók, akik tehát abban az esetben, ha nem jön közbe a városházi kurzus, most vitán kívül első helyen volnának jelölve. 1 Felmentették az apát, aki szána­lomból megfojtotta gyermekét London, október 31. (Az Esti Kurír tudósítójának távirata.) A chesteri esküdtszék tegnap hosszas tár­gyalás után felmentett egy Dawis nevű ki­kötőmunkást, aki megölte négyéves Elsi leányát. A vádlott azzal védekezett, hogy kislánya gyógyíthatatlan betegségben szenvedett és borzalmas fájdalmakat állott ki. Az orvo­sok mind azt mondották, hogy a gyermek’ okvetlenül elpusztul és halála már csak na­pok kérdése. Dawis f nem tudta nézni leánya szenvedéseit és ezért egy este belefojtotta a fürdő­kádba. Az esküdtszék elnöke ugyan a törvény teljes szigorának alkalmazását követelte, az esküdtbiróság azonban, amely többnyire asszonyokból állott, felmentette a vádlottat. Krizantemum-krachot okozott és tönkretette a textilkereskedelem őszi üzletét a tavaszias időjárás A váratlanul melegre fordult időjárás vál­ságos helyzet elé állította a főváros textilke- reskedöit. A 18—21 fokos melegek miatt senki sem gondolt téliruha vételére, s ez az amugyis nehéz viszonyokkal küzdő keres­kedőket rendkívül nehéz helyzet elé állí­totta. Az Esti Kurír munkatársa kérdést in­tézett a meleg időjárással kapcsolatos üzlet­menetet illetően az egyik ismert fővárosi textilkereskedőhöz, aki a következőket mondotta: — A textilárukat a gyárakból nem most vásároljuk, mert készleteinket mindig az ak­tuális szezon előtt néhány hónappal szerez­zük be a gyáraktól. így nyáron hatalmas mennyiségű téliruhát, kötött- és szövött­árut, pullovereket, télikesztyüt, stb. halmoz­tunk' össze," annak a reményében, hogy a közönség a rossz gazdasági viszonyok elle­nére is vásárolni fog téli texlilcikkeket. Ez a hirtelen ránk köszöntő nyár azonban azt eredményezte, hogy senki sem jön az üz­letbe téliruhát vásárolni. Az emberek most már úgy gondolkoznak, hogyha később hi­degre is fordul az időjárás, a rövid telet majd csak kihúzzák a tavalyi ruhadarabok­kal cs a rossz kereseti lehetőségek miatt majd inkább a tavasszal vesznek valami újat. Mi készleteinket a nyáron nem kész- pénzfizetés ellenében, hanem nagyrészt hi­telre és váltókért vettük a gyáraktól, ezek a váltók most majd lejárnak, esedéke- ' sekké válnak, a készleteink pedig ott zsúfolódnak raktárainkban. Félünk, hogy ez a helyzet hatással lesz a karácsonyi piacra is és a főváros adókkal és rossz gazdasági viszonyokkal küzködö ke­reskedőit válságos helyzetbe sodorja. A nőiszabók és szűcsök részéről elmondot­ták munkatársunknak, hogy mig az elmúlt években november 1-e körül már javában vásárolták az uj kabátot, bundát, addig az idén eddig ezeket az árucikkeket nem keres­ték. Ugyancsak nehéz helyzet előtt állanak a meleg időjárás miatt a főváros virágkeres­kedői is. A krizantémum-piacon ugyanis ren­geteg virág van, amely a temetők fehér virá­gainak árát teljesen lenyomta. A főváros egyik legnagyobb virágüzeme részéről erre vonatkozóan a következő felvilágosítást kap­tuk: — A meleg időjárás miatt rengeteg krizan- témum nyílt ki egyszerre és ez a körülmény harminc-negyven fillérre nyomta le a nem príma krizanténum árát. Érdekes, hogy a legjobb minőségből most sincs több a piacon, mint máskor. Ennek az ára is elég olcsó, Az ESTI KURÍR fíókkiadóhivatala és könyvosztálya Budapest, V. Vilmos császár-út 42 GETTENBERG JAZZ minden este A KÖZPONTI SZ.4ljE.OI>A KÍTÉHÁZBAB Baross-tér 28. szám. Torontáli szőnyegen, átveti is Összekötőkéi nagy választékban tartunk raktáron és nagy tételek vásárlási" által módunkban van Igen mérsékelt áron árusítani. Nagy választékunk, megbíz | Sál flJf fiit IPI! K® mfe ifH hatóságunk és oléso áraink I ®*S SSf® WP 'WF Rf? ■ SR H W biztosítják a Jó vásárlást. I ... _ . .. ' ^ i ' ..................I IV., Kamermayer Károly u, 3. (Központi városháza épület 1. 20—1.40 pengő. Természetes, hogy a ke­reslet Mindenszentek és Halottak napja előtt csak olyan nagy, mint máskor, mig krizan- lémum háromszor-négyszer annyi van a piacon, mint az előző években. Nem változik az idő A Meteorológiai Intézet jelenti: A skót­norvég partvidékhez nj depresszió érkezett, amelynek azonban .ezúttal a La Manche-csator­náig lenyúló másodlagos képződménye van, amely Kőzépcurópában is éreztetheti hatását. A nagy légnyomás magva Középeurópáról a Fekete-tenger felé húzódik és a nyugatról ter­jeszkedő alacsony légnyomással kapcsolatban a kontinens nyugati részeit meleg nyugati lég­áramlás árasztja el lecsapódásokkal. Hazánkban a légköri viszonyok szerint a hő­mérséklet eltérő volt. Budapesten a maximum 21 fokra emelkedett, míg egyes helyeken a 10 fokot sem érte el. Jóslat: Egyelőre változás nem várható, később nyugat fftől borulás és csapadékhajlam valószínű. PAPAGAJ lUilf-UIIEIf ERZSÉBET-KÖRUT 33 igazgató: OL&H G¥MS IHSHAlv A novemberi műsorunk attrakciói: Kuc Vlug eredeti kinai kaucsuk nő ■Les Wasía Mai 1 az utolérhetetlen orosz forgószél- B m táncosok ; Először Budapesten H A párisi PSS'SfJSSeS szerződtetve M ROSITA & R0SE Karakter táncospár a csodás univerzális művészet Először Budapesten A londoni HypoűromftOl szerződtetve BÁLINT V. LISETTE HiasszfKus ?íncműcea:r.ö * ' r 1 [ baly Ranfos ti Fred Franzis f akrobatikus trique táncosok Először Budapesten A berlini „ScaiaöCl” szerződtetve és még 15 elsőrangú szám loinap itárára S erssor

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék