Esti Kurir, 1928. január (6. évfolyam, 3-25. szám)

1928-01-04 / 3. szám

2. oldat n ■* r ÍÍiiKbÍRI Szerda, 1928 fanudr 4 amelyek 40 százalékban Angliát illetik meg, márciusban pedig megkezdik a többszáz mil­liárdos bánhidai építkezést, továbbá a gyűjtő- távvezetékek megépítését. Az építkezéseknek legkésőbb másfél év alatt kell befejeződniük, körülbelül félesztendőt vesz igénybe a gépek­kel való felszerelés munkája, úgyhogy a dunántúli centrálé körülbelül két esz­tendő múlva kezdi meg üzemét. — A bánhidai centrálé Budapesten kívül az egész Dunántúlt el fogja látni villamos­árammal, mig a Tiszántúl bekapcsolása a salgótarjáni elektromos centráléra oát. En­nek a centrálénak a vezetője Söpkéz Sándor kormánypárti képviselő, aki most bővíti az üzemet, tekintettel arra, hogy a salgótarjáni centrálénak máris szerző­dése van Hatvan, Jászberény, Szolnok városának árammal való ellátására, de innen fog kapni áramot a debreceni, va­lamint a nagykunsági villamossági szövetke­zet is, melyhez Kenderes, Karcag, Kisúj­szállás és Turkeve tartozik. Kormánypárti körökben egyébként az a rendkívül érdekes hir terjedt el, hogy az elektromos centrálék ügyébe a kormány­pártnak mind a három gépészmérnök tag­ját be fogják kapcsolni. Eszerint nemcsak Hérrmann Miksa kereskedelmi miniszter jut szerephez, mint a Dunántúli Villamos-’ sági Rt. elnöke és Söpkéz Sándor, mint a salgótarjáni elektromos centrálé vezetője, hanem a kormánypártnak harmadik gépész- mérnök tagja, Vér/es Vilmos István is, aki, hir szerint, a dunántúli Talbot-centrálénak műszaki igazgatója lesz. Vadásznak és üdülnek az újévben a miniszterek Újév. első napjaiban megismétlődött az a nyáron már megszokott eset, hogy a kor­mány tíz tagja közül legfeljebb egy-keltő lartózkodik Budapesten Ma például Csupán Foss József népjóléti miniszter és Szcitovszky Béla belügyminiszter lartózkodik a főváros­ban, mig Walko, 11 'irmaim, Klebeisbcrg és Búd miniszterek szabadságon vannak a Walkot helyettesítő Bethlen miniszterelnök továbbá Csákg, l’eslhg és Mayer miniszterek pedig a lillafüredi vadászatokon vesznek részt. Lillafüredről a kormány több tagja Bethlen miniszterelnökkel az élén Mezőhe­gyesre utazik, ahol pénteken kezdődnek a nagg téli vadászatok. Tekintettel arra, hogy a miniszterek egvrésze üdüléssel, másik része pedig vadászatokkal van elfoglalva, a kor máng tagjai ezen a héten sem tartják meg n rendes heti: miniszlertanácsot, úgyhogy a kormányzati ügyek elintézése a jövő hétre marad. .4. rá ma már nem gyógyít­hatatlan ts ez világpropaganda jelszava ~WW\í\j\W'A— Még azt sem tudjuk, hogy apró paraníta okozza-e a rákot, vagy a sejtek természetének megváltozta­tása — Dohányosok, vigyázat! Vass népjóléti miniszter ma beik­tatta hivatalába a Munkásbiztositó új elnökét, Huszár Károlyt Vass József népjóléti miniszter ma délben iktatta be hivatalába Huszár Károlyt, a Mun­kásbiztositó Pénztár elnökét. Az ünnepségen Vass József népjóléti miniszteren kívül Dtéhr Imre és Scholtz Kornél népjóléti ál­lamtitkárok is résztvettek. Az ünnepség a Munkásbiztositó Pénztár tanácstermében folyt le, ahol Huszár Károly elnökön kívül j Tág Gyula, Alföldg Béla, Horváth István és k Lengyel Zsolt alelnökök, valamint Csillérg ^LAndrás és Barla-Szabó József igazgató-föor- jHhpsótk vezetése mellett a Munkásbiztositó |H>énz!ár főbb lisztvisej|i voltak jelen, Rodé knyt.ói | ILII IH HH|li ]j W/Brh-'-'. ■ i'i» n -J lc;vn'ÍHMt hogy tulajdonképpen mik a H0I^Knr.ek az intézménynek. Arra szoritko- Km tehát, hogy azt mondjam meg: Én ma- Hgan? mit kérek és mit várok az elnök úrtól és társaitól. Ez az intézmény kezdetében munkás- ■ lelkekből sarjadzolt ki. Ezt nem szabad Hl soha elfelejtenünk. Hü magyar gazdaélet abnormitásai következ­tében a magyar munkásság rendkívül nagy mértékben szenved. Ennek az intézménynek tehát a szociális munka otthonának kell lennie. — A magyar -törvényhozás bölcsessége ngy alkotta meg ezt az intézményt, hogy a magyar munkások és munkaadók a maguk autonómiájával veszik át azt ke­zelésbe. Ha az autonómia tisztáit -í$ak a jogi kérdé­sek folytonos feszegetésével^próbálnak fog­lalkozni, nem érné el célját: fjem tudna a szivekhez férkőzni. \ — Ha a tisztviselői kar nem TÍfdna fel­emelkedni a szociális szeretet gondolatára, amikor a: íróasztalhoz ülve a vérző életet _ akták formájában irányit ja, nem- tadná tel­jesíteni hivatását. A miniszter e-ntán Huszár i Károly felé fordult és rrn.Wg szavakba* Wuszasabban be­Í ár szociális tevékenységéről. érzem, hogy akkor, amikor a sze- lismerés szavával köszöntőm az t és őt székébe installálom, nem tem meg Rodé vezérigazgató úr­ik! nagyon nehéz időkben, súlyos között megállta helyét és csüg- lÜI szívós kitartással végezte mán­pjóléti miniszter, ezután sorra,meg- mindazokról, akiknek a mun- ó törvény megalkotásában és az intézmény megszervezésében ré­miniszter után Huszár Károly foglaló beszédet. [ eltökéltséggel és elszántsággal [igas tisztségemet — mondotta | — hogy cn itt, ezen a helyen lunnak szeme, a magyar tár­sadalomnak szive és a törvénynek az őre leszek. Ez az intézmény munkásemberek garasai ból létesült és , én tisztelettel és hálával gondolok minden egyes egyszerű munkásra, amely ennek az intézménynek létesítése körül szemé­lyesen áldozatot hozott. Én c pillanatban nem akarok sebeket szaki- JQni,_ azt szeretném,, hqgy a. mai mfUtí- kor- if!?ntse» Öjeaértvet. kogg ift, Mjslpriai erők működtél!! és ezeri napirendre térjünk az étmúltak felett! ' «* ; " Huszár Károly ezután tisztviselőtársaihoz fordult és a következőket mondotta: — Uj stílust kérek tömegekkel való érintkezésben. Ebben az intézményben soha senki se felejtse el, hogy minden fillér keservesen megszolgált munkáskereset, ezzel a pénzzel lelkiismeretesen és takaré­kosan kel bánni. Ezután sürgette a mezőgazdasági mun­kásság biztosítását, továbbá az elaggottak, munkaképtelenek, a munkások özvegyei­nek és árváinak biztosítását. A beiktató ünnepséget Rodé János vezér- igazgató beszéde fejezte be, aki a tisztvise­lői kár legmesszebbmenő támogatását ígérte meg Huszár Károlynak. „Viktória hercegnő szerelmi regénye“ Berlin, januáT 3. (Az Esti Kurír tudósítójának távirata.) Viktória schaumburg-lippei hercegnő, jelen­leg Zubkov Sándorné, aki mint ismeretes, november közepén férjhez ment egy fiatal orosz emigránshoz, nemrégiben keresetet adott be a berlini törvényszéken, amelyben a „Viktória hercegné szerelmi regénye“ cimmel megjelent könyv példányainak le­foglalását követelte. A berlini államügyész­ség a keresetnek helyt adott, most azonban a leíoglalási határozatot megsemmisítette, minthogy Zubkov Sándorné visszavonta ke­resetét. * (Szenes Tilda: A nagyszerű házasság. A re­gény kegyetlen őszinteséggel leplezi le az úgy­nevezett kitűnő anyagi alapokon kötött házas­ságok kulisszatitkait és megdöbbentő erővel vi­lágítja meg a vidéki zsidó nábobok magánéle­tét. Szenes Tilda egy uj Írónő indulását, egy­szersmind beérkezését is jelenti a magyar iro­dalomba. Megrázó erővel bontakozik ki előt­tünk egy finomlelkü uriasszony élete, amely mindvégig leköti az olvasó figyelmét. A két kö­tet Prometheus kiadásában jelenik meg. Az ESTI KURÍR fíóhhiadóhivaiala és könyvoszfáfya Budapest, V. Vilmos császár-út 42 A tuberkulózis mellett az emberiség legna­gyobb veszedelme kétségtelenül a rák. Sok tízezerre rúg azoknak a száma, akiket évente ez a kél gyilkos kór visz a sírba. A statiszti­kusok hiteles adatai szerint a világháború közel sem végzett olyan puszii.ást az emberiségben, mint a tu­berkulózis és a rák néhány esztendő alatt. Az orvostudomány állandóan foglalkozik e gyilkos kórok gyógyszerének kutatásával, de ezek a kisérlelek mindeddig eredménytelenek marnálak. Óriási költségekkel felszereli labo­ratóriumokban kutatnak a tudósok a rák kórokozó bacillusának és gyógy szérű mának titka után, de mindeddig hiába. A külfölli egyetemnek minden anyagi eszközzel rendel­kező tudósai mellett a nagy horderejű tudományos munká­ból kiveszik részüket a magyar pro­fesszorok is, akik leküzdve a rossz gazdasági viszonyok által teremtett akadályokat, a tudományos világ általános érdeklődésétől kisérve végzik kutatásaikat és kísérleteiket a rák leküzdésé nek és megelőzésének érdekében.- Bizonyos időközökben felröppent a világ­ajtóban a hir, hogy sikerült feltalálni a rák gyógyszerét. £z a hir azonban eddig mindig valótlannak bizonyult. A nagyközönség tulajdonképpen tájékozatlanul áll a rák leküzdésére végzett kutatások eredményeivel szemben és éppen ezért a rák-kutatások problémájának egyik kiváló szakértőjéhez,-Pólya Jenő ,. ’síijés^fQprypstiQgf; ford\iltunk,r.a^Í f,g „kaytjtf kezőkben számolt be az orvosi tudománynak a rák ellen folyiaCott harcáról: — A rák-probléma már pár ezer esztendős, de csak az utolsó pár évtized alatt történtek komoly lépések a rák okának megállapítá­sára. Nálunk szerencsésebb és gazdagabb ál­lamok, amelyeknek módjuk van drága rák- laboratóriumokat fenlartani, sok kiváló szak­tudóst foglalkoztatnak, akik mind ennek a kérdésnek a megoldásán fáradoznak. Sajnos, nem mondhatjuk azt, hogy fáradozásuk ez- ideig a rák okának kérdését -végleg megol­dotta volna. Két évvel ezelőtt, amikor két londoni tudós Gye és Barnává beszámolt va­lóban rendkívül nagy körültekintéssel és fá­radozással véghez vitt vizsgálatainak ered­ményeiről, azt hittük, hogy ha nem is értünk el a kérdés megoldásához, de lényeges lépés­sel közelebb jutottunk hozzá. Azóta megint olyan vizsgálatok folytak, amelyek a Gye és Bamard kutatásaiból eredő következtetése­ket legalább is kétségessé teszik. Ma sem tud­juk megmondani, hogy a rákot külső kórokozó parazita — esetleg egy igen piciny, még a porcellán- szürő pórusain is áthatoló apró mikroorga­nizmus — vagy pedig, mint a rákkal foglal­kozó tudósok többsége vallja, A sejtek természetének megváltozása idézi elő. Hogy hogyan fog eldőlni a vita, azt előre megjósolni nem lehet. De bármi­lyen kívánatos is e vitának mielőbbi meg­nyugtató lezárása és praktikus szempontból, a rák gyógyítása szempontjából bármilyen reményt füzünk hozzá, figyelmeztetni kell arra, hogy a kórokozó felfedezése még nem jelenti a helyes gyógymód felfedezését is és hogy a sikeres gyógyítás nem függ okvet­lenül a kórokozó ismeretétől. A vérbajt pél­dául többszáz éven át sikeresen tudták gyó­gyítani, mielőtt a kór okozóját felfeJezték volna, viszont a tuberkulózis bacillusának felfedezése, amilyen szenzáció erejével hatott annakidején, aránylag kevéssé befolyásolta a tuberkulózis gyógvilását. A laikus publikum és azok, akik a iaikus publikum hiszékeny­ségére számítanak, előszeretettel kapcsolják össze a rák kórokozóiának felfedezését a rák gyógyító szérumának felfedezésével. És inn \i van az, hogyha a napisajtóban i lőröl-iJőre megjelenik az a hir, hogy valaki itt vagy ott feltalálta a rák kórokozóját, ez rendszeiint annak a hírnek a kíséretében jón, hogy a 0’JŐgyiló szérumot is feltalálták. Ez a hir rendszerint nagy izgalmat és hiú reményeket keit a, sajnos, nagyszámú rákos beteg és aggódó hozzátartoz ik körében. Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy az eddig ilyen módon hirdetett rák-kórokozók nem bizo­nyultak az igaziaknak és a velük kapcsolato­san hirdetett gyógyitószerek sem bizonyul­tak alkalmasaknak a rák nyóyiulására, úgy­hogy manapság a rák és általjjA^i rossz- in luiatu daganal -k gyögvitásár^^Hhk két >szküze bizonyult halásosnak: az operálás és bizonyos esetekben a röntgen- vagy a rádiósugarakkal való gyógykezelés. A rák kezdetben mindig körülírt lokális betegség és hogyha ebben a stádiumban ope- ráltatik, az esetek igen nagy számáb a, vég­legesen és teljesen meg is gyógyul■ \ lonlc^ csak az, hogy tényleg korán forduljon a beles bajával az orvoshoz - és vesse magát alá ét szükséges műtétnek. Ennek a helyes időpont-1 nak az elmulasztása már nagyon sok bajt! okozott. Fontos dplog a rák elleni védekezek szempontjából az a tény is, hogy a rák sokl szór fejlődik bizonyos hosszú ideig fennállél izgalmak és bizonyos krónikus betegsége* alapján, amelyeknek idejekorán való rncg-1 szüntetésével elháríthatjuk a ráknak a vesze-1 delmét. így például a száj nyálka hártya id-M nak, ajkaknak, nyelvnek a rákjai sokszor 1 dohánnyal való visszaélés, I érdes fogak, rosszul illő fogsorok következéé menyei és ezen kedvezőtlen körülményelM megszüntetésével elhárithatővá válik a rákM gak g( veszedelme is.- Régi legek, amí'.yekl gyakfán TéítöWrek, gettnyédő sípot' ok, ame-l iveket nem "szüntettek meg idejekorán. "m tón vezethetnek rákra. Hogy egyes szokáson amelyek krónikus izgalmakat idéznek eló szervezet bizonyos helyein, m'Jven befo.yásl sál vannak a rák képződésére, azt bízón.itjaJ a ráknak bizonyos vidékeken bizonyos meg-' határozott testrészeken való megjelenése*] amely másutt, mint ott, egyábalan nem szoO kásos. Az egész világon például a bör-rákoíé közül a legkevesebb székel a ha: fal bö'érM Viszont Kasmírban, ahol a nagy hidegek miatm az emberek parázzsal telt fazekat hordanalM a hasukon és ennek folytán égéseket szen-l vednek, a leggyakoribb székhe'ye a ráknak afl hasfal bőre. A kínaiak az étkezést forró rizsi kásával kezdik, amelyből mohón nyelnek. H férfiaknál igen gyakori azért a garatnak <m rákja. Ezzel szemben a nők, akik csak utób* kapnak ebből az életből, úgyszólván haséi* betegednek meg ebben a rákfajtábim. ^ — Mindenesetre át kell mennie a köztu-. datba annak, hogy I a rák nem az a gyógyíthatatlan beteg- I ség, 1 aminek még nem is olyan régen tartották! és amint azt a publikum, amelynek az or-l vosi ismereiei rendszerint fél századdal mai radnak a tudomány haladása mögött, nagyi részében még ma is tartja. A rák,- igenisM gyógyítható, hogyha idejekorán részesítik megjelelő kezelésben és a ráknak nagyorm sok formája megelőzhető, ha a rákra vezet* ártalmakat megszüntetjük. Ennek a nézetB nek el kell terjednie és külföldön, különöse* Amerikában és Németországban ez a ráké* lenes propaganda már meglehetősen nagH teret -nyert. Alapy tanár nemrégiben hiv^| fel a figyelmet arra, hogy szükséges uo/mpl hogy a rákellenes propaganda nálunk iM nagyobb méreteket öltsön, mert történte* ugyan több mint busz évvel ezelőtt, akkoj még Dolli nyer és Tauffer tanároknak az inH ditványára ilyen irányú lépések, azóta azon-l bán ezek abbamaradtak. Kétségtelen, bog* aki sajtó utján és egyébként megfelelő gyön-l géd formában figyelmezteti az embereket al rák betegségének nemcsak veszedelmeire,! hanem gyógyíthatóságára és mcgelőzhetösésl gére is, jó szolgálatot tesz a közegészségügyi érdekében. ■ hitel; értékpapírokra autóra, zongorára szőnyegre es kereskedőim árukra üwn- es V., Nádor u 30 P.'IcIod. m UH., Erzss&eMiismt 27. (vmt Gambrinu?.) | v USB Bwi'wlillüaZ kb üiéíiiüásip; 10% emgetfmöny.j

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék