Esti Kurir, 1928. november (6. évfolyam, 249-272. szám)

1928-11-03 / 249. szám

2. oldal ÍsiiKjS^ Szombat, 1928 november 3 213.000 munkást sújt a Ruhr- vídéki és északnémetországi vasmunkások kizárása Essen, november 2. Csütörtökön a munkáltatók határozata ér­telmében, akik nem fogadták el az egyeztető bíróságnak a bérkövetelések tekintetében ho­zott elöntését, amelyet pedig előre kötelező­nek nyilvánítottak, a Ruhr-vidék valamennyi vas- és kohó­telepén megtörtént a munkások kizárása és az üzemek leállítása. A munkáskiizárás a vas- és acélgyárakon kí­vül a vasfeldolgozó ipar gyáraira is kiterjed, úgy hogy a kizárási határozat 213.000 munkást sújt. A munkáskizárás minden rendzavarás nélkül ment végbe, noha a munkásság hangulata meglehetősen izgatott. A rendőrség eddig még nem foganatosított különösebb biztonsági rendszabályokat, minthogy nem tart rend­zavarásoktól, mert a Ruhr-vidéki munkásság a múltban is mindig rendkívül fegyelmezett magatar­tást tanúsított. A munkáltatók néhány üzemben óvatosság kedvéért különböző biztonsági rendszabályo­kat foganatosítottak, hogy védekezzenek az esetleges szabotázs ellen. .Csütörtökön a Ruhr-vidéki ipari kerület városaiban már mindenütt voltak munkásgyülések, amelyek azonban szintén a legteljesebb nyugalomban folytak le s. amelyeken kizárólag a helyzetei vitatták meg. Sárosd község esendőrőrse arról értesítette a budapesti főkapitányságot, hogy tegnap­előtt délután és a késő esti órákban a falu­ban három idegen férfi két betörést követett el és valószínűen Budapest felé menekültek. Az egyik betörést Gál József sárosdi trafik­jában, a másikat a falu vendéglőjében kö­vették el. A vendéglőnél azonban az éjjeli őr megzavarta őket, mire revolvereik fede­zete alatt menekültek cl. Az éjjeli őr, az időközben fölvert csendőrökkel üldözőbe vette a betörőket, akik menekülésük közben kétszer visszalőttek üldözőikre és Imre István éjjeli őrt a karján megsebesítet­ték. A hajsza a hajnali órákig tartott, miközben az egyik betörő elszakadt társaitól, a másik kettő pedig a vasútállomás felé rohant. Abban a pillanatban, amikor a: állomásra érkeztek, indult el Szolgaegyháza felé a sze­mélyvonat s a két betörőnek még sikerült a vonatra felugrania. Amire a csendőrök az állomásra értek, a vonat messze járt, úgy­hogy már nem lehetett megállítani. A csendőrök azonnal érintkezésbe léptek Szolga- egyháza állomással, hogy a személyvonattal érkező betörőket tartóztassák le. Amikor azonban a vonat befutott Szolgaegyházára, a betörők már nem tartózkodtak a vonaton, az állomás előtt a robogó vonatról leug­rottak. A csendőrség feltevése szerint mind a három betörő Budapestről utazott le Sárosára, ezért alapos a gyanú, hogy Budapest felé vették útjukat. A budapesti rendőrség kézre- keritésükre megindította a nyomozást. Hatalmas tömegek zarándokoltak Míndszentek napján a budapesti temetőkbe Mindszentek napján hatalmas tömegek zarándokoltak az idén is a temetőkbe. A kerepesi és rákosi temetők kapujánál több­ször meg kellelt állítani a végeláthatatlan emberfolyamot, amelynek minden egyes tagja virággal, mécsessel a kezében indult a temetőkbe a kegyeletes ünnepen. A nem­zeti hősök emlékei előtt már a kora reg­geli órákban megjelénlek az egyesületek és iskolák. Kossuth Lajos, Batthyány Lajos és Deák Ferenc sírjánál diszőrség állott, majd pedig a főváros megkoszorúzta a sírokat. Batthyány Lajos mauzóleuma előtt gyújtot­tak gyertyákat az aradi tizenhárom vértanú emlékére is. Állandó tömeg vette körül Ady Endre sír­ját, ahol több ifjúsági egyesület és a szo­ciáldemokrata párt mondott emlékbeszédet. A szociáldemokraták egyébként diszörséget állítottak Somogyi Béla, Bacsó Béla és Strohmfeld Aurél sírjához is. A bajtársi egyesületek viszont Bársony János profes­szor sírjánál tettek fogadalmat a numerus clausus fentartása mellett. Délután négy órakor Tapolczay Dezső és Mészáros Alajos színművészek síremlékét avatták fel. Virág boritolta Vörösmarty Mihály, Jókai és Pósa Lajos sírját is, amelyeket ugyan­csak sokan kerestek fel. Az idén Kisfaludy Károly síremlékére is koszorú került s úgy­szólván minden nagy halottunk hantja kö­rül állott a késő esti órákig egy-egy kegye­letes csoport. A rákoskersztiuri temtőben tegnap délután 4 órakor rótta le kegyeletét a világháborúban elesett hősi halottak emléke elölt a honvéd­ség és a főváros lakossága. Az ég felé emel­kedő kard mögött fekete hármashalom ál­lott, míg a két turullal díszített márványem- lékmüvet, amelyet valóságos virágerdő borí­tott, 12 kandeláber fénye vette körül. Sorjá­ban gyülekeztek a honvédség, a helyőrség, a csendörség. a rendőrség, a folyamőrség tiszti­kara és a vitézek képviselői. Az ünnepélyen résztvett József főherceg és Auguszta főher­cegasszony, valamint Andréka Károly főka­pitányhelyettes és Oxitia ezredes, az olasz Csak a valódinak van értéke! * „pótszereket" vagy „ép oly jó“-nak feldicsért gyártmányokat és csak Aspirin-íablettákatere- deti ,,B a y e r.,- csomagolásban fogadjon el. MUSICA M # Royal éPU,et 3 ■ *■ VII., Erzsébet kőrút 4í) 20n9©Píi e. piSRinűí árban és kivitelben páratlanok fizetési feltételei!. Hangolás, javítás, bérltt Meglepő szabadlábrahelyezés és letartóztatás a nagybiccsei gyilkos bankrablók íőtárgyalásán közeledett a detektív autója a megtalált Kar­csival. A megbilincselt fiatalemberrel a de­tektív egyenesen a tárgyalási terembe ment, odaállt az elnök elé és jelentette, hogy itt áll Nirschy igazi gyilkosa. A fiatalember, Sebesztin Károly, halálos csendben tett vallomást, amikor az elnök megkérdezte, igaz-e, hogy résztvett a Nir- schy-féle rablógyilkosságban? — Igaz, — mondta. — Tehát Markllal maga volt a kertész­nél? — Igen, én voltam, beösmetem. A szembesítés után Marki sem vádolta tovább Balogot. Sebesztin beismerte azt is, hogy egy Seidner nevű ember biztatta fel, aki eddig mint tanu szerepelt és Balog ellen vallott. Az érdekes fordulat után az ügyész indítványára Balogot azonnal szabadlábra helyezték, Sebesztint és Seidnert pedig letartóz­tatták, most ők ültek a vádlottak padján Balog helyére. Balog — másfél évi fogság után, —- édesanyjával együtt sírva távozott a tárgya­lási teremből. Berlin, november 2. Michaelis volt birodalmi kancellár, továbbá az evangélikus szövetség és mások sajtópört indítottak Latna lovag, mün­cheni iró ellen, aki cikkében azt állí­totta, hogy Michaelis birodalmi kancel­lár 1917-ben a legfelső hadvezetőseg niögc állt és vallási pkokból visszauta­sította a pápa/béke-ajánlatát. \ bíróság a mostani (tárgyalás során Hindcnburg birodalmi elnököt is kihall­gatta tanuképen. Az ügyész a vád részéről fel- ajánlotta a bizonyítást arra vonatkozóan, hogy Lama állítása közönséges történelem­hamisítás. Hindenburg birodalmi elnök ki­hallgatása tegnap az előírások szerint az or­szágos bíróság eggik kiküldött bírójának köz- benjöttével ment végbe az elnöki palotában, Vallomásában a birodalmi elnök a leghatá* rozottabban hangoztatta, hogy sem őt, sem Ludendorff tábornokot, sem Michaelis birodalmi kancellárt, sem pedig KUhlmannt, a külügyi hiva­tal akkori államtitkárát nem vezette semmiféle vallási szempont a pápa békcajánlatával szemben elfoglalt ál­láspontjában. Michaeiles birodalmi kancellár befolyá­sára történt, hogy a császár kiadta a nyilat­kozatot a Belgiumról való lemondás tárgyá­ban. Gerhardt Hauptmann iia válik Schaumburg-Lippe hercegnőtől Berlin, november 2. (Az Esti Kurír tudásitójának távirata.) Gerhardt Hauptmann fia, aki pontosan há­rom hónappal ezelőtt házasságot kötött Schaumburg Lippe hercegnővel, a Lokal- anzeiger értesülése szerint válópört indított felesége ellen. A válópör háttere nem ismeretes. Obregon tábornok meggyilkolá­sáért halált kér Toraira a mexikói államügyész Mexikó, november 2. (Az Esti Kurír tudósitójától.) Csütörtökön kezdte meg a mexikói törvényszék az Obre- gon-pör főtárgyalását. Obregon tábornok merénylőjét, Josc Torait, az ügyészség közönséges gyil­kossággal, Conception apáeanővért pe­dig gyilkosságra való felbujtással vá­dolja. Conception nővér a tárgyalás egész tartama alatt minden kérdésre azzal válaszolt, hogy teljesen mindegy számára, felmentik-e, vagy elítélik, hiszen mindenütt Isten kezében van. Az államügyész Toraira halálbüntetést, az apácanővérre pedig 20 évi fegyházbüntetést kért. Duna, Tisza A földművelésügyi minisztérium vízrajzi osz­tálya jelenti: A Duna Passzaunál. Komárom—Esztergom és Gombos—Újvidék között árad, máshol apad. I Mohácsig igen alacsony, lejjebb alacsony vi** állású. Mai dunai vízállások: Passzau 205, Stein —74, Becs —95, Komárom 190, Budapest 100, Paks —7, Mohács 102, Barcs 184.-— Kezdődő érelmeszesedésnél a termé­szetes Ferenc József keserüviz ugy az alhasi pangást, mint a renyhe emésztést gyorsan és enyhe módon megszünteti. A gyakorlati orvostudomány vezérei a Ferenc József vizet üzért becsülik olyan nagyra, mert ez a szív­bajosoknál is szabályozza a gyomor és bél- működési, aminek következtében az ellent- állóképcsség- fokozódik. Kapható gyógyszer­tárakban, drogériákban és füszerüzlelekben. Ezen hirdetésünk azoknak szól, kik még nem tudják, mi a Khasana-Superb csókálló rúzs! Szenzációs modern készítmény, me­lyet csók vagy víz nem vesz le. Minden drogériában, illatszertárban beszerezhető a sárga rudacska, mely a' test melegétől a szájon pirosodik meg. Magyarországi központ: Mihály Ottó gyógyárunagykereskedés Budapest, VI, Podmaniczky-utca 43. Gyártja: Dr. M. Alberskeitn, Frankfurt a/M., London Pozsony, november i. (Az Esti Kurír tudósitójától.) Váratlanul szenzációs fordulat történt a nagybiccsei bankrablással és hétszeres nyilkossággal vá­dolt banditák ügyének főtárgyalásán, amely már napok óta tart a pozsonyi esküdtszék előtt. A vádlottak közűi Marki Mátyást és egy 21 éves pozsonyi fiút, Balog Gyulát, az­zal is vádolják, hogy együtt ölték meg és rabolták ki Nirschy Károly főkertészt. Marki, aki minduntalan megmásítja vallo­mását, a tárgyalás elején egy Ízben azt val­lotta, hogy a Nirschy-féle rablógyilkosságot nem Baloggal, hanem egy Karcsi nevű fiú­val követte el, ezt a vallomását azonban me­gint visszavonta és Balogra, aki már mésfél éve ül vizsgálati fogságban, a tanuk is terhelőén vallottak. A tárgyalás folyt tovább, ezalatt azonban Filsinger pozsonyi detektív nyomozni kez­dett az állítólagos Karcsi után. A nyomozás szenzációs eredménnyel járt, a detektív két nap alatt megállapította, hogy a Karcsi nevű fiú Sebesztin Károly, Vjkomáromban lakó 24 éves munkás. A szerencsétlen Balogh nyaka körül egyre szorult a hurok a tárgyaláson, mialatt már Hindenburgot is kihallgatták a volt birodalmi kancellár sajtóperében Három budapesti betörő golyóharcba keveredett Sárosdon a csendőrséggel katonai attachc is. Az ünnepség a Himnusz- szál kezdődött, utána Révész István tábori püspök mondott einlékbeszédet. Az emlékbeszéd után a zenekar gyászindu­lót játszott, majd Révész püspök bcszcntelte az emlékművet és utána a vendégek végig­járták a hősök temetőjét, ahol minden egyes halott sírja fölé acélsisakkal díszített emlék­művet helyeztek cl s a: emlékművön bronz- tábla örökíti meg az elesett hősök neveit. Egyelőre enyhe, később huvosodo idő A Meteorológiai Intézet jelentése november í-án délben 12 órakor: A Skandináviára is kilerjeszkedett észak- atlanti és keleteurópai r.agy légáramlás közé szorított depressziós-rendszer északnyugati ol­dalát védő hűvös poláris légáramlással ellentét­ben délkeleti oldalán meleg légáramlás uralko­dik. Hazánkban a déli légáramlás hatása alatt a hőmérséklet újból erősen emelkedett és kevés kivétellel meghaladta a 20 fok Celsiust. Alig mérhető esők ismét csak a Dunántúlon fordul­tak elő. Budapesten november 2-án délután a hőmér­séklet 17 fok Celsius volt. Jóslat: Egyelőre még igen enyhe idő vár­ható, később lehűléssel, csapadékra hajló idő valószínű. Vasuli fuvarozási jog, az uj üzletszabályzat és az uj berni egyezmény. Schöfer László dr., a Magyar Tarifőrök Országos Szövetsége titká­rának a tollából most jelent meg ez a kétköte­tes, 540 oldalas munka. A könyv az október hó 1-töl érvényes u j rendelkezéseknek egyetlen tel­jes, kimerítő magyarázatokkal ellátott kiadása. Minden könyvkereskedésben kapható.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék