Esti Kurir, 1929. június (7. évfolyam, 121-145. szám)

1929-06-01 / 121. szám

2. oldal ÍsxjKme! Szombat, 1929 junius 1 Négy kozervatív miniszter kibukott az új parlamentből London, május 31. A pártok állása reggel 7 órakor még mindig a kővetkező volt: konzervatív 77, munkáspárt 120, liberális 14, pártonkivüli 5, komunista 0. Eddig a kabinetnek négy tagja szenvedett ve­reséget: a munkaügyi miniszter, az Attornev General, a kereskedelmi minisztérium parla­menti titkára, akinek állása megfelel nálunk egy politikai államtitkár állásának, továbbá a belügyminisztérium parlamenti titkára. Megválasztottak ezzel szemben a belügy­minisztert, a hadügyminisztert, noha múltkori többségük lényegesen csök­kent, továbbá a közegészségügyi, légügyi és közoktatásügyi minisztert. Birminghamben Sir Austen Chamberlaint A3 szótöbbséggel választották meg, miután pártja kívánságára újból összeszámlálták a szavazatokat. Vereséget szenvedett többek között az előző parlament helyettes elnöke, /topé is. A meg­választottak között van Baldwin Olivér, a miniszterelnök szocia­lista fia, aki most lett először képviselő, továbbá Sir Berbert Sámuel, a liberális párt egyik vezére, aki tizenegyévi távoliét után került be újból a parlamentbe. Saklatwalat, az előző parlament egyetlen kommunista tagját, a munkáspárt buk­tatta ki. Baldwin miniszterelnök feleségével együtt teljes visszavonultságban töltötte a választás estéjét Londonban, a hivatalos miniszterelnöki rezidenciában, miután lakóhelyeiken az illeté­kes kerületben leszavaztak. Az egész sajtó nagy elismeréssel emeli ki a közönség példátlan nyugodtságát. A konzer­vatív sajtó még abban reménykedik, hogy a vidéki kerületek, különösen a mezőgazdasági környék, ahol a szavazatokat anég nem szám­lálták össze, a konzervativek javára billentheti a mérleget. A konzervatív sajtó egyhangúlag megállapítja, hogy az eddigi fordulat kizárólag a liberálisok taktikájának köszönhető, és mi­után ia liberális jelöltek majdnem minden ke­rületben megosztották a polgári szavazatokat, a szocialistáknak relatív kisebbséggel sikerült bejutniok. Kiemelik továbbá a konzervatív la­pok, hogy a polgári front e megbontása, ame­lyet a liberális párt tudatosan idézett elő, ma­gúknak a liberálisoknak nem hozta a legcseké­lyebb hasznot sem, sőt a liberálisok még az ipari és kereskedelmi vidéken, a liberálizmus ősi fészkeiben is döntő vereséget szenvedtek. A konzervatív sajtó megállapítja ezenkívül, hogy a liberális párt végleg megszűnt komoly politikai tényező lenni és ez némileg elősegíti a helyzet tisztulását, mert lehetségessé teszi a két pártrendszerhez való visszatérést. A liberális lapok az elavult választási rend­szert hibáztatják a kudarcért és alternatív vá­lasztási rendszert követelnek. A moziban megszakítják a Síimet és a választási ered­ményeket közük London, május 31. (Az Esti Kurír tudósitójának távirata.) Lon­donban ma este beláthatatlan emberáradat hullámzik az utcákon. Valamennyi szálloda és vendéglő zsúfolva van. London utcái emlékez­tetnek az oxfordi és cambridgei versenyna­pokra, avagy a cupfinale napjára. A választá­sokat Londonban népünnepség módjára tart ják meg. A vendéglőkben és kávéházakban mindenütt táncoló párok láthatók. Nincsen londoni polgár, akinek kezében valamilyen zajlütő szerszám ne volna. A legújabb ered­ményeket fülsiketítő fütyülés és trombitálás fogadja. A város fő pontjain fényszórók vetitik a részletercdményekct hatalmas vászonlepe­dőkre. A mozgószinházakban a filmet időnkinl meg­szakítják, hogy a közönséggel a legújabb vá­lasztási eredményeket közöljék. Fényszórók hirdetik a Trafal- gár-téren j Hendersont újra megválasztották London, május 31. (Wolff.) Ezer meg ezer ember figyelte a vá­lasztási eredményeket, amelyeket az éjszaka a Trafalgar-téren transparensekkel hirdettek ki. Az egyes pártok mandátumnyeréseit híveik tomboló lelkesedéssel fogadták. Újra megválasztották Joynson-Hicks kon­zervatív belügyminisztert, Henderson Arthur munkásvezért, Sir Sámuel Hoare konzervatív légügyi minisztert, Wortbington Evans kon­zervatív hadügyminisztert, Ben Tillett mun­kásvezért, valamint Sir Osvald Nosley eddigi munkáspárti képviselőt, lord Curzon vejét. Új képviselőként választották meg Sir Kennel Ródd volt római angol nagykövetet konzerva­tív programmal. Nagy botrány az ideges Hicks belügyminiszter körül egy külvárosi moziban London, május 31. (Az Esti Kurír tudősitójától.) A választási küzdelem tegnap este több helyen zavargá­sokra vezetett. Tivertonban Devonschire gróf­ságban egy mozgófényképszinházban a liberá­lis jelölt zsúfolt ház előtt mondta el program­beszédét. Egyszerre csak éles kiáltás hasí­totta át a termet: Tűz van! Tűz van! Irtóza­tos pánik támadt. 1200 ember egymást leti­porva igyekezett a kijáratok felé. A választó- gyűlés vezetősége hiába igyekezett megnyug­tatni a tömeget, hogy csupán az ellenpárt trükkjóröl van szó, a választókat nem lehe­tett többé a terembe való visszatérésre bírni. A tolongásban igen sok ember megsebe­sült. Algershotban mintegy 3000 embert, aki egy konzervatív választógyülésen vett részt, a kommunisták láziló közbeszólásai annyira feldühösített, hogy a tömeg a kommunista agitátorokra támadt és meg akarta őket lin­cselni. A rendőri készenlét közbelépésének volt köszönhető, hogy vérontásra nem kerülj a sor. London egyik külső városrészében Johnson Hicks belügyminiszter választóit jelöltjük annyira kihozta a sodrából, hogy a rendőrség­nek kellett a nyugalmat helyreállítania. Hicks ugyanis több kérdőlapot, amelyen a választók kérdéseiket Írásba foglalva adták át a szónoknak, nyilvánosan szét­tépett. Ez a tiszteletlenség a belügyminiszter híveit is annyira elkeserítette, hogy jelöltjük ellen támadtak. Lady Astort is megválasztották London, május 31. (Wolff.) Sir Herbert Sámuel liberális vezér megválasztatása nagy diadal a liberális párt számára. Újra megválasztották azonkívül Tóm Shaw, Lansbury és Ammon munkásvezéreket, valamint Wilkinson asszonyt, a munkáspárt jelöltjét. Újra megválasztották továbbá Ame- ryt, az eddigi dominiumügyi államtitkárt, Trevelyan munkásvezért és Locker-Lampson konzervatív külügyi alállamtitkárt. A munkáspárt egyedül a konzervatív Bir- minghamban négy mandátumhoz jutott. Lady Astor konzervatív képviselőnőt Ply- mouthban 211 szavazatnyi többséggel újra megválasztották. A választási izgalmak halottal London, május 31. (Az Esti Kurír távirata.) A választásoknak most már hat halottjuk van. A weymouthi vá­lasztási irodában az elmúlt éjszaka a szavaza­tok összeszámlálása közben egy hetvenéves tisztviselő a nagy izgalom­ban hirtelen összeesett és meghalt. Az idős szavazatszámláló tisztviselőt az izgal­mak okozta szivszélhüdés ölte meg, Leeds vá­rosában halálraégett egy harmincéves béna nő, akinek szülei elmentek hazulról, hogy eleget tegyenek választói kötelességüknek. A konyhá­ban közben tűz ütött ki s a béna nő nem tu­dott menekülni. A londoni Charingerossen könnyen végzetes­sé válható baleset történt. Beomlott egy fal, csodás véletlen folytán azonban senki sem se­besült meg. Több utcában kisebb nagyobb ve­rekedésre került a sor a különböző pártok mel­lett tüntető embercsoportok között. Az embe­rek néhol kövekkel dobálták meg egymást, úgy hogy a rendőrségnek is közbe kellett lép­nie. A hatalmas fényreklámok éjjel fél 3 óráig világítottak, közölve az utcákon hullámzó em- bertömeggel a részleges választási eredménye­ket. Midőn azután a fényreklámok kialudtak, a tömeg is szétszéledt. ' A legutolsó eredmény London, március 31. (Az Esti Kurír tudósítójának távirata.) Kél órakor a mandátumok eloszlása: munkáspárt 165, konzervativpárt 123, liberálispárt 21, egyéb 5. Összesen 314 mandátum eloszlását állapították meg. A munkáspárt abzolut több­sége tehát még mindig tart. Mást már egészen bizonyos, hogy a kon­zervatív párt nem tudja többé elérni az abszo- Iet többséget. A konzervatívok eddig 75 man­dátumot veszítettek, amivel szemben mind­össze 2 uj mandátumot nyertek. A munkás­párt 77-et nyert hármat veszített. A liberáli­sok 11-et nyertek, 15-öt veszítettek. Egyéb pártok hármat nyertek, egyet veszítettek. London utcáin lázas izgalom uralkodik; ötpercenként jelennek meg a lapok rendkívüli kiadásai London, május 31. (Az Esti Kurír tudósítójának távirata.) Déli 12 órakor újból megkezdődött a szavazatok számlálása, amit reggel hat órakor félbeszakí­tottak. Londoni időszámítás szerint 1 óra 15 perckor a megszámlált szavazatok alapján a mandátumok megoszlása a következő: szét­osztásra került 252 mandátum. Ebből a munkáspárt 139, a konzervatív párt 92, a liberális párt 17, egyéb pártok pedig négy mandátumot nyertek. Ezek­ben a kerületekben a munkáspártnak az­előtt 76, a konzervatívoknak 155, a libe­14 napos férfi-ing vásár! Fogasommá vált multévi lírli-lni ttsíruiiai ez idén megismételjük! Az idei vásárunkra inganyag-különlegességeinket még nagyobb tömegben dolgoztuk fel és előnyös anyagbe­szerzésünk folytán módunkban van a tavalyinál még sokkal szebb és egészen kiváló minőségű, körülbelül ^ w*. darab saját készít- H mn igföjh USB K9 Bili Ifit MTI §|j| ményü la selyem- |§ l||g il §§"" Zu.OUu SS INhEl junius 1-től 14-ig 16 és 18 pengő helyett 10 pengős egységárban árusítani Ingeink fő érdeme: kifogástalan szabás, elsőrendű munka, amit cégünk 55 éves fennállása garantál! LUSZTIG EDE cég, Budapest, Rákóczi-ut 2. sz. CSAK DETAIL-VEVŐKET SZOLGÁLUNK KI' Vidéki megrendeléseket utánvéttel I—, -rn— Vidéki VPVŐinlíPi felkérittk, hogy rendeléseiket sürgősen küld- — EPT tlltetll Vt-VUlltRft Jék be> mert megismétlődhetik a tavalyi eset, ■*' " hogy mire a megrendelések beérkeznek, k é s z 1 e ttln k kilo gy. “ rálisoknak 18, egyéb pártoknak pedig 3 mandátumuk volt. A választás szenzációja továbbra is a mun­káspárt hatalmas előretörése. A munkáspárt eddig 139 mandátumot szerzett és minthogy 252 mandátumot osztottak eddig szét, ezek­ben a kerületekben az abszolút többsége bőven megvan, minthogy az eddig megszámlált mandátumok alap­ján 127 lenne az abszolút többség, a munkáspárt pedig 139 mandátumot szer­zett. A konzervatív párt eddig 65 mandátumot ve­szített, amivel szemben csak két uj kerület­ben tudott mandátumhoz jutni. A munkás­párt 65 uj mandátumot nyert és régi man­dátumaiból csak kettőt veszített él. A libe­rális párt 11 mandátumot veszített és 10-ot nyert, úgyhogy helyzete nagyjában véve vál­tozatlan. A többi pártok két mandátumot nyertek és egyet veszítettek. Déli tizenkét óra óta, amidőn a szavazatok összeszámlálása és a részleges eredményhirde­tés ismét megkezdődött, London utcáin újból lázas izgalom ural­kodik. A különkiadások úgyszólván öt percenként jönnek ki az utcára. A rikkancsokat valósággal megostromolja az utca népe és egy-egy rikkancs kezéből pilla­natok alatt elkel minden újság. Azokon a he­lyeken, ahol közzéteszik az eredményeket, a lapszerkesztőségek palotái előtt a nagyobb nyilvános tereken beláthatatlan embertömegek várnak és várják az egyes eredményeket. Bár általában véve mindenki számolt a munkáspárt megerősödésével, ez a hatalmas győzelem még magát a munkáspártot is meg­lepi. A munkáspárt választási irodájában örömmámorban úsznak az emberek. Az eddig megszámlált szavazatok alapján a választási részvétel átlag 77 százalékos volt. Az eddig megszámlált szavazatok megoszlása rendkívül kedvező a munkáspártra. A munkáspártra leadtak 3,294.175 szava­zatot, a konzervatív pártra 2,893.569-et, a liberális pártra pedig 1,623.542 szava­zatot. A többi pártok összesen 119 ezer 256 szavazatot kaptak. Londonban az eddigi választási eredmények alapján bizonyosra veszik, hogy az uj kormány a munkáspárt és a liberá­lis párt koaliciójából fog megalakulni. Lloyd Georget megválasz­tották London, május 31. (Havasi) Baldwin miniszterelnököt, Guiness földművelésügyi minisztert és Lloyd George pártvezért újból megválasztották. Mandátum­hoz jutott Miss Megan, Lloyd George leánya is, aki liberális programmal lépett fel. Duff-: Cooper, a hadügyminisztérium pénzügyi osz­tályának vezetője kibukott. Az Esti Kurír kiadóhivatalának (VI., Teréz-körut 241b) telefonszámai; 122—88, 254—P5J

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék