Esti Kurir, 1929. augusztus (7. évfolyam, 172-196. szám)

1929-08-01 / 172. szám

2. oldd Csütörtök, 1919 augusztus I ísiíKij^ gol-amerikai tárgyalások megfelelő stúdiumtm jutottak 520 miliípval könnyíti meg az új kormány a polgárok adóterheit Párizs, julius 31. A lapok általában azt hiszik, hogy az uj kormány bemutatkozása simán fog lefolyni és hogy a Ház többsége megszavazza a bizalmi nyilatkozatot. A kormány ma állapitolta meg a parlament elé terjesztendő kormánynyilatkozat végleges szövegét. A Malin számítása szerint azok az adóköny- nyitsések, amelyeket a kormány tervez, ősz- szesen .320 milliót képviselnek. A könnyítések már augusztus elsején hatályba lépnek. Poincarét holnap operálják Párizs, julius 31. Poincaré volt miniszterelnököt az eddigi rendelkezések szerint holnap operálják meg. Az orvosok remélik, hogy Poincaré, akinek szervezete rendkívül izmos és testi erejét a hosszú pihenő helyreállította, hamarosan ki fogja heverni a műtét következményeit. Kik képviselik Franciaországot a hágai értekezleten? Párizs, julius 31. (Az Esti Kurír tudósítójának távirata.) A hágai értekezleten megjelenő francia delegáció tagjai a következők: Briand miniszterelnök, Cheron pénzügyminiszter, Berthelot külügyi államtitkár, Moreau, a Francia Bank kor­mányzója, Léger, a miniszterelnök kabinet­főnöké, Eromageot, a kormány jogtanácsosa és több szakértő. A francia radikálisok maga­tartása Párizs, julius 31. (Havas.) A radikális csoport ma délelőtt pártértekezletet tartott, amelyen negyvenkét szavazattal harmincnégy ellenében kimon­dotta, hogy a képviselőház mai ülésén a bizalmi nyilatkozatot magában foglaló napirend tárgyalása során tartózkodik a szavazástól. A határozat betartását a pártfegyelem ol­talma alá helyezték. Letartóztatásban marad a Iái hidi tragédia főszereplője A rendőrség néhány nappal ezelőtt előzetes letartóztatásba helyezte Egri Albert debreceni pékmestert, aki tudvalévőén nemrég a Lánchiról a Dunába dobta Deák Rózsi 19 éves leányt, s utánaugrolt, de a leány a Dunába lelte a halálát, mig őt kimentették. Egrit átkisérték a Markó-utcai fogházba, ahol Nagy Pál dr. Tovább tart az angol gyapotiparban a válság London, julius 31. Az angol gyapotiparban változatlanul tovább tart a válság. A munkaadók szövetsége reméli, hogy a hét vége felé fel lehet venni a tárgyalá­sok fonalát, noha a munkások szakszervezete tegnap hozott határozatában kijelentette, hogy rendületlenül kitart az eddigi munka­bérek mellett. A Tuka-pör második vádlottja izgatott hangon visszautasítja a vádakat Pozsony, julius 31. (Az Esti Kurír tudósítójának telefonjelen­tése.) A Tuka-per mai tárgyalása iránt sem csökkent az érdeklődés, noha Tuka Béta dr. kihallgatása már véget ért és ma csak a kél mellékvádlott kihallgatása folyik. A tárgyalást pontosan fólkilenc órakor nyi­totta meg Terebessy János elnök zsúfolt pad­sorok előtt. Az elnök folytatja Snacksky ki­hallgatását. Mindenek előtt az iránt kérdezi meg, hogy honnan vett pénzt az Autonómia cimü lap kiadásához? Snacky általános izgalom közepette kije­lenti, hogy a pénzt nem politikusoktól, nem Buda­pestről, hanem idevaló magánemberektől kapta. — Kik ezek? — vág közbe az elnök. — Becsületszavamat adtam, hogy nem árulom el őket és becsületszavamat meg is tartom. — Lett volna elég ideje önnek, hogy fel­oldást kérjen a becsületszó alól, •— mondja az elnök. Snacky továbbra is megtagadja a vallo­mást. Elnök ezután elébe tárja Belanszky Umu- vallomását, amely szerint Snacky Belanszkyval együtt járt Becsben és gyakori vendég volt a bécsi katonai kémirodában. — SzemeAszeclett valótlanság! — mondja izgatottan Snacky. — Belanszky nem mondott igazat. Elejétől végig hazugság a lanti vallo­mása. A többi tanú, aki ellenein vallolt, szintén hamis tanúvallomást tett. Ezután izgatott hangon sorra cáfolja azok­nak a tanuknak a vallomását, akik azt állítot­ták róla, hogy Magyarországról kapott pénzt. Elnök elébe tár egy levelet, amelyet állító­lag ő irt Belanszkynak. Ebben az áll, hogy Snacky magyarbarát lapot akar alapítani és ehhez anyagi támogatást kér. A levélben kije­lenti Snacky, hogy szerződéssel kínálták meg egy Rother- mcre-elljncs könyv megírására s ezért igen nagy pénzt kínáltak fel neki. Ha azonban pénzt kap, akkor ezt az ajánlatot nem fogadja el, hanem magyarbarát la­pot indít. Snacky erre a levélre is azt mondja, hogy elejétől végig közönséges hamisítvány, ilyen levelet sóba nem irt. Hivatkozik egy Igaz nevű tanúra, aki be fogja bizonyítani, mennyire valótlan mindaz, amit a terhelő (amik róla állítanak. Mack kihallgatása Snacky vallomása további során kijelenti, hogy rém is igaz, hogy a Rodobrana Magyar- országtól kapott volna pénzt. Nem igaz, begy Tuka adott volna neki. vagy a Rodo- branának államclleties célokra pénzt. Csiilaghegyi ásványvíz a legjobb Snacky kihallgatása ezzel véget ér és a bíróság áttér a harmadrendű vádlott Macii Sándor kihallgatásához. — Igaz, — mondotta — hogy 1920 óta sok cikket irtani a csehek ellen, de még több cikket a magyarok ellen. Ha ma elolvasnám ezeket a soviniszta iratokat, magam is csodálkoznám, hogyan Írhattam ilyesmit. Magyarországról olyan cikkeket Írtam, amelyek miatt Magyarországon bizo­nyára felakasztanának. Részt vett a Rodobrana megszervezésében is. Mindig Juriga szavához tartotta magát, aki kiadta a jelszót: ki a csehekkel Szlovenszkó- ból! Földalatti organizációról nem tud sem­mit. Nem igaz, hogy a Rodohrana katonai szervezet lett volna és a leghatározottabban kijelenti, hogy a Rodobranának nem volt kémirodája, Magyarországgal semmi összeköttetésben nem állott. Elnök: Járl-e ön Magyarországon a le­vente-intézmény tanulmányozása célja 1|Ö1? Mach: voltam -egyszer Esztergomban, de nem azért, hogy a levente-intézményt tanul­mányozzam, hanem hogy beszerezzek néhány okiratot. Amikor visszaérkeztem Pozsonyba, ciket Írtam a levente-intézmény ellen. Mach kihallgatása délután két órakor ért véget és az elnök áttért a tanúkihallgatásokra. Elsőnek Schwarz Albert csendőrőrnagyot hallgatják ki. Nem ismerte Tukát személye­sen. Tuka egy alkalommal izent neki, hogy keresse fel Pozsonyban. Tuka családját ellen­ben jól ismeri és kijelenti, hogy Tuka csa­ládja magyar és egymás közölt mindig ma­gyarul beszéltek. Délután két órakor a tárgyalás még tart. A níederharmsdoríí bánya­robbanás sebestíltjeí közül három meghalt, kettő haldoklik Boroszió, Julius 31. (Az Esti Kurir tudósítójának távirata.) A isiidéi harinsdorfi bányában történt borzalmas robbanás három sebcsiiltje belehalt sérüléseibe, ■így hogy a katasztrófa halottainak száma huszonnyolcra emelkedett. Két sulyosan sebe­sültnek szintén életveszélyes az állapota és az ormosok szerint aligha érik meg a holnapot. A bányalégrobbanás okát még mindig nem lndták pontosan nicgáilapitani. Valószínű, hogy az egyik biztonsági lámpa benzinje rob­bant fel és gyújtotta meg a bányaléget. — Epekő-, vesekő- és hőlyagkőbelcgek, vala mint azok, akik hugysavas sók tulszaporodásában cs köszvéuyben szenvednek, a természetes „Ferenc lózsef" keserüviz használata melleit állapotuk enyhülését érhetik el. Az orvosi gyakorlat számos kiváló férfin hosszú megfigyelés alapján meg­állapította, hogy a Ferenc József viz biztos és rendkívül kellemesen haló hashajtó s eZcrt sérv bajoknál és prostatabelegségeknél is ajánlják Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és fü- szerüzlelekhen. vizsgálóbíró ma maga elé rendelte és rövid kihallgatás után kihirdette előtte az előzetes letartóztatás fentartását elrendelő végzést. A végzés szerint a vizsgálóbíró Egrinek letar­tóztatását szándékos emberölés dinén ren­delte el. Egri megnyugodott a végzésben. Több nagyobb gyárban — amely 140.000 orsó­val dolgozik — a munkások elfogadták a bér- leszá'llitásf. Szó van arról, hogy a munkaügyi minisztérium békéltető- bíróság utján való döntést fog ajánlani. A nagyobb müselyemgyárak, amelyeknek gyártmányait a gyapotipar nagyrészt felhasz­nálja, a kizárás folytán üzemüket korlátozták. Monstre poriadul Amerikában Mik­lós cár tízmillió dolláros örökségéért A Romanov-család tagjain kívül a szovjet és az amerikai kormány is igényt tartanak a hagyatékra New York, julius 31. (Az Esti Kurir tudó silójónak távirata.) Az amerikai törvényszék a közel jövőben érdo- ces vagyonjogi pert tárgyal. II. Miklós cár vagyonáról van szó, amelynek nagyrésze az Egyesült-Államokba került. A vagyon értekét tízmillió dollárra becsülik. A cári örökségre nézve tartanak igényt: a szovjetkormány, a volt cári család élctbenmaradt tagjai, ogy állítólagos orosz nagyhercegnő és az amerikai kor­mány. A szovjetkorniány azzal indokolja vagyon­jogi igényét, hogy a cári család vagyona a nép adójából. szár átázik, a cári vagyon tehát a népé. A legnagyobb esélye a vagyon meg szerzésére az egykori cári család tagjainak van. Az állítólagos nagyhercegnő, aki szintén igényt formál a tízmillió dollárra, az utolsó cár legkisebb leányának, Anasztá­zia nagyhercegnőnek mondja magát, amivel szemben valószínű, hogj' az illető egy Csajkovszky nevű emigráns asszonnyal azo­nos. Az amerikai kormány azzal az indoko­lással igényli h cári vagyont, hogy a Ke- renszky-kormány annakidején száznyolcvan- hét millió dollárt vett fel kölcsönképpen az Egyesült-Államokban, amelyet inindczideig nem fizetett vissza. Ismét megölt és szétdarabolt egy férfit a nisi pályaudvar garderobee jóban elkövetett gyilkosság tettes­Bclgrád, julius 31. (Az Esti Kurir tudósítójától.) A Nisava folyó fövenyében, a piroti bolgár határ közelében tegnap egy láb- és fcjnélküli emberi csonkot találtak. A holttestre munkából hazatérő parasztok akadlak. A csendőrség a személyazonosságot eddig még nem tudta megállapítani, valószínű azonban, hogy a magasabb társadalmi osztályokhoz tar­tozó férfi az áldozat. A csonkon ugyan semmiféle ruhadarab nem volt, a bőr finomságából és ápollságából azon­Árverésen megvett Beneschofsky Júlia gyermekruha-áru ház raktárkészlet árusítása még folyamatban van. Eladásra kerül: Fiú-, leányka- és bakilsruházati áruk hihetetlen olcsó árakon: TüllEfóDÜl flu vagy leánynak, 3-5 éves korig P 28 -től ŐMMSZi HaDSt 3—5 éves, P 25 50, 29 50 P 31 5° HlUÖÍllegSS DBKiiSHSüat ösz^-Lí.- „ p SS™ BaHIÍS IBlíHaDB! p 33.-, 44.-, 49.- p 69 50 jaiszuruna 5-90 Pizsama ..................P rz ny ári öoKiisruiia............ ? »so, mo, p 21**0^ FÍ ÜÖltöny la szövetből...............................P 2S a® Kü lönleges loupe-sipanöHaBdi íí;m5ovcs p g,9° azonkívül többféle nyári ruhák és egyéb gyermekruházati különlegességek, meglepően olcsón kerülnek eladásra. Most vásároljon, ha pénzt akar spórolni. Jl volt Beneschofsky üzlel tu'ajdonosa Rákos Miksa IV.,. Süló'-utca 2 í bán arra következtetnek, hogy az áldozat jó­módú és gazdag ember lehetett. A holttest mint­egy nyolc-l iz napja heverhetett a folyó partián. A végtagokat és a fejet nem találták meg. A lettes személyéi illetőleg a csendőrségnek egyelőre semmiféle támpont sem áll rendelke­zésére. A gyilkosság körülményei teljesen azono­sak egy másik gyilkossággal, amelyet né­hány hónappal ezelőtt fedeztek fel a nisi pályaudvar gnrderobjában, ahol egy megőrzésre átadott faládában szintén végtagok és fej nélküli embercsonkot találtak. A nisi faláda rejtélyét eddig még szintén nem tudták megoldani. Valószínűnek látszik, hogy <1 két gyilkosságot egy és ugyanaz a telles kö­vette el. Agyonlőtte kisleányát és önmagát egy német kereskedő Berlin, julius 31. (Az Esti Kurír tudósítójának távirata.) Grunewald égjük előkelő éttermében tegnap este megrázó családi dráma történt. .4 ven­déglős 27 éves fia, Koch Arnold kereskedő, agyonlőtte négyéves leánykáját, majd halánté­kon lőtte magát. Mindketten meghallak. Koch afölötti fajdalmában követte el tettét, hogy fe­lesége néhány nappal ezelőtt meghalt. Zongorák Legjobbak, legnagyobb választék, legolcsóbban REMÉNYI, Király-uica 53. fintor Is ítél gtTtn. ™ Évtizedek óta közismert butorhitel-osztdlyunkban H hálószobák, ebédlők, uríszobák nagy választékban | legkedvezőbb fizetési feltételek mellett kanhatók j Kereskedelmi Ki. ezelőtt SALAZS ÉS I TÁh'SA bútoráruház. Budapest, VI.. Vilmos császár-ut 43.1 Köztisztviselőknek I e g n a «r yobh ke d v e z m é n y ? | 1 I

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék