Esti Kurir, 1929. augusztus (7. évfolyam, 172-196. szám)

1929-08-01 / 172. szám

Csütörtök, 1929 augusztus 1 3. oldal ÉRDEKES ORVOSI KÉRDÉSEK EGY ÜGYBEN Az orvosszakértők éleshangú vitája ellenére sem ter­jesztette a bíróság a két magzatelhajtással vádolt orvos ügyét az igazságügyi orvosi tanács elé Többszöri elnöki figyelmeztetés után is rendkívül indulatos hangon támadta az ellenőrző orvosszakértő Minnich professzor megállapításait A büntetőtörvényszék Seb ir illa-tanátsánnk első emeleti tárgyalótermében rendkívül sok budapesti nőgyógyász jelent meg, hogy végig­hallgassák azt az érdekes orvosszakértői vitát, amely Minnich Károly dr. törvényszéki orvos­tanár és Klór Zoltán dr. főorvos közt lefolyt. Egv magzatelhajtási port tárgyalt a bíróság, amelynek .vádlottal Sz. L. budapesti és I‘. S. vidéki orvosok voltak. Arról volt szó, hogv a vidéki orvos egy asszonyt küldött fel falujából a pesti orvosihoz, egy levél kíséretében. A le­vélben az állott, hogy tíz év óta kezeli tuberku­lózis miatt az asszonyt és ezért szükség van az esetleges terhesség megoperálására. Az operáció meg is történt, de az asszony pár nap múlva rosszul lett, falujából visszahozták Pestre a klinikára, ahol négy liét múlva meghalt. Minnich Károly dr. törvényszéki orvosszakértő terhelő szakvéleményt adott az esetről, azt állítva, hogy az asszony tuberkulózisa már Hz évvel ezelőtt bemeszcsedett, veszély nem for­gott fenn és magzatelhajtás történt. A per mai folytatólagos tárgyalásán az el­nök megadta Kiár Zoltán dr. főorvos ellenőrző orvosszakértőnek a jogot, hogy nyilatkozhas- sék Minnich előterjesztésére. Kérte azonban a főorvost, hogy legyen tekintettel a helyre, a bíróságra s ne használjon olyan kifejezéseket, mint az első tárgyaláson s amiket esetleg sér­tőnek lehet találni. Klór Zoltán ezután részletesen cáfolni igyekszik Minnich Károly szakvéleményét. Szerinte a bonctani jegyzőkönyvből nem le­het megállapítani -azt, amit Minnich konsta­tált és egyáltalán nincs bizonyítva az, hogy az áldozat teherben volt. Minnich tanár a méh megnagyobbodását akként magyarázza, hogy az egyet jelent az áldott állapottal. Evvel szemben ő határozottan állítja, hogy terhesség nem forgott fönn. Ez sem kórhonctanilag, sem szövettanilag kimutatva nincs. Ami a£t a kérdést illeti, hogy az áldozat néni volt tuberkulotikus, előadja, hogy a vád­lott, aki vidéki orvos, tíz éven át kezelte az asszonyt. Ha ö azt állítja, hogy állandó hő- emelkedése volt, akkor ezt el kell hinni. Egész bizonyos, hogy virulens bacillusok idézték elő a lázas tüneteket, az pedig, hogy az áldozat vérmérgezésben halt meg, hasháriyagyulla- dásnak is lehet a következménye. Hibáztatja, hogy a törvényszéki orvos­szakértő nem tartott szövettani vizsgála­tot, sem pedig bakteriológiai vizsgálatot. Egyetlen orvosi testület sem akad, amely két­ségtelenül megállapítaná az áldozat terhes voltát. Indulatos vita Minnich tanár és az ellenőrző szakértő között Minnich Károly dr. tanár tette meg ezután észrevételeit és pedig igen éles hangon: — Nem kövei hetem az cllenőrző-orvosszak- értő urat szakvéleményének sajátos módon való előadásában. Nem vagyok abban a hely­zetben, hogy az ellenőrző-orvosszakértő urakat kioktassam. Akkor, amikor egy előkelő fővárosi kórház ter­hesség miatt kezeli heteken át a beteget, akkor nem lehet ilyen határozottan megállapí­tani, hogy terhesség nem forgott fenn, azért, mert Kiár Zoltán Kiár Zoltán. Az ehnesze- sedett gócban nincsenek tüdöbacillusok. Az én véleményem indokai nem szappanbuborékból állanak, mint az ellenőrző-orvos űré, hanem vasbetonból. Klór Zoltán dr. válaszolni kiván Minnich szakértő szavaira. Az elnök azonban ismét figyelmezteti, hogy tartsa meg objektivitását és ne használjon > Rózsadombi Gyermekotthon Budapest, II., Ákos-ulca 19 • Telefon: Automata 645—90 a főváros legszebb és legmodernebb e célra épült íyermeküdUSíiJe, óriási parkban, 300 m. a tenger színe feleli Korlátolt számú felvétel — Állandó szakorvosi felügyelet. Gyermekek paradicsoma — Mielőtt határoz, saját érdekében látogassa meg az UdUlüt. Rendkívül mérsékelt árak — A 81, 83, 44, 77-es villamosok Ákos-ufcai megállójától és az 5-ös autóbusz végállomásától pár percnyire olyan kifejezéseket, amiket sértőnek lehet ta­lálni. — ön sokkal fiatalabb, — mondotta az el­nök—, hogy sem azt a hangot használhassa, ami másoknak az érzékenységét bánthatja. Kiár dr.: Engem tulajdonképpen az hozott ki a sodromból, hogy amikor itt a múlt tár­gyaláson az egyik vádlott, aki idősebb vidéki orvos, elpanaszolta, hogy felesége és fiának felesége tuberkulózisban halt meg, Minnich ezt a sértő megjegyzést tetté: «Miért nem hozza- ide az egész mispohéját Minnich közbeszól: Ez nem igaz, ezt nem mondtam! Kiúr dr.: A Minnich tanár és az én vélemé­nyem között mutatkozó ellentéteket haj­landó vagyok bármely orvosi aeropag elé bo­csátani és az a meggyőződésem, hogy minden tudományos orvosi testület száz százalékban nekem ad igazat. Az orvosszakértők között még jó darabig foly a vita. Ennek befejezése után a védő in­dítványt terjesztett elő, hogy a fennforgó viták eldöntése végett a bí­róság terjessze fel az iratokat a legfelső igazságügyi orvosi tanácshoz, mert ilyen áthidalhatatlan orvosi jellegű el­lentéteket egy magasabb orvosi hatóságnak kell tisztázni. Makay Emil dr. ügyészségi alelnök ellenzi g tárgyalás elnapolását. A bíróság elutasítja a védő indítványát és szünetet rendel el. Szünet utá'n a perbeszédekre került a sor. Az ügyész fentartotla a vadai, ezzel szemben a védő felmentést kért. ítélet Késő délután hirdette ki a bíróság ítéletét, amely szerint dr. Sz. L. orvost magzatelhajtás vétsé­géért három hónapi fogházra Ítélte. Dr. P. orvost pedig felmentette. Az Ítélet ellen a védő fellebbezést jelentett be. 17 és félnapi repülés után leszálltak St. Louisban a világrekord]avitó pilóták 18.300 dollárt kapott Jackson és O’Brien a vállalkozóktól a benzin átvételes tartamrepülés rekordjának megdöntéséért New York, julius 31. (Az Esti Kurír tudósítójának távirata.) A benzinátvételes tartamrepülés st. lois-i világ­rekorderei tegnap este leszállottak. A St. Louis Robin motorjai az utóbbi napokban már nagy kihagyásokkal működtek s a rckordrepiilés finanszírozói egyre job­ban sürgették a pilótákat, hogy hagyják abba vakmerő vállalkozásukat, mert különben katasztrófa'éri őket. Jackson és 0‘Brie\j mindenáron el akarták érni az ötszáz órás rekordot, tegnap este azonban már maguk is belátták, hogy a motorok nem bír­ják tovább a tempót és hogy a repülőgépet baleset éri, ha nem szállnak le haladéktalanul. Amerikái helyi időszámítás szerint este hét órakor a st. louis-i repülőtéren azután megtörtént a leszállás, középeurópai időszámítás szerint ma hajnali egy árakor. A repülőtéren a leszállás hirére közel százezer főnyi embertömeg gyűlt össze, amely szűnni nem akaró viharos lelkesedéssel éltette a halálrafáradt pilótákat. Jackson és 0‘Brion a fogadtatás ünnepségeinek lezajlása után szanatóriumba mentek, hogy kipihenjék fáradalmaikat. A St. Louis Robin pontosan négyszázhusz óra hosszat, vagyis 17 cs fél napig volt a levegőben. A benzinátvételes tarta'mirepülés eddigi re­kordja, amelyet négy héttel ezelőtt Reinhart és Mendell amerikai pilóták állítottak fel a kaliforniai Culver-City repülőtere fölött, 247 óra, vagyis 10 cs fel nap volt. Jackson és O'Brien tehát teljes hét nappal verték le az eddigi világrekordokat. A vállalkozás anya­gilag is jól jövedelmezett/ miután az eddigi világrekord megdöntése után a pilóták minden egyes óráért, amelyet a levegőben töltöttek, száz dollárt kaptak. Ezzel a „túlórázással" kereken tizennyolcezer háromszáz dollárt ke­restek. Elítélték Hőlz kommunístavezért, mert meg­verte barátnőjének volt férjét Berlin, julius 31. (Az Esti Kurír tudósítójától.) A berlini es- küdtbiróság most vonta felelősségre Max Hölzöt, a hires kommunistavezért, erőszak és testisértés kísérlete miatt. Ennek az előz­ménye az ismeretes villongás Hőlz és Emil Rabold, a Welt am Abend szerkesztője, volt országgyűlési képviselő között. Rabold a múlt év végén elvált feleségétől, aki ugyanabban az időben barátságot kötött Max Hőlz-cél. Rabold tizesztendős kisfia az anyjánál ma­radt, de a szülök abban állapodtak meg, hogy a gyermek nevelését közös egyetértéssel irányítják. Rabold érvényesíteni akarta nevelési szem­pontjait és meg akarta óvni a gyermeket Hőlz befolyásától, aki a kisfiút kommunista összejövetelekre vitte magával. Erre aztán március 13-án Holz megjelent a Welt am tiM>end szerkesztőségében. Először nyugodtan wszélt, de aztán indulatba jött, életveszélyesen megfenyegette Rabohlot és fojtogatni kezdte. Erre Max Hölzöt ötven márkára Ítélték, ami ellen fellebbezést jelenteit be. Hőlz mindjárt a tárgyalás megkezdésekor szemére vetette Raboldnak, begy kommunista létére polgári bíróság elé vitte az ügyet. Rabold visszautasitotla azt az állítást, hoou kommunista. Régebben szociáldemokrata volt és most pártonkivüli. Semmiféle pártbefolyást nem tűr meg azon­ban gyermeke nevelésében. Max IIölz visszautasította azt a vádat, hogy Áz ÍsSKSriíí hirdetéseinek csak ára kic*-’ eredménye nagy! ö erőszakot és tesi sértést alkalmazott volna. Szerinte az egész dolog egy politikai hajsza ő ellene, amelyhez hasonlót Rabold már régeb­ben is inszcencdt. Így Rabold teljes erejével azon dolgozott, hogy megakadályozza az ő szabadlábra helyezését és később is sok kelle­metlenséget okozott. Mikor a fogházból ki­került, Rabold úgy tüntette fel, mint egy bél- poldost és ezért tiltotta meg azt is, hogy a fiú­val érintkezzen. Ezt nem tűrhette és ezért ment fel Raboldhoz. Azt gondolta, Rabold meg­nyugszik, ha látja, hiszen úgyis alaposan fél tőle. Az elnök itt megkérdi: — Miért félne öntől Rabold? Max Hőlz: Ó, midnyájan félnek tőlem. En a szerkesztőségben megkérdeztem Ra­bokból, hogy lehet egy marxista ilyen nyárs­polgári felfogású? Később egyre jobban in­dulatba jöttem, de nem fojtogattam Raboldot. Arra azonban el vagyok készülve, hogy el­itéinek, hiszen igy is tömeggyilkosnak és ban­ditának neveznek, anélkül, hogy egyetlen gyilkosságot rám tudnának bizonyítani. De hát én már semmin sem csodálkozom. A tanúként megidézett Rabold többek kö­zött azt mondta, hogy Hőlz megfenyegette őt; „Ha a fiatalkornak bírósága elé viszed a dolgot, akkor megbosszulom magam rajtad, még ha huszévi fegyházat kapok is értet" Egyebekben tiltakozik Höiznek az ellen az állítása ellen, mintha itt politikai összefüggé­seket kellene keresni. Az államügyész elutasította a fellebbezést a büntetőparancs ellen. Ezután a bíróság vissza­vonult és meghozta az itéle'et: Erőszak és testi sertés kísérlete címén Max Hölzöt száz márka pénzbüntetésre, vagy tiznapi elzárásra Ítélte. Három hullát dobott íel a Duna Megírta az Esti Kurír, hogy a dunai fürdő­zések halálos áldozatait nagyrészben agnosz- kálták. Legújabban ismét sikerült két Duná­ból kifogott holtest személyazonosságát meg­állapítani. A Római fürdőnél, MFTR hajó­állomásnál a minap kifogták egy fiatalember hulláját s megállapították, hogy az Sánta Károly tizenhatéves cu.krásztanoncé. A másik holttestet az újpesti vasul! össze- kötőhidnál yetette ki a Duna. ez Schober Vilmos 25 éves müszerészsegédé. Kifogtak még egy holttestet az ,összekötő hídnál. A nyo­mozás megállapította, hogy Rosenfeld János Iakatossegédröl van szó, aki öngyilkossági szándékkal ugrót a Dunába. Tizenötezer postagalambot indí­tanak útnak Németország felé A német pdstagalambtenyésztő egyesüle­tek szövetsége ezévi nagy nemzeti posta- galambversenyét Budapest és Németország között rendezi. A versenyt megelőző gyakor­lati röptetések befejezést nyertek a legutóbb Hegyeshalomról megtartott tréningröptelés­sel. A német szövetségbe 347 egyesület tömö­rül. Az egyesületek úgyszólván teljes szám­ban vesznek részt ezen a nagyszabású verse­nyen, úgy hogy a beérkezett értesítések sze­rint a versenyre benevezett galambokat egy 31 vagonból álló kiilönvonat szállítja Buda­pestre. A vonat julius 31-én indul Würzburgból s Nürnberg—Passau—Linz — Amstetten—St. Pölten — Hütteldorf — Hacking — Favoritén —Westbhf—Bruckneudort és Hegyeshalom állomásokon áthaladva, az egyes körzetekben összegyűjtött galambokat felvéve, érkezik augusztus 2-án, délelőtt 10 óra 30 perckor Kőbánya alsópályaudvarra. A galambokat a földmivelésügyi minisztérium által ez alka­lomra rendelkezésre bocsátott tenyészállat- vásártclepi csarnokokban helyezik el. A ver­senyben szereplő mintegy 15.000 darab póstagalainbof az itteni Co­lumbia postagalamb sportegyeseiét által kiküldött bizottság jelenlétében bocsát­ják szabadon augusztus 3-án, szombaton reggel 5 órakor a tenyészállatvásártelepröl, nogy visszarepül­jenek Németországba, ahová az eddigi tapasz­talatok szerbit a korai délutáni órákban vár­ható a győztes galambok beérkezése, tekintve, hogy az északi városokból származó galam­boknak 1000 kin-t jóvat meghaladó távolsá­got kell berepülniük. A galambok versenyfel- eresztésénél szívesen látják az érdeklődő kö­zönséget. LEGJOBB A VILÁGON a piros címkés angol UNQ00RD gallér Egyedárus'itó: 'CSAL Károly-körut 3

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék