Esti Kurir, 1929. augusztus (7. évfolyam, 172-196. szám)

1929-08-01 / 172. szám

4. oldd Csütörtök, 1929 augusztus 1 Újabb házkutatás az Humaniténál — A nankingi kormány csak akkor haj­landó tárgyalni a szovjettel, ha előbb visszavonja a csapatokat — Szinovjev az Európai Kommunista Egyesült Államok megalakulását reméli • Párizs, julius 31. (Az Esti Kurír tudósítójának távirata.) Az elmúlt hét folyamán letartóztatott kommu­nisták egy része, mintegy százötvenen, éh­ségsztrájkot kezdett. Különös, hogy a százötven kommunista ugyanabban az időben kezdte meg az éhségsztrájkot, noha három különböző fogházban őrzik őket és teljesen ki vau zárva, hogy érintkezhettek volna egymással. Az éhségsztrájk mind a há­rom fogházban tegnap délután kezdődött. A kommunista foglyok visszaküldték az étele­ket, mondván, hogy az éhségsztrájkkal tiltakozni akarnak a ,.kommunista szak­szervezetek kirablása, a tömeges letartóz­tatások cs a munkásosztály brutalizá- tása“ ellen. Az augusztus elsejére lervbevelt kommu­nista tüntetések elfojtására minden intézkedés megtörtént. Az elmúlt éjszaka úgy a főváros­ban, mint a nagyobb vidéki kommunista cen­trumokban ismét általános kommunista- razzia volt, rengeteg házkutatással és számos letartóztatással. A rendőrség közegei a kommunisták köz­ponti lapjának, az Humaniténak szer­kesztőségében is megjelentek s miután a szerkesztőségben az elmúlt héten két­szer volt házkutatás, harmadszor is átku­tatták az irodát és a nyomdát. A lap egyik szerkesztőjét letartóztatták. Az éjszakai razzia folyamán többek között egy tizenhét éves leányt is előállítottak, aki a földalatti vasút egyik állomásán röpcédulá­kat osztogatott. Párizsban augusztus elsején harmincezer rendőr lesz riadókcsziiltségben. A csendőrség és a katonaság szintén szigorú készültséget tart. A rendőrloktanyákban ren­geteg telierautoinobilt összpontosítottak. A vi­dékről szintén nagyszámú rendőr és csendőr- legénységet vezényeltek a fővárosba. Háromszáz kínai kommunistát tartóztattak le Sanghaiban Sanghai, julius 31. A sangliai francia koncesziós területen teg­nap nagy kommunista-razzia volt. A francia rendőrség mintegy háromszáz kínai kommunistát tartóztatott le, közöltük a sanghai kommunista pártszervezet vezérét is. A letartóztatott kommunisták laká­sán rengeteg propaganda-anyagot foglallak le. Lefoglalták többek között az augusztus elsejei vörös nap alkalmából tervbevett kommunista tüntetések részletes terveit és utasításait is. Több kommunistavezér lakásán rengeteg mu­níciói találtak, melyet a francia rendőrség szintén lefoglalt. A sanghai kommunista munkásság a kínai hatóságok közlése szerint, rendkívül nagy­arányú tüntetésekre készült. A kínai hatósá­gok minden intézkedést megtettek, hogy meg­akadályozzák a kommunisták kilengéseit és az esetleges véres összeütközéseket. Ma estétől kezdve általános gyülekezési és felvonulási tilalom lép életbe. A sanghai rendőrséget készenlétbe helyezték s ma estétől kezdve állandó őrjáratok cirkál­nak az utcákon. A sangliai helyőrség katonái utasítást kaptak, hogy a rendet és nyugalmat BÉCSI VÁSÁR 1920 szeptember 1—7-ig (Rotundeban szeptember 8-ig) Kü önkiállitások : NEAZiTKÖZI RÁDIÓVASÁR Élelmiszerek és élvezeti cikkek kiállítása. Szállóüzcmi felszerelési és szükségleti cikkek. Olasz különkiállilás. A Délafrikai Utfíó kiállilása Technikai újdonságok és találmányok Építészeti és .útépítési kiállítás. Francia iparművészeti termékek és fényezési cikkek kiállítása ttécsá szóiméivá ssaton Irodai felszerelések kiállilása. Rcklámcikkek. Mező­gazdasági cs erdőgazdasági minlakiáíiitás t!. OSZIRAX ÁLLAT! VÁSÁR 1929 szeptember 5—8. Te.n'y £szál Jatbemutíhí ó. Ilaszonállalvásár. Lóvásár Vizűm nélkül, vásárigazolvánnyal és útlevéllel bárki szabadon átlépheti az osztrák határt. Csehszlovák átutazóvízum szükségtelen! Nagy nienetdijkcdvczményck a magyar, csehszlovák és osztrák vasutakon* a Dunán és a légiforgalomban. Vásárigazolványt (ára 5 pengő), valamint mindennemű felvilágosítást' készségesen ad a -v WIENER MESSE A. £?. WIEN VI!. továbbá a Lipcsei Őszi . Vásár ideje alatt — a Bécsi Vásár Tudakczóirodája .(AűskunfisslOlle dér Wiener Messe, Leipzig, ösierreicliisches Messhaus) és az alanti tiszteletbeli képviselők: Osztrák követség, Budapest. V., Akadémia utca 17. Osztrák főkonzulátus, Budapest, V.. Akadémia-utca 17. Schenker és Társa, V., Nádor-utca 26. 55. sz. postafiók. László Gy. A , V., Vilmos császár* ut 12. Telefon: Aut. 806—01. MÁV lliv. Menetjegy- iroda, V., Viuadó-tér 2. MÁV Hiv. Menetjegy roda fiókja. V.. Nádor-utca 16-18. MÁV Hiv. Ménéi jegy­iroda fiókja. Gellert tér 1. Délivasul Duna -Száva*— Adriai Vasul Menetjegyirodája, VJL, Erzsébét-körut 15.47. MÁV Hiv. Menctjegyiroda fiókja, VII., Baross­tól' 15. MÁV Hiv. Mentet jegyiroda fiókj;;. Vili., üllői- ut 2—l. MÁV IJiv. Ménéi jegyiroda fiókja Corvin Áru­ház, VII., Blalva Lujza 'Ék 1. MÁV lliv. Menetjegy- iroda, V., Vilmos császárit 1-t. MÁV Hiv. MepeGegv- iroda fiókja; II.. Fő utca 1. MÁV Hiv. Menetjegyiroda fiókja, IV., Petőfi Sándor utca 2. és 3z összes vidéki menetjegyirodák minden körülmények között biztosítani kell. A katonák szabadkezet kaptak, hogy ugv fojt­sák cl a rendzavarásokat, ahogy a legjobbnak látják. A katonák fegyverhasználatára vonat­kozóan semmiféle korlátozás nem lesz. Szinovjev a nyugat európai kommunista propagandáról London, julius 31. Rigai jelentés szerint Szinovjev egy ifjú­sági sportünnepélyen tartott beszédében hangoztatta a nyiigafrurópai kommu­nista propaganda kiépítésének fontossá­gát. A nyugat — úgymond — sokkal nagyobb fi­gyelmet érdemel, mint az -aluszékony cs fá­sult keleti fajok. A szovjetkormány és a harmadik interna- ciouálc teljesen különálló testületek, ép- ugy, mint az angol király cs az angol munkáspárt. Szinovjev végül annak a reményének adott kifejezést, hogy Európának a harmadik in- lernacionálé állal \Vló elözönlése az európai kommunista egyesült államok kialakulásához fog vezetni. A charbini kínai-orosz tárgya­lások előkészítése Charbin, julius 31 (Az Esti Kurír tudósítójának távirata.) A közvetlen tárgyalások a nankingi és az orosz kormány megbízottai közölt még mindig nem indultak meg. A nankingi kormány tegnap közleményt adott ki, amely szerint Kína csak abban az esetben hajlandó közvetlen tárgyalásokat kezdeni a szov­jettel a kelelkinai vasúttársaság vitás iiiiiiifiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiifiiHiiiiiiiiiiutmiiiiiimiimiui Ne költözzék mielőtt nem ciánoztat. Nyom nélküli szigetelés. DITRICHSTEIN VII., KERTÉSZ-UTCA 27 Tel. : J. 416-54, 416—55 kérdéseinek rendezése ügyében, ha a szovjetkormány visszaadja az orosz csa­patok által lefoglalt kínai folyamhajukat, amelyeket az oroszok csapatszálütásokra hasz­nálnak fel az Amur folyamon és lva a szovjet- kormány visszavonja a határmentén összpon­tosított orosz csapatokat. Ha az orosz kor­mány 'teljesíti ezt a két követelést, úgy a nankingi kormány készséggel hajlandó elismerni az 1024. évi vasúti egyezmény érvényét, amelynek értelmében a keletkinai vasutak közös kezelés alatt állanak. Csehszlovákiában is agitálnak a kommunisták Prága, julius 31. (Az Esti Kurír tudósítójának távirata.) A gyárakban és üzemekben tegnap már osztogat­ták a kommunista párt röpcéduláit, amelyek a betiltott Rudc Pravo helyett jelentek meg törvénytelen utón. A Narodni Listy jelentése szerint a kommunisták a Rudc. Pravo szerkesz­tőségéből a kommunista párt képviselőházi klubhelyiségébe költöztek és ott állítják elő Írógépekkel és sokszoro^itókészülékkel röp­céduláikat cs propagandairalaikat. Csapatösszevonások Görög­országban a bolsevista tüntetők ellen Athén, julius 31. (Havas.) A hatóságok erélyes intézkedéseket tettek a tervbevett kommunista tüntetések el­fojtására. Á városokban csapatokat vontak össze, a gyűléseket betiltották. Étidig többszáz kommunistát tartóztattak le. A szovjet kártérítést követel Angliától az Arcos­nál tartott házkutatásért London, julius 31. A Pravda az angol-orosz tárgyalásokkal foglalkozva kifejti, hogy az angol szocialista diplomaták követelé­seire a szovjet ellenkövetelésekkel fog válaszolni és követelni fogja az Arcosnál tartott házkuta­tás alkalmával okozott összes károk megtéríté­sét, továbbá biztosítékokat Angliától a szovjet­ellenes propaganda megszüntetésére és általá­ban az angol diplomácia kihívó magatartásá­nak javulására. Végül követelni fogják az an­gol hivatalos körök és az orosz ellenforradal- mátrok közötti összeköttetés megszüntetését. A Times második vezércikke fontosnak tartja ugyan az összeköttetés felvételét, de utal arra, hogy az angol-orosz külkereskedelem úgysem volt tényleges, viszont Amerika, amely nem ismerte cl a szov­jetet, ennek ellenére sokkal többet ex­portál Oroszországba, mint — Német­ország kivételével — bármely inás ország. A lap szerint, na a szovjet nem túlságosan kö­vetelőző, akkor a megbeszélések idővel ered­ményre vezethetnek, de arról szó sem lehel, hogy az angol adófizetők zsebének terhére szubvenciókat szavazzanak meg Moszkva ja vára, vagy hogy az 192:-ben biztosított garan­ciákról lemondjanak. Kommunista letartóztatások Bécsben Becs, julius 31. (Az Esti Kurír tudósilójának telefonjelen­tése.) A rendőrség az elmúlt éjszaka is foly­tatta a kommunista razziát és több kommunista vezért letartóztatott. Legnagyobb részük a kommunista párt úgy­nevezett propaganda járőreinek tagja, akiket plakátok felragasztásán, vagy rögcédulák osz­togatásán érte kietlen. . A Rote Fahne mai számát elkobozták, mert vezércikkében a rendőri tilalom ellenére a holnapi fel* vonuláson való tömeges részvételre szólí­totta fel a munkásságét. A rendőrséget holnapra riádókésziiltségbe helyezik. Ila a kommunisták mégis megkísé­relnék a rendőri IMalom ellenére, hogy nfleg- íarlsák a l'reiheifspiáizra egyehivolt gyűlésü­ket és a Ringre tervezett felvonulásukat, a rendőrség könyörtelen szigorral fog fellépni. A rendőrfőnökség ma délelőtt plakátokon tu­datta a lakossággal, hogy holnap mindenféle [elvonulás a legszigorúbban tilos. A dúsgazdag Molnár Sándorné meggyilkolása íigybenletartóztatták,majdszabadlákrabelyez- fék Jagodics Joka 2000 holdas földbirtokost 1 Szabadka, julius 31. Mintegy két héttel ezelőtt Kanat mellett a kukoricásban meggyilkolva találták meg öz­vegy Molnár Sándorné dúsgazdag tdldbírto- kosnőt, Kardoss debreceni színigazgató nagy- nénjét. A nyomozás abból indult ki, hogy Molnárné többeknek adott kisebb-nagvobb kölcsönöket, gyilkosát tehát adósai közölt kel! keresni. A vizsgálat hosszú ideig teljesen si­kertelen volt, mig végül tegnap fordulat állt be az ügyben. A cscndörség váratlanul letartóztatta Jagodics Joka kauati föld­birtokost, házvezetőnőjét, Zscbat Milkát és intézőjét, Pap Sándort Jagodics .tokának mintegy 2000 hold földje van. s a közelmúltban még aktív politikai sze­repel is játszott, de minthogy ö tartozott Mol­náráénak a legnagyobb összeggel, reá hárult a gyanú. A cscndörség nem gyanúsítja ugyan azzal, hogy got, de maga követte el a gvilkossá­vaiószinünck tartja, hogy összeköttetés­ben állt a gyilkosokkal, s érdekében állott, hogy hitelezőjét el teavék láb alól. Újabb jelentés szerint felsőbb hatóságok le- lefonutasitására késő éjszaka szabadlábra helyezték Jagodics .lokál. P éiizt kaphat azonnali bútor, zongora, szőnyeg és minden kereskedelmi árura legiuíányosabban. Zálogjegyeket veszünk lég magasabb árban. Bizományi w&SíaJLit, VI!., WesseSéiiTí-utca 57 Ofreraelsges'M bteforhitel 1 100 pengő után 5 pengős bavi törlesztésre vásárolhat nétfríül ___ és egy éven belüli törlesztés­» ŰSiBtS alul Ittál nél a kamatokat visszatérniük í»S T8Sfs;gP0H VII, WesseléDyLu. 18 utca sarok StESZLETStE hónapra, készpénzárben, mogbizjiató minőségben ROYAL BÚTORCSARNOK Raross-u. 34 é* 42 (Klinikával szer, ben). Köztisztviselők á^pidészáíiilója BÚTOR 20 HAVI Kisipari TG" T" HR Készpénz­készítmény m árban CORVIN BÜTORCSA KWTOX Dohány.utca g€J) Kőfal almnzoitBU szállítója BECSBEN naponta már este fél 8 órakor mindenütt káoható az amelyet légiposta szállít | Egyes szám üra Auszlriaóan 20 garas jj Mlelöl: másliot vasúról, sajai or<l«kébé;i u-ííinise meg SIKKEK réz-és vasímlorgyár tészitményelt Ágybetétek, kárpitosáruk. ágynemű és paplanok 'vári árban VII., SíoSíáiiy-üica í. TéMon *424—12 MINDEN Ül T KÉSZÜLŐDNEK A VÖRÖS AUGUSZTUS 1-ÉRE- . #------------------------------------------------------­15 0 bolsevista fogoly három különböző francia fogházban egyszerre éhsége sztrájkot kezdett a világszerte izgal­masnak ígérkező „vörös nap“ előtt —vt/i/l/m—-------------

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék