Esti Kurir, 1929. október (7. évfolyam, 222-248. szám)

1929-10-01 / 222. szám

V 2. oldal Kedd, 1929 október 1 Tehető, addig beruházásokat csak a büdzsé keretén belül lehet eszközölni, ami viszont a büdzsé, apaszlását és, csökken­tését nagyon nehézzé teszi. Ami a kultusz- költségvetés túlméretezését illeti 3rra vonat­kozóan kijelenti a miniszterelnök, hogy aki a revíziói követeli, aki a nemzeti egy­ség helyreállítását kívánja, annak gondos­kodnia kell a szellemi tőkék konzerválá­sáról és azon szellemi tőkék készenlétbe- állitásáról, amelyek a nagyobb ország adminisztrációjára közgazdasági életének irányítására és politikai tevékenységének felvételére szükségesek. — Hogy a magyar kormány a revíziót óhajtja — mondja tovább a miniszterelnök — és ér­dekében külső és belső politikai téren min­dent meg akar tenni, ez természetes. Nem ti­tok — magam is többizben egészen félreérthe­tetlen kijelentéseket tettem ebben az irány­ban — és ma is abban a meggyőződésben va­gyok, hogy a revízió helyes külpolitikával a belső renddel, a nemzeti egység és helyes bel­politika segítségévei érhető el. Ezalatt értem azt, hogy kerüljünk minden olyan lépést, amely a politikai, pénzügyi és gazdasági konszolidációt a legcsekélyebb mértékben is veszélyeztethetné, amely súlyos belpolitikai harcokat idézhetne fel és kerülni kell minden olan kísérletet, amely a nemzet­nek erőteljes vezetését és irányítását az arra hivatott faktorok részéről megnehezítené. Nem tarlom tehát időszerűnek olyan kérdések erőszakolását, amelyek ebből a szempontból aggályosaknak hinnék fel, még akkor sem, ha különben elvi szempontból helyesek, el­fogadhatók, sőt az idő és kor szelleméből fo- lyólag el sem lesznek kerülhetők. Bethlen István emeli hangon folytatta: — Köztem és azok között, akik ezen a té­ren követeléseket állítanak fel, nem elvi differenciák állanak fenn, csak az időpont megválasztása tekintetében és a tempó kérdésében van közöttünk nézeteltérés. Jól tudom, hogy ezek a kérdések pártpolitikai szempontból is vettettek fel. Végre nem lehet rossz néven venni, hogy az ellenzék ezeket a kérdéseket is fel akarja használni kormánybuktatásra. Ellenben nem lehet tőlem sem rossznéven venni, hogyha kötelességemet úgy vélem tel­jesíteni, hogy rámutatok azokra a veszélyekre és bajokra, amelyek származhatnak abból, hogyha, ezeknek a követeléseknek időelőtt enged a kormány cs experimentumokba boesát- , kozik, amelyeknek eredménye legalább is nagyon kétséges. Lehet, hogy ez a kormány népsze­rűségének nem használ, de kell felelős állás­ban levő férfiaknak annyi önmegtagadásnak lenni, hogy népszerűségük árán is képvisel­jék azt az álláspontot, amelyet a maguk részé­ről vitathatatlan igazságnak tartanak. — Ez az álláspont nem jelenti azt, — mint ahogy többször kijelentettem — hogy fokozottabb mértékben nem kell leépí­teni a háborúban kiépített kivételes ha­talmat, hogy az egyesülési és gyülekezési jog és a sujtójog terén megfelelő törvény­alkotásokkal ne kellene pótolni azokat a kivételes intézkedéseket, amelyek zava­ros időben feltétlenül szükségesek voltak, de amelyek talán ma már nyomasztó bilincsképpen jelentkeznek egyik-másik téren a politikai életben. Bejelentettem már tavasszal, hogy az ősz fo­lyamán ezekre vonatkozóan megfelelő tör­vényjavaslatok fognak a Ház elé kerülni. Ebben az országgyűlési kampányban a Ház elé kerül a sajtónovella : — Ami a sajtójdvaslatol illeti, emlékezetes, hogy egy ankét megvitatta ezt a törvényjavas­latot, most folyik az igazságügyipmisziérinm- ban ennek átdolgozása és már nj formában fog a Ház elé kerülni. Nem tudnám megmon­dani, hogy mikor, de minden esetre ebben az országgyűlési kampányban. JlMMilóképpen a kormány le akarja tárgyaltaiul még az ősz folyamán a gyülekezésről szóló tör­vényjavaslatot, valamivel később az egye­sülési jogról szóló javaslatot. — A sorrendet még nem állapítottuk meg, majd ha Budapestre jövök, fogunk erről ha­tározni, Itt vén még különben is a fővárosi ja- vaslat, amelynek tárgyalása feltétlenül sürgős, mert hiszen a főváros törvényhatóságát nem­sokára újból kell megválasztani és ezért en­nek a javaslatnak mielőbb tető alá kell ke­rülni. — Maga a fővárosi javaslát; afnelyét máris erősen támadnak egyes oldalakról, még nem volt miniszetrtanács előtt és addig természete­sen én ebben a kérdésben nyilatkozatot nem lehelek. A titkos választójog? A titkos választójog tevén — felelte a miniszterelnök — a kiterjesztés csak fokoza­tos lehet az én felfogásom szerint. Ennek is cl fog jönni majd az ideje, egyelőre azonban « sajtó, az egyesülési jog az az irány, amely­ben egy lépést kívánnék élőt eteniy. A titkos választójogról annyit káváitok mondani, hogy most vannak folyamatban az előkészüle­tek a megyei általános választásokra, amelyek az egész vonalon titkosak lesz­nek. láz itt mutatkozó szimptomák mindenesetre tanulságul fognak szolgálni a kormánynak ab­ban a tekintetben, hogy mikor, hogyan foglal­kozzék ezzel a kérdéssel aképviselőválasz- tójog terén is. — Én szegénységi bizonyítványnak tartom, ha magyar politikusok nem konkrét és ob­jektív érvekkel, hanem kevéssé vagy esetleg rosszul informált külföldi jóakaróink bevo­násával és csatasorba állításával akarnak a belpolitikában sikert elérni és ez az országra nézve is egy szegénységi bizonyítvány, ame­lyet én a magam részéről semmi körülmények között nem vagyok hajlandó alátámasztani. — Sokkal nemesebb és nagyobb feladatot látok abban ,hogy ha külföldre utazó magyar politikusok helyes világításba állítják az or­szág ellenségei által terjesztett hamis híreket Magyarország viszonyairól^ mint bőgj' ha szó­szólóivá szegődnek olyan kijelentéseknek, amelyeket még ezelőtt pár évvel magyar emigránsok és nagyon is ismert jóiazetctt külföldi propaganda biirók terjesztettek Magyar- országról. Ilyen kijelentések alatt értem a középkori feudális oligarchikus és hasonló jelzőket. Megbeszélés a szocialistákkal r — 'A szociáldemokratákkal folytatott meg- fceszéjéseink nyomában már a legközelebbi jövőben oiynn tények mutatkoznak, amelyek azt hiszem, alkalmasak lesznek arra, hogy a magyar- országi szociáldemokrata párt a maga külföldi összeköttetéseit Magyarország nagy érdekeiért szintén érvényesítse. Ezekről a tényekről természetüknél fogva most még nem tehetek konkrét nyilatkozatot, azonban rövidesen elkövetkezik az ideje an­nak, hogy ezek a tények köztudomásúak le­gyenek. Végül a külpolitikai helj'zetről emlékezett jmeg a miniszterelnök. Halvány reménysugarat lát abból a szem­pontból, hogy a békeszerződések revízió­jának kérdése ma már más hangnemben tárgyalható, mint ahogy ez eddig lehet­séges volt. Sok víz fog lefolyni a Dunán, amíg ezek a remények az élet aprópénzére felválthatók lesznek. Ám a külpolitikai •események egy bé­késebb atmoszférát teremthetnek Európában és közelebb hozzák azt az időt, amikor Ma­gyarországnak a békeszerződés által terem­tett helyzete iránt is egy jobb megértés fog­lalhat teret. Diplomáciánk utóbbi munkájával a mi­niszterelnök meg van elégedve, mert a nemzetközi helyzetünk most egészen más, mint volt pár vével ezelőtt. Nyilatkozatát a miniszterelnök így fejezte he: — A magyar nemzetnek a türelme nehéz próbára van téve ez bizonyos. Kevesen vagyunk magyarok, akik évekig türelmesen tudunk várni. De ezen a téren meggondolatlan, időelőtti fel­SO Zenés uzsonnáink megkezdődtek Cukrászda ♦ Teréz-körut RAJNA ♦ Kávéház Úfa-pal o t lépés, a kérdések megoldásának erőszakolása nem visz előbbre, ellenkezőleg, csak vissza­vethet olyan stádiumba, amelybő! nehezen tudtunk kiemelkedni. Ma is csak ismételhe­tem tehát, hogy az egész nemzet összefogása és összetar­tása, az önbizalom erősítése, belső har­cok kerülése a legfőbb feltétele annak, hogy külpolitikai téren is sikerekhez jus­sunk. Ha ezt a politikát folytathatom, ezúttal Is rendelkezésére állok a magyar közélet­nek. De egy percig sem folytatnám to­vább a inunkat, ha erre kompetens té­nyezők meggyőződésem ellen kívánnának rcámerőszakolni olyan politikát, amelyet a magam részéről hibásnak tartok. — Holnap egyébként már otthon leszek és elsején átveszem hivata­lom vezetését. Holnap nyílják meg a 200 ágyas gyermekkórhazat a Váci-ut és Madarász-utca sarkán Holnap délelőtt nyitják meg ünnepélyes ke­retek között a főváros Madarász-utcai gyer­mekkórházát a nagyközönség számára. Az ün­nepségen a megnyitó beszédet Sipöcz Jenő polgármester mondja, az ünnepi szónok pe­dig dr. Foss József népjóléti miniszter lesz. A 200 ágyas, teljesen modern csecsemő- és gyer­mekkórházat ma délelőtt mutatták be a napi­lapok tudósítóinak. A Váci-ut és Madarász-utca sarkán évtize­deken keresztül két óriási szemétdomb ékte­lenkedett, amelynek helj'én ma gyönyörű park és játszótér terül el, s mögöttük emelkedik az uj kórház. A fővárosnak 760.000 pengőjébe került a meg­kezdett építkezési munkálatok befejezése, két uj melléképület építése és a berendezés. Há­rom épületből áll a kórház. A főépületben vannak elhelyezve a 200 ágyat befogadó kórtermek. Az emeleten van a 80 ágyas csecsemőosztály. Hófehér kórtermek nyílnak a tágas, világos és oktatóképekkel díszített folyosókról jobbra, balra. Kis kezelő és kvarcoló helyiségek, für­dőszobák csatlakoznak a kórtermek egyes c-so­s. se ix v: v: xí portjaihoz. A technikai fejlődés minden ered­ményét felhasználták és igénybe vették az uj gyermekkórház berendezésénél. A folyosóról szép keleti fekvésű terraszra nyílnak az ajtók, van itt külön napozó és készül nagy homo­kozó is a lábbadozó gyermekek számára. Van külön tejkonyha is, nagyszerű, modern hűtő­készülékkel. Külön Röngten-szoba a legmoder­nebbül felszerelve. A földszint a nagyobb gyermekek befogadá­sára szolgál 120 ággyal. A belgyógyászaton 60, a sebészeten 60 ágy áll rendelkezésre. Fertőző betegeket nem vesz­nek fel. Az egyik melléképületben van a rendelőhe­lyiség bejáró betegek részére, váróteremmel, vizsgálószobákkal. Külön látványosság a mo­dern mosókonyha mosógépeivel és száritö- kamráival. A második kis épületben van a konyha, ahonnan több mint 300 személyt le­het élelmezni. Holnap reggel nyolc órakor megnyílik a Madarász-utcai uj 200 ágyas gyermekkórház a főváros közönsége számára. Héjjas Ivánt elmarasztalták 7000 pengős pőrében, amelyet egy volt ébredőtársa indított ellene A budapesti polgári törvényszéken Marcelly Béla törvényszéki tanácselnök ma tárgyalta azt a polgári pert, amelyet Zakar János volt fanagykereskedő indított Héjjas Iván ellen. Zakar keresetében elmondotta, hogy 1921- ben, amikor még jó módban élt, üzlete, bir­toka és háza volt, Héjjas Iván számos tartozását a sajátjá­ból egyenlítette ki. A forradalmi idők után Zakar csatlakozott Iléjjas politikai akcióihoz és jelentős szere­pet vitt az Ébredő Magyarok Egyesületében. Zakar, mint keresetében mondja, Héjjas uta­sításait vakon követte s igy Héjjas utasítására 1921 áprilisában Héjjas helyett a Zrínyi Bajtársi Egyesü­let budai mulatságának étel- cs itaiszám- Iáit ő egyenlítette ki, továbbá Héjjas utasítására a nemzetvédelmi osztály személyzetéi is ugyancsak ő fizette ki. Keresete szerint 650.000 koronájával tartozik, neki Héjjas Iván s bar ő most nagy nyomor­ban van, pénzét nem tudja megkapni. Követe­lését Zakar 50%-os valorizációval kéri s ösz- szesen 7020 pengőt követel Héjjas Ivántól. A inai tárgyaláson Héjjas Iván képviseleté­ben iíj. Dániel Sándor dr. ügyvéd jelent meg, meghatalmazást azonban nem csatolt, mire a törvényszék felszólította, hogy az érdemleges tárgyalásra a meghatalmazást mutassa fel. Az érdemleges tárgyalás mára volt kitűzve, Héjjas Iván azonban nem küldött ügyvédet s személyesen sem jelent meg, mire a felperes jogi képviselője, Hodászi Vil­mos dr. mulasztási Ítéletet kért, ugyanakkor arra kérte a törvényszéket, hogy az ügyvédi költségben a meghatalmazás nélkül eljáró ifj. Dániel Sándor dr.-t marasztalja el. A törvényszék ítéletében elmarasztalta Héjjas Ivánt a felperes ál­tal követelt 7020 pengőben és 212 pengő perköltségben, mig ifj. Dániel Sándor dr.-t 200 pengő ügyvédi költség meg­fizetésére kötelezte. — A táplálkozás helyes megválasztásának fon­tosságát igazolja Leibbrand kisasszony, akinek elsőizben sikerült átúsznia a genfi tavat. Leib­brand kisasszony úgy nyilatkozott, hogy fáradt­ságot az egész idő alatt nem érzett, csupán éhsé­get. Hangsúlyozta, hogy az úszás alatt májdnem kizárólag Ovomaltine-s tejjel táplálkozolt. Az Ovomaltine volt az a táplálék, amelyet már tréningideje alatt is megszokott és amelyben koncentráltan találta meg mindazt a tápanyagot és vitaminokat, amelyekre szervezetének ennél a szinte hihetetlen erőkifejtésnél szüksége volt. ■ \ Finom damaszt és bútorszövetek bevásárlásánál kérjük óriási raktárunk megtekintését vétel- kényszer nélkül — Elismert nagy raktár | futó- és ebédSészonyegekbere ÁGÓ ÉS TÁRSA Aut. 894-42 IV, KAMESMAYER KAROLY-UTCA 3. SZÁM ■ (KÖZPONTI VÁROSHÁZ ÉPÜLETÉBEN)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék