Esti Kurir, 1930. május (8. évfolyam, 98-122. szám)

1930-05-27 / 119. szám

v ■’ Kedd, 1930 májas 27 d&BXiKüHIBL 9. oldd íü^ny mc^ctí Hétfő Középkor Szabolcsi Lajos ghettódrámája a Magyar Színházban A bátorság, amellyel minden előzetes diá­inál kísérlet nélkül egyszerre a legkényesebb témával lépett a színpadra Szabolcsi Lajos, kétségtelenül tiszteletreméltó és elimerést ér j d< mel. Valósággal hősies küzdelmet vív a . színpad könyörtelen törvényeivel és nem , hagyhatjuk figyelmen kivid, hogy valóban : csak a legrutinosabb és legnagyobb dráma j hói tehetségnek sikerülhet, a gettóbazárt kű- , zépkori zsidóság tragikus harcának megeleve- [ nifése olyképpen, hogy fölül tudjon emel j k< dni a bántó és kirívó helyzeteken és ki ne > hívja az ellenszenv kritikáját. Természetes,! hogy' Szabolcsinak, nki csak ünnepnapi drá- j mairó, ez a nehéz feladat teljességgel nem si­kerülhetett. Mégis, sok drámai feszültséget, megkapó és elgondolkodtató jelenetet tudott a színpadra vetíteni, ha sok mindenben ■— főleg a darab megalkuvó tendenciájával — tévedett is. A szereplők dicséretes energiával álltak meg helyüket, éreztették a középkor levegőjét és nem egy jelenetnél érdeklődést és várakozást váltottak ki. Különösen Földényi László mar­káns figurája megkapó alakítás. Ákos Erzsi, szép cs finom, Beleznay Margit, Árpád Margit, i Faragó Erzsi, Bondy István és Jlisth Gyula jók; Szigeti kissé álszakálla^, az ő brilliáns bravúrjai után tőle több igaziságot várunk. u. a. A szerzők világkongresszusa Budapesten Holnap, szerdán, május 28-án délután fél öt órakor nyitja meg Kiebc'.sbcry Kunó kul­tuszminiszter a színpadi szerzők budapesti világkongresszusát az Akadémia dísztermé­ben. Szerdától a jövő hét szerdájáig a világ . MEGDŐLT EGY REGI MEGÁLLAPÍTÁS: a szín­ház könnyen születik és nehezen hat meg. Most lezárta szeméi egy olyan színház, amely nehezen született. Nehezen született és könnyen nalt meg. Mérhetetlen akadályok gördültek annakidején a Fővárosi Opcrettszinház elé. Hol az egyik, hol a másik vizsgálat mondotta ki, hogy a színházai nem lehet megnyitni. Ben Blumenthat azonban nem vesztette et a kedvét, annyi ajtót vágatott, amennyit kívántak, annyi tűzcsapot helyezett “cl a falakban, amennyit előírtak, olyan vasfüggönyt csináltatott, amilyent megszabtak neki, szóval: minden akadályt leküzdött és megnyitotta a szín­házat. • És esztendők múltával betelefonált a prima­donna, hogy betegsége miatt az esti előadáson nem léphet fel. Erre megszűnt a szinház. Nehezen született, de könnyen halt meg. * MANAPSÁG a színház berkeiben nincs másról szó, csak a Fővárosi Művész Szinház végnapjai­ról s a társalgókban, öltözőkben kibontakozik a maga szomorú valóságában a szinház tündöklése és nyomora. Faludi Sándor kezéből 1929 november 13-án vettek ki a szinház kapujának kulcsát. November 14-cn egy konzorcium kinyitotta Lengyel József drámájával, A nagy börtön nel. November 25-én Kabos Gyula átvette a színházat, amely az ő igaz­gatósága alatt november 30-án tartott először elő­adást, Zsolt Béla kitűnő drámája, az Erzsébet­város került színre. Ezt Mihály István Te nem is­mered Verát cimü vigjátéka követte, tanúság- tételéül annak, hogy a direktor, nyilatkozataihoz híven, magyar írókat hoz majd ki színpadára. A nyilatkozat ereje azonban nem sokáig tartott, mert ezután már a Feleségem parfőmje cimü minden nemzetének számottevő lapjai a bu­dapesti kongresszus eseményeivel fognak fog­lalkozni, egg hétig a földkerekség minden vá­rosában tudni fogják, hogy vall a világ hátán egg kis nemzet, s van a térképen egy Buda­pest nevű nagyváros. Magyar nemzeti néző­pontból ez is a jelentősége a budapesti szerzői yilágkóngrcsszusnak . A Nagy cipőben kisfiú százhuszonnyolcadszor Százhúszon nyolcadik előadás. Ez is jubileum. Az Andrássy-uti Szinház Nádas Sándor Nagy cipőben kisfia cimü kis darabja áll a szerdán 'este bemutatásra kerülő reprizmüsor középpont­jában. Éz az előadás a Nagy cipőben kisfiú százhuszonnyolcadik előadása lesz, természetesen (laál Franciskával, aki annakidején a 128 előadás egyikéről sem maradt cl. Százhuszonnyolcadszor megy ugyancsak a reprizmüsorban Török Rezső Pillangó cimü darabja Vaszary Piroskával. Egy aktuális tréfát is bemutatnak. Harmath Imre irta, elme: Mólig Jancsi örökbe fogadja Radó Sanyi­kat Készül a Vígszínház forgószinpada A Vígszínház a jövő szezonra forgószinpaddá alakítja át színpadát. A forgószinpad szerkezetét mát készítik is egy budapesti gyárban, ahol a legközelebbi napokban már be is fejeződnek a munkálatok, úgyhogy a színpad beépítéséhez a Vígszínház szezonzárása után azonnal hozzá lehet kezdeni. A íorgószinpadot a legkitűnőbb külföldi modellek után készítik, körének átmérője tizenöt méter lesz, elektromos indításra teljesen zajtala­nul lassú és biztos tempóban jár körbe. A szín­pad beépítése teljes hónapot vesz igénybe. Uj szezonját a Vígszínház már forgószinpaddal kezdi meg. Beer Rudolf legjobb társulatát küldi Paltenbergget Budapestre Max Pallcnberg, a világhírű színművész, a gro- tcszkkomikum nagymestere szerdán érkezik meg társulatával Budapestre, ahol a Vígszínházban megkezdi két-hetes vendégjátékainak sorozatát. Pallcnberg társulatának tagjai a Deuisches Volks- fhcaler legelső gárdájából kerülnek ki. Hogy mi­lyet) gondos ennek a gárdának összeállítása, hogy milyen gondot fordítanak árra, hogy Pallcnberg körül a Veret is nagyszerű legyen, mutatja az a körülmény, hogy Becsben, a Deutsches Volks- thealérbcn még egyre tartanak a próbák és meg nem állapították meg véglegesen Patlenberg tár­sulatának lajstromát. Válogatják a legjobbakat. Rudolf Beér, a Pallenberg-furné vezetője a leg­jobb gárdáját küldi a nagy művésszel Budapestre. francia bohózat, majd a Csan-Fu cimü amerikai rémdráma következett, azután a Jambo Piccoli •bábszínház, majd a Csúnya lány, a Huszárfogás, a Magyar Szinház vendégjátéka és végül újra a Csúnya lány. Az Erzsébetváros 1500, a Te nem ismered Ve­rát 1400, a Feleségem parfőmje .1350, a Csan-Fu 1400, a Csúnya lány 2300, a Huszárfogás 2000 pengős rezsivel startolt. A pontos statisztikához tartozik az is, hogy a színházban a legkisebb ház a Csan-Fu egyik elő­adásán volt, amikor 325 pengő bevétett mulatott a kasszaraport az 1M0 pengős kiadással szemben. * HOL VÉTKEZETT KABOS GYULA? — kérde­zik mostanában mindenfelé és találgatják az oko­kat, amelyek miatt ilyen gyors halált halt a szin­ház. Az általános vélemény szerint először akkor követett cl hibát, amikor a jóakaratu tanácsok ellenére is szinre hozta a Csan-Fut, amelyről mindenki előre tudta, hogy nem hozhat közönsé­get a színházba. Hibázott akkor, amikor a Buda­pestre, hozzá ajánlkozó világhírű Kék madár tár­sulat helyett a nivótlan Jambo Piccoli színházat szerződtette és végül nagyot hibázott akkor, ami­kor a Csúnya lányt igen tekintélyes házak mel­lett levette a műsorról, csak azért, mert sok ki­adása volt rá. Kabos, a színész, nem ismerhette azt az elvet, hogy sohasem a kiadás öli meg a színházat, ha­nem a bevétel. Ha — kevés. * VISZONT ÉPPEN MOST, a színházak szervez­kedése előtt jó mementő ennek a színháznak tra­gikus megszűnése. Jó memenló éppen most, ami­kor a színházak újból szervezkednek és amikor ■— úgy halljuk — ujra kezdődnek az úgynevezett rálicitálások, a „Minden pénzt megadok" kijelen­tések, satöbbi, satöbbi. . A hihetetlenül nagy dologi és hatósági kiadá­sokon fcliil az indokolatlanul nagy sztárgázsiknak ássák már meg egyszer a sírját. Lehetetlenség, hogy a túlzottan nagy gázsik miatt ne jusson ke­nyér a kicsinyeknek. A Fővárosi Művész Szinház hétszáz pengő ha­tósági, dologi és személyzeti kiadással nyitotta ki reggel a kapuját. Ehhez hozzájöttek este az előadás költségei. A szinház házbérül brullóbcvé­ARNEA VITAMI1VDÜS TÁPSZER sápadt vérszegény lányoknak­telének 10 százalékát adta oda, a szerzőknek 10 százalékot fizetett, vigalmi adó fejében 3 száza­lékot, forgalmi adó fejében 2 százalékot adotl, ami összesen a bruttóbevétel huszonöt százalékát teszi ki. Volt harminc színpadi munkása, húsz állandó tagja és negyventagu nézőtéri személy­zete, amelyhez az alkalmi föllépők és a vendég­művészek tekintélyes tábora csatlakozott. A rend­őri díj a szezon alatt 7000 pengő volt, a tűzoltók dija 16.000 pengő, a vizdij 5000 pengő és a vil­lany 25.000 pengő. És a szinház, a jó szinház, ha nehezen is, de minden kiadást kibír, csak a mérhetetlenül ma­gas sztárgázsikat nem. Idetartozik az az adat, amit néhány nappal ezelőtt már éppen ezeken a hasábokon fölemlítet­tem, hogy egyik színházunkban éppen ma egy hete annyi volt a bevétel, amennyi magának a vendégszereplő művésznek járt. * AZ IGAZGATÓ, Kabos Gyula lemondta nyári vendégszereplését a Nyári Operetfszinházban azért, mert Bittér Irénnel nem akar egy színpa­don játszani. Biller Irénnel, aki — szerinte — a halálos döfést megadta a színháznak. Mások viszont azt mondják, hogy nem élhet olyan szinház, amelyet primadonnalemondás meg tud ölni. Olyan ez, mint amikor a nngybelegre tégla esik és a tégla öli meg. * BESZÉLGETÉS BILLER IRÉNNEL: — Igaz-e, hogy azon az estén, amikor beteget jelentett, az egyik előkelő fővárosi étteremben vacsorázott?­— Nem igaz! Aki engem ismer cs aki tudja, hogy mennyire tetötől-talpig színész vagyok, ezt egy percig sem hiszi el rólam. Beteg vol­tam, odahaza feküdtem. Londonból azért jöt­tem haza, hogy a Csúnya lányt játszhassam, nem lenne érthető tehát, hogy minden ok nél­kül otthagyjam. Kabos Gyula szerint a szinház a művésznőnek utolsó fillérig kifizette gázsijai. Biller Irén vi­szont azt állítja, hogy nem. Erre vonatkozóan is, megkérdezzük őt. Ezt feleli: — A szinház tartozik nekem ötszáz pengő­vel. Két fellépésemért jár kétszer kétszáz, azaz négyszáz pengő, valami ruhadifferencia is van köztünk, azért jár száz pengő. Ez összesen öt­száz pengő. Ez azonban korántsem indított en­gem arra, hogy lépéseket tegyek a színházzal szemben. Igaz-e, hogy a színház nem adta ki a prima­donnának Csúnya lány-beli kosztümjeit, holott a primadonna véleménye szerint ezek az ő tulaj­donai? — Igaz — mondja Biller Irén. — Annakidején, amikor láttam, hogy a szinház nehézségekkel küzd, a Csúnya lányhoz én csináltattam meg a ruhákat ázzál, hogy azokat a Csúnya lány so­rozatos előadásai után megkapom. Nem kaptam meg. Bezárt ajtó fogadott. Erre Juhi doktorral, a szinház gazdasági igazgatójával" megbeszél­tem, hogy ekkor és ekkor bemegyek majd a színházba a ruhákért. Közben megkértem a Szinészsövetséget intervencióra. Már azt hittem, sikerrel járt akcióm, mert amikor bementem a színházba, Juhi doktort ugyan nem találtam ott, ellenben megkaptam öltözöm kulcsát. Be­mentem az öltözőbe és. megdöbbenve konstatál­tam, hogy valamennyi toalettemet kivittek on­nan. Üres öltöző fogadott ... — Van még valami? — Nincs. Engem vád ne érjen, én kitartottam az utolsó pillanatig. Arról nem lehettem, hogy betegségem megakadályozott abban, hogy pályatársaimnak segítségére tegyek * MINT MINDEN rossznak, ennek is van jó ol­dala. Kabos Gyula, a kiváló művész, a jövő esztendő­től kezdve olyan szerepeket fog játszani, amelye­ket adnak neki és nem olyanokat, amelyeket maga választ. És ez kétségtelenül sokat jelent a magyar szin* művészetnek. Kardos István. A jövő héten pénteken, junius 6-án szenzációs uj operettet mutat be a Király Szinház. Szinrehozza Ernst Ncubaelinak Bíró Lajos „Hotel Sladt Lcmbcrg" cimü regényéből készült, rendkívül hatásos operettjét, a „Hotel Lem- berg“-et, melyet magyarra Zágon István és Andai Ernő fordított. Zenéjét Jean Gilbert, az „Ártatlan Zsuzsi", a „Marinka, a táncosnő" és n „Hermeli- nes hölgy" világhírű komponistája szerzetté. Ez a kiváló operett, mely Becsben nagy sikert aratott, Berlinben és Hamburgban még most is műsoron van, — magyar- Vonatkozásaival bizonyára nagy hatással lesz a magyar publikumra. A Király Szín­ház a legnagyobb gonddal készíti elő a darabot és olyan kiváló szereposztást biztosított, amely a fő­szezonban is párját ritkítja. A fő női szerepet Péchv Erzsi játssza, aki nagy­szabású énekparlija melleit igen kiváló színes feladathoz is jutott. KRCRGŰ ESIK GflflL FIHCISU felléptével az utolsó évek legnagyobb sikerű darabjaiból jő*-' ­littfrássf-ufi Színház A Nemzeti Szinház Ígéretei, amelyeknek — ígéreteknek kellett maradniok Junius tó-én- zárja kapuit a Nemzeti Szinház Kamaraszínháza, majd néhány nappal később a Nemzeti Színház rivaldájának lámpái is nyári álomra hunyják le szemüket és — egész csomó darab, amelynek előadása lervbe voll véve, egész sereg Ígéret, amely még szezónnyitáskor elhang­zott — csupán Ígéret marad. A Nemzeti Színház müsortérvezetének van egy külön rovata, amelynek az a címe:, ♦ Előkészü­letben*. Ebben rovatban most, a szezon legutolsó napjaiban kiadott müsortervezet beszámol mind­azokról a darabokról, amelyeknek előadása őszre marad. Egyik legrégibb ígéret a Bizánc uj betanulása. Hevesi Sándor úgy tervezte még a mull nyáron, hogy a Bizáncot fényes kiállítással és hatalmas apparátussal újjá rendezi és azután a darabot ebben a formájában a Szén István-hét ünnepi játékainak középpontjába állítja. Minthogy azon­ban a Szent István-hét ünnepi játékainak érde­kében illetékes részről még semmi sem történt, a Bizánc uj betanulása nem látszott időszerűnek, így hát az uj kiállítású Bizánc Ígéret marad addig, amiy a Szent István-hét ünnepi játékai is ígére­tek maradnak. Egy másik régi terv az Elnémult harangok felújítása. Különösebb okok, amelyek késleltetik ezt a reprizt, nem forognak fenn; az Elnémult harangok reprizét csupán az akadályozta meg, hogy a programm túlzsúfolt volt. Ugyancsak ez okból maradt el a Szent Iván-éji álom és Teleki László A kegyenc cimü drámájának felújítása. A Nemzeti Szinház Budapesten egyetlen ott­hona a klasszikus múzsának. Idén azonban vala­mennyi klasszikus repriz és bemutató elmaradt, mert a modern darabok nagy sikere miatt tehetet­len volt programúiba iktatni a nagy klasszikah tragédiákat. Elmaradt az Athália, Bacine drámájá­nak reprize, elmaradt Goethe Iphigénia Thaurisban cimii színmüve, elmaradt Móricz Zsigmond Elektra cimü, Bornemissza Péter XVI. századbeli magyar Írótól adoptált drámája. A Revizor, Gogoly klasszikus vigjátéka, szintén őszre maradt. A Kamaraszínház a kisebb programúiból töb­bet tudott megvalósítani, mint a Nemzeti Szinház a maga hatalmas programmjából. A Kamara Színház miisorlervezetén csupán négy darab akad, amelynek bemutatója az ősz feladatai közé kerül. Ez a négy darab: Gorkij Éjjeti menedék­hely cimii drámája, Hauplmaiin Gerhardt Elga cimü színmüve, Hervé operettje, a Lili és a Bar- berine. Mindezek előtt most már az 1929—30-as szezon kapuja végleg lezárult. % Zeisler Edith világattrakció ÉmilWMUB A hét eseményei: Operaház: Kedden a Bálik bán díszelőadás keretében, pénteken a színpadi irók és zene­szerzők világkongresszusa alkalmából a Far­sangi lakodalom. Városi Színház: Csütörtökön a Troubadour, szombaton az Aida, Németh Mária és Lauri Volpi felléptével. Vígszínház: Kedden a színpadi irók és ze­neszerzők világkongresszusa alkalmából dísz­előadás keretében a Takáts Alice. Andrássy-uti Színház: Szerdán a repriz­miisor bemutatója. * Vizsgaelőadás. A Szinészcgycsülcl iskolájának növendékei tegnap a Marinka, a táncosnő cimii operettben vizsgáztak. A növendékek szép tehet­ségről tanúskodtak. A címszerepet Wohl Baba alakitolta deeens, finont játékkal. A bonviván sze­repében Dorasil György Clint ki kellemes hangjá­val és elegáns játékával. A szubrelt Kieskovszkg Mária temperamentumos, kedves, tehetséges. Gás­pár Györgyi P-cröel László, Gellert Sándor és Jét­áik Ilona Hintek még ki. ........................................................................ '■ LTj MgLiaraáiMy Szumlm»2Bl»ain. Í HA AUTÓ / A \-HERCEDESBENZW

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék