Esti Kurir, 1931. február (9. évfolyam, 26-48. szám)

1931-02-21 / 47. szám

Péntek, 1931 február 27 . 5. oldal ÍsÍiKíSr tqty előkelő pesti házaspác hacca a házasság, előtt született gyemickéct, akit ótakéeadiak Jogi pcoUéma lett a kis lommyöál, akit salát szülei pecdnek vissza Jlegáitfes szecelem, elválás, szakítás és végül házasság r A per anyaga: Tommy, aki most négyéves f; e pillanatban a legnagyobb jogi probléma. Csupán arról van szó, hogy Tommy szülő­mig ja és apja igényt tartanak saját gyerme­kükre, ami viszont — az adott helyzetben — sulgos és áthidalhatatlannak látszó akadá­lyokba ütközik. Tommy históriája egy négy évvel ezelőtti sítúrán kezdődött. Mikor is a mama, akkor ínég ünnepelt társaságbeli lány, sportlády az egyik ausztriai kiránduló helyen szórakoztatta vakmerő ugrásaival az ott időző magyaro­kat. Ezek közül is elsősorban K. Elemér bu­dapesti nagyvállakozót, aki rövidesen nem­csak csodálója, de leghűségesebb lovagja is lett Sch. Irénenk, e kalandos história passzív főszereplőjének. Ez a szerelem, amely a hó olvadása után is folytatódott, később a pesti zsurszalonok legnagyobb eseménye lett. A tulajdonképpeni szenzáció pedig akkor került nyilvánosságra, amikor a veszélyes sítúrát kővető egy esztendő­vel, egyik fővárosi szanatóriumban Tommy napvilágot látott. Sch. Irén apja, egy előkelő építészmérnök, a váratlan meglepetés után felszántotta lánya udvarlóját, hogy teljesítse kötelességét és ve­gye feleségül unokája anyját, akihez a tanuk és a gyermek kétségbevonhatatlan tanúbi­zonysága szerint, mélyebb szálak fűzték. Meg is indultak a tárgyalások K. Elemér és a csa­lád ügyvédje között, s a tárgyalások nem ve­zettek eredményre. Sőt idővel annyira elmér- gesitették a viszonyt, hogy az ifjú nagyvállalkozó minden felelőssé­get elhárított magáról 'és kijelentette, hogy semmiféle kötelezettsé­get nem érez a történtek miatt, sőt most már arról sincs meggyőződve, hogy feltétlenül ő az újszülött papája ... Qgecektailási pec 5-vmmg miatt \ Megindult a szabályszerű gyermektartási per. A járásbíróság Seb. Irént, bizonyítékok hiányában elutasította keresetével. A törvényszék másodfokon viszont meg­állapította az apaságot, míg az utolsó fórumon: a tábla, ugyancsak bizonyítékok hiányában nem látta beigazolva a felperes által előadottakat. A gyérek az anyjához került, aki nem sok­kal ezt követően váratlanul rossz anyagi viszo­nyok közé jutott. Seb. L.. az ismert épitész- mérnök ugyanis váratlanul meghalt, vagyona pedig egy szerencsétlen üzleti tranzakció be­fejeztével felmorzsolódott. Seb. Irén fél évvel apja halála után egy szerényfizetésii kishivatalnok fele­sége lett, aminek ellenében azonban le kellett mondania arról, hogy Tommyt tovább is magánál tartsa. Az ifjú férjnek ugyanis egyetlen kikötése volt a házassá gelőtt, hogy: a kisgyereket fogadja az apagyanus K. Elemér örökbe, miután a bírói ítélet ellenére minden jel arra vall, hogy a kisgyermek a: ausztriai sítúra eredménye. Az ügy ezzel váratlanul komplikálódott! Közben ugyanis K. Elemér megnősült és egy bankigazgató dúsgazdag özvegyét vette feleségül. Hosszas rábeszélés után mégis sike­rült megoldani a kérdést, mert a fiatal és gyermektelen özvegy maga is I Üzlethelyiség átadó Az Erzsébct-körut legforgalmasabb helyén lévő szép portálos üzlethelyi­ségemet elutazás miatt azonnal át­adnám. Érdeklődni: Telefon 382-62 szám alatt. boldogan vállalkozott arra, hogy az ara- I Igv került Tommy az előkelő házba, korlát- nyos szőke apróságot gyermekévé fo- \lan fejedelemnek, egyeduralkodónak és leendő gadja. I örökösnek. A hdzastácsak válnak és házasadnak — meg­indul a kacc a gyetekért De csakhamar kiderült, hogy az elszakadt szerelmesek kiilön-külön kötött rezón-házas- sága nem biztosított végleges boldogságot. Előbb Sch. Irén vált el szerény-fizetésű férjétől, azután pedig K. Elemér adott be válókcrcsctct felesége ellen. miután egy napon ráeszmélt hogy ha Tommy származásával ugyan nincs is száz százalékig tisztában, de feltétlenül Sch. Irén az a nő, aki­vel a házasság életfogytigtartó boldogságot jelent... K. Elemér rövidesen megindította a váló- keresetet felesége ellen, akinek viszont egy egy kategorikus feltétele volt válás esetére. Tommyt hagyjak nála! Ö örökbefogadta a gyereket, azt két évig sa­játjának tekintette és annyira megszerette, hogy most niár nem is tudna elválni tőle. Egyébként arra a törvény is jogot ad neki, hogy örökbefogadott gyermekétől semmilyen körülmények között ne váljon meg. összeültek a legnevesebb pesti házasság­tudósok: Jogászok, árvaszéki ülnökök, váló­peri bírák konzultáltak, hogy czet a fogas kérdést hogyan lehelne megoldani? K. Elemér és egykori szerelnie ma már nyilvánosan je­gyesek. Mindketten sürgetik a házasságot, amelyet e pillanatban csupán az elvált asz- szonynák a gyermekhez való ragaszkodása akadályoz meg. Az anya és — most már az apa is, vissza­követelik gyermeküket, amely, ha házasságon kívül is született, de valójában az ö gyermekük és törvény ide, törvény oda, — elsősorban nekik van joguk hozzá! Igen ám, de az örökbefogadási szerződés kormány hatósági jóváhagyással töri ént. Az örökbefogadás felbontásához viszont csupán az örökbefogadó szülök beleegyezése kell. Ebbe hatóság nem avatkozhat bele! Vagyis, ha az örökbefogadó anya nem akarja, nem adja vissza a gyermeket és ebbe senkinek nincs beleszólása! íqif különös pec, ametyikce- még- nem volt példa Már pedig az örökbefogadó anya, — aki e pillanatban már különválván él férjétől, — gazdag cs gyermektelen asszony, makacsul ragaszkodik Tomniyboz, aki egyetlen öröme és vagyonának is egyetlen leendő örököse. Tommv a két eszlendö alatt, amelyet az uj házban töltött, apja törvényes feleségét, mint anyát ismerte meg. Ha Tom­myt megkérdik, ő ugyancsak ehhez a mamá­hoz ragaszkodik. ... / A fiatalok, már mint Tommy szülei, tehetet­lenül állnak a rideg paragrafusok elölt. Nekik sürgős a házasság; rájöttek, hogy nem is tud­nak egymás nélkül élni, és most már majd együttes erővel indítják meg a har- eot saját gyermekükért. K. Elemér házasságának felbontása után rövidesen megesküsznek és megindítják az «örökbcfogadás érvényte­lenítése iránti® pert. Miután a gyakorlatban emlékezet szerint ha­sonló per még nem indult. — a magyar bí­róság és az árvaszék olyan probléma megol­dása elé kerül, amelyben a jogi paragrafusok és az érzelmek kerülnek kísérteties sulival mérlegre, — ha Tommy sorsáról véglegesen akarnak dönteni. (g. i.) Garami Ernő hxr szerint kilépett a Népszava szer­kesztőségéből ~%z<l 't/m*- ■ — Ha itihon nem tud elhelyezkedni, ismét külföldre megy Garami Ernő tegnap délután Becsbe utazott és ezzel kapcsolatban a szociáldemokrata kép­viselők körében az a hir terjedt el, hogy Garami most már végleg távozik Magyar- országról. Az Esti Kurír munkatársának megbízható érte­sülése szerint Garami ezúttal csupán cgy-két napra hagyta el az országot, elhatározott szándéka azonban minden­esetre az, hogy a szociáldemokrata párt vezetőségi tagságáról való lemondása után kiválik a Népszava kötelékéből is cs másutt keres elhelyezkedést. Nem lap kötelékében, hanem polgári állásban szeretne elhelyezkedni és mostani bécsi uta­zása is ezzel a szándékával függ össze. 11a idehaza kap megfelelő átlóst, akkor Magyarországon marad továbbra is, ha azon­ban csak külföldön tud elhelyezkedéshez jutni, akkor csakugyan sor kerül arra, hogy végleg elhagyja az országot. A maga részéről nem akarta, ezt a szándékát végleges döntés előtt nyilvánosságra hozni. Terve ugyanis az volt, hogy külföldre való végleges távozása előtt proklamációva fordul a szociáldemokrata munkássághoz és részletesen kifejti, miért vált lehetetlenné együttműködése a szo­ciáldemokrata párt inai vezetőségével. E proklamációna kibocsátásának időpontját természetesen az fogja megszabni, mikor si­kerül majd Garaminak megfelelő állásban el­helyezkedni. Lehel, hogy erre vonatkozó tár­gyalásai még hónapokig eltartanak, lehet vi­szont az is, hogy rövidesen eredményre ve­zetnek. A legvalószínűbb az, hogy uj állása külföldre fogja öt szólítani, ugyannyira, hogy környe­zetének tudomása szerint, a Népszava kötelékéből máris kilépett. Az 'Esti Kurír munkatársa beszélt ma délelőtt a szociáldemokrata párt egyik vezetőtagjával, akitől azt az információt kaptuk, hogy a pártnak nincs tudomása Garaminak a Népszava kötelékéből való kilépéséről. de tudják, hogy ezzel a gondolattal foglalko­zik és a maguk részéről igyekeznek is őt szer­kesztői i állásában visszatartani. A szociálde­mokrata párt vezetősége is úgy tudja azonban a helyzetet, hogy ez a törekvésűk aligha fog sikerrel járni és ilyen körülmények közölt úgyszólván clintézeit dolognak tartják Gara­minak külföldre való távozását. Az égjük budapesti ruhakölcsönzőintézet- ben egy fiatalember, aki Pászthy Zsolt egye­temi halkjaiénak mutatkozott be, a báli szezonra szmokingot vett kölcsön. Pászthy azonban több ruhakölcsönzőt is fel­keresett és a bálákra való hivatkozással min­denütt kölcsönvett egy-egy testhezálló szmo­kingot. A ruhakölcsönzők hiába várták, nem hozta vissza az öltönj't, mire feljelentették. Kiderült, hogy Pászthy Zsolt a kölcsönvett szmokingot mind elzálogo­sította és az így kapott pénzt elköltötte. Előállították a főkapitányságra, ahol nem tudta igazolni azt, hogy egyetemi hallgató és miután meg­állapították, hogy a kölcsönvett szmokingokat elzálogosította, letartóztatták. Béke a budapesti fotográfusok között Emlékezetes az az elkeseredett és éles harc, amely két esztendő óta kél pártra sza­kította a budapesti fényképészeket. Ennek az áldatlan állapotnak elsősorban maga a ío- tografusipar látta kárát éppen ezért mindkét oldalon a békét keresték. A Budapesti Fényképész Ipartestület teg­nap este, Révész Imre ügyvezető elnöklete mellett ( rendkívüli közgyűlést tartott, a mely ismét a szembenálló felek vitájával kezdődött. Halmi Béla. Labori Miklós és Mé­szöly László megindokolták bizalmatlansági indítványukat, mellyel szemben Vajda M. Pál és Rónai Dénes ismertették a vezetőség felfo­gását. Ezek után a javaslattevők bizalmatlansági indítványukat visszavon­ták, miután felülkerekedett az a meggyőződés, hogy az ipart csak egyöntetű fellépéssel és egységes akarattal lehet a mai súlyos helyze­téből kimenteni. A rendkívüli közgyűlés olj’an határozatot hozott, hogy a fényképész­mesterséget aláásó egyenetlenségnek véget vet az ipart károsító kontárok működésének meggátlására egységesen cselekszik a jövő­ben. Ecélból 30 tagú bizottság kiküldését határozta rí s egyben megteszi a lépéseket azirányban is, hogy a két párt egyesülése, a jövőben meg­választandó vezetőségben is kifejezésre jus­son. A francia Kamara elfogadta a hadügyi költségvetést Párizs, február 26. (Az Esti Kurír tudósítójának távirata.) A kamara ma éjjeli ülésén, amely hajnali fél öl órakor ért véget, elfogadta a hadügyi tárca költségvetését. Az ülés igen mozgalmas volt, mert a szociális- ták két Ízben is kísérletet teltek arra, hogy a kormány helyzetét megingassák. Az első táma­dást éjféltájban indították a szocialisták azzal az indítvánnyal, hogy a Ház az ülést rekessze be és a további vitát halassza ma délelőttre. Eaval miniszterelnök a költségvetés elintézésé­nek sürgősségére való tekintettel az indítvány elfogadása ellen foglalt állást és a Ház 200 szavazattal 102 ellenében el is utasította a szo­cialista javaslatot. A hajnali órákban azt az indítványt terjesztették elő a szocialisták, hogy a Ház a levantei francia mandátumkerületek hiteligényét ne szavazza meg, hanem küldje vissza a pénzügyi bizottsághoz és ezzel fejezze ki azt a készségét, hogy a Szíria fölötti mandátumot bármikor hallandó a Népszövetségnek visszaadni. Maginot hadügyminiszter tiltakozott az indít­vány elfogadása ellen és a Ház, miután a mi­niszter egyúttal a bizalmi kérdést is felvetette, 330 szavazattal 250 ellenében, elvetette a szo­ciálisaik javaslatait. A farsangi kölcsön-szmoking miatt letartóztattak egy fiatal' embert Őfelsége a szerelem= Nagy Kató, HaJmay Tibor és e Kilárábíl FÍIRIIM Szőke Szakáll brilliáns vigjátéka ^ aiS£Jk ilíiy i I j

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék