Esti Kurir, 1931. november (9. évfolyam, 249-272. szám)

1931-11-25 / 268. szám

8. old IsnKím Szerda, 1931 november 25 A lüqqmuf Kedd SIEGFRTED GEYER, a becsi Reinhardt Színház igazgatója tegnap közölte a Vígszínház igazgató­ságával, hogy a Kültelki muzsika a Josefstadter Theateré. Siegfried Gei/er hosszú, többives le­vélben részletezte, hogy hogyan kívánja Becs számára feltálalni a Külföldi muzsikát. így a többi között az az álomkép, amely a budapesti előadásból hiányzik, a bécsi előadásban meylesz. Az átültetési munkát Siegfried Geyer már a legközelebbi napokban megkezdi, segítőtársa Herczeg Géza lesz, aki a lefordíthatatlan és né­met fül számára kínaiul hangzó pesti jasszkifeje- seket magyarázza meg Geyernek. A SZAKÁLLAS SZEREP manapság veszedelmes szerep. A szakállas szerep legtöbb esetben ható­sági vizsgálatot, hatósági beavatkozást von maga után. Legutóbb Rubinyi Tibort állították vizsgálat elé, aki László Aladár Becsületes megtaláló cimü darabjában szakállal játszik egy szerepet. A szí­nész hiába tiltakozott, hogy igy meg ugv, ő nem akart senkihez sem hasonlítani, a hatóság kérlel­hetetlen és szigorú volt és Rubinyit még azzal a váddal is illette, hogy nemcsak szakállban akart hasonlítani, hanem még mozdulatokban is. Rubinyi elmondotta a vizsgálat során, hogy ö nem ismeri azt, akihez mindenáron hasonlítani akarják, mert ő a szakállas maszkját egy ismert fővárosi építészről vette és neki eszeágában sem volt kifigurázni senkit, főként pedig nem a ható­ságot. A premiert követő estén a felső fórum jelent meg Rubinyi Tibornál, amely újból vizsgálatot tartott és úgy döntött, hogy a színész továbbra is használhatja a maszkot, mert az valóban in­kább haponlit az ismert pesti építőművészhez, mint ahhoz, akinek maszkjával vádolták. Léssyeges árleszállítás BIZÁNC HOGY A RÁDIÓ MILYEN SZOLGÁLATOKAT TEHET a színháznak, annak érdekes példája akadt ismét. A Kamaraszínházban most készülnek Anday Ernő Parcellán cimü vigjátékának bemutatójára. A második felvonás nagy jelenetében, amikor Bajor Gizi elmondja, hogy megismerkedett egy herceggel, Csathó Kálmán, a darab rendezője úgy találta, hogy ide valami zene kellene, mondjuk gramofon. Anday és Csathó, valamint Bajor Gizi egy tc'jes délutánon át hallgatták az egyik buda­pesti lmngszerkereskcdésben a slúger'emezckct, de nem találtak megfelelőt. Erre aztán ez történt: Bajor Gizi szombaton este bekapcsolta otthon a rádiót. London jelentkezett, megszólalt a Savoy-jazz — gramofonlemezeken. Bajor hall­gatta, egyszerre csak fölkiáltott: — Ez a szám kell nekünkt Vasárnap már futott is a távirat Londonba, hogy küldjék a lemezt; ma kedd van és ma dél­előtt már a londoni lemez ontotta a hangulatot a Porcellán második felvonásában. így készül egy színdarab 1931-ben. ÉS MÉG EGY a rádióval kapcsolatosan: A Mayának a Fővárosi Opercttszinházban a rádión ót való közvetítése óta állandóan táblás házai vannak. Ez arra indította a színházak igazgatóit, hogy műsoron lévő zenés darabjaikat felajánlják rádióközvetitésre. Megtört a jég s a színház egyszeriben jóbarátja lett a rádiónak. Alázattal a magyar nyelv iránt megyek Becsbe — mondja Csortos Gyula Csortos Gyula a Nemzeti Színháztól — mint ismeretes — egy esztendei szabadságot kapott. Ezt az időt a művész vendégszereplésekre használja fel. Vendégszereplései sorozatában legérdekesebb az a vendégjátéka, amelyről az Esti Kurír már beszámolt és amely arról ad hirt, hogy Csortos Gyula legközelebb Bécsben vendégszerepei. Erről Csortos Gyula ezeket mondja: — .4 magyar nyelv iránti alázattal megyek Bécsbe. Örömömre szolgál, hogy úttörő lehe­tek, első, aki külföldön magyarul játszik. En­nek a lépésnek nagy perspektívája van. Meg­nyithatja az utat a magyar színészek előtt kül­föld felé. A vállalkozásnak átérzem teljes je­lentőséget és ezzel az érzéssel lépem át a ha­tárt. Schniízler-ünnep a Burgtheater tagjainak vendégjátékával a "Vígszínházban Érdekes eseménye lesz hétfőn és kedden a Vígszínháznak. A bécsi Burgtheater együttese rándul le hozzánk, hogy a játékrend két híres darabját bemutassa a budapesti közönségnek. Első este, november 30-án, hétfőn emlékünne­pet rendeznek Sehnitzler Artúrnak, a nemrég elhunyt osztrák költőnek emlékezetére. A JÁbelei kerül szinre ez alkalommal a Burg­theater teljes szereposztásában. Az előadás előtt Rutlkai György emlékezik meg Schnitz- lerröl. A Burg-szinészek vendégjátékának má­sodik estéjén, december 1-én, kedden Schöii than híres' vígjáték a, a Dér Raub dér Sabi nerittnen kerül szilire. A vendégtársulat tagja között a Burgszinház nagyhírű művészeit ta­láljuk. köztük olyan neveket, mint Alma Seirl- ler, Marié Mayen, Lili Marberg, Reimers. Mayerhofer, Zeska, Seidelmann, Arndt, Seicl- litz, Pranger. A devizazárlat fellendíti a magyar filmgyártást Az utóbbi időben mindinkább felmerült a pesti mozik frontján az a veszély, hogy rövid néhány hét leforgása után — nem lesz elég filmjük a budapesti film­színházaknak. A devizazárlat ugyanis úgyszólván teljesen lehe­tetlenné teszi azt, hogy a pesti mozik és filmköl­csönzők külföldről újonnan készült filmet kap­janak, úgyhogy ha a még néhány, Budapesten raktáron lévő film is felkerül a mozik vásznára, teljesen film nélkül fognak állanL Ez a veszély mind aktuálisabbá teszi a magyar fimgyúptás kérdését, amelyet most végre ankét során is meg fognak vitatni az érdekeltek. A magyar filmgyártásnak legnagyobb akadálya eddig az volt, hogy nem akadt töke, amely han­gosfilmgyártásra vállalkozott volna, annak elle­nére, hogy megfelelő technikai felkészültség, ki­tűnő műterem áll rendelkezésre, olyannyira, hogy azt a múltban a külföldi gyárak is igénybe vették, hogy Pesten készítsél; el filmjeiket. így készült el például a Uyopolit, a lakáj cimü film is, amelyről egyszerre négy verzió készült — kö­zöttük magyar is. És hogy a magyar rendező és a technikai személyzet mennyire érti mesterségét, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a négy verzió közül a magyar sikerült a legjobban, annak ellenére, hogy a német, francia és cseh variáció is nagy sikerrel fut külföldön. A tőke tehát már megmozdult a magyar filmgyártás ér­dekében — csak nagyobb propagandát kcllend csinálni! Az eddig készült egy-két magyar hangosfilm mellett a tőkés már úgy, ahogy megtalálta ». számítását, annak ellenére, hogy nem dolgozott prominens nevekkel és nem igyekezett ismert sztárokat felvonultatni a készülő uj filmek szin- lapján. Most azonban bebizonyosodott az is, hogy sztárokkal Is lehet filmet csinálni — az üzlet mégsem vészit a rentabilitásából, mert amennyivel többet fizetnek a színészeknek, annál több mozi köti le a filmet. Igv történhe­tett meg, hogy például a lakáj címszerepét Csortos Gyula kapta, mellette Kabos Gyula, Góth Sándor, Gárdonyi Lajos, Jávor Pál játsza­nak jelentős szerepeket, természetesen jelentős gázsiért, a szcenáriumiró Zágon Istvánt és Köti Károlyt is meg kellett fizetni, mégis üzlet a magyar film, mert már a bemutatója előtt kifizetődött. Az eddig készült magyar filmeket sürgősen kell követniök> a többieknek is, hogy a pesti mozik filmsllátásában fennakadás ne következ­zék be. Minden valószínűség szerint . holnap fii össze az ankét az illetékes minisztériumok, a mozisok szakegye* sületei és különböző tőkecsoportok részvételével, hogy megbeszéljék azokat a módokat, amelyek mellett teljes erővel megindulhat a munka, amely már csak azért is igen fontos, mert rengeteg em­bernek adna állandó kenyeret. m11® 111 I ftrj ||É §jf& ® ff Történet egy előkelő űrről, aki Piriwl S® IP* Ips ffii ISA H megtanít mindenkit — sod­Wf'&w ItoSBfw Jél|®j2P Bgaffigl BBan ródnt! Szédületes kerékpár-, ggggggp ■sas W» box- és oaseball-verseny! A POTYAKRALY MTl\?PÍ)U0 Verseny egy filmszerepért A spanyol származású filmsztárok két legnép­szerűbbje: Lupe Velez és Dolores dcl Bio között óriási versengés indult meg, amikor az Vniver sál .ilmgyár elhatározta, hogy Katjusa címmel meg­csinálja uj filmjét. A scenárium ugyanis olyan hálás színészi lehetőségeket nyújtott, hogy a primadonnák mindegyike el szerette volna ját­szani. A választás Lupe Velezre esett és alakítása oly sikert aratott, mint ahogy ezt annakidején a hollywoodi filmujságok hasábos tudósításokban közölték —, hogy Dolores dél Rio tapsolt legtöb­bet vetélytársnője produkciójának. Lupe Velez uj filmje egész Európában is mindenütt nagy elis­merést aratott, úgy hogy a németnyelvű hangos­film a siker minden előjelével indulhat budapesti prmeierjén, amely ma lesz a Décsi- és Omnia- moziban. A mozgóképszínházak mai műsora: BELVÁROS! MOZGÖ (Irányi-utca 21 Te!.: Aut. 2*8-29). A mosolygó hadnagy. (Maurice Chevalicr.) — Tabo. — (Jobb terem: 5, H8. %10, bal terem: 149.) BUDAI APOLLÓ (Széna-tér. A 515-00): A férjem barit nője. (Ralph Roberts. Lucie Englisch.) — Rángó. — (4, \1 és J^10.) CAPITOL FILMPALOTA (Baross tér. Tel.: József 345-37): Monté Carlo bombázása. (Hans Albers. Annié Sten.) — Magyar h; ngo* lnrauó. (4. 6, 8. 10 ) CORSO (Tel.: A 87—4—02): Lucie Englisch és Paul Hör- biger: őszi manőver. — Híradó. (Mindeunap: 4, 946, $48, 9410 órakor.) CORVIN-FIMSZJNHAZ (J. 389-88 és 395-84): Monté Carlo bombázása. (Hans Albers és Anna Sten.) — Híradó. (V-jö, H8 és !410.) DÉCSI (Tel.: Aut. 213-43. 259—52): Katjusa. (Lupe. Velez, John Boles.) — Fox és magyar hangos híradó. — (4, 6, 8 és 10 órakor.) ELDOB ADÓ-MOZGÓ (Vili.. Népszinház-utca 31. J. 331—71): Buflalo Bili. (Wollace Beery.) — Vizsgálóbíró előtt. (Alb. Basscrmann. Gust. Fröhlich.) (%5, ^48, 9410.) ELIT-MOZGÓ (V.. Lipót-kőrut 18. sz. Telefon: 161-51): Mikor leszel az enyém?! (Eggerth Márta és Georg Alexan­der.) — Bíbor és kékltő. (H&nsi Niese.) 045, 7, 10 folyt.) FÓRUM FILMSZÍNHÁZ (Tel.: A. 895—43, 897-07): Trader Horn. — Hangos magyar híradó. (5, *,48. ^10.) FŐVÁROSI NAGY MOZGÓ (Rákórzi-ut 70 József 39-4-97): Platói! tábornok. (Conrad Veidt. Olga Csehova.) — Egy kis ballépés. (Renate Müller.) — Magyar és külföldi bán* gos híradó, (fe órától folyt.) HANGOS CHICAGO MOZGÓ (István-ut 39. Tel.: 321-75): Négylevelö lóhere. 3 színpadi és 3 filmrészben. (Dalmady Erzsi. Bohászy Lajos.) — Bíbor és kékítő. (Hansi Kiese.) — Magyar hangos híre dó. (5, V28, ^10.) IMPERIAL HANGOS MOZGÓ (Dembinszky-u., Aréna-ut sa­rok. J. 328—90): Őfelsége a vigée. (Salamon Béla, Fritz Scbultz.) — Buflalo Bili. (John Mc. Brown. Wallace Beerv.) — Hrngo* mngysr híradó. (5, ^28. 9410.) KAMARA-MOZGÓ (J. 140-27): őszi manőver. (Paul Hörbi ger. Fritz Kampers, Lucie Engiiscb) — Hangos híradók. (Mindennap: 4, 6 8. 10.) NYUGAT HANGOS MOZGÓ (Teréz körút 41. A. 271-62); Erzsébet királyné. (Lil Dagover, Paul Ottó.) — Mawas. Macskazene a lokálban. — Hangos híradó. (Vfe4, %7, 9410.) OLYMPIA (VII. Erzsébet-kőrut 26. Telefon: J. 429—47): Mikor leszel az enyém?-.. (Eggerth Márta, Georg Ale­xander.) — őfelsége a ri?éc. (Salamon Béla, Maria Paud* Jer.) — Hangos magyar híradók. (4 órától folyt.) ODEON MOZGÓ (VII. Ro!tenbillcr-u 87/6. Tel.: J. 802-63): Fgy mámoros éjszaka. (Harry Liedlke, Nóra Gregor.) — őfelsége a vigée. (Salamon Béla, Maria Paudler,) — Han­gos híradó. (945-től folyt.) OMNIA (Tel.: J. 301—25): Western Electic leadás! Katjusa. (John Bölcs. Lupe Velez.) — Fox és magyar hangom híradó. (4. 6. 8. 10.) •ORIENT-MOZGÓ (Izabella-u. és Aradi-u. sarok. A. 150 -87): Kémszolgálat. (Willy Fritsch, Brigitte Helm.) — A* Iker* f*rf. (Maria Pau'Her, Halmay Tibor.) (í45, 7. 0.) PALACE FILMSZÍNHÁZ (Erzsébet-kőrut 8. Tel : S65-23)á Hortobágy. (Verebes Ernő. Gretl Taeimer. Mindszenthv Tibor.) — Magyar hangos híradó. (4. 6, 8, 10.) PHŐNIX-MOZGÓ (Rákóczi-ut 68. Telefon: József 37-9-10): Buflalo Bili. (Wallace Beery.) — Egy mámoros éjszaka. (Harry Uedtke.) — Pararaount és magyar hangos híradó. (Vib órától folyt.) RADIUS METRÓ FILMPALOTA. (Tel: 22Ő-98 292—50): Trader Horn. Rendezte W. S. van Dyke. — Híradó. (H2—%(Hg folyt., azután 946, 8, 10.) ROXY HANGOS MOZGÓ (Rákóczi-ut 82 Tel.: J. 438-74): A szent láng. (Dita Parlo, Gustav Fröhlich.) — Miko* Ikszel az enyém? (Eggerth Márta, Georg Alexander.) — Hangos híradó. (4 órától folyt.) ROYAL APOLLÓ (Tel.: 419-02, 429-46): Császáévadán.. Irta, rendezte és a főszerepet játssza: Louis Trenker. — Hangos magyar világhírűdé. (5. )48. VálO.) TIVOLI MOZGÓ (Nagymezó-u. 8. Telefon: Aut. 230-49): Plntoff tábornok. (Olga Csehova. Conrad Veidt.) — A lérjem barátnője. (Lucie En<rHsch« Ralph Arthur Roberts.) — Hangos híradó. (4. 947. *410.) ITJRAN (Nagymező- és Mozsár-u. sarok. Tel. Aut. 264—20): Kit szerettem az éjjel? (Liáné Haid, Petrovics.) — Szent láng. (Dita Parlo, Gustav Fröhlich.) (Va4, %5,. 7 és 9410.) UFA-FILMSZINHÁZ (A. 197-67, 197-68): X. 27. A titokza­tos asszony. (Marlene Dietrich.) (5. )48, ^10.) URÁNIA FILMSZÍNHÁZ (J. 460-45, 460-46): X. 27. A tt. tokzatos asszony. (Marlene Dietrich.) — Híradó. — (5 JA8 és V2IO.) A SZÍNHÁZAK, KABARÉK HETI MŰSORA Opera (3. H8) | Nemzeti (3, %8) Kamara (H4, ^8) Városi (3, HS) VI* ÜM. 8) 1 Belvárosi CM, 8) Magyar C/s4. 8) j Király (3, 8) | F. Operett CM. 8) UJ Szinház (fai, 8) Pusztai szél A torockói I Becsületes menyasszony • 1 megtaláló A fehér ló Maya I. Leány kérés. 11. A kör négyszög. Szerda ........................ A mosoly országa Hannele, Frivol akta D Gyúrkovics lányok Asszonyháboru Kültelki muzsika A torockói menyasszony Becsületes megtaláló A fehér 16 Maya Ezen üzlet megszűnik Csütörtök .................. Sá ba király­nője BIO Sasfiók Édes ellenség Bohémélet (GuglielmettO Kültelki muzsika Menyasszony ! bárány A fehér 16 Maya Ezen üzlet megszűnik Péntek ........................ — A mesboMoauU A vén gazember | Tosca A Pusztai szél A torockói menyasszony Becsületes megtaláló A fehér 16 Masa I. Leánykérés. II. A kör négyszög. Szombat ..................... Sz ent Erzsébet legendája Ett Légy jó mindhalálig Porcellán prem. béri. II. Asszonyháboru | Kültelki muzsika A torockói menyasszony Becsületes megtaláló A fehér Í6 Maya Fzen üzlet megszűnik Vasárnap délután . . . Se’nerezade, Pet- ruska. Pesti karnevál Kerek Ferkó A me«boldoault A tolonc Pusztai szél A torockói menyasszony Zöld bárány A fehér 16 Maya Nagyapó kis unokaj* __(gy ermekelőa dás)__ Eze n üzlet megszűnik Vasárnap este . . . . . Gioconda G7 Sőt a nap Porcellán Asszonyháboru Kültelki muzsika A torockói nienyasszony Becsületes megtaláló A fehér ló | Maya Ma, minden este és vasárnap délután; Andrássy-uti Színház; Egy hálás kis nő (4, 9j. — Teréz-köruli Színpad: Liiiomíjprő (■), 0). — Bethlen ! rí Színpad: Bcrky Lili, Gőzön Gyula íft, 0L — Komikusok Kabaréja: A torockói szél (fél 5, léi 9). — Komédia Orfeum: Rótt, 1 ürk Berla (fél 5, fél 9). — Boyal Orfeum: Nagy mii? r ‘mindennap fél 5, fél 9, vasárnap 3, 6, 9). — Sleirthardt Színpad: Steinhardt (fél 5, háromnegyed 9). — Jókai Színkör: Hétfő, kedd, szerda: Muzsikus Ferkó (6). Csütörtök; Kalmár Fái-cst (' 7’- P.'n ■ zombat: Túl a Dunán, Baranyában (6, V?8)­• Vasárnap: Muzsikus Ferkó (7), Túl a Dunán, Baranyában (0). Kedvezmény az Esti Kurír olvasóinál Az Esti Kurír olvasói e hónap 25-én, szerdár délután és este rendkívül mérsékelt áron nézhetil meg a Bcthlcn-Jéri Színház előadását. A délutáni előadás helyárai 20 fillértől 1 pen­gőig, az esti előadás helyárai 30 fillértől 1 pengő 50 fillérig. A teljes műsor keretében fellép Berky Lili és Gózon Gyula is. A jegyeket megválthatja, aki a Bethlen-tér; Színház pénztáránál az Esti Kurír mai, vág; szerdai számából kivágott alanti szelvénnyel iga­zolja, hogy a lap olvasója. ________1________ K I V A " ü t!..................................... I A z usti Kurír olvasóját a Beth en-téii 9 Színpad szerda d. u. vagy esti előadására 3 2 (kettő) kedvezményes áru tetszésszerinti a jegy megváltására jogosítja. Hagyapó kis unokája A legszebb gyermekoperett előadás Székely Bácsi Gyermekszínhéza Bemutató: vasárnap, 29-én délután tél 4 órakor ""V' Főszereplők: -‘MiiTniwBHEHESRKSgZSB clX Oj SZIOT§TOZbaTI Székely Gaby, Szécsi Hédi, Róna Csöpi, Winkler Lili, Rendező: FALUSSY ISTVÁN Szántó Zsuzsi, Dénes Manci, Keller Erna, Fülöp Sándor . . ......... , , Gy erekek várunk benneteket!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék