Esti Kurir, 1931. november (9. évfolyam, 249-272. szám)

1931-11-29 / 272. szám

8. oldd Vasárnap, 1931 november 29 ■ RÁBlé i Szombat, november 28. 4.89: Gyermekóra. — 5.00: Mihalovits Zsigmond kanonok előadása. — 5.30: Cigányzene. — 6.45: Mit üzen a rádió? — 7.15: Halász Gyula elő­adása. — 7.45: Jack Hylton hangversenyének közvetítése a Vigadóból. — Majd: Radies Jóska muzsikája a Vadászkürtből. — 11.00: Postászene­kar. A Telefon Hírmondó műsora egész nap azonos a rádió műsorával. Vasárnap, november 29. 9.0Ö: Kozmetika. — 10.00: Egyházi zene és szentbeszéd az egyetemi templomból. -4 11.15: Evangélikus istentisztelet a Deák-téri templomból. — Utána: Az Operaház tagjaiból alakult zenekar hangversenye. Közben rádiókrónika. — 2.00: Gra­mofon. — 3.00: Székács Elemér földművelésügyi előadása. — 3.45: Rádió Szabad Egyetem, — 5.00: Paulini Béla helyszíni közvetítése öcsény (Sár­köz) községből. — 6.00: Farkas Jancsi és cigány­zenekarának muzsikája. — 6.50: Bibó Lajos cse­vegése. — 7.20: Sporteredmények. — 7.30: Daisy Kenedv hangversenye. — 8.00: Békeffy-est. — 9.00: Bura Károly és cigányzenekarának muzsi­kája. — 10.80: Hangverseny-átvétel Newyorlcból. Vezényel Toscanini. — Utána: Bura Károly és cigányzenekarának muzsikája a Metropol-szálló­­ból. A Telefon Hírmondó műsora 3.00 óráig azonos a rádió műsorával. Utána 45 perces grameían­­hangverseny, majd ismét a rádió műsora. Hétfő, november 30. 9.15: A Postászenekar hangversenye. — 12.05: A rádió házikvartettjének hangversenye. — 4.00: Arányi Mária: Asszonyok tanácsadója. — 5.00: Benedek Géza előadása. — 5.35: Schrammelzene. •— 6.30: Német nyelvlecke. — 7.00: Magyar nép­dalok a XIX. és XX. századból. Előadja Szilágyi Imre dr. — 8.15: Márkus László előadása. — 8.45: Paderevszky gramofonhangverseny. — 9.25: A zeneművészet klasszikusai hangversenyének ismertetése, majd a hangverseny. — Utána: So­­vánka Nándor és cigányzenekarúnak muzsikája a Baross-kávéházból. A Telefon Hírmondó műsora azonos a rádió műsorával. A Fehér ló a rádióban A Rádió tegnap este a Király Színház előadásá­ban színre kerülő Fehér ló cimii operettet közve­títette. A közvetítésnek igen nap;/ sikere volt. A hozzánk, valamint a Király Színházhoz és a Stúdióba érkező levelek tömege azt igazolja, hogy •a Fehér ló nagyon tetszett a rádió hallgatóinak. Megható érdekessége volt a közvetítésnek, hogy az előadást a rádiósok számára a Király Színház megalapítójának, Beöthy Lászlónak leánya, Beöthy Baba konferálta, akit Lázár Ödön, a Király Szín­ház igazgatója ebből az alkalomból virágcsokor­ral üdvözölt és aki tudvalévőén a rádió uj speakerje. Jack Hylton a rádióban Ma este 7 óra 45 perces kezdetid a Stúdió Jack Hylton világhírű jazz-zenekarának koncertjét köz­vetíti a Vigadóból. Ezért a műsor módosul: Halász Gyula előadása 7.15 perckor kezdődik és 7.45 perckor Jack Hylton zenekara szólal meg, 8.45 perckor pontos időt és híreket ad majd a rádió, a vigadói közvelités után pedig Radies Jóska mu­zsikája következik. Végül 11 órától éjfélig a pos­tászenekar játszik a Stúdióban. Az automobilizmus központja Október 28-ún, szombaton délelőtt 12 órakor nyitották meg ünnepélyes formák között a Steyr-Austró-Daimler-Puch-gyárak magyarországi fióktelepet, amelyhez egyben a magyarországi Rába teherautógyár vezérképviselete is csatla­kozik a Lehel-utca 25. sz. alatt. A Steyr-Austro-Daimler-Müvek fuzionálása a budapesti telepet különböző helyiségekben ta­lálta. A lerakatok bérleti szerződései most jár­tak le s a vállalat így csak most tudta megvaló­sítani eredeti tervét, hogy üzemeit centrálisán egy helyre egyesítse. A központosításnál nem­csak a rentabilitás szempontja volt az irányitó elv, hanem elsősorban az a körülmény, hogy a Steyr-AustroDaimler és Puch vevők hatalmas gárdája egy helyen találja meg a vállalat admi­nisztratív, kereskedelmi és technikai szerveit. Az Auslro-Daimter-Steyr-Puch Müvek magyar­­országi fiókja a jelenlegi dekonjunklurás át­menetben is törheteilenül bizik az életben gyö­keredző automobilizmus jövőjében és a költsé­get jelentő uj berendezkedéssel ennek újabb bizonyítékát adta. Amikor az elgázolt felugrik és megveri az autó vezetőjét Singer Imre kereskedő múlt év január hó 3-án a Népszinlíáz-uteában autójával elütötte Sebők Béla magántisztviselőt, aki a jelek sze­rint csak könnyebb sérülést szenvedett, mert — igy adta ezt 'elő utóbb Sebők Béla — gyorsan felugrott, botjával rátámadt az autót ve­zető Singerre és kocsijának ablakait be is törte. Singer ellen Sebők feljelentésére gondatlan­ság által okozott súlyos testisértésért bűnvádi eljárás indult meg és a törvényszék, nem fo­gadva el Singer védekezését, őt kéthónapi fogházra ítélte és az autóvezetéstől egy évre eltiltotta. Lázár Ernő dr. ügyvéd fellebbezése alapján n tábla Dusárdij-tanácsa elé került az' ügy, lahol elrendelték a sértett újabb orvosi meg­vizsgálását, ennek során Minich Károly dr. megállapította, hogy az a magánorvosi bizonyítvány, amely szerint Sebők agyrázkódást szenvedett, nem látszik valószínűnek, mert agyráz­kódás esetén nem verekedhetett volna botjával és nem sétálhatott volna el saját lábán a kór­házig. A törvényszéki orvosszakértő szerint Sebők sérülése mindenesetre nyolc napon belül gyógyulhatott. A perbeszédek elhangzása után a Tábla most a törvényszéki ítélet megsemmisítésével Singert felmentette a vád alól. QPIJEMP Hyppolit, a lakáj Annyi meddő és hiábavaló próbálkozás után végre megszületett az első olvan magyar hangos­film, amelyet nyugodtan kilehelünk a kirakatba. Késő volna most már arról beszélni, hogy .vájjon az eddigiek miért nem sikerültek, amikor íme, bebizonyosodott, hogy ugyanazzal a szinészgár­­dával és ugyanannyi pénzzel — jót is lehet csi­nálni! A lényeg az, hogy Hyppolit, a lakáj száz­százalékosan felveszi a versenyt, a külföldi, ha­sonló zsánerű filmekkel, illetve messze túlszár­nyalja azokat a közönség szemében, hiszen ismert kedvencei mozognak a vásznon, akik magyarul beszélnek. Zágon István és Köti Károly igen épkézláb me­séjét választották a film szüzséjéöl, nincs benne romantikus grófkisasszony és hercegi mivoltát az egyszerű erdész zekéje mögé bujtató bonviván, hihető emberek mozognak a vásznon, hihető tör­ténd pereg le előttünk, igen kitűnő színészek in­terpretálásában. A kél vezető szerep Csorlos és Habos kezében van, — minden lépésüket, minden szavukat hangos kacagás ki seri. De jók a töb­biek is: Góth. Jávor, Gárdonyi, Sárossy, Gázon és a nők, élükön a csinos, ügyesen mozgó es széphnngu Fenyvessy Évával, Haraszthy Miéivel, Erdélyi Micivel, Simon Marosával. A rendezés az igen ügyes Székely István ér­deme, a hangulatos zeneszámokat Eisemann Mi­hály szerezte, a film a Hunnia műtermében ké­szült, a zenei összeállításért Angyal Lászlót illeti dicséret — valamennyinknek megérdemelten nagy sikere lesz —, ezt már a Fórum és Hádius teg napi premierközönségének viharos kacagása el döntölte. Fiu-e. avagy leány a Ha nincs elég pénz a házassághoz... Ezt a nagy problémát tárgyalja az Ufa lég újabb hangos vigjátéka, amely Hagy Katóval a főszerepben kedden kerül először a Teréz­­köruti Ufa és Uránia vásznára. A fiatal házas­párnak igen gyér a jövedelme, mivel pedig a férj csekély fizetését sehogyan sem tudja megnövelni, a feleség határozza cl, hogy segít a helyzeten Sorozatos „szélhámosságokat“ követ el, persze egyik sem ütközik a büntetőtörvénykönyvbe, a végén csakugyan eléri, hogy a férjéből bank­­igazyittó lesz. Ez a meséje a „Feleségem, a szél­hámosai)“ címen megjelenő vigjátékslágernek amely Nagy Katónak eddig talán legnagyobb si­kerét hozta meg külföldön. A férjet Heinz Rühmann játssza, öt is jól ismeri az Úja nagy­sikerű filmjeiből a pesti közönség. A „Feleségem, a szélhámosul}“ különben egy uj sztárt is hoz, Fritz Griinbaumot, aki egy csapásra a német film­­komikusok első sorába ugrott ezzel a filmjével. Érdekessége még az Ufa uj vigjátékának az is, hogy Kurt Gerron rendezle, akinek robosztus, markáns figurája mulatságos epizódszerepekben gyakran jelent már meg a vásznon. Ezzel a film­jével arról tesz taniiságot. hogy nemcsak mint filmszínész, hanem mint rendező is kitünően megállja a helyét. Az ESTI KURÍR olvasótábora a magyar polgárság A mozgóképszínházak mai műsora: BELVÁROSI MOZGO (Irányi-utca 21 Tel.: Aut 28S—29). A Jórjem barátnője. (Lucie Enfflisch, Ralph Roberts.) — A Aveck'nd hősei. (Zoro ós Huuu.) — Hangos magyar hír­adó. (Jobb terem: 5. 3/48, V-jtO, vas. jobb terem: % 1, 6, 8.10, bal terem: 5, í48. 3/il0.) BUDAI APOLLÓ (Széna-tér. A. 515—00): Monté Carlo bom­bázása. (Hans Alhers, Anna Steen.) — A weekend hősei. (Zoro-IIuru.) (4, %7, 3/2l0, vas.: 2. 5, 7, %10.) CAPJTOL FILMPALOTA (Baross-tér. Tel.: József 343-37): Őszi menőver. (Paul Hörbiger, Lucie Engl’scb.) — Sz<’l­­lemjárás a játékboltban. (.4, 6, 8, 10, vas.: 2. 4, 6, 8, 10.) CORSO (Tel.: A 87—4—02): A rsószárvadász. (Louis Tren­­ker filmje.) — Híradó. (Mindennap: 4, 6, 8. 10.) CORVIN-I ILMSZINHÁZ (J. 389- 88 és 395-84): A császár­­vadász. (Louis Trcnker filmje.) — Híradó. (3/i»6. 3/í:8. M.*10, vas.: VA, 3zí>0, 3v8, VAU.) DÉCSI (Tel.: Aut. 213—43, 259-52): Katjusa. (Lupe Velcz, John Boles.) — Fux és magyar hangos híradó. — (4, 6, 8 és 10, vas.: 2, 4, 6, 8, 10.) ELDÜP.ADÓ-MOZtiÓ (VIII.. Népszinház-utea. 31. .7. 331-71): Ördögorom hőse. (Ken Maynard.) — ójcisége a vigéc. Salamon Béla.) — Gorillák harca. (3/á5, 3/48. %10, vas. í'&Mól folyt.) Vasárnap d. e. 10— í-ig burleickmatiné. ",nT? ilfiíSKS fijermelüitatiné aftadilK'han Teó bácsi meseszínházában naimiMUŰll Oszkár bácsi mesél. ELIT-MOZGÓ (V.. Lipót-líörut 16. sí. Telefon: 161—51): Erénycsőszök. (Ralph Roberts és Félix Bressarl.) — Miki születésnapja. (4, <i, 8. 10, vas.: 3, 3<j7, :':i9. 10.) FÓRUM FILMSZÍNHÁZ (Tel: A. 895-43, 897—07): Hyppolit, a lakáj. (Csortos. Kabos Góth, Gőzön, Jávor. Fenyvessy Éva, Erdélyi Miéi-.) — Halló, itt Rádió! (Szomb., vas.: 4, 6. 8. 10.) 0' FóVÁROSI NAGYMOZGÓ (Rákócziéit 68. József 30-4-97): Az 5 Dixon. — Ar. erény csőszei. (Félix Brossait. Ralpli A. Roberts.) — Délisark csodája. —' .Híradók. (4, Vas. 2 órától folyt.) HANGOS CHICAGO MOZGÓ (Istvánul 39 Tel.: 321-75): Vörös macska. (Verebes Ernő. Arno Siegfried.) — Lebegő szűz. (Szőke Szakáll.) (5. vas. 3 órától folyt.) IMPERIAL HANGOS MOZGÓ (Dembirszky-u., Aréna-ut sa­rok. J. 328—90): F.rénycsőszük. (Ralph Roberts, Félix Bressart.) — Ki! sz^reM?TM­az éjjel? (Liáné Haid. Georg Alexander. Pclrovich Szvét.) (5, vas. ]-j3-tól folyt.) Vas. d. e. burleazkmatiné. NYUGAT HANGOS MOZGÓ (Teréz-körut 41. A. 271—62): A férjem barátnője. (Lueie Englisch, Fritz Schultz.) — Mikor leszel az enyém? (Eggerth Marta, G. Alexan&er.)! (%4‘. 3/á7, %10, vas. 3-tól folyt.) ^ OLYMPIA (VII. Erzsébet-körut 26. Telefon: J. 429—47): Kit szerettem az éjjel? (Liáné Haid Pelrovics Szvetiszláw) — Lebegő szűz. (Szőke Szakáll, Dina Grállá). (4 órától folyt., vas. 3, %5, Vfl, 3/49. 10.) UDEON MOZGÓ (VII., Rottenbiller-u. 37/6. Tel.: J. 802—63): Phtoff tábornok. (Olga Csehovn. Conrad Vcidt.) — A~ mosolygó hadnagy. (Muurice Chcvilier.) (%5, vas. 2 őrá* tói folyt.) OMNIA (Tel.: J. 301—25): Western Electric leadási Katjusa. (Johii Boles, Lupe Velez.) — Fox és magyar hangos híradó. (4. 6, 8, 10, vas.: 2, 4, 6,-8. 10.) OilENT-MOZGÓ (ízabellu-u. és Aradi-u sarok. A. 150—87): A férjem barátnője. (Lucie Englisch, Balph A. Roberts.) — A vörös macska. (Siegfried Arno, Verebes Ernő.) — Hangos híradó. (3/45, 7, Ulü, vas. 2 órától folyt.)­PALACK FILMSZÍNHÁZ (Erzsébet-körut 8. Tel.: 365—23)á Hortobágy. (Verebes Ernő. Gretl Theimor, Mindwenthy Tibor.) — Magyar hangos híradó. (4, 6, 8, 10.) PHÖNIX-MOZGÓ (Rákóczi-ut 68. Telefon: József 37—9—10): BulTalo Bili. (Wallace Beery.) — Egy mámoros éjszaka. (Hnrrv Uedlke.) — Paramount és magyar hangos híradó, világbiradó. (4, vas. 2 órától folyt.) RAD.IS iMKlHO FILMPALOTA. (Tel : 220—98. 292—50): Hyppolit, h lakáj. (Csortos, Góth, Kabos.) — Írország. — FMopv mint autó'ulnjdruos. — Metró és magyar hangos vilóghiradó. (2—6-ig folyt., azután: 6, 8, 10, vas. 1—4 ig folyt., azután: 4, 6, 8, 10.) Vas. d. e. fali-kor gyermek­­matiné. ROXY HANGOS MOZGÓ (Rákóczi-ut 82. Tel.: J 438-24): Kit szerettem az éjjel? (Liáné Haid, Pelrovics Szvot.) — A tenger hiénái. (Anna Q. Nilson.) — Hangos híradó. (4, vas. 2 órától folvt.) ROYAL APOLLÓ (Tel.: 419—02. 429-46): Bubul. - Ma­gyar vüághiradó. (5, 3/i8. 3/al0, szomb., vas.: 4, 6.8, 10.) TIVOLI MOZGÓ (Nagymező-u.* 8. Telefon: Aut. 230—49): PtatoíT tábornok. (Olga Csehova. Conrad Veidt.) — A fér.i*rn barátnője. (Lucie Eng’isch. Ralph Arthur Roberts.) — Hangos híradó. (4, 9Á7. 3-4lO, vas. 2 órától íolyt.) TÚRÁN (Nagymező- és Mozsár-u. sarok. Tel. Aut. 264 —20): Kit szerettem az éjjel? (Liáné Haid, Petrovics.) — Szent láng. (Dita Parlo, Gustav Fröhlich.) OAi, %5, 7 és % 10.) UFA-F2LMSZINHÁZ (A. 197-67. 197-68): X. 27. A titokza­tos asszony. (Marlene Dietrich.) (Szomb , vas.: 4, 6, 8, 10 órakor.) URÁNIA FILMSZÍNHÁZ (.1. 460-15, 460-46): X. 27. A ti­­iokzatns asszony. (Marlene Dietrich.) — Híradó. (Szomb.# vas.: 4, 6, 8, 10.) Két színházi zenész világkörüli útja Két színházi zenész: Dénes István és Chladik János, a Fővárosi Operettszinliáz, illetve a Városi Színház zenekarának volt tagjai jártak fenn ma délelőtt szerkesztőségünkben, hogy igen érdekes tervükről számoljanak be. A két színházi zenész, akik a mai nehéz gaz­dasági viszonyok közölt idehaza sehogyan sem tudják a maguk cs családjuk kenyerét meg­keresni, elhatározták, hogy világkörüli útra indulnak. Természetesen ezt nem a gyorsvonat elsőosztátyu hálófülkéjében kívánják végrehajtani, hanem egy kimustrált konfliskocsin. A két pesti színházi zenész egyfogatu kocsival fogja bejárni Európát és mindenütt rögtönzött hangversenyeket fognak rendezni azokban a városokban és falvakban! amelyeken ütjük keresztülvezet. Csak magyar dalokat fognak játszani, hogy ütjük kenyerkgreső jellege ellenére a magyar zenének csináljanak, propagandát. — Elítélt tisztviselő. Pick Albert vésnökmestert, a Filtex Rt. volt tisztviselőjét a büntetőtörvény­­szék négyhónapi fogházra ítélte és politikai jogait három évre felfüggesztette. Miktdásés iUusági kmup Az Esti Kurír olvasói számára sikerült a következő értékes és szép ifjúsági könyveket rendkívül olcsó áron beszerezni: Komáromi János: SZÉP VAGY, MAGYARORSZÁG! Fáy Dezső rajzaival. Ára egészvászon­kötésben................................................................P 7.50 Komáromi János: PATAKI DIÁKOK. Fáy Dezső rajzaival. Ara egészvászon­kötésben.................................................... P 7.50 Móra Ferenc: HOL VOLT. HOL NEM VOI-T... Kőszegi Bella szincs képeivel. Ára egészvászonkö lésben ......................................P 6.50 MESE-MOZI. Mesék, ismeretterjesztő olvasmányok, társasjátékok, rejtvények stb. gyűjte­ménye. Telistele képekkel. Szerkesztette: dr. Harangi László. Ára egészvászon­k ötösben......................................................................P 2.80 Sztrokay Kálmán: AZ ÖRDÖG TANUL. Fáy Dezső képeivel. Ára kötve . . . P 4.— SPORT ÉS JÁTÉK. Szerkesztette: Páify György. A képeket készítette: Somfay István. A két kötet ára egészvászor.kötésben . . , P 12.— 6—9 éves gyermekek részére: MIT JÁTSZUNK GYEREKEK? Foglalkoztatókönyv Gaál M. előszavá­val ............................................................................. P 2.— DIÓTÖRÖ ÉS EGÉRE IRÁLY. Híres Hoffmann mesekönyv . . . . P 1.80 OSZKÁR BÁCSI LEGSZEBB MESÉI. Szép kötésben, gazd. itt..............................P 2.40 CSALAVÁRI CSALAFINTASÁGAI. Goethe- „Reinige Fuchs“ magyar ki­adása. Fordította: Benedek E. Gazda­gon illusztrált diszkötósben . . , , P ö.— 8—15 éves gyermekek részére: JANIKA AMERIKÁBAN. Ifj. regény. Irta: Kun A. Gazdagon il­lusztrált diszkötósben................................P 3.80 AZ ÖREG URIÁN és egyéb átlattürténetek. Irta; prof. Thomson, 150 old., kötve.....................P 2.— A PÖRGETTYŰ. Irta: John Pcrry, fúrd.: Beké Manó. 58 ábrával, kötve, 112 old............................P 1.80 ALISZ KALANDJAI CSODAORSZÁGBAN. Gyönyörű elbeszélések. Szép kötésben P 1.80 MAGYAR ROBINZONOK. Érdekes és tanulságos utiéhnények. Gazdagon illusztrálva................................ P 1.80 MINDEN GYERMEK SZÍVESEN ÉS ÖRÖMMEL OLVASSA: GRIMM MESÉIT. Fordította: Gaál Mózes. Gazdagon il­lusztrálva .........................................................,.P 2.50 Vidékre való szállításnál a portót ielszámitiuk ♦ Kaphatók: az Esti Kurír kiadóhivatalában, Badaocst, VI.. Teréz körút 24 b ÍÜnKcsilt Vasárnap a rádióban amerikai liangver. cny a to-YarHi Filarmánial Társrág eladásában Karnagy Toscanini Artúr mu-e. avagy ipany a nHHnHH gfadett-kisasszenv Bolváry Géza legújabb íiímvigjátéKt Karácsony 1931. j|f| w* gyermekfénykép-specialista Karácsonyi Harmincad-utca 3. igen olcsó árak! Tel. 824-13

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék