Esti Kurir, 1934. március (12. évfolyam, 48-72. szám)

1934-03-25 / 68. szám

11934 IH. 25,VASÁRNAP 7lem szeretjük lényegi kérdésben a szójátékszerü vitát. S mikor a kor­mánypárt lapja, egy a buzaproblémá- ról írott cikkünk miatt az aszfalt-ag­rárok nyilván rendkívül szellemesnek tartott jelzőjével illetett bennünket: megpróbáltuk nyugodtan, világosan a tényállást megmagyarázni mégegy- szer, gondolva, hogy a hűvös tények hatása ott, ahol jóhiszeműséggel talál­kozik, nagyobb, mint egy ellen-„szel- lemességé“. De a kormány reggeli fél- hivatalosán látszik, hogy rendkívül beleszerelmcsedett az ötletbe, az asz- falt-agrárizmus kifejezésbe, hogy nem szívesen tágít tőle s hogy akármit mondunk is, akármiben legyen iga­zunk is: az ő számukra aszfalt-agrá­rok maradunk s véleményünk aszfalt­vélemény. ök tudniillik valóban kint, a természet szabad ölén, a barázdák mentén, kaszálva és szántva, boro­náivá és csépelve szedik össze tapasz­talataikat és írják cikkeiket. Ki merné feltételezni egy kormánylapról, hogy szerkesztősége, kiadóhivatala szintén az aszfaltos fővárosi utca partján, bérházban dobog és dohog? Ha ők az aszfalton tollat tintába mártanak: az ősi, televény gazdálkodás, napbarní­tott, igazi, hamisítatlan agrárizmus. Amit más tesz, ha bírálni mer, sőt. ha csak egyszerűen hozzá mer szólani az ország egyik legfontosabb problémá­jához, a mezőgazdasági kérdéshez: az aszfalt-agrárizmus. Holott a különb­ség valójában talán csak annyi, hogy mi vállaljuk az urbanitást, mig ők, umikor azt vitatják, hogy távol van­nak az aszfalttól — talán csak parla­giak. Seueciftgf is, a volt szociáldemokrata. vezér, megtalálta az utat Hitlerhez. Bűnbánó írásban ismeri be azt a fel­ismerését, amely a horogkereszt szo­cializmusával kibékítette az ő régi harcos múltját s békülten ráirányí­totta lábát az útra, amely Hitlerhez vezet. Semmi ok nincs kételkedni Se- vering őszinteségében, semmi ok nincs rejtett értelmet keresni levelé­nek sorai közt. Egyszerű és vitatha­tatlan tény ez, a Sevcring megtérése, nem is az első. Tömegekről nem is szólva, a vezetők közt is volt már nem egy, aki előtte járt Severingnek. S annál kevésbé lehet akár csak kicsi­nyelni is egy-egy Sevcring lelkiere­jét, meggyőződésének szilárdságát, annál kevésbé lehet kritikát gyako­rolni lépése felett, mert az ember iga­zán, a benső bensejéig érő pillantás­sal sem tudja, nem tudhatja, mi van Németországban. Sevcring nyilván tudja. Jlendkiwt meg fog örülni a közönség, ha Kállag miniszter ur végrehajtja a tervét, beváltja ígéretét és úgy refor­málja meg a tejrendeletet, hogy a ter­melő többet kapjon ezentúl a tejért, a fogyasztó viszont kevesebbet fizessen érte. Amilyen egyszerű, olyan nagy­szerű ez a bejelentés. És hogy nem vágódunk el végleg a meghatottságtól, csak azért van, hogy egészen röviden megkérdezzük: — Ha lehet, hogy a termelő többet kap, s a fogyasztó mégis kevesebbet fizet, akkor szerény követeléseinkkel, érvelésünkkel, bizo­nyítékainkkal szemben miért ragasz­kodott a miniszter ur eddig a rossz rendszerhez? Miért kellett eddig tűrni a szinte nyers letorkolást, mindenki­nek, aki azt hajtogatta, hogy jobban is leheti Most egyszerre igaz lett, ami tegnap még nem volt igaz? Most egy­szerre lehet másként és jobban, mint eddig? Miért? Hogyan? Óúási meglepetéséé az asatcákak fölényesen vezetnek az osztcák=maQuac kidgevecsenyen A magyarok közül egyedül a Fészek B. csapata szerepelt jól — Az uj világbajnokok csapata is bizonytalanul játszott Ünnepélyes külsőségek között, meglehetős iz­galom és az egész magyar bridge-társadalom szorongó várakozása kíséretében kezdődött meg pénteken délután 6 órakor a Nemzeti Szalon­ban a háromnapos magyar-osztrák válogatott bridge-mérkőzés. A verseny meglehetős huza-vona ulán jött léire mert az osztrákok már két Ízben kérték az eredetileg megállapított terminusok elhalasztását. És most is csak tartalékos csa­pattal álltak ki, amennyiben egyik legjobb játékosukat, az európai, sőt világhírű Frischauer dr.-t nélkülözni voltak kénytelenek. Ezek a körülmények ért­hetően felfokozták nemcsak a közönség, hanem maguknak a magyar játékosoknak az önbizal­mát is és általában az a vélemény alakult ki, hogy ennek a mérkőzésnek a kapcsán a ma­gyar team-eknek végre sikerült elfoglalniok a vezető pozíciót a kontinentális ranglistán. A laaaciiak íemacadnak Sajnos, rögtön az első leosztások azt mutat­ták, hogy ez a bizakodó várakozás nem teljesen alapos. A kissé lebecsült osztrákok váratlanul erős ellenfélnek bizonyultak, amivel szemben az volt az általános impresszió, mintha a mi krekkjeink nagy része tavaly óta visszament volna formájában. A magyarok három csapattal álltak ki a ver­senyre. Az A. csapatba Bridge Club teamje dr. Szerviczky, Bukovinszky, Leitner, Ferenczy, Szatmáry összeállításban szerepelt és ellenfeléül az osztrák A. csapatot kapta, amely Berbert, Zimmer, Pollack, Fleischmann összeállításban játszik és a jelek szerint a legerősebb a három osztrák team közül. Különösen ellen játékban mutattak félelmetes erőt és a kvalitás-differencia. rögtön az első le­osztásoknál megmufctkozott a kissé egyenetle­nül játszó magyarokkal szemben, sőt a játék további folyamán még fokozódott is, ugvho"v éjfélutánig S;y °y ez az osztrák csapat körülbelül 30 meccs­ponttal vezetett már a magyarok ellen. Hasonlóképpen nem tudott egymásra találni a magyar C csapat együttese sem, amelynek tagja.: Bokor, Milos, Hilb, dr. Kiss és a zsűri zéssel elfoglalt Farkas d, helyére beállt Ca, 2 . ,\ ""'“o'o ezennel az asztaloknál is percről percre sötétült, különösen, amikor az egyÍk pártinál az osztrákok teljesítettek egy l 's-anz- adus bemondást, amivel egy meccsponto, sze- reztek, holott nyilvánvaló volt hocv l-»«<■»«•»«, vrr rok szerezhettek volna 10 meccspontot. Ugyan az °sztrákok w­ugyan kétszer bukta el, úgyhogy^ Par ebbő. az egy partiból U mecespon, dlffe. keletkezett az osztrákok j‘vóra. Végső ered ményben az éjféli órákig a r c.n . d' rúlbelül 30 ponttal maradt el osztrák ‘"J0' mögött. sztrák riválisai A Tés^csapat écavueos 'wj&sUfnénye Egyedül a Fészek-Klub R együttese — Cohen, Keleti u je,zésö összeállításban tartati - Pat’ Déc*Í, Klór tartotta erősen magát és sze rezte egymás után a meccspontokal az osztrák B. csapat ellen, amelynek Scudier báró, Griin­blatt, Meisel és Bluthorn voltak a tagjai. Annak ellenére, hogy ez a csapat is, különösen a Scudier báró—Grünblatt együttes félelmetes játékerőt képvisel, rögtön a első leosztásoktól kezdve nem tudtak lépést tartani a magyarok invcnciózus és ab- szólut biztos játékával. Azt lehet mondani, hogy ez volt a tegnapi nap folyamán az egyetlen magyar csapat, amely­nek minden egyes tagja jóformán hibátlanul játszoll és valóban csak az osztrák együttes ha­sonlóan magasrangu teljesítményén múlt, hogy a különbözet nem lett nagyobb javunkra. Ezeknél az asztaloknál folyt a leghevesebb küzdelem, itt volt a legszorosabb az izgatottan figyelő kibic-gyürü és be kell vallani, hogy a magyarok brilliáns játéka sokszor még magú kát az osztrákokat is frappirozta és elismerésre késztette. Különösen kiemelkedett a szürke partik tömegéből Keletinek egy merészen be- licitált és szépen megjátszott 6 treffes partija, amelyből a másik osztrák vonal csak 5 treffet tudott kihozni, továbbá Décsinek egy bravúro­san teljesített kontraktja, ahol 3 szanzadut játszott kontrázva — és végül négyet csinált. Ennél a partinál maguk az osztrákok is gratu­láltak a valóban mesteri lejátszáshoz! A eassz Cicit futaCma De azért a B. csapatot is kisérte a balsze­rencse. Az egyik leosztásnál az indító Grünblatt egy kört licitált, Scudier báró pedig három és fel trtkkel a kezében i kört mondóit, amivel természetesen lezárta a licitet. A lejátszásnál a magyar ellenjáték pikkel indult, mire azután kiderült, hogy a pariiban 7 kör van. Az egyéb­ként flegmatikus Grünblatt csaknem a haját tépte az elszalasztott óriási sztemlehetőség miatt. A kibicek arca természetesen mosolygósra szé­lesedett és mindenki boldog volt, mert egész biztosra vették, hogy a másik asztalnál a ma­gyar párt nem fogja kihagyni ezt a hatalmas sánszot és ezzel a meccspontok tömegét fogja szerezni — amire ekkor már amúgy is ugyan­csak szükség volt. A várakozásnak megfelelően a másik asztal magyar párja szabályszerűen be is licitálta nem ugyan a 7, de legalább a 6 kórt. Itt azonban az ellenfél nem pikkel, hanem káróval indított, aminek az lett az eredménye, hogy a parii egy bukással végződött. Ez a tragédia egy pillanatra letörte a ma­gyar csapatol, de aztán csakhamar visszazökken­tek a rendes kerékvágásba és lépésről lépésre növelve előnyüket, végül is körülbelül 35 meccsponttal • végeztek az osztrákok előtt. Úgy hogy a pén­teki kezdő nap ulán a verseny mérlege az, hogy kél csapatunk összesen körülbelül fíO meccs­ponttal van hátrányban, amit valamennyire el­lensúlyoz a Fészek-team 35 pontos vezetése, aminek alapján a hozzáérlők azt várják, hogy a háromnapos verseny végső eredményben el­döntetlenül vagy legfeljebb minimális pont­különbséggel fog végződni. Megnyerte a gázolási pert Albrecht királyi herceg felesége elutasította a felperesi keresetet éppen az igényről való lemondáshoz fűzött indokok alapján, de perköltséget nem álla­pított meg. Az ítélethirdetés után Verebély dr. azt is bejelentette, hogy lemond a jogi orvoslatról, tehát ezzel a hercegné és hem tesmester közötti per teljes befejezést nyert. Az Egyesült Izzólámpa és Villamos­sági rt. a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara választott bíróságánál 2716/1934. sz. a. a tisztességtelen ver- szenyröl szóló 1923. V. te. alapján cse­lekmény abbahagyása iránt pert tett folyamatba. A per során alperes kötele­zettséget vállalt arra, hogy abbahagyja oly 10 wattos izzólámpák gyártását és forgalombahozatalát, melyeknek tényle­ges wattfogyasztása a reá bélyegzett wattértéket a szokásos tolerancia figye­lembevételével meghaladja, továbbá azt, hogy az általa gyártott és forga- lombahozott lámpákon olyan, a tények­nek meg nem felelő fényteljesitmény- adatok szerepeljenek, melyekből arra lehet következtetni, hogy a lámpák 10 watt fogyasztás mellett lő wattnak meg­felelő fénymennyiséget szolgáltatnak- Ezen kötelezettség-vállalás megszegése esetére alperes esetenként fizetendő, bi- róilag nem mérsékelhető 500—500 pengő kötbér megfizetésére kötelezte magát felperessel szemben. Kötelezte magát az alperes továbbá arra, hogy a jelen megállapodást saját költségén a „Villanyszerelők Lapjá“-ban közzététeti, egyben felhatalmazta felperest, hogy a megállapodást saját költségén bármely napi vagy szaklapban közzéteheti. Végül kötelezte magát alperes az összes per­költségek megfizetésére. 9 c Albrecht királyi herceg felesége, szül. Lel- bach Irén ellen — mint ismeretes ■— 1‘ljesoyszki János hentesmester kártérítési pert inditolt, mert múlt év novemberében elgázolta a királyi hercegné autója s ennek következtében agyrázkódást és egycb sérüléseket szenvedett, úgyhogy kór­házba kellett szállítani. A hentesmes'er élete végéig havi 80 pengő járadékot követelt ke­reseteiben a kir. herceg feleségétől. A legutóbbi tárgyaláson, amely Hun- kovszhy Dezső dr. törvényszéki bíró elölt ielentpne3 k ■ hercegné te* képviselője be- G £ f °S- .Szaval0skénl perbehivja a //aAníbÍZ,°fÍtÓ,.Vállalta a szavatosságot és Iankoyszky bíró mára tüzle ki a folytató lagos tárgyalást. IolyUto‘ meth kSv ,heTCfné képviseletében Né­lemond követeléséről, mert meggyőződött arról ho"v „ n i maga okozta s kérte n bale,et tését. A Gazdák BiztosítóV..pe,r. mef!szünte- ban nem járult hozzá •. a ~ou.^tkezete azon- nyek kíi/n t • a Per 'íven körűimé­bSeme ro'gV”Sréfte' A törvényszSyezek , 'egeí. ,?em ^nyd- amelyben k tan ,le|etet hozott, GOHOJÁBÖL ' nyosunkhoz vagy közn«„. . Budapest Vii d ^ n®unkhoi - PCSt> vll-» Rottenbitt.,,- 33

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék