Esti Kurir, 1937. január (15. évfolyam, 15-25. szám)

1937-01-30 / 24. szám

1?37 fanuár 30 ESTI KURÍR mit szól hozzá? L EEDS kereskedelmi kamarájának évi diszebédjén VVinston Chur­chill volt angol miniszter, a neves konzervatív politikus, síkra szállt a gondolat mellett, hogy szorosabbra fűződjék a kapcsolat azon nemzetek között, amelyek a demokratikus esz­mények győzelmében hisznek és Így alkossanak védőfalat a diktatúrákkal szemben. „Legyünk tudatában annak — mondotta — amit akarunk és ne habozzunk meggyőződésünknek kife­jezést adni. Csatlakozzunk azokhoz a nagy nemzetekhez, amelyeknek érzel­mei hasonlóak és amelyek Ugyanúgy a békére törekszenek, mint mi. Egye­süljünk a Népszövetségben, amely a béke minden erejét összefogja, s amely, ha a múltban esetleg gyengé­nek Is mutatkozott, a jövőben nem kell, hogy gyenge is maradjon.** Churchill ezután kifejtette, hogy egyáltalában nem ellensége a néme­teknek s hogy a háború befejezése óta mindig arra törekszik, hogy „Né­metországot Európában azon a magas polcon lássa, amely megilleti és amely kijár Európa egyik irányitó nagy nemzetének.** Ezzel szemben nem ta­gadhatja, hogy Németország fegyver­kezése, a békeszerződések egyoldalú megváltoztatása súlyos aggodalomra ad okot és tuhnegy azon a határon, amit Németország biztonsága megkö­vetel. Annak a meggyőződésének adott kifejezést, hogy hite szerint Német­ország nem készül megtámadni Ang­liát, ám ennek ellenére Britanniának kötelessége, hogy hadicrejét fokozza, mert „életbevágó érdek, hogy birodal­munk -— fejezte be -r- erős Jegyen. Szfi* sírván rá, hogy ez a sziget a beavatkozásnak hatalmas erejét kép­viselje, Ellenfelei vagyunk minden lotalitásos zsarnokságnak, legyen jobb, vagy baloldali. Nagybritannia vagy hü marad magasztos eszményeihez, vagy elpusztul.** • R OLAND DORGELÉS oroszországi tanulmányújával kapcsolatban a következőket írja: „...Egyébként: tudják mennyit dolgoznak az cláru- silónők? Nyolc és kilenc órát naponta, éppen úgy, mint a szállodák személy­zete. És ahelyett, hogy megpihenné­nek, mint mindenki a hatodik napon, az úgynevezett szovjclvasárnapon, ak­kor kapnak pihenőt, midőn ez a sor­rend szerint rájuk esik. Évenként csak kétszer vannak zárva az árnbázak. És mindezt, havi százötven rubelért S ezek o szerencsétlen lányok boldognak lát­szanak. Egyszerűen azért, mert meg­győzik őket róla, hogy a kapitalista országban kétszer ennyit kellene dol­gozatok, fele fizetésért." • A DAILY TELEGRAPH krónikása -zA a spanyol polgárháborúval kap­csolatban fölemlíti, hogy a polgár­háborúk általában véresek és kímé­letlenek szoktak lenni. Természetesen: minden nemzetnek más hagyományai vannak ezen a téren. „Ám az angolok a maguk polgárháborújában — fűzi hozzá —, a rózsák harcától eltekintve csak ir és skót földön követtek el ke­gyetlenségeket Még a nagy polgár­háborút is, kivéve Naseby után az írek lemészároiását és Worcester ntán a ki­végzéseket, gentleman-módon vívták meg.** M ADRID ELŐTT, a Havas ügynök­ség jelentése szerint, néger csa­patok jelentek meg. Ezek a Fernnndo Po-szigelrűl valók, onnan toborozták őket a Havas ügynökség szerint, Fran- Spék. . _ . tt BÁTORSÁG! Fogyasztás nem kötelező Á BUDAI NYILASOK UJ FELHÍVÁSA [ Fontos politikai mozg|to Lengyelországban Varsó, január 29. Moscicki köztársasági elnöki Rydz-Smlgiy tábornagy jelenlété­ben fogadta a miniszterelnököt &t a helyettes miniszterelnököt. Poli­tikai körökben nagy jelentőséget tulajdonítanak ennek a kihallgatás, nak, amelyeket Koc ezredes uj po­litikai szervezete progrnmmjának közzétételével hoznak összefüg* A budai hegyvidéken, ahol — mint ezt már jelentettük — néhány fiatalember, egy nagyrészt munka­nélküliekből álló csoporttal hóna­pokkal ezelőtt hangos nyilasagi- tációba kezdett — a rendőrség köz­belépésére megszűrnek az utcai je­lenetek, az engedélynélküli plakát- kiragasztások és röpcédulák oszto­gatása. Ennek következtében az a gyérszámu s nagyrészt tizenhat-, tizennyolcéves fiatalemberekből vagy munkanélküli napszámosokból álló csapat, amely Farkasrct vidékén az úgynevezett nyilasmozgalmat kép­viselte, szét is oszlott. „Felgöngyölítjük !" De úgy látszik most központi irányítással, és nyilván megfelelő anyagi támoga­tással, „újjá akarják szervezni" a budai hegyek között szétsza­ladt nvilasokat. Az „Egyesült Magyar Nemzeti Szocialista Párt“ néven működő egyik nyilasfrakció ugyanis nyom­tatott levelet küldött szét híveinek, amelyben felszólítja őket, hogy a jövőben mindenki „teljesítse nem­zeti szocialista kötelességét“. Ebben a levélben a nyilasok egyidejűleg bejelentik, hogy „a tehetetlen polgári pártokat mielőbb felgöngyölítik" s hogy a mozgalomnak ,,öntudatos harcos férfiakra“ van szüksége. A nyilasok azonban nyilván szá­molnak azzal, hogy mind kevesebb ilyen „öntudatos harcos férfi“ je­lentkezik soraikban, mert figyel­meztetik a címzetteket, hogy amennyiben felhívásuknak nem tesznek eleget, úgy „a mozgalom uralomrajutásakor ez homályos fényt vethet az illetőkre A felhívás Az újszerű felhívás, amelyet pos­tán küldtek szét Buda lakosainak, a következő épületes szöveget tar­talmazza: «Magyar Testvéreim! A magyar nemzeti szocialista mozgalom az egyesülés megtörténte után meg­újult erővel lát hozzá ahhoz a nagy munkához, amely kemény menete­léssel tör a kijelölt szent Cél felé: a magyar nemzeti szocialista népi állam megvalósításáért. Budai szer­vezeteinket újból életrekeltjiik. Eh­hez elsősorban öntudatos, harcolni akaró Férfiakra van szüksége a SVÁJ£ ST. MORITZ CENTRAL HOTEL Ideális sisportszálló. Csodaszép fekvés. Mo­dern. Penzióár 0 és 12 frank. Hotel Waldhaus ElókelÖ. finom, módéra. 80 szobás szálloda Penzióár 15-17 frank. SAMADEN (Engadin) HOTEL BERNINA 80 szoba legnagyobb kényelemmel. Ideális sl- sportszálló. Peoziáár 15—18 trank. Mozgalomnak. Testvér, a Mozgalom régi komoly tagját táborba szólít­juk, hogy teljesítse nemzeti szocia­lista kötelességét, amikor tudatjuk, hogy a lakhelyéhez legközelebb fekvő szervezetünket a budahegy- vidéki (Németvölgy i-ut, Kolling- vendéglö különtermében) újjászer­veztük és ott rendes heti értekezle­tünket és előadásainkat minden csütörtök este fél nyolc órcd kez­dettel tartjuk meg. Felhívjuk Ma­gyar Testvér, hogy ezen értekezle­teken okvetlen jelenjen meg, hogy végre késedelmet és lanyha- ságot nem tűrő mozgalmunkat egyesült erővel megindítsuk és a tehetetlen polgári pártokat, ame­lyek csak egyéni érdekeket kép­viselnek s az igazi népi államot soha meg nem valósíthatják, mi­előbb felgöngyölitsük.K „Amennyiben hivó szavunk elle­nére nélkülözni volnánk kénytele­nek pártépitő munkásságát, — amit azonban nem remélünk —, úgy sajnálatunkra törölni fogjuk tag­nyilvántartásunkból, amely körülmény mozgalmunk uralomrajutásakor homályos fényt vethet Testvér mozgalmi múlt­jára". Bátorság! Győzelem Az Egyesült Magyar Nemzeti Szo­cialista Párt Budai Főkerülete. Fk. vezető: Hetiig. Csoportvezető: Met-ger István János. Kerületvezetö: Olvashatatlan aláirás. Pecsét: Egy sas tartja a pallóst, alatta nyilaskereszt, két buzaka- lásszol körívévé. Bátorság! (Piros ceruzával: Fogyasztás nem kötelező.) gésbe. Az Express Poranny hangoztatja, hogy Lengyelországban erős belső szervezetet kell létesíteni a rendel­kezésre álló erők összefogására. Basch Ferenc nyilatkozata Kaptuk a következő levelet: Mélyen tisztelt Főszerkesztő Ur! Az “Esti Kurír» ezévi január háf 21-én megjelent számában az 5. ol« dalon .4 bélyeg» cim alatt a követ* kezüket olvasom: «... az egyik lilkár ur rendkívüli módon sietett büntetésének meg* kezdésével, nehogy a kegyelem még a szabad levegőn érje.-> Kétségtelen, hogy a cikk ezedt állítása Csak rám vonatkozhatni, mert a hivatkozott két titkár közöl, csak én kezdettem meg szabadsága vesztésbiintetésem kitöltését. Ezzel szemben az a valóság, hogy a m, kir. Kúria Ítéletének 193(5. évi szép- tember hó 9-én a pécsi kir. törvény* széken történt kihirdetése után jogi képviselőm a kir. ügyésztől szóbeli* lég az ítélet végrehajtásának el­halasztását kérte. De csak 24 óra? haladékot kapott azzal, hogy ha én* nek leteltével nem jelentkeznék* kénytelen elfogató parancsot kiadni, Kénytelen voltam tehát minden rendkívüli sietés nélkül már 1936, évi s'zes(»lcínb'er bó'40-étr Szühr.diáu- vesztésbün tetősem kitöltését mcjf kezdeni. A sérelmezett cikk burkoltan még azt is állítja, hogy én büntetésein megkezdésével a kegy címezésnek akartam, elejét venni. Ez sem fedi a valóságot, mert öthavi szabadság­vesztésbüntetésemnek már négy* hónapi kitöltése után részesültem kegyelemben. Különben is kegyelmi eljárás folyásáról tudomásom sem volt. Kérem igen tisztelt Főszerkesztő Urat, hogy ezen nyilatkozatomat ly lapjában közzétenni szíveskedjék. Maradtam Főszerkesztő Urnák ki­váló tisztelettel: Dr. Basch s. k, M. N. B. 534. sz. cnU, s SVÁJCBAN február 27-től március hó 13-ig Részvételi dij 335 P-től A R 0 S A CELERINA KLOSTERS ST. MORITZ PONTRESINÍ D A V 0 S " . r s Felvilágosítás és előjegyzés az Esti Kurír Utazási Irodáiéban Vilmos Császár-ut 34 * T. 12-54-05 PORTUGÁLIA elutasítja a semlegesség! bizottság terveit London, január 29. (Az Esti Kurír tudósitójának táv­irata.) A nemzetközi semiegességi bizottság albizottsága csütörtökön Plymouth lord clnöklésévcl ülést tartott, amelyen megvitatták a terv­bevett határellenőrzést tervezetet. Mint ismeretes, Németország és Olaszország ezt a tervet elvben he­lyeselték, ezzel szemben Portugália ellenzi a tervet. A csütörtöki ülésen a portugál megbízott ismét hangoztatta, hogy kormánya a portugál—spanyol ha­tárok nemzetközi ellenőrzését nem fogadhatja el. A csütörtöki ülésen nem történt döntés s az angol la­pok szerint egy, esetleg két hónapig is eltart, ainig a spanyolországi EGYMILLIÓ Genf, január 29. Az utóbbi napokban terjesztette be jelentését a spanyol higiénikus viszonyok tanulmányozásával meg­bízott orvosi bizottság és ez a jelen­tés megdöbbentő képet fest a spa­nyol lakosság nagy részének egész­ségügyi helyzetéről. A jelentés mindenekelőtt megálla­pítja, hogy Spanyolország már ré­gen fennálló és kielégítő egészség- ügyi szervezettel rendelkezik és hogy a lakosság egészségügyi álla­pota nagyjában kielégítő. De ugyan­akkor felhívja a figyelmet arra, hogy sürgősen meggyőző rendsza­bályokat kell életbeléptetni, még­pedig mindenekelőtt egy esetleges tífuszjárvány veszedelmével szem­ben. Az orvosi bizottság jelentése sze­rint ugyanis a frontokon lévő lövészárkok legnagyobb része teljesen eltetve- sedett, már pedig ezek az élős- diek terjesztői a félelmetes ki­ütéses tífusznak. Ennélfogva sürgős szükség van fer­tőtlenítő állomások berendezésére. Kívánatosnak tartja a bizottság, hogy felállítsanak egy orvosi szer- ■** yezetet, amely elsősorban és kizáró­semlegesség szigorítását célzó in­tézkedéseket megvalósítják. Az albizottság legközelebbi ülését jövő hét keddjére tűzték ki. Ezen hz ülésen megvitatják majd azt a kérdést is, hogy milyen módon akadályozhatják meg a spanyol kormány pénzügyi támogatását más országok részéről. Ez alkalommal napirendre kerül majd a külföldre juttatott arany- készletek ügye is. Mint ismeretes, a kormány külföldre szállíttatta a spanyol jegybank árnyát. Több kor­mány részéről indítványozták, hogy ezt az aranyat foglalják le. A be- nemavatkozási albizottság keddi ülésében foglalkozik majd ezekkel a javaslatokkal. MENEKÜLT tag a fertőző betegségek elleni küz­delem szolgálatában álljon. Különö­sen fontos volna ez Madridban, ahol az orvosok úgy is túl vannak hal­mozva munkával. A polgárháború kezdetén az egész katonai egészség- ügyi szolgálatot újjá keltett szer­vezni. Különösen nehéz problémát jelent a beszámoló szerint a menekültek kérdése, akiknek számát január elején több mint egy millióra becsülték, amivei szemben a rendelkezésre álló he­lyeken maximálisan 156.000 em­bert lehet elhelyezni. Egyedül Madridba, ostromzár ala vétele előtt, naponta körülbelül öt­ezer menekült érkezett. A menekültek száma átlagban a helyi lakosság tiz százalékát teszi ki az egyes városokban és vannak tar­tományok, mint például Katalónia, ahol a menekültek élelmezése máris szembeszökő nehézségeket okoz. Utazási ügyben forduljon az Esti Kurír Utazási Osztályá­hoz. Mindent elintéz Ön helyett *

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék