Esti Kurir, 1937. november (15. évfolyam, 249-272. szám)

1937-11-12 / 257. szám

1937 november 12 Ostromállapot Palesztinában Jeruzsálem, november 11. Szinte ugyanabban az órában, amikor kiáltványban közölték Pa­lesztina lakosságával, hogy november 18-tól kezdődően ka­tonai rögtönitelő törvényszékek halállal büntetik a tiltott fegy­verviselést, több újabb terror- cselekmény történt. Ezek a ter­rorcselekmények arra késztették a hatóságokat, hogy ismét azon­nal életbeléptessék Jeruzsálemben a kivételes állapotot, amelyet csak néhány héttel ezelőtt függesztettek fel. Az újabb terrorcselekmények ál­dozatai arabok. Az Upper Jaffa• roadon egy arab férfit ismeretlen tettes agyonlőtt. Az óvárosban egy zsinagóga közelében egy másik arab férfit ismeretlen tettesek életveszé­lyesen megsebesítettek. A harmadik támadás az Omar-mecset közelében történt, ahol egy arabot ismeretlen tettesek súlyosan megsebesítettek. KÉT ÚR AZ UTCÁN —• Szinte végigborsódzik a há­tam, valahányszor egy-egy cikket, tanulmányt olvasok, vagy előadás­ról hallok, ahol szerző, vagy szónok oly könnyedén Államcsíny Brazíliában Newyork, november 11. Brazíliából csak kerülő utón érkeznek hirek az államcsíny végrehajtásáról és az uj testületi alkotmány kihirdetéséről, mert valamennyi brazíliai távbeszélővonal ellenőrzés alatt áll. Argentínai lapok jelentése szerint az államcsíny végrehaj­tása a legnagyobb rendben ment végbe. Az igazságtigyiminlsz- ter a miniszterelnökségi palotában tartott értekezlet után kö­zölte. hogy uj alkotmány lépett életbe. Hir szerint a katonaság puskalövés nélkül megszállta a köz­épületeket. A hadsereg azonnal felesküdött Vargasnak, aki élete végéig az uj rendszer vezére lesz. Newyorkban úgy tudják, hogy az uj alkotmány szerint Brazília totális, testületi rendszeren felépülő állam, mindamel­lett megtartja a köztársasági államformát. Az uj alkotmány kihirdetése Rio de Janeiro, nov. 11. Az uj alkotmány kihirdetése a legnagyobb rendben történt meg. A kormány a reggeli órákban el­rendelte a képviselőház és a szená­tus bezárását, este pedig kihirdették az uj alkotmányt. Az alkotmányt kihirdető rende­let bevezetése hangoztatja, hogy mivel az állam eddigi berendezke­dése nem rendelkezett azokkal az eszközökkel, amelyekkel a politikai és a szociális békét felforgatni akaró szélsőséges elemekkel és a mindjob­ban beszivárgó kommunistákkal szemben a békét és a brazíliai nép érdekeit megvédhesse, a köztársasági elnök a nép kíván­ságának megfelelően a hadsereg cs a nemzet közvéleményének tá­mogatásával elhatározta, hogy az országnak uj alkotmányt ad, amely azonnal életbe is lép. Az alkotmány főbb rendelkezései a következők: 1. A szövetségi rendszer a mos­tani területi és politikai felosztással érvényben marad. 2. A szövetségi állam képviseleti alapon nyügvó köztársaság, amely­nek éíén az elnök áll, 3. A törvényhozó hatalmat két> ház gyakorolja: a közvetett válasz­tással megválasztott képviselőkből álló képviselőház és a szövetségi ta­nács, amely részben választott, részben a köztársasági elnök által kinevezett tiz tagból áll. 4. Nemzetgazdasági tanács léte­sül. 5. Az elnök megbízatása hat évre szól. 6. Az uj alkotmányt népszavazás alá bocsátják. 7. Vargas elnök a népszavazásig tisztségében marad. 8. A köztársasági elnököt az elek­torok testületé választja. mm rr m m ■ r n ■ elegánsan szőrméz Női kábátok spitzer elegánsan szőrméz ve, alacsony árban Király-utca 59 — Mit vallott a háziasszony? «Az áruló középső ujj» cimü tör­vényszéki tudósításunkra a cikk szerint tanúként szereplő háziasz- szony annak megállapítását kéri, hogy az elitéit vádlottat 6 sohasem látta s annak az ismeretlen urnák, •aíki nála Zádor Imre Jenő néven la­kást bérelt, nemcsak a középső ujja hiányzott, hanem jobb kezének csaknem összes ujjal. A vádlottat tehát« nem az ő vallomása miatt ítélték el, hanem a többi tanuk vallomása alapján. — Szegénysorsu gyermekek fel­ruházása. A VI. kér. Férfiruhakeres­kedők Jótékonysági Asztaltársasága felruházó ünnepélyt tart 1937 novem­ber 14-én a Guttmann-cukrászda kü­löntermében, VI., Király-utca 34. sz. alatt. Vasárnap délután fél 5 órakor 70 szegénysorsu gyermek kap meleg ruhát, kabátot és uzsonnával is meg­vendégelik őket. — Az Ojság uj száma Insolness építőmesterhez ad magyarázatot, is­merteti a Vígszínház „Asszonyok“ cimü darabját, a „Pusztai széí"-lel kapcsolatban bemutatja a Palesztinái szelet és pontokban közli a Beszkárt udvariassági rendeletét. Nagyon jók még az állandó rovatok is Nagy Imre népszerű vicclapjában. Ára 16 fillér. — Ideges embereknek -és lelki- betegeknek az igen enyhe hatású, mindig megbízható természetes „Ferenc József“ keserüviz — reggel éhgyomorra egy pohárral bevéve — rendes bélmüködést, jó emésztést és elegendő étvágyérzetet teremt. Kér­dezze meg orvosát. x A legörvendetesebb viszontlátás­ban van részük mindazon hölgyek­nek, akik ismét használják a Párjsból visszatért Símon-pudert és Simon- krémet. Ami jót és előnyt egy kozme­tikum adhat, azt mind nyüjtja ez a hires készítmény. FERNAND ORAVET VICTOR MC lAOlEN Mindkét film egy műsorban FELSÉGES SZERELEM SZŐKÉK BOLONDJA SAVOY Az első előadás félhelyárakkal! DéleJóit mossi II órától a Pátriában kiejti a leg­utóbbi idők egyik legtöb­bet emlegetett jelszavát, a - totális hábo­rút». — Már pe­dig ön hiába libabőrzik, ez benne van korunk levegőjében. — Lehetséges, nem vitatom. Biztos, hogy én sem megakadályozni, sem útját állni nem fogom. — De meg amellett: ha egyszer mindenki arra rendezkedik be ... — Tudja, én akikor sem taga­dom, ha mindenki arra rendezke­dik be. hogy bár vannak igen erős emberi szempontjaim és általános eszményeim, mégis legelsősorban és mindenekelőtt magunkra gondolok, Magyarországra és a magyar nem­zetre. Fáj a szivem minden öldök­lésért, minden összeütközés miatt, de mégsem egyforma szorongás ez azzal, amit a magyar sors alakulása és veszedelmei miatt érzek. — Ezt megértem. — De nem is arról akartam be­szélni. Amit mondani akarok, ezzel csak halvány összefüggésben van. Tudja, éppen ma akadt meg a sze­mem egy ilyen «elméleten», amely azt mondja, hogy totális háborúhoz totális államra van szükség. És akkor ezek a nagy teoretikusok azt hiszik, hogy megtalálták a bölcsek kövét. És elfelejtik, hogy totális ál­lam és totális háború esetleg totális katasztrófában is végződhet. A nagy magyar köljő komor sora jut sok­szor eszembe: «Rossz időket élünk, rossz csillagok járnak ...» Ajánlom magam. T. Boros László dr. politikai ujságiró 25 éves jubileuma A politikai rovatvezetők testületé­nek tagjai szerdán este a Gellert- szálló márványtermében ünnepi va­csorát rendeztek T. Boros László, dr., a 8 Órai Ujság politikai munka­társa, politikai ujságiró tiszteletére, aki most töltötte be újságírói pá­lyájának negyedévszázadát. A vacsorán Béry László, Márkus Miksa, Tóth László, Nagy Samu és Ivor Dénes mondtak üdvözlőbeszé­det. T. Boros László meghatódot- tan mondott köszönetét. „Szomorú vasárnap” után - a „Vidám élet tízparancsolata’ ’ Először volt i Szomorú vasárnap it azután jöttek a riportok a kül földi lapokban a riasztó hírrel, hogy a bonyolult szövegű dal fülbemászó dallama mellett százak és százak anda- lógtak át a másvilágra. Hiába volt minden cáfolat, a külföld nem akart megválni ettől a bizarr sanzon-legen­dától és a Szomorú vasárnapot az ön­gyilkosok hivatalos gyászindulójává avatták. Úgy látszik, a hátborzongató hírek és rémhírek tartós népszerűséget szereztek a Szomorú vasdrnap-nak, amelyről még mostanában is imák megható történeteket a külföldi lapok. Most pedig megtörtént az is, hogy az egyik legnagyobb francia lap, a Paris Soir egy és ugyanazon számában két cikket is szentel a Szomorú vasá/nap- nak it szerzőjének. Az egyik cikk a Szomorú vasárnap múzsájáról, Sylviáról szól, akiről meg­tudjuk, hogy esténként egy budapesti mulatóhelyen énekelt és Jávor László szerelmi bánatában vetette papírra a szomorú dalt. A cikk közli a szép Sylvia estélyi­ruhás fényképét s érzelmesen elmeséli az iró és a dizöz szerelmét, amelyet előbb nézeteltérések tarkítottak, majd egy este Jávor hiába várta szerelme­sét. Sylvia nem jelentkezett többé, a napok szürkén, kietlenül múltak, kü­lönösen a vtsámapok voltak szomo­rúak és Jávor megírta a Szomorú vasárnap-ot. — Emlékezete* — mondja a riport —, hogy ez a sanzon, miután öngyil­kossági járványt tetézett elő, elsősor­ban annak köszönhette hírességét, hogy több országból kitiltották. Egy nap a szerző végigjárta a budapesti, mulatóhelyeket és nyilvánosan össze­tépte a Szomorú vasárnap kótáit. Azt hitték, hogy az a titkos vágy vezette Rebben a tettében, hogy ismét beszél­tessen magáról, de ugylátazik, hogy ez a hiedelem nem fedi az igazságot. Jávor a szomorú dalt optimista és vidám dallal akarja felcserélni. Mint mondotta, a Vidám vasárnap talán visszahozza Sylviát. Hát majd meg­látjuk ... így szól az első érzelgős riport, hogy a következő oldalon a Szomorú vasárnap ismét feltűnjön az egyik tudósítás elmében. A második tudósítás címéből kide­rül, hogy a dal szerzője megbánta már a Szomorú vasárnap-ot és pro­pagandát indít a jókedv terjesztése érdekében. A kis cikk szerint a szerző, Jávor László megijedt a Szomorú va­sárnap által felkeltett vihartól és el­határozta, hogy kampányt indít a jó­— Bajtársi találkozók. A volt 39. közős gyalogezred tagjai hősi halált halt bajtársaik emlékére folyó hó 14-én egynegyed 12-kor gyászisten­tiszteletet tartanak a Kapisztrán- templomban (Uri-utca 55). Istentisz­telet után diszgyülés és társasebéd a Kárpátia külön termében (Ferenciek tere 7). A volt 83-as és 106-os gyalogezre­dek bajtársi kőre folyó hó 13-án, szombaton este 8 órai kezdettel a Schultz-féle vendéglőben (Aréna-ut és Thökőly-ut sarok) tisztújító összejö­vetelt tart. — A Hirdetési Újság. Guthy György riportlapja most ünnepli fennállásá­nak tizedik évfordulóját. Ebből az alkalomból a lap gazdag tartalmú jubileumi számot adott ki, a magyar iró-, ujságiró- és művészvilág egész sor reprezentánsának cikkeivel. x Cukorbetegek főzőtanfolyama. A Volt Iskolatársnők Szövetségének diabetikus gázfőzőtanfotyqma novem­ber hó 15 én kezdődik s három héten keresztül tart minden hétfőn és csü­törtökön d. u. 5—8-ig. A tanfolyamon bemutatásra kerülnek a cúkorbetegek étrendjének összeállítása, elkészítése, diabetikus sütemények, különféle tész­ták készítése. (Kalória stb. számítás.) Tandíj anyamegtéritéssel együtt 10 P. Beiratási djj nincs. Beiratkozás e hé­ten minden hétköznap d. u. 5—7-ifi TI., Batthyány-utca 8. szám alatt (polgári leányiskola) az igazgatói iro­dában. kedv szolgálatában. A dal két év ataíf több mint száz öngyilkosságot okozott Európában — mondja a cikk — és Jávor közölte barátaival, hogy két. s ég-beesetten és tehetetlenül látja, hogy müve milyen tragikus hatást gyakorolt az ifjúságra. Hogy ez a ha­tást megszüntesse, vidám sanzónt if a Vidám élet tízparancsolata címen. Elárulja a második riport azt is, hogy, Jávor László ezt a tízparancsolatot felolvasóköruton akarja népszerű*!« teni, hogy legalább azoknak a neu« raszténiás fiatalembereknek, akiket a Szomorú vasárnap a halálhoz vonzott, visszaadja az életkedvet. Harmadik riportot a Szomorú va- sárnap-röl a legszorgalmasabb kiutatás ellenére sem sikerült fölfedeznünk a Paris Soir november 10-iki számában..« — Szív« és Idegbajosoknál, vese- és cukorbetegeknél, köszvényben és csuz- ban szenvedőknél egy pohár természe« tes „Ferenc Józsel“ keserüviz regge­lenként éhgyomorra véve, a beleket alaposan kitisztítja, a gyomor és a máj működését előmozdítja s az emésztést és az anyagcserét lényege­sen megjavítja. Kérdezze meg orvosát­— Dr. Kecskeméti György, » «Pester Llyod» felelős szerkesztő­jének előadása a Cobden Szövet­ségben. A Magyar Cobden Szövet­ség szemináriumában f. hó 12-én, pénteken este dr. Kecskeméti György, a «Pester Lloyd» felelős szerkesztője «A békés átalakulás» címmel előadást tart. Ä rendkívül nagy érdeklődéssel várt előadást az Ernst-muzeum (VI., Nagymező­utca 8.) nagytermében tartják és pontosan háromnegyed 7 órakor kezdik meg. ' ■— Különlegességi főzőtanfolyamok Budán. A Volt Iskolatársnök Szövet­ségének különlegességi gázfőzőtanfolya­mán bemutatásra kerülnek: hideg és meleg előételek, halételek, aszpik- készités, díszítés, angol és magyar hú­sok, pecsenyék, torták, sütemények készítése, diszitése, fondant, guzok, páriáitok és különböző italok készí­tése. Az urhölgyek tanfolyama min­den kedden és pénteken délelőtt 10—1-ig, első óra november 12-én; a tanfolyam négy hétig tart, tandíj 12 P .A háztartási alkalmazottak tan­folyama minden szerdán délután 5—8-ig, első óra november 17-én; a tanfolyam hat hétig tart, tandíj 8 P. Haladók részére november 12-től minden kedden és pénteken délután 5—8-ig. Tananyag: a finom francia konyha ételeinek elkészítése, díszítés, tálalás. A tanfolyam 6 hétig tart, tandíj 20 P. Beiratási dij nincs, a tandíjban az anyagmegtérités is bentfoglaltatik. Beiratkozás e héten minden nap dél­után 5—7-ig II-, Batthyány-utca 8. sz. (polgári leányiskola) alatt az igazga­tói irodában. r-J&JJ) AZ ILLÉS SZEKERÉN VÍZSZINTES; Idézet Ady Aa Ilié« izeke- rén «Imii költeményébdl Béré, honvédelmi minisz­ter volt A nagy mlndenség Hivatelnok végez ilyen mánkét Mustér — németül Ahol a Vénuez-ezohrot ta­lálták Német személyes névués Turáni urelkodél elm, nér- elível Hsiárész Szomszédos hetük NSi név Ad Úriember ez illeti Japán péne Szakadatlan munka Bútoré Angeles előtt éli Kellemetlen érzés Német nagyiparos Járom FÜGGŐLEGES; t 2 5 V 5 6 r 8 * s to m, ti 11 2 ■ 1h 1 m 1 m 18 <9 ■ “ ■ i _ ■ 12 M Í5 20 1 70 * M 1 ■ 2<* 30 ■ ■ 32 53 ■5h ■ Ü * * 1. Ugyancsak Aa ülés »zeke. rén-böl való ;. A «Vágyak vására» Íré]« 8. A jé kés ilyen 8. Elszigetel Riadalom 4. Mitológiai sárkány, nnelr IS. Falucska Zalában (G. N.) á Hetperldék aranyaiméit 18. Mestse őrlet? II. Ami nincs megengedva 5. Geolöglai képződmény ti. Sav teszi g. Somogyi Viharos névbetüt 81. Énekhtng 7, Délszláv váró' 84. A múlt században ét Írónk (Alajos) 87. Kényelmes «ágy» Ml. Hevesi nagyközség 88. Mennyei I 84. A latin utiirat rövidítése 35. Prima GAL GYÖRGY. 1 t

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék