Esti Kurir, 1938. október (16. évfolyam, 221-246. szám)

1938-10-09 / 228. szám

12 ESTI KURÍR 1938 október 9 Amikor Deák Ferenc 5000 forintot szavaztatott meg a tornászoknak A vasárnapi bajnoki forduló két érdekesnek Ígérkező mérkőzése a Hungária-uti pályái! kerül sorra. A Ferencváros a Nemzetivel, a Hun­gária az Elektromossal mérkőzik. A közös rendezésekkel a múlt­ban sok baj volt, de most állítólag javult a helyzet és igy az érdekelt vezetők szerint remény van arra, hogy a két mérkőzés a sportszerű­ség keretei között fog lezajlani. A program jó sportot igér, mert a nagycsapatok ellenfelei ezúttal el­ismert képességű középcsapatok. A Ferencváros a Hungária meccs óta javuló formát mutat, csütörtöki győzelme már azt mutatta, hogy a zöld-fehér gárda, ha kell, kitesz ma­gáért. A Nemzeti az idén még veret­len s eléggé egységes csapatnak lát­szik. Nem állíthatja tehát senki, hogy a fekete-fehéreknek semmi esélyük sincs a pontszerzésre. A Hungária—Elektromos meccs 'azért izgatja kissé a Hungária híveinek kedélyállapotát, mert az Elektromos már több ízben vett el pontot a Hungáriától. A Hungáriát az idei szezonban eddig még nem érte pontvesztes'ég. Lehetséges, hogy mindkét csapat egy-két tartalékkal ‘fog felállani. Az Újpest—Zugló mérkőzés ünnepe a lilafehér gárdának, mert ezen a mérkőzésen avatják a li­lák uj gyepes pályáját. Ezekután az Újpest ismét favorizálhatja a saját sporttelepét. Most már az Újpestnek olyan ott­hona van, amely felveheti a ver­senyt a legszebb pályákkal. Ennek pedig bizonyosan kedvező hatása lesz a csapat hangulatára is. A mérkőzésen Újpest város pol­gármestere is megjelenik. A pro­fesszionista bajnoki mérkőzést az UTE—ETO amatőrbaj noiki találko­zó előzi meg. A Salgótarjánnal kapcsolatban ta­láló az az elcsépelt expiteton, hogy „otthonában veszélyes“ csapatról van szó. A Hungária is csak mini­mális arányban tudott győzni Sal­gótarjánban. A Phöbusban bizakod­nak az uj csapatösszeállításban és abban, hogy a Béky, Szirmai, Turay II,, Solti, Tóth csatársor gólképessé­gével talán kiharcolja a győzelmet. A Kispest—Szolnoki MÁV meccs­nek eredetileg Kispesten kellett volna sorra kerülni, de a szolno­kiak kérésére a pályaválasztási jo­got felcserélték. A Kispest fiatal te­hetségekből álló csapata (Boldizsár, Kincses, Kürti, a két Olajkár) ed­dig igen egészséges futballt játszott és most az egyik legjobb vidéki csa­pattal szemben van esélye a győze­lemre is. A Kispest jelenleg a má­sodik helyen áll és eddig még csak egy pontot vesztett. A Budafok—Taxisok mérkőzés egészíti ki a bajnoki programot. A vasárnapi bajnoki forduló tapaszta­latai alapján válogat Dietz Károly dr. szövetségi kapitány a Buka­restbe lekötött két válogatott mér­kőzésre. Dr. Mező Ferenc gimnáziumi igaz­gató, olimpiai bajnok már számos ér­tékes munkával gazdagította a magyar sportirodalmat. Ezek közül, mint isme­retes, a legnevezetesebb «Az olimpiai játékok történeten cimü munkája, amellyel Mező dr. világbajnokságot nyert az amsterdami szellemi olimpián. Dr. Mező munkájáról, amely annak­idején Münchenben német nyelven je­lent meg, a német szaksajtó és a tu­dományos folyóiratok a legnagyobb el­ragadtatással számoltak be és az ér­tékes munka Münchenben nemsokára már második kiadásban is megjelent. Dr. Mező nemcsak nagyvonalú tudo­mányos munkákkal lép az érdeklődés előterébe, hanem mint a magyar sport­kuriozitások legnagyobb gyűjtője és mestere számos szórakoztató célzatú kisebb munkával is. Ilyen füzete je­lent meg most legújabban is tHáborus és sportemtékvirágok» címen, amely­ben a vaskoronarendes vitéz katona kedves megemlékezései s a sportkutató értékes apróságai sorakoznak egymás mellé. így például eddig nem sokat tud­tunk arról, hogy milyen kapcsolatai voltak Deák Ferencnek a sporttal. Mező azonban megírja, hogy a haza bölcse miként támogatta a magyar sportot annak patriarchális korszaká­ban. Mező uj füzetében olvashatjuk, hogy Deák egyizben a budai Fácán-vendéglő kezeiében, a Csillagvölgybcn végig­nézte a Pesti Torna Egylet tagjainak mutatványait. Ez volt az első sport- esemény, amelyet Deák megtekintett, erre ugyanis egy Dedinszky József nevű képviselőtársa, aki ismert tornász volt, hivta fel a figyelmét. Ez az eset 1866 tavaszán, egy szép májusi vasárnapon történt. Akkoriban indult el útjára a magyar sport. Az evezés már divatos volt s a Margitszi­get pesti oldalán megtartották az első evezősversenyt. 1868 elején már a Nemzeti Tornacsarnok javára gyűjte­nek. Jókat Mór és Kemény Zsigmond is adnak öt-öt forintot és Jankó Já­nos, a jóizii magyar karikaturista is hozzájárul a gyűjtéshez két forinttal. A Fővárosi Lapok azt írja ezidőben, hogy a «testi erő fejtése a nemzeti életerő egyik fötényezőjen. A torná­szok felkeresték Deákot is és támoga­tását kérték. Amikor a kérdés az or­szággyűlésen tárgyalásra került, Hor­váth Károly képviselő kétezer forintnyi segélyt javasolt. Ekkor aztán hozzá­szólt a kérdéshez a haza bölcse is és röviden ennyit mondott: — A nemzet becsülete nem engedi ily keveset adnunk, adjunk ötezer fo­rintot. Az országgyűlés vita nélkül megszab vazta az összeget. Miután a főváros még mélyebbért belenyúlt az erszényébe, megvették a telket, nyomban hozzáfogtak az épí­téshez és még abban az évben át is adhatták a közhasználatnak. Világrekordot úszott a dán hölgystaféta Kopenhága, október 8. A Kopenhágában rendezett két­napos dán-holland nemzetek közötti hölgyuszóverseny pénteken befeje­ződött. Az uszóversenyen a dán hölgyuszók győztek 40:31 arány­ban. A verseny legkiemelkedőbb eseménye a 4x100 méteres gyors- uszóstaféta volt, melyben a dán csa­pat (Arndt, Kraft, Öve Petersen, Hveger) 4 perc 27.6 mp.-es idő­eredménnyel uj világrekordot állí­tott fel. Továbi eredmények: 100 méteres gyorsuszás: 1. Van Veen (Hollandia) 1 p 06.1 mp, 2. Bagnhild Hveger (Dánia) 1 p 06.4 mp, 3. Öve Petersen (Dánia) 1 p 08.5 mp. — 400 méteres mellúszás: 1. Soerensen (Dánia) 6 p 27.2 mp, 2. Larsen (Dánia) 6 p 28.6 mp. 3, Jopie Waalberg (Hollandia) 6 p 33.3 mp, 4x100 méteres gvorsuszó- staféta: 1. Dánia 4 p 27.6 mp, uj világrekord! 2. Hollandia 4 p 37.6 másodperc. — Kenderárlejtés Mezőhegyesen. A Mezőhegyesen szeptember 28-án tartott kenderárlejtésen a következő árak szerepeltek: I. oszt. tilolt ken­den 100 q 95, II. oszt. 90.01, tépés- kóc 68, tilolt kóc 43 pengő. — A Gazette de Hongrie, a Kele­csényi Ferenc kitűnő szerkesztésében megjelenő francia nyelvű hetilap legújabb száma részletesen beszámol a nemzetközi eseményekről, elsősor­ban a Magyarországot érintő változá­sokról. Művészeti rovatában a párisi Napoleon-kiállitást ismerteti érdekes cikk. Beszámol a lap az irodalom, a színház és a sport időszerű esemé­nyéiről is. x A Bajna-cukrászda intim külön­termében naponta táncos tea. , x A közönség kívánsága: parancs! A régebbi, forró sikerű estékre vissza­gondolva, a közönség visszakivánta a tőzsdepalotában levő Etoile-kávéház- ban a zenés-programos estéket. Szom­baton este nyílik meg. Holló Klári előadómüvésznő a sztár. Már csak ma és holnap „márto- gatják” egymást az iszapbirkózók Hétfőn kezdődött, az iszapbirkó­zás, ekkor kezdték egymást márto- gatni az iszapba a cirkusz zord m> sterbirkozói. Folyt a *tunkolás» egész héten keresztül, mignem a rendezőségnek az az ötlete támadt, hogy az iszapot *megitlatositsa». A lápkigőzölgések nyomott hangula­tát igy a fenyőer­dők illúziója vál­totta fel... A rendezőség az iszapbirkózást csak kísérletnek szánta s most né- hánynapi iszapviaskodás után le lehet vonni a tanulságokat. Most már látják, hogy az iszap nem egé­szen veszélytelen dolog, mert a bir­kózó könnyen megsérülhet. A csú­szós talajon ugyanis a legelszán­tabb kecseszkecsken birkózó is ha­mar elveszti egyensúlyát Lesz-e magyar-olasz mérkőzés novemberben ? A Magyar Labdarugó Szövetség szá­mításait meglehetősen megnehezíti az a körülmény, hogy az olasz szövet­ség még mindezideig nem válaszolt az MLSz levelére, amelyben az MLSz hangsúlyozta, hogy ragaszkodik a no­vember 13-ára kitűzött válogatott mérkőzés megtartásához. Sokan eb­ből arra következtetnek, hogy az ola­szok meg akarnak maradni korábbi elhatározásuk mellett és a mérkőzést le akarják mondani — illetve azt máris lemondottnak tekintik. Az MLSz-nek szüksége volna az olasz-magyar mérkőzésre, anyagi A cirkuszban ma és holnap tart­ják az utolsó iszapbirkózásokat. Eddig Erdős László szerzett magá­nak nagy és lelkes tábort. De a töb­biek sem hagyják a dicsőséget és az utolsó két napon ők akarnak ki­tenni magukért. Tegnap Erdős az uj angol sztár­ral mérkőzött. A habitüéknek fel­tűnt, hogy bár az angolt Nelsonnak hívják, mégis Erdős dolgozott — dupla Nelsonnal. A mérkőzés egyébként eldöntet­lenül végződött. A mongol Plume elhagyta a Ró- kus-kórházat és széles jókedvében legyőzte a burgenlandi Pirokot. Az iszapbirkózások ma és holnap negyedkilenc órakor kezdődnek a cirkuszban. Hétfőn reggel eltávolítják az isza­pot a ringből s este már valószínű­leg ismét iszap nélkül viaskodnak a birkózók a cirkuszban. szempontból is — különösen a Bécs— Budapest-mérkőzés mérsékelt anyagi sikere után. A közönség is szivesen látná a mérkőzést, bár egy tavaszi terminus kétségkívül kedvezőbb volna. Megnehezíti a helyzetet, hogy Me- azzát most operálták és több más vá­logatott játékos is sérült. Ezek a kö­rülmények is befolyásolhatják az olasz szövetséget elhatározásában. A Vasas Sport Club vasárnap Mag- dolna-utcai székházának tornatermé­ben országos ifjúsági birkózóversenyt rendez, amelyre 72 nevezés érkezett. A nevezések következőképen oszla­nak meg: Bp. Vasutas 9, Törekvés 8, Postás 8, MTE 7, Húsos 5, Ceglédi Vasutas 5, Vasas 4, Ganzgyár 4, Do­rog 2, budapesti Levente egyesületek 20 nevezés. Jiisfiicdetések Kishirdctés ára millimétersoronként 40 fill., a legkisebb hirdetés 10 mm, ára 4 P. Állásközvetítés 2 P. — Kishirdetést d. e. 11-ig veszünk lel. Az 1939. évi összes RÁDIÓKÉSZÜLÉKEKET CSILLA II T GRAMOFONT legolcsóbban vásárolhatja részletre és cserébe is UFICH MIKLÓS cégnél, VI., Vilmos császár-ut 45., Nagymező-u. sarok. Tel.: 114-472. RENDELKEZŐ KEI. HEREI. 1 (mely mindenféle áruk adás- fl vételére jogosít) || adósságmentesen 1 átadó. Dr. Faragó János ügyvéd. W& Andrássy-ut 24. Tanuljon magyar, német gyors­írást a „STENOGRAFIA” iskolában. — Csoportos és külön- órás kiképzés. Rákóczi-ut 14. sz Telefon: 342-9'J‘J. Edény és háztartási szakmában jártas izr. vaskeres­kedő, leépítés folytán állás nélkül, kirakatrendezésben is gyakorlattal Rendelkező, állást keres. «Háztar- tás* jeligére a kiadóhivatalban. FÁJ A LÁBA?... 14 napi próbára ANATOMIK cipőbetétei lúdtalpbetétet) adunk. — Minden kivágott női cipőben hordható. + KELETI J. + ortopédiai osztálya, IV. PETŐFI SÁNDOR-U. 17. Főposta mellett, relefon 188-013 A. B. C.-tag. PEDOLUX átvilágítás! CABRIOLETT ALFA ROMEO OPEL 2 literes STEYR 30-as kiváló karban, jutányos árakon, előnyös feltételekkel. OPEL-TELEP V.. RÉVÉSZ-UTCA 4. Lakásrészt bútorozva, egy, esetleg kétszobá­sat keresek az Oktogon-környékén. Értesítés ,,Tisztviselő" jeligére a kiadóba kéretik* Az atléták hattyúdala A MASz holnap rendezi a mara- thoni bajnokságot és a stafétabaj­nokságot is. Az utóbbiak a BEAC sporttelepén kerülnek sorra fél há­romórai kezdettel, de már egy óra­kor megkezdődik az élet, mert ek­kor indulnak útnak a marathonis- ták a fehérváriuti sporttelepről. A marathoni bajnokságot a fehérvári országúton rendezik. A táv felénél visszafordulnak a versenyzők és a sporttelepen futják az utolsó négy­száz métert. A holnapi versenyek után az at­léták pihenőre térnek. A télen nagy munka vár a szövetségre: dr. Szere­lemhegyi Jenő és Sztankovics Szi­lárd fájdalmas távozása után a re­organizálás munkája nem lesz köny- nyü! A Szent QeCiéct Q^ág-iffiicda gyöngyözővizü fedett uszócsarnoka ismét az olcsóbb téli árszabás mellett áll a közön­ség rendelkezésére. Kombinált fürdőzés a termálfürdővel kapcsolatban, pótjegy vál­tása mellett. Vizgyógy- és hőlégkezelés. Mesterséges napfény. Kedvező idő esetén a pezsgőfürdőbelépővel a hullámfürdő is igénybe vehető. I NEWYORK és a többi tengerentúli állo­más vehető legújabb rádióink­kal! Alkalmi vételeink is ! vannak. IVM FERENCIEK TERE 2. SZ. CSERE, RÉSZLETRE IS. Nagymező-utca legforgalmasabb részén üzletrészhez társ kerestetik Próbafülke és galéria. Kalapos­nak, fűzősnek, fehérnemüsnek ki­válóan alkalmas. ,.Közös rezsi“ jeligére a kiadóhivatalba. Bombabiztos az AUTÓCSÁRDA Erzsébet-körut és Wesselényi-utca sarok, Delka-ház. Zongoránál: SANDY RÓTT. Vas és műszaki szakma minden ágában jártasság­gal rendelkezem. Vállalok eladói, raktárnoki, vagy bármilyen e szakmába vágó állást. „Izr. va­sas4* jeligére az Esti Kurír ki- ^dóT»iyQtflléb^nt pM^rwrJ Í&0RK PA,nr. ^ IlilSZ Iliül BDLILLD rí ||T I1RDIT0 rlíll 1500 1 l"l személyautók, használtak, olcsón eladók. OPEL TELEP V.. RÉVÉSZ-UTCA 4. Otthoni munka viszonylag csekély befektetéssel havi 120 __P keresett lehetőség b árkinek. Állandó fog­lalkoztatás garantálva. Anyagot szállítjuk, készárut átveszünk. Kér­jen prospektust. Phoenix Kfirkiitfi- üzem Kft. VIII., Kisfaludy-köo 3—5. (Válaszbélyeg). Gyepes pályát avatnak Újpesten Készülődés a bukaresti válogatott mérkőzésekre JCishicdeté&ek yn^lIrMÉ^n&írzri fishirdetés ára millimétersoronként 40 fill., a legkisebb hirdetés 10 mm, ira 4 P. Állásközvetítés 2 P. — Kishirdetést d. e. 11-ig veszünk fel.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék