Esti Ujság, 1938. január (3. évfolyam, 1-24. szám)

1938-01-01 / 1. szám

2 Isti Ujsé§ f&3B P*9*t'&* f vidéki egzisztencia alapításra irányul. Igen érdekes a kérvényezések megosz­lása foglalkozási ágak szerint A főiskolát yégzettek közül kölcsönt kért ügyvéd 64, orvos 89, gyógyszerész 18, mérnök 11, gazdálkodó 94, kereskedő 35, iparos 55, egyéb 7. A középiskolát végzettek közül gazdálkodó 309, kereskedő 181, iparos 186, egyéb 21. Kis, de életképes egzisztenciák A beérkezett kérvényeket a tanácsnak a legnagyobb gonddal kell elbírálni, nem­csak abból a szempontból, hogy az illető­nek megvan-e a személyi képessége és al­kalmassága, hanem abból is, hogy az ál­tala tervezett vállalkozás az összes körül­mények, figyelembevételével nyujt-e re­ményt szerény, de tisztességes egzisztencia megalapozására. Mert ez a legfőbb cél: minél több kis, de életképes egziszten­cia elindítása. A tanács ezt a kutató munkát a ható­ságok, érdekképviseletek, egyes bizalmi emberek megkérdezésével végzi el, de fel­használ saját állandó közegeket is, akik kiszállnak a helyszínre, információt szereznek, közvetlenül tárgyalnak a kérvényezővel és tapasztalataikról jelentést tesznek. Nagy körültekintést igénylő, nehéz munka ez, melyet nagyon komolyant de nagy jó­indulattal végeznek el. Ilyen előkészítés alapján eddig 348 kérvényt intézett el érdemben a tanács, és ebből 138 kérvényezőnek engedélyezett köl­csönt, összesen 400.000 pengő összeg­ben, míg 210 kérvényt él kellett utasítani. A kölcsönök összege az önállósításhoz szük­séges tőkéhez viszonyul és nagyjában 1000—10.000 pengő között mozog. A 138 folyósított kölcsönből 79 a főiskolai képesítésüeké s ezek közül is 61 vidékre, 18 Budapestre jutott. Foglalkozási ágak szerint kölcsönt kapott: ügyvéd 25, mérnök lf, kereskedő 7, iparos 12, orvos 20, gyógyszerész 1, gazdál­kodó 9, egyéb 1. Középiskolai végzettségű részére 59 kölcsönt folyósítottak és pedig: kereskedő 23, iparos 20, gazdálkodó 15, egyéb 1. Érdekes az is, hogy az önállósitási tanács feladatát nem látja befejezettnek a kölcsön folyósításával. Továbbra is figyelemmel kí­séri az illetőt, nemcsak a köteles ellenőrzés szempontjából, hanem azért is, hogy szük­ség esetén az arra érdemeseknek esetleg további támogatást nyújtson. Orvosokat a vidéknek Külön problémaként kezeli a tanács az orvosok ügyét. A cél itt az, hogy az országnak azokba a községeibe jut­tassanak orvosokat, ahol közegészség- ügyi szempontból arra a legnagyobb szükség van. N A űard RADIO Keresztes-Fischer Ferenc még belügymi­niszter korában rendkívül sokat foglalko­zott közegészségügyi problémákkal és most, mint a tanács elnöke, a belügymi­nisztérium segítségével valóságos katasz­tert állított össze. Egyelőre 75 olyan községet jelöltek meg, ahova a legsürgősebben szükségesnek tarta­nak orvos letelepítését Itt azonban újabb nehézségek jelentkez­nek. Az ilyen községekben az orvosnak valóságos úttörő munkát kell végezni, hozzászoktatni a közönséget ahhoz, hogy betegség esetén a& orvost igénybevegyék s így hosszabb időbe kerül, míg valóban megélhetést nyújtó exisztenciát teremthet magának. A tanács ezen úgy akar segíteni, hogy társadalmi akciót indított, melynek se­gítségével két évig az ilyen orvosoknak havi 100 pengő fixfizetés jellegű támogatást juttat. A megindított akció sikeresnek ígérkezik. Báró Kornfeld Móric volt az első, aki felajánlotta, hogy két évig hat orvos ré­szére biztosít a tanács útján havi 100 pengőt, báró Hatvány Endre pedig Heves megyében letelepítendő 12 ,orvos részére biztosította ugyanezt az összeget. A munka tehát megindult s valóban nagy jóindulattal és szeretettel folyik. Di­csekedve emlegették az adott tájékozta­tásnál azt is, hogy talán Magyarországon ez az első akció, ahol valóban sikerült kiirtani a protekciót. A kiadott szigorú rendelkezések eredmé­nyeként senkisem vesz igénybe „befolyá­sos ismerősöket”, —■ de hiába is venné, mert a kérvények elbírálásánál csak a személyi alkalmasság és az önállósitási terv realitása a döntő, körülmény. Több megértést I Az egész magyar társadalom megnyug­vással, az Ifjúság pedig nagy lelkesedés­sel és örömmel vette tudomásul a "kor­mánynak azt az intézkedését, amellyel — a Nemzeti önállósitási Alap létesítésével — a magyar fiatalság egzisztenciába el­helyezkedését kívánta elősegíteni. Nagy feszültségen enyhített a kormány szociá­lis intézkedése, mert ezekben az eszten­dőkben érkezett el a háborús nemzedék is ahhoz az időhöz, amikor aktuálissá vált az elhelyezkedés kérdése. Az állásta­lan diplomás nagy erkölcsi tehertétel volt és sok társadalmi nyugtalanságnak az okozója. Az alap létesítése ó,ta — amint ezt lapunk vezetőhelyén közöljük — 115S kérvény érkezett be az alapot kezelő ta­nácshoz és ebből 183 azoknak a kérvé­nyezőknek a száma, akiknek megsegítését az eredeti elgondolás szerint a társada­lom tehetős rétegeinek kellene viselni. Sajnos, eddig mindössze 35.500 pengő folyt be az alap javára. Olyan jelentékte­len az összeg, hogy a tanács egyelőre nem is foglalkozhatik a kérvények elinté­zésével. A kormány, amelynek minden igyekezete minden téren az volt, hogy enyhítsen a magyar társadalom égető szociális kérdésein: a lehetőségek hatá­rain belül ezt meg is tette. Elszomorító jelenség azonban, hogy azok a tehetősebb rétegek, amelyeknek támogatósára a kor­mány joggal számított az alap létesítésé­nél, olyan jelentéktelen összeggel támo­gatták az alapot, amely minden várako­záson alul maradt. Most, amikor a kor­mány a demagógiának, a szélsőséges agl- tációnak az egyetlen megoldással, a szo­ciális megsegítéssel akarja elejét venni, több megértést és több gyakorlati segít­séget várt — joggal — a magyar .társa­dalom tehetősebb rétegeitől. A rideg el­zárkózás semmiesetre sem alkalmas arra, hogy levezesse az elégedetlenséget. Re­méljük, hogy most, miután az alap pon­tos számadatai nyilvánosságra kerülnek, az üj évben kinyílnak a páncélszekrények és nem apró fillérekkel, jótékonysági per­selyekbe való összegekkel fogják támo­gatni az alapot azok, akik tehetik, hanem a nagy nemzeti ügyhöz méltó áldozat- készséggel. Nem alamizsnáról van szó, hanem hazafias kötelességről. Ezt kell elsősorban átérezniök azoknak, akik a Jelentékenyebb összeg adományozását sem érzik meg. — Lukács Gvula kitüntetése. A kor­mányzó Lukács Gyula országgyűlési osz­tályfőnöknek magas kitüntetést: a magyar érdemrend közéokeresztjét adományoz!'’ Lufké/CS Gyula kitüntetése politikai kört'1 I ben általános rokonszenvet keltett. Az ó-esztendö utolsó napjának nagy meglepetése: Péntek reggeltől nyolc fillér a kisszakasz A Beszkárt vezetősége tegnap a késő éfszakai órákban határozta el a tarifadrágitás életbeléptetését Az év utolsó napján kellemetlen meglepe­tésre ébredt a főváros közönsége. A Beszkárt vezetősége csütörtökön éjszaka félegy óra­kor a Magyar Országos Tudósítón keresztül azt a bejelentést juttatta el a reggeli lapok­hoz, hogy december 31-én reggel a forgalom meg­kezdésétől a kisszakaszjegyek ára 8, a szakaszjegyek ára pedig 20 fillér lesz. A kora reggeli kisszakaszutasok még sem­mit sem tudtak erről az intézkedésről és a " villamosokon izgalmas jelenetek játszódtak le, A kalauzok nem győzték hangsúlyozni, hogy ők is csal; munkahelyeikre érkezve, a végállomásokon tudták meg ezt az üj intéz­kedést és a kisszakaszjegyeket már ők is 8 filléres árban kaptál: meg. A közönség természetesen nem fogta fel ilyen egyszerűen a dolgot és a legkíno­sabb meglepetések egyikeként fogadta a a kisszakasz megdrágítását. A tarifadrágítás péntek reggeli életbelép­tetése annál feltűnőbb, mert tegnap délelőtt — mint az Esti Újság is jelentette — a Beszkárt igazgatósé; 1 ülést tartott és ezen az ülésen még az vo .t a helyzet, hogy a kis- szakaszdrágitás csak január első felében lép életbe, tekintettel a lülönböző technikai ne­hézségekre. Csütörtökön a kési i esti órákban érkezett meg a kereskedelr fi minisztérium leirata a BSzKRT igazgatóságához. A leirat tudomásul veszi a tarifaemelést és nyilván ez a tudomásvétel adta az impulzust a Beszkárt vezetőségének arra, hogy sürgő-, sen intézkedjék a t£ rifamódosítás életbelép­tetéséről. Peresei György ve lérigazgató a késő éjjeli órákban intézkedett, hogy a forgalmi osztály tisztikara Putz Sándi >r igazgató vezetésével összeüljön és megteg re a szükséges intézkedé­seket. A forgalmios2 tály tisztviselői még éj­szaka megszállták as összes végállomásokat és remízeket. A szolgálatukat eb 'égzett kalauzoktól át­vették az összes latfilléres kisszakasz- érméket és közöltek velük, hogy a pén­tek reggeli üzemi ezdetnél már nyolc­filléres áron adhat ák csak a kisszakasz- ér néket. A Beszkárt vezető lége nyilvánvalóan a fe­lesleges spekulációt ikarta ezzel az intézke­déssel elkerülni. December közepén ugyanis, amikor az Esti Uj::ág elsőnek jelentette, hogy újév napjától tezdve 8 fillérre emelik a kiszakaszt, órák £ latt százezerszámra vá­sárolták össze a kisszakaszérméket. A Beszkárt központját* in megállapították, hogy azon a szombati napi n, amikor ez a hir nyü­vánosságra került, és az azt követő vasár­napon a kalauzok és a vonalfelvigyázók egymásután jelentették, hogy kifogyott a kisszakasz és a közönség vásárlási igényeit nem tudják kielégíteni. A rákövetkező hétfőn már hivatalos jelentés adta tudtul, hogy a régi kisszakszérmél nem maradnak érvényben, hanem a Beszká’ Új érméket veret, tehát a régi tantusz tezaurálása nem fog célhoz vezetni. Erre hivatalos jelentésre megkezdődött a kisi kaszérmék visszaözönlése, akkor, amikc Beszkárt már-már azon a ponton volt, megbénul a kisszakaszforgalom érmék . nyában. A csütörtök éjjeli rendelkezés ezt spekulációs lehetőséget kizárta, a közön­ség elégedetlensége azonban teljes mér­tékben érthető, mert mindenkit váratla­nul ért a kisszakaszdrágitás. A kisszakaszjegyek és a vonalszakasz­jegyek árának megdrágítása csak átmeneti jellegű lehet és a főváros illetékes tényezői­nek, valamint a Beszkárt vezetőségének most már mindenképpen arra kell törekedniök, hogy a beígért nagy és általános közlekedési re­form mielőbb megvalósuljon és a közönség na legyen kitéve a maihoz hasonló kínos meg­lepetéseknek. Győzött az FTC Katíowitzban Kattowitz, december 31. Tegnap este a Ferencvárosi Torna Club jéghokicsapata ismét Kattowitzban játszott. Ezúttal a Silcnzia csapata volt az ellenfele. Az eredmény: FTC—Silezia 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) A magyar csapat játékának 1000 főnyi közönség tapsolt és a végén meleg ünneplés­ben részesítették a győztes magyarokat. — Elfogták a sopron-kőhidal szökött fe­gyenceket. Nagykanizsáról jelentik: Pár hó­nappal ezelőtt a sopron-kőhidai fegyházból megszökött Pánczél János és Vasa Imre hosz- szabb időre elítélt fegyencek mezőkön, erdők­ben, réteken hetekig bujkáltak, különböző útonállásokat, lopásokat követtek el a Dunán­túlon. Pánczél Jánost korábban elfogták, tíz­évi szigorított dologházát a bíróság 15 évre emelte fel. Most elfogták Vasa Imrét is, aki felett tegnap ítélkezett a nagykanizsai tör­vényszék és háromévi szigorított dologházát hét hónappal felemelte. JSutazási szezonunk páratlanul olcső attrakciói I. Husv iti utazás Madeirára. Április 7—21 ................. 395.— P II. Tava izi ula<ás Földközi-tenger kele.i részére. Máj. 10 28 510.— P III. Pünkisdi utazás Dániába - Norvégiába Junius 1—10 290.— P IV. 20 i após utazás Skócia — Norvégia — Izlandba. .uliui 14 —Augusztus 2 .......................................... 380.— P V. 9 na]'os Londoni utak hetenkénti indulással ..........215.— P A fenti öt útról saját érdekében már most kérjen ismertetőt Utazási iroda: VIIL, Józse!-krt 5. T.: 14 44-00 JM

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék