Esti Ujság, 1939. április (4. évfolyam, 75-98. szám)

1939-04-01 / 75. szám

t, 1939 április 1. Negyedik évf., 75. sz. Szerkesz­tőség, kiadóhivatal, színházjegy- és utazási iroda, t, VTn., József-körút 5. PostatakarékpénzL csekksz. sz. 49.927. Előfizetési ár egy hőnapra 2.20 P, negyedévre 6.60 P. Egye» szám ára hétköznap és vasárnap ín fillér. A szerkesztőség, kiadóhivatal, színházjegy- és utazási iroda telefonja »1-444-00 művelni a magyar faj e‍gével, — mond‍o‍ ap Magyarország kormányzója az országos alföldi bizo gyűlésén, — de ehhez k‍é dolog szükséges: minél p‍o‍ziv és minél kevesebb n‍e‍gav munká‍ sza­bad végeznünk. Vagyis dolgozzunk ­b‍e és p‍o‍l‍iáljunk kevesebb‍e‍ E k‍é k‍a‍ás m‍ondaban benne van az egész magyar jövő programja, belefér min­den, a‍mi ezen a földön sok jó szándék­kal, megfeszí‍ erővel, roppan‍ cél­ végbe kell vinnünk, ha a‍z akarjuk, hogy b‍e‍k a Duna völgyében énelmi h‍ivaá‍s‍unka Szé­chenyi híres, szállóigévé vál elve ez, korszerű fogalmazásban: előbb ük gazdaggá az o‍r‍szágo hogy a‍z‍u‍ ha­ lehessen, élyes súly az európai mérlegen. Hozzá kell lá minden munká­hoz, olyanhoz is, a‍mi eddig lené‍z‍k, mer egy nemze csak a kemény spár­ szellem, a lemondás, a közös‍s‍égér a közösség érdekeiér való önfeláldozás e‍melhe magasra s a népek elő Energiákban nincsen hiány, a magyar nép nagy ben ma is r‍oppan erők szunnyadnak, csak le kell nyúlnunk é‍r‍ s meg kell ál­nunk a m‍ódjá, hogy ezeke‍ az e‍rőke a közösség szolg‍álaába állí‍ És adva vannak a l‍e‍h‍eégek is a munkához, hiszen a Gondviselés kegyelméből és a nemze‍ v‍ezeőinek bölcsességéből óriási é‍r‍ gyarap‍o‍d‍k. Kihasznála‍­lan, nagy perspek‍ nyú‍j‍ gazda­sági erőforrásaink vannak. De meg kell fognunk a munka v‍é‍gé ha a‍z akarjuk, hogy ezek az é‍r‍ az egész nemz‍e vagyonálla‍gá g‍y‍a‍r‍apí. Okosan kell gazdálkodnunk, földdel, anyagi energiákkal — s okosan kell gazdálkodnunk a magyar f‍a‍j‍al is, amelye‍ a múln, — min a kor­mányzó mond‍o‍ — rosszul veze‍. Pazar‍o‍l‍ v‍éré akkor is, amikor arra nem v‍ol szükség, kihaszn‍álák harci készségé vállalkozó kedvé békében pedig elhanyagol h‍á‍s‍z‍o‍rí De hogy ennek ellenére megmara‍d a magyarságban az ideálok‍ér való önfel­áldozás a és r‍eméló lelke­sedése, a‍z éppen a legui h‍e‍ ese­ményei m‍u‍ meg. Nekünk arra kell k, hogy a magyar f‍a‍j‍ e‍z az évezredes, ősi erényé‍ a jövőre is megőrizzük s ha szükség lesz rá, a nemze‍ érdekében felhasználjuk a c‍s‍amezőkön, békében pedig a munka fegyverein k‍e‍r‍esz az ország belső meger‍ő‍sísére, izmosí‍a alkalmaz­zuk. M‍er a h‍é‍napok nem v‍é‍r hanem vere‍j‍e‍ c‍s‍orga munkájában is épp olyan önfeláldozó, épp olyan hős lenni ez a nép, min a halál‍ csa­ Évről-évre növekszik azoknak a száma, akik f‍ajánk, i‍s‍l‍d‍o‍ ­h‍e‍vel, hősies erőfe‍s‍z‍í‍k köze­p‍e‍ sivó homo‍ko ek vad szikeseken virágo‍z‍nak dús vege­ s ez az elszá‍n, lankada küz­delem semmivel se alábbvaló, semmivel se kisebb é‍r‍ m‍in. a v‍ér és é‍l‍e‍ áldozó k‍a‍nai b‍á‍rság, m‍er éppen úgy a nemz‍e‍ n‍agyságo szolgálja, min az. Ami még az ország megerősí‍hez a nemz‍e minden önfeláldozá­sán szükséges: az okos kormányz‍a s a nemz‍e‍ munka c‍élu‍d‍as irányí­ — min a közelmúl példái m‍u‍­ják, — szin nem elérh‍e‍en vágy­álom Csak úgy kell poli‍álni, hogy ezek a célok legyenek a fon­bak! tzünikazárvízFel$ő-Magyaror$zágon llllllllllltilllllllllíilllllllllHlllllliniíHlllíNimil‍'‍JllllílllinillllNIIIHIilinilllimiíiyfflHINJlíHIIIIIJIIIIIIIÍIilllinilllWinilllffflmilíl/ínHllIHllílimillHIJIÍffllífllIIHllllllINlllíIillllilllllllíilIIIIIIIII‍ Az„új“angol külpolitikáról nyilatkozikma Chamberlain N, március 31. Történelmi jelentőségű nyilatkozat hangzik el ma pénteken délben az alsóház­ban Chamberlain miniszterelnök részéről. Az egész világon feszült érdeklődés előzi meg az angol miniszterelnöknek ezt a nyilatkozatát, amelyben minden valószínűség szerint ismerteti majd az angol kormány új külpolitikájának irányát. A várható nyilatkozat nagy jelentőségét mutatja már az a körülmény is, hogy három napon keresztül minisztertanácsok tárgyalták a nyilatkozat végleges szövegét. Szer­dán a rendes heti minisztertanácson is ezzel a kérdéssel foglalkoztak, csütörtökön váratlanul rendkívüli minisztertanácsot hívtak egybe ebben az ügyben és pénteken közvetlenül az alsóház ülését megelőzően, délelőtt tíz órakor újabb rendkívüli mi­nisztertanács lesz. Chamberlain miniszterelnök alsóházi beszédét ezúttal a rádió is közvetíti. Eddig nem volt példa rá, hogy az alsóház üléséről rádióközvetítést is adjanak. Már ez is mutatja, hogy nagy horderejű nyilatkozat elmondására készül az angol miniszter­elnök. A Daily Mail utolsó kiadása közli, hogy az angol kormány a rádióközvetítést is elhatározta. Teljes a bizonytalansás Chamberlain nyilatkozata körül A péntek reggeli angol lapok csak ké­sőbbi kiadásaikban számolnak be a kor­mánynak arról az elhatározásáról, hogy az alsóház pénteki ülésén miniszterelnök bejelenti, hogy A‍ngli milyen kötelezett­ségvá‍llláso‍kb megy bele Lengyelország és R‍ománi védelmében. A kormány elha­tározása csak a késő éjszakai órákban vált ismeretessé és csak a péntek hajnali órákban közölték a lapokkal, hogy a mi­niszterelnök délben az alsóházban meg­teszi a napok óta oly feszült érdeklődés­sel várt nyilatkozatát. A lapok vastag­betűs felírású cikkekben méltatják a vár­ható nyilatkozat nagy jelentőségét. Te­kintettel arra, hogy a pénteki ülésen el­maradnak a szokásos kérdések és felele­tek, miniszterelnök n‍y‍i‍l‍á‍r már déli ó‍r‍ákb sor kerül. Valószínűnek tartják, hogy Chamber­lain 11 és 13 óra között beszél majd. (Középeurópai időszámítás szerint 12 és 14 óra között.) A lapok rámutatnak arra, hogy a dip­lomáciai eszmecserék a Foreign Office és a különböző európai városok között késő éjsz órákig t‍o‍t‍t. Főleg és V‍ folyt sűrű telefonbeszélge­tések. Mindebből arra következtetnek, hogy a nyilatkozat végleges szövegét a francia és a lengyel kormánnyal egyet­értésben határozta el az angol kor­mány. Azonban nemcsak diplomáciai eszmecserék folytak a nagyjelentőségű nyilatkozat ügyében, hanem fontos belpolitikai tanács­kozások is. A kormány tagjai a konzer­vatív párt vezetőszemélyiségeivel és a par­lamenti ellenzék vezéreivel folytattak az Beck külügyminiszter csak „későbbi időpontra“ fogadta el Bonnet meghívását London, március 31. A Press Association diplomáciai szerkesz­tője ezt jelenti: ügy látszik függőben marad a közös po­litikai nyilatkozatra vonatkozó javaslat, minthogy lország vonakodik Orosz­éjszakai órákban beható tanácskozásokat. Chamberlain miniszterelnök külpolitikai nyilatkozatának végleges szövegezése a lengyel és román hozzájárulástól függ. Egyelőre még nem lehet áttekinteni, hogy milyen méretű lesz Anglia és Franciaország kötelezettségvállalása és még sűrűbb homály fedi, hogy Len­gyelország és Románia milyen katouai garanciákat vállal magára. A varsói angol nagykövet kormányától utasí­tást kapott, hogy kérje ki a lengyel kormány véleményét a végleges szö­vegezés tekintetében. A kölcsönös se­gélynyújtás kérdése képzi az egész ügy legkényesebb részét. A szovjetkormányt f‍r‍i‍ és lengyel v‍á‍lzról időközben tájéko‍z‍t‍ és úgy­látszik, hogy moszk‍v‍ kormányt to­v‍á‍b‍b‍i‍ is f‍olym‍ informálják helyzet áról. A legtisztázatlanabb továbbra is Romá­nia várható magatartása. Noha ezt az országot szintén belevették a kölcsönös kötelezettség-vállalásokra vonatkozó egyez­ménybe, egyelőre az angol sajtóban sem­mi sem olvasható arravonatkozóan, hogy román kormány milyen álláspontot szándékszik elfgl Minden jel azonban arra mutat, hogy Romániáv‍ t‍á‍r‍gy­sok még nem h‍ előre, hogy jelenlegi időpon‍t‍b közvéle­ményt ebben tekintetben tájékozt‍­h‍ák. országgal együtt nyilatkozatot aláírni. külügyminiszter látogatása nagy jelentősé­get kapott. Lehetséges, hogy jövőheti lon­doni megbeszélései befejezte előtt semmi, nemű hivatalos végleges politikai nyilat. kozatot nem tesznek. Ebben az esetben a

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék