Fehérvári Hírek, 1947. február (3. évfolyam, 41-48. szám)

1947-02-19 / 41. szám

^ 't iű. őviotyam 4t. sz&m Ат Ш íillér 197 f ' V v4?^ j '"l i fr i 1947. februa: 19. Szerda b) atiüié tonna burgonyát akarnak megsemmisíteni Amerikában. Erre Bz elképesztő, tipikus kapiíaiisle cse­lekedetre ezért kerülne sor, mert ezt a burgonyerr.ennyieéget csak „ágon alul“ tehetne eladni. A mai viszonyok között — jegyzik meg különböző európai sajtó- orgánumok,— amikor milliók éheznek, ‘ez valóban bűncselekmény lenne az em­beriség ellen. S Z £ К £ & F £ И £ К У А К £ S FEJ £ К М £ < Y £ ü Е М O K К А ТI К Ü S NAPI L А Р J §ЯЮ«М<Ув№ЦИ| И ÍHWBíTjlHtWlH: ör>ö* Г j "ТПТ1Г f 'H ШИ МИНИН ilWlMllill»ll i||— ■■iniroi mm 1ШП—ми TatóltotiÉ! ($. A." Kovács kíván, a Kis- gaztapárí fejérmegyei paraszíkép- visdoje szombaton délelőtt elő­adási tortól! a Független Kisgaz­dapárt fehérvén szervezetébe:'. Eire az előadásra szüksége véli Kovács Istvánnak, hiszen kísér­teiéi kellett tennie arra hogy íe- •jérmogyei választói élői! tisztázza magái. miért erűit abba a hely­zetbe, hogy о uajat parasztteet- vérei ellen összeesküvő úri szer­vezkedést védelmezze. Kovács István a/J mondotta hegy, abber. . n felszólalásában, amely olyan nagy port vert fel, nem az összeesküvőket védte és nem utasításra cselekedett. Azt is mondta, hogy fáfadtan, szinte „kapusból"1 tette meg azokat __ a kijelentéseket, amelyeket e Fe­hérvári Hírek az úri szárny befolyásának tulajdonit. Őszintén szóivá nem értjük tel­jesen ezí az érvelést.- (Félreérté­sek (ikerülése végett: a Fehér­- - : v * 1« - -■ - , . J V£k,.i „Ascí Ktj*-- v'. »d^jrUliA utalva és ennek az alapján tesz- szük meg észrevételeinket.) Kevés nagyobb horderejű kérdés lehet a magyar belpolitikában, mint az, hogy é magyar demokrácia több­ségi pártjának vezére az össze­esküvésben való részvétellel ala­posan gyanítható. Vájjon a ma­gyar nemzetgyűlés 'parasztképvi­selője annyi jelentőséget sem iu- Icjdonitana ennek a megdöbbentő eseménynek, hogy megfontolja, mielőtt javaslatot (esz Kovács Béla megmentésére? Ez a kérdés azonnal felmerül, amint elolvassuk a Kovács István előadáséról szóló tudósítást. Most azonban nerr. válaszolunk erre a kérdésre. Nem válaszolunk ezért, mert e. választ Kovács Istvántól várjuk. Kovács István paraszt és talán ismeri annyira a Fehérvári Miie­ket és a szóban forgó cikk szer­zőjét. hogy tudja: minden kérdés­ben más alapon közeledik hozzá és foglalkozik vele a Fehérvári Hírek, mintha urféle lenne. Ismé­teljük': a magyar néppel, ö magyar nép jövőjével szemben való ma- tfatarás szempontjából nem lehet menlevél senki számára az, hogy parasztszülöklől származik. Mégis: talán van bizonyos osztály-elfo­gultság bennünk (senki se értse félre) és parasztemberről feltéte­lezzük azt is. hogy téved. Kovács Béla áruló volt. hiszen az össze­esküvőket segítette, noha tudta, hogy saját oszfályfi ellen cselek­szik. Kovács Béla minden bűnök leg- gyaíázatosabbját követte el: az árulás*. Kovács Istvánról is, ke­mény szavakkal, azt irtuk, hogy elárulta a magyar parasztságot. Nos, nagyon szeretnek, ha nem volna igazunk, őszintén örülnénk, Ha a koalíciós módszer nem vezet eredményre, megkérdezzük a magyar népet! . Rákosi Mátyás nagy beszédét csikorgó fagyban tízezrek hallgatták Békéscsabán — „Kovács Béla álljon a bíróság elé !“ — (Jj választások lehetősége Az agrárolló nem mai adba! igy í RÁKOSI MÁTYÁS mtnisadereinökheiyettes a MKP békéscsabai gyűlésen nagy beszédet mondott A Kommunista Párt népszeiü vezérét a csikorgó hidegben tízezrek hallgatlak végig. Rákosi először arról beszélt, hogy az agrárolló nem maradhat igy. Ki kel! söpörni az összeesküvőkéi az Arhicafalhób A Kommunista Párt igazi közteherviselést &kar. Ehhez pedig az agrárolló összecsukása. szükséges. Ezután hangsúlyozta, hogy az összeesküvéssel kíméletlenül le keli számolni. Kovács Bélának bíróság elé kell állnia. Ha a Kisgazdapád mostani vezetői nem hajlandók ennek a követelésnek teljesítésére, megkérdezzük a magyar népet és uj országos választásokat tartunk! S Csütörtökre esetleír megszűnik az áramkorlátozás Bodajkról megérkezett a? első 140 tonna széfiszáiiitmány ive t áramkorlátozás jelentős mértékben belenyúlt Székesfehér­vár életébe. A farsangi mulatsá­gok -hamar befejeződnek, az új­ságok megjelenési ideje megvál­tozott, a rádiók csak délután 5 órától szólnak. Mint tudjuk, a korlátozás oka az, bogy a köz­üzemek nem koptok elév szenet, ami ®. villanyáram fejlesztéséhez szükséges. Megkérdezi ük a Közművek igaz­gatóságát, hogy mikorra várható az áramkorlátozás megszüntetése és a következő felvilágosítást kap­tuk: — Bodajkról megérkezett az első szénszállítmány, kb. 140 ton­na. Ez azonban még nem bizto­sítja a további zavartalan áram­szolgáltatást. A Közüzem igazga­tósága a szerdai nap folyamán látogatást tesz Bodajkon és a vas­út mentort, hogy’ meggyőződjön arról, biztosítva van-e a további szénszállítás. Ha a szénszállításban nem lesz •vábbi fennakadás, akkor az áramkorlátozás csütörtökre meg­i * r- - - -«- ' <anun, *Х£&ил i йХЧШ Ли«,Ш zavartalan«! lesz áramszolgáltatás. Ez azonban csak íehetőség, mert nagyon könnyén lehetséges, hogy az áramkorlátozást az időjárás megjavulésáig fenn keli tartani. —o~ Aícsut parasztságának egyhangú követelése: A Kisgazdapártban és a Paraszt- szövetségben meginduló tisztogatást Fejér megyére is terjesszék ki! Aícsut község parasztsága nagy­gyűlésen tiltakozott az úri ö.ssze- esküV'-s a Kisgazdapártban mű­ködő reakció ellen. A Habsburg- főherceg egykori jobbágyai a kö­vetkező határozatot hozták: „Aicsuí község dolgozo népe elítéli a Horthy-rendszer vissza­állítására szervezeti földalatti összeesküvést és követeli, hogy az abban résztvevőket, bármi­lyen magas pozíciót töltenek is be, a legszigorúbb büntetéssel sújtsák. Köszönetünket fejezzük К *втш твБштяшашяввш he a demokrácia baloldala és Ko­vács István, a parasztképviselő megtalálná egymást. Az indítvány miatt is mentegette magát Kovács István, de az indítvány visszavo­nása miatt is. Nem az! bizonyiíja-e ez, hogy Kovács István elvi síkon nem áll biztosan a maga lábán. Az urak Kisgazdapártja és a pa­rasztok Kisgazdapártja között le­beg és ez a lebegés nagyon ve­szedelmes lehet számára. Kovács Istvánt meg szeretnők menteni a demokrácia száméra. Meg akarjuk óvni Nagyatádi Szabó István sorsától. Ha téved, azt akarjuk, hogv megszabaduljon té­vedésétől és a parasztdemokrácia egyetlen lehetséges ulját kövesse.* De ha áruló lenne valóban, — akkor utó! kell, hogy érje a bün- hődés, a népnek az ítélete. Kovács István személyes vitára hívta meg e sorok íróját. Öröm­mel fogadjuk e! a meghívást! Álljunk szemtől szembe, mint ma­gyar emberek és nyíltan, őszintén azokat a kérdéseket itsztázzuk. ki az Államvédelmi Szervek­nek, hogy éberségükkel felfe­dezték és elfojtották az össze­esküvést. Aícsut község dolgozói köve­telik, hogy a Független Kisgaz­dapárt vezetői távolitsanak el mindenkit a pártból, aki nem. hive a demokráciának és aka­dályozza az újjáépítést és a Köztársaság fejlődését. Aícsut község dolgozói köve­telik. hogy a Független Kisgaz­dapártban és a Paraszíszövet­amelyek elválasztanak. Ha síké rü!, nagy szolgálatot, tettünk a magyar demokráciának. Ha nem sikerül, — akkor Kovács István minden bizonnyal a Nagyatádi Szabó utján van. Találkozzunk tehát, minél ha­marabb és Fehérvár munkássága, parasztsága és haladó értelmisége előtt kíséreljük meg egymás meg­értését, Bizonyosak vagyunk, hogy a találkozás sikerrel fog járni, ha sikerül eltávolítani azt a rosszin­dulatú és értelmetlen válaszfalat, amelyet az urak raktak közénk.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék