Fehérvári Hírek, 1947. március (3. évfolyam, 51-68. szám)

1947-03-01 / 51. szám

Ш. évíofyam 51. szám ■ . ~ Аг& 40 Miéi' _ _________________________ ... _ .. .«««».: — • _______. ________ 1947. március-2. Vasárnap . (íerő Ernő a hídépítő miniszter nagy beszedet mon- dott a nemzetgyűlésben. Azt, hogy ma már közlekedésünk előkelő helyet foglal el az európai országoké között, vasutasainknak, hídépítőinknek és az összes magyar dolgo­zók hősies önfeláldozó erőfeszítéseinek kö­szönhetjük — . mondotta a közlekedésügyi tyca vitájában. Némitsák el veire! Olvasóink jói tudják, hogy nem szívesen foglalkozunk azzal a Vócsa Ferenc urrai, aki a Fejér* megyei nép nagy szerencsétlen­ségére makacsul kísgazdsképvi- selőnek meri tartani magát. Min­dent elmondottunk róla, amit le­hetett, amit tudni keli róla, hogy minden józajieszu embernek meg­legyen a vélemény e a nép e derék képviselőjéről. Most azonban kény­telenek vagyunk újra felemelni szavunkat, 'mivel ennek az urnák a tevékenysége legalábbis az ál­lamvédelmi szervek figyelmébe való. . Sárszentmihélyon Vócsa Ferenc ur kisgazdapárti gyűlést tartott és szónokolt. Mi volt a beszéd tar­talma? Talán a demokráciaellenes összeesküvés elítélése ? Talán a reakció leleplezése ? Ugyan! Csak nem leplezi le Vócsa ur önmagát ? Nos, a szónoklat védte az ősz- fzeesküvőkct, védte a reakciót, védte Kovács Bélát, becsmérelte a Baloldali Blokkot, a legareáfla- nabb és légvaltmerőlA hazugsá­gok sorozatát árasztotta magából két óra alatt. Vócsa. legszebb gyöngyszemei a következők voltak: A koalíción belül alakult kisebb­ségi csoport, a baloldali blokk, ráerőszakolja akaratát a Kisgazda­pártra. A Kisgazdapártot rágalmazzák azzal, hogy a reakció és az ösz- szeesküvők búvóhelye. Ez termé­szetesen nem igaz. E! ' akarnak ítélni olyanokat, akik nem bűnö­sek. Azért „rágalmazzák“ a Kis­gazdapártot, mert félnek, hogy be­világítanak a rejtekbe és kiderül, hogy más páribeliek is részt vet­tek ez összeesküvésben. „Kovács Bélát 20 év óta ismerem. Nem hiszem, hogy bűnös legyen! Szegény ember• talán valamibe bele­keveredhetett .. . Most elmondom, barátaim, hogy öt mivel vádolják, így világosan le tudják mérni a hely­zetet. Jól figyeljék meg. Egyszerűen arányosítást követelt a közigazgatás­ban és a rendőrségen. Ezt a vádat hozták fel ellene. Ez pedig nem vád, hisztn ezekért mi is harcolunk." Nem fukarkodott V. F. ur a mun­kásság szidalmazásával sem. „Ipari üzemeink, bányáink, gyára­ink szélsőséges pártok tagjaival van­nak tele. Ha valakinek félnie kell, nem nekünk kell félnünk, mert nem nálunk vannak azok, akik i—2 év­vel ezelőtt még zöld színben jár­tak." (!) Most egy gyalázatos, arcátlan ha­zug rágalom következik. „Az egyik párt egy minisztere igy határozta meg pártjának célját: Cé­lunk a termelő eszközök állami ke­Megkerült a koalíciós partok értékűié A Kisgazdapárt politikai bizottságának legújabb deklarációja —- Megszüntették Kovács Béla párttagságát — ß. Rácz István le­mondott a FISz főtitkárságáról V Budapesti tudósilónk jelenti: A Kisgazdapárt politikai bizottsága pénteken este ülést tartott és kiadta azt a deklarációt, amelyet már teg­napi számunkban jeleztünk. A deklaráció a következőket álla­pítja meg : ■ : A politikai bizottság átvizsgálta az eddigi tárgyalások anyagát és megállapította, hogy több gazdasági kérdésben már megállapodás történt. A Kisgazdapárt politikai bizottsága azonban a politikai kérdéseket is meg kívánja oldani. Szükségesnek tart hosszabb időre szóló gazdasági kor- mányprogrammot, az általános isko­lák. ügyének rendezését, a tanköny­vek egységesítését és az egyház viszo­nyának rendezéséi a demokráciával. A politikai bizottság tisztában van azzal, hogy a válság megoldása csak akkor járhat sikerrel, ha a koalíció pártjai egységben vállalják a harcot a reakció ellen. Szükségesnek tartja a politikai bizottság az összeesküvés teljes felszámolását. Azok ellen a ta­gok ellen, akik a magyar közösség­nek, vagy más reakciós szervezetben, egyesülésben fejtettek ki tevékeny­séget, eljárást kell indítani és atneny- nyiben közszolgálati alkalmazásban állottak, le kell őket váltani. Külpoli­tikai téren hangoztatja a deklaráció a töretlen demokratikus vonalveze­tést, különösen pedig a barátságot a Szovjetunió iránt. A Kisgazdapárt politikai bizottsá­ga megszüntette Kovács Béla párttag­ságát, ugyanakkor tudomásul vette Pfeiffer Zoltán, B. Szabó István és Pártay Tivadar politikai bizottsági tagok lemondását. A lemondott ta­gok helyébe Ortutay Gyulát, Csiz­madia Lajost és Tóth Józsefet hívták be. Tudomásul vette a politikai bi­zottság, hogy В: Rácz István nem­zetgyűlési képviselő lemondott a Fiiggetlep Ifjúság főtitkárságáról. A pártközi értekezlet szombat dél­előtt megkezdődött, a Kisgazdapárt Nagy Ferencet, Balogh Istvánt és Oltványi Imrét, küldte a tárgyalá­sokra. —o­Nem a károst terheli a felelősség a há^lielyos^iás ügyében A törvényhatósági bizottság 27-i közgyűlésén Kutassi József bizott­sági tag szóvátette a házhelyek ügyét. Felszólalása napirenden kívüli volt. • ­Palásthy Sándor,. a NPP megyei titkára rámutatott, hogy p megyei földhivatalt, nevezetesen dr. Vargát, közel kétéves mulasztás terheli, Amig a megyei Földbirtokrendező Tanács működött, dr. Varga félretette a ház­hely-juttatás ügyét. A kijelölt ingat­lanok egyes birtokosok kezében van­nak és ezeket a területeket csere ut­ján lehetett volna megszerezni. Mióta a Tanácsot a 132.000/1947. F. M. rendelet megszüntette, dr. Varga elő­vette a csereingatlanok ügyét és most a volt földbirtokosok javára igyekszik megoldani. zelésbe vétele és a magántulajdon megszüntetése. Ezt nem engedhet­jük !" Nem maradt adós az ország kül­politikai érdekeinek megsértésével és a szomszéd demokráciák rágalmazá­sával sem. Ezeket mondotta : „Ők választásokat akarnak. Ám legyen választás, de csak olyan, ahol a nép akarata érvényesül. Nem lehet, hogy olyan választások legyenek, a- milyenek egyes külföldi országokban voltak. Nem lehet meghamisítani a választásokat." Érdemes-e még többet idézni ebből a rágalomáradatból ? Vócsa célja vi­lágos : körömszakadtig védelmezni a Gáspár János dr. polgármester vá­laszában rámutatott, hogy a házhely­kiosztással kapcsolatban Szintén ha­sonló a helyzet, nem történt semmi intézkedés és most a mulasztásokat a Földhivatal a városra szeretné hárí­tani. A törvényes rendelkezések ér­telmében a népi szervekre, tehát a Földigénylő Bizottságra és a Megyei Földbirtokrendező Tanácsra tarto­zott minden földosztással kapcsolatos ügy, igy a házhelyosztás is. Palásthy Sándor bizottsági tag helyesen mu­tatott rá, hogy a földhivatal súlyos mulasztásokat követett 'el. Most a városra szeretné hárítani dr. Varga a felelősséget. A városnak azonban egy kötelessége van ebben az ügyben : adatokat szolgáltatni. Ezt a város már egy évvel ezelőtt kérés nélkül reakciót és az -összeesküvést. Vócsa azzal bizonyította Kovács Béla ártat­lanságát, hogy 20 éve ismeri.- Nos, Kovács Bélát maga az a tény is gya­nússá tehette volna, hogy ezzel az úr­ral volt 20 évig ismeretségben. Vócsa ur beszél a nép akaratáról ? Nem, ő a nép akarata alatt a nép ellenségei­nek akaratát érti. Kár szót vesztegetni reá. El kell végre némítani ezt az urat és az államvédelmi szervek figyelmé­be ajánljuk. Fejér megye politikai egészségét szolgálja, aki az ilyen politikai mikróbák ellen harcol. megtette. A város kidolgozta a házhelyosz­tásra szánt terület építészeti terveit is, számításba vette a szociális és kulturális követelményeket, valamint azt, hogy az uj telep lakóinak ne kelljen árvízveszélytől rettegniük. A házhelyeket tehát árvízmentes terüle­ten jelölte ki. A Földhivatal hosszas halasztás után e munkatervet, mint túlzottat elutasította. A város ezután egy sokkal igény­telenebbet dolgozott ki. A legnagyobb nehézségek árán, hogy a munkát sc- gitse, alkalmazott egy mérnököt, jól­lehet erre kötelezve nem volt, de a város érdekeit tartva szem előtt, si­ettetni akarta a munkaterv végrehaj­tását. A város vezetőségétől senki sem várhatja a házhelyek ügyének rende­zését, mert ez kizárólag a Földhi­vatalra tartozik. INNEN-ONNAN A legutóbbi minisztertanács el­határozta, hogy a közalkalmazot­tak egyheted részét lehet soron- kivül előléptetni. A B-!ista reví­zió határidejét március 15-ig meg- hosszabbitotják. A román és jugoszláv demo­kratikus nőszervezetek tiltakozá­sukat fejezték ki szlovákiai ma­gyarüldözések ellen. A Dunántúl nyugati felében a hó. kadályok miatt három vasút­vonalon szünetel a forgalom. Má­sik két vonal az árviz miatt jár­hatatlan. я» шят MKP tagok! Kedden d. u. 6 órakor összevont pártnap a Marx-téri székházban

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék