Fehérvári Hírek, 1947. május (3. évfolyam, 102-114. szám)

1947-05-07 / 102. szám

Ш. évfolyam 102. szara Ara 40 fillér '947. május 7. Szerda S r E H £ R \ A keréskedőgyülés margójára A 3 éves terv ellen uszított a ke­reskedők gyűlésén Varannai Aurél dr., a KOKSz főtitkára. Nem közöl­tünk tudósítást erről a gyűlésről, mert nem tartottuk érdemesnek, hogy a munkásság és parasztság haragját felidézzük a kiskereskedők ellen, akik pedig teljesen ártatlanok ebben a munkás- és parasztgyűlölettől frö- csögő uszító demagógiában, amely a kereskedők gyűlésén elhangzott. Ez a gyűlés csak tanulság lehet a kiskereskedők számára : a nagykeres­kedő, — akit szombaton este Fehér­váron a KOKSz főtitkára képviselt — minden dolgozó ellensége, a tár­sadalom heréje, aki mások verejtékes munkájának gyümölcsét igyekszik elrabolni. De talán legnagyobb ellen­sége a kiskereskedőnek, akit kizsák­mányol és gazdasági rabszolgaság­ban tart. Varannai a szövetkezetektől féltette atyai hangon a kiskereskedő­ket. Hát hogyne féltette volna, ami­kor a szövetkezet felszabadítja a kis­kereskedőt, kivonja a vérszivó nagy­kereskedelem karmai közül. — Uj Aesopus-mesére ad alkalmat ez az eset.-A macska kergeti az egeret és közben egyre csak ezt mondja neki : „Nehogy a lyukba bújj, egérként, mert akkor véged, megesz az ördög!“ Varannai dr. olyan .éretleneknek tart­ja a fehérvári kereskedőket, hogy mumussal ijesztgeti őket és azt hiszi, ezek nem látják a szóáradata mögül kicsüngő lólábat. Pedig látják*. Sőt? keserűen tapasztalják is. A fehérvári textilkiskereskedők szövetkezetei ala­kítottak. Ki akarták . kapcsolni a nagykereskedelmet, amely kizsákmá­nyolja őket. A szövetkezet megvan, de áruellátásuk a legnagyobb nehéz­ségekbe ücközik. A kartellekkel szö­vetkezett nagykereskedők ahol csak lehet, megakadályozzák, hogy áru­hoz jussanak. Pedig a bőséges áru­ellátás 24 textilkiskereskedő érdeke lenne! Egyszeribe ellenséggé válto­zott az atyai patrónus, mert profit­ját, uzsorahasznát fenyegette veszély. Nemrég lepleztük le a bőrnagyke­reskedők üzelmeit, akik a kisiparo­sokról nyúzzák le a „bőrt“. Somogyi Istvánt, aki hozzászólásá­ban minderre rámutatott, letorkol­ták. Pedig ő képviselte végeredmény­ben a fehérvári kiskereskedők társa­dalmát. Arról azonban szabad volt beszélni, hogy a 3 éves tervet meg kell akadályozni, mert kereskedőel­lenes ! Varannai ur méltóztatott — enyhén szólva — halandzsázni és az 1938 évi életszínvonalat összekeverni az 1938 évi politikai helyzettel. Azt hitte a KOKSz főtitkár ur, hogy na­gyon ügyesen beszél. Biztosítékul egy kicsit szidja az elmúlt 25 évet, de ennek a fedezéke mögül gyalázza a munkásságot és a 3 éves tervet. — Mindez azonban rendkívül átlátszó vqlt és kinyul mögüle az a bizonyos kéz, amely mohón sepri be a hasznot, r N FEJE R MEG Budapest tisztifőorvosa a MKP pártnapján A Magyar Kómmunisfa Pórt szé­kesfehérvári szervezetének mai, keddi összevont pártnapjának elő­adója Bakats Tibor dr., Budapest székesfőváros tisztifőorvosa lesz. D t M ü К RATI К US N А P I L A P J А Havi 200.000 forint hitelt kap Székesfehérvár Minél többen igényeljenek kölcsönt tető- és épülethelyreállitásra! A kölcsön kamata 13 százalék — Hitelvéleményező bizottság álla­pítja meg a törlesztési módozatokat Kedden reggel sajtófogadást tar­tott dr. Gáspár János polgármester, amelyen nagyjelentőségű dolgokat közölt a sajtó képviselőivel. Elsősorban közölte, hogy a pécsi polgármestertől levél érkezett, amely­ben a pécsiek látogatásának elhalasz­tását kéri május 31-re. Május íc-én ugyanis Rákosi Mátyás miniszterel- nökhelyettes és Ortutay Gyula kul­tuszminiszter látogatja meg Pécset. Ilyenformán a Batsányi-társaság iro­dalmi estje Fehérváron május 31-én lesz. Ezután a város újjáépítésének leg­újabban ri^lizált lehetőségeiről adott tájékoztatást a polgármester". Havi 200 00Ö forint kölcsön Fehérvárnak A Közművek бсс.000 forintos kölcsönének visszafizetésére halasz­tást kapott a város őszig. A Láng­gyár tartozását már kifizette a város. Az építésügyi minisztérium meg­Tizenkét város 20 milliós hitelkeretet kapott a fövő évi költségvetésre 10 millió a magánlakások helyreóHitásáre ! Az építésügyi minisztérium a következő évre tervezete! áíinoíí fel az újjáépítés folytatására. Meg­állapította a különböző újjáépítési szektoroknak nyújtandó hitelkere­teket. A következő költségvetési évben két szempontra osztották az újjáépítési szektorokat : l. Vá­rosok, községek, megyék; 2. Épí­tendő épületek minősége. Az első csopo’t c következőképen oszlik meg: Budapest székesfőváros, a 12 törvényhatósági jogú város, megyei városok, vármegyék és községek. A törvényhatósági jogú városok újjáépítésének főcsoport­jai a városi középületek, templo­mok, iskolák, népi kollégiumok, utak. hidak, kórházak, magánla­kások és uilakás-épUkezés. Az előirányzott hitelkeret a 12 thj. város számára összesen 20 millió forint A legnagyobb összegei a magánlakás-helyreállitós kapta: 10 milliót. Uj lakás-építkezésre 3 és félmillió az előirányzat. milyen rendeltetésű (épület, tetőbeiy- reallítás) kölcsönt igényel. Arccal a bérházak felé! Őszintén mt;g kell mondani, hogy a kölcsön nem olcsó. Kamata 13 °/o. A tetőhelyreállítási kölcsönt 2 év alatt, az épület helyreállítást 5 év alatt kell visszafizetni. A törlesztés módozatait a budapesti hitelvélemé- nyező bizottság . fogja megállapítani, az albizottság jelentése alapján. Eb­ből a szempontból Székesfehérvár kedvező helyzetben van, mert Biró Imre miniszteri tanácsos, aki a véle­ményező albizottság elnöke, ugyan­akkor elnöke a fehérvári kerület hi- tclvéleményező bizottságának is. A magas *kamat azonban azzal a veszéllyel fenyeget, hogy a bérházak tulajdonosai nem fogják igénybe­venni. Éppen ezért már előre figyel­meztetjük a bérházak tulajdonosait, hogy a fennálló rendelkezések értel­mében kötelesek helyreállítani a tető­ket. Aki ezt nem teszi meg, büntet­hető. Most az állam rendelkezésre bocsájtja a szükséges pénzt is. Májusi segély Mindezen kivül az építésügyi mi­nisztérium májusra segélyt is bocsáj- tott Fejér, Esztergom, Komárom és Veszprém vármegye rendelkezésére. A keret 250.000 forint, amelyből igen magasan részesül Székesfehér­vár : 70.000 forinttal. A kórház 30 ezer forint segélyt kapott. — no nem a tisztességeset, hanem az uzsorát, mások, ezrek, százezrek, milliók vérét és verejtékét. A 3 éves terv ma a magyar nép egyetlen re- ménységét jelenti a felemelkedésre. A 3 éves terv ma a magyar mun­kásság teljes gazdasági felszabadulá­sának boldog Ígérete. A 3 éves terv a jnagyar parasztság szabad, uj éle­tének az alapja. Nos, ennek a 3 éves tervnek az ellensége a KOKSz, a nagykereskedők érdekvédelmi szö­vetsége. Következésképen a KOKSz a munkásnak, a parasztnak, a dol­gozó értelmiségnek, a kisiparosnak, a kiskereskedőnek, a nemzetnek, a ma­gyar nép kultúrájának és jövőjének ellensége. A kiskereskedőknek meg kell ta- lálniok valóságos helyüket, amely j pedig ott van a munkások, a parasz­tok a dolgozó értelmiségiek mellett. A kiskereskedő is dolgozó, tehát a dolgozók között a helye. A dolgo­zók pedig egyesült erővel, mint méh­kasban a méhek, kivetik maguk kö­zül a kártevő heréket, a KOKSz urait. Sikkasztás a városi adóhivatalban A városi adóhivatal tisztviselője, Pál Andrásné, egész sor adózótól vett fel pénzt azzal, hogy az adót majd ő fizeti be az adópénztárba. A pén­zeket azonban nem fizette be, hanem elsikkasztotta. Az elsikkasztott összeg eddig 10.000 forintra rúg. Pálnét fel­függesztették állásától. Akiktől pénzt vett fel, jelentkezzenek a főjegyzői hivatalban. Sürgősen nyújtsuk be az igénylést A véleményező albizottság elnöke Bíró Imre miniszteri tanácsos lesz, aki 14-én, szerdán délután fél 6 óra­kor tartja meg az alakuló ülést. A véleményező albizottság alakuló ülésére már szükséges egy legalább hozzávetőleges kép a kölcsön igény­bevételéről; A polgármester máris felkérte a helyi pénzintézetek kép­viselőit, hogy haladéktalanul igényel­jék a szükséges nyomtatványokat. Mindenki,, akinek kölcsönre van szükségef azonnal készítsen költség- vetést és jelentse, milyen összegű és állapította a 18 rombolt város épü­let- és helyreállítási köksönének kon­tingensét. Egyben kijelölték a véle­ményező albizottságok elnökeit is, akik a helyszinen fogják megállapí­tani a kölcsön felhasználásának mó­dozatait. Az építésügyi minisztérium havi 2 millió forintos hitelkeretet kapott, amelyet szét kell osztania a 18 város között. A kontingenst úgy állapították meg, hogy Székesfehér­vár a második helyre került. Első Debrecen 250.000 forinttal, második Székesfehérvár 200.000 forinttal, utána következik Sopron 180.000 és Miskolc 160.000 forinttal. Székesfe­hérvár tehát az egész hitelkeretnek 10 °/o-át kapja.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék