Fehérvári Hírek, 1947. augusztus (3. évfolyam, 173-196. szám)

1947-08-01 / 173. szám

Hi. évíoKam 173. szám Ara 40 fillér $47. augusztus 1. Péntek A rádió péntek d. u. fél 4 órakor közvetíti Rákosi Mátyás miniszterelnökhelyettes, a Magyar Kommunista Párt főtitkárénak dön­tően fontos bejelentéseket tartalmazó beszédét a hágpméves terv első napján és a forint szü­letésének évfordulóján, a csepeli WM-gvérbóJ. Ráj’k László belügyminiszter a Magyar Kommunista Párt járási nagygyűlése n vasárnap d. e. II órakor Válón, d. u. 4 órakor Móron számol bé az időszerű politikái kérdésekről. SZÉKESFEHÉRVÁR és FEJÉR MEGYE DEMOKRATIKUS NAPILAPJA Felelős szerkesztő: BERTALAN IMRE. Mias napján Még soha nem adódott a magyar nép ezeréves történetében olyan alka­lom, ami az egész ország gazdasági és társadalmi életét egységbe fonta vol­na. Az első ilyen alkalom a három- íves terv. Ezért üdvözöljük a mai napot a válóban nagy, történelmi pil­lanatnak kijáró ünnepi lelkesedéssel. A "mai nappal olyan széleskörű gazdasági szervezés indul meg ebben az országban, amely bárom éven belül tervszerű pontossággal, a dol­gozók életszínvonalának békebeli föle emelése mellett virágzó otthonná fogja változtatni leromlott országunk mostani képét. Amikor a múlt év decemberében Gerő Ernő. először ismertette a nyil­vánosság előtt a Magyar Kommunista ' Párt kezdeményező tervjavaslatát, népünk többsége még a. tervgazdál­kodás létezéséről is alig hallott vala­mit. Jellemző építő szellemű és ön­erejében bizó népünk értelmességére és fogékonyságára, hogy ma, alig fél­esztendő eltelte után ettől várja fel- emelkedését és* ma nincs a dolgozók előtt népszerűbb gazdasági, egyben politikai cél a hároméves tervnél. Ma a terv szerves része a nemzet aka­ratának. A kommunista javaslat helyes vol­tát bizonyítja, hogy a szociáldemo­krata testvérpárt tervével .való egyez­tetés során az MKP-nak a termelés és a beruházás nagyságára vonatkozó javaslatait csaknem változatlanul el­fogadták és a két munkáspárt tervét a Nemzeti Parasztpárt is magáévá tette. A kommunisták szivós harcá­nak köszönhető, hogy végül a Kis­gazdapárt is elfogadta a Baloldali Blokk termelési, beruházási és pénz­ügyi előirányzatait, úgy, hogy az MKP tervjavaslata a koalíció és ez­zel az egész nemzet gazdasági tervé­nek alapjaivá vált. De nemcsak a tervjavaslatot dol­gozta ki a Kommunista Párt, neki kellett szivós harcokat vívni a terv eltorzítatlan megvalósításáért. Külö­nösen nehéz küzdelmek előzték meg a terv pénzügyi lebonyolításának biztosítását. Az MKP kiadta a jel­szót „Fizessenek á gazdagok“ és si­került elérnie, hogy a vagyondézsmá- val, az inflációs és háborús nyeresé­gek megadóztatásával я-terhek jelen­tős részét a dolgozók válláról a va­gyonos rétegekre tette át. Döntő lé­pés volt Rákosi Mátyás május 9-1 an­gyalföldi beszéde, amelyben felve­tette a négy nagybank államosításá­nak követelését. Itt a Kisgazdapárt­ban akkor még hangadó tőkések el­lenállásával kellett megküzdeni. Vagylagos volt a szociáldemokrata testvérpárt álláspontja is még ekkor, mely vagy az egész hitelélet államo­sítását vagy állámi ellenőrzését kö­Közöljük a Magyar Memsseíí Függetlenségi Front Választási Szövetségének programnyilatkozatát \ «к**--.- делмита'■ ár 1 «т\я ternae Rákosi« Mátyás beszédéből: Örülünk, hogy többszázezer csaiád keserűségét orvosolhatjuk Büszkén lobogtatjuk a nemzetiszinü zászlót, a magyar demokrácia győzelmi lobogóját! — Az MKP győztesen kerül ki- a választási küzdelemből! Szerdán délután a nagy-budapesti kom- dett a legutóbbi választások óta. Mind az munista aktíva ülésén Rákosi Mátyás a Ma- ipari dolgozók, mind a parasztok és a ha­gyat- Kommunista Párt főtitkára nagy be- ladó értelmiség körében megnövekedett a szedet mondott. Bevezetőben rámutatott Rá- párt befolyása. De növekszik ez a befolyás kosi, hogy az MKP ereje jelentősen megnöveke- a kisiparosok és kiskereskedők körében is. Több, mint 600 ezer családot érint a hadifogoly kérdés — folytatta Rákod — és nekünk örömünkre szolgál, hogy ennyi csaiád keserűségét orvosolhatjuk. Megnövelte a párt tekintélyét a magyar nép jelestős rétegeiben az a körülmény is, hogy a Szovjetunió jóvoltából sikerült elérnie a sváb kérdés megoldását. Termőföldek sokezer holdfa szabadul fel a svábok kitelepítésével, ezzel a főid nélkül maradt mezőgazdasági munkások földigényét is kielégíthetjük. Rákosi Mátyás a továbbiakban hangsúlyozta, hogy a magyar nép ismeri a kommunista párt eredményeit, a földreform, stabilizáció és a hároméves terv létrehozása körül elért sikereit és végzett nagy munkáját A kommunista pártvezetés fölényét ma mindenki elismeri Senki nem téveszti szem elöl, hogy a kommunista párt az egész magyar nemzet pártja és mert azok vagyunk, büszkén lobogtatjuk azt a nemzetiszinü zászlót, amellyel Rákóczi, Kossuth és Petőfi harcolt és amelyet diadalra akarunk vinni, mint a magyar demokrácia győzelmi lobogóját. Rákosi Mátyás beszéde befejező részében rámutatott arra, hogy nemcsak idehaza, hanem az egész világon nagy reménykedéssel várják a választások eredményét. Rajta leszünk, hogy ne csalódjanak reményeikben — a Magyar Kommunista Pórt győztesen ke^ül ki a választási küzde­lemből, — fejezte be beszédét Rákosi Mátyás. Letartóztattak két árdrágító fehérvári kereskedőt A székesfehérvári gazdasági rend­őrség napok óta nyomoz egy olyan árdrágitási ügyben, melynek szálai még kibogozás alatt állnak. Éppen ezért, a nyomozás érdekében részle­tek nem közölhetők, csupán annyi, hogy Wagner Győző Rákóczi-ntcai és Goldschmidt Ferenc Aranybulla- uti füszerkereskedőket letartóz­tatta a gazdasági rendőrség köz­ellátási érdekekbe ütköző árdrá­gító üzelmekért. A két füszerkereskedő — akik köz­tudomásúan hatósági lisztárusitással is foglalkoztak — hivatalos megál­lapítás szerint 210 kg kenyérlisztet j.fo forintos árban adtak el. A rendőrségi nyomozás folyik és reméljük, rövidesen fény derül en­nek az ügynek minden részletére. —О— Mem engedélyez áremeléseket a GF Mint mór tegnap közöltük, a Gazdasági Főtanács a gyárosokkal való tárgyalások elhúzódása miatt, addig is, emig a kollektiv szerző­déseket meg nem kötik, a dolgo­zók fizetését átmenetien egyelőre 15 százalékkalemelte. Mától kezdve a közalkalmazottak végleges ren­dezésig az eddigi javadalmazásu­kon felül 45 forinttal megnöveke­dett lőrzsfizetésük 20 százalékkal növelt illetményeit kapják. Ez az intézkedés a pedagógusokra is vo­natkozik. vetelte és ezzel akaratlanul is a Kis­gazdapárt ellenállását erősítette. Ké­sőbb belátta, hogy az állami ellen­őrzés nem nyújt elég biztosítékot a terv szempontjából, az egész hitelélet államosítását pedig augusztus í-ig aligha lehet kielégítően megoldani. A munkásegység itt is kiállta a próbát és a két munkáspárt egységesen lépett, fel a nagybankok államosítása, az eredeti javaslat mellett. Az MKP-nak vezető szerepe, van nemcsak a hároméves terv kidolgo­zásában, hanem élen fog járni a terv végrehajtásában is. Ehhez pedig egy­séges, erős nemzetre, elsősorban erős Kommunista Pártra van szükség. Megyénkben is van elég példa rá, hogyan élt vissza legutóbb a reakció a szavazók bizalmával, hiszen állam- ellenes tevékenységért ma is volt „demokratikus“ .vezető személyiség van letartóztatásban. A hároméves terv az életszínvonal emelkedését jelenti. A szavazásnál dől el : emelkdik-e az életszínvonal, vagy visszasüllyed. Az MKP tett leg­többet a népért. Ezt tudja a dolgozó nép és szavazataival hozzájárul majd, hogy az elkövetkezendő or­szággyűlésen nagyobb súllyal, több eredménnyel tudja a kitűzött célokat elérni. A választásoktól függ, Hogy kedvezőbb politikai légkörben kezd­hetjük-e meg a hároméves terv meg­valósítását. Jöjjön a Városi Strandra napfürdőzni!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék