Fehérvári Hírek, 1947. október (3. évfolyam, 222-248. szám)

1947-10-02 / 222. szám

Ш. évfolyam 222 sz&m Ara 40 fillér í 947. október 1. Szerda A .*9V,e® óo S> *0^ Megvonják az iparengedélyt 50 banktól a vége felé közeledő iparreviziö során. Ennek keretében felülvizsgálták a ban­kok és hitelintézetek iparengedélyeit is, ahol a-ónban több esetben nem találták érdemednek az iparűzés tovább! engedélyezését. Közei 50 bank és hitelintézet vezetői volt.-к már eddig gazdasági bűncselekménnyel vádolva, ezek el­vesztik iparengedélyüket. A megszűnésre ítélt pénzint'ézetek közül csak Ü—7 működik a fő­városban, a többi vidéki. cSFE H É R V Á R é. ? FEJÉR M EGYE DE M О KRATIKUS N A P I L A P j A Felelős szerkesztő: BERTALAN IMRE. ja*» Voronyezsi emlékeztető jb. i.) Harsány szávai adta ki a parancsot százötvenezer magyar le­mészárlására Jány-Hautzinger Gusz­táv altábornagy, a tragikus sorsú 2. magyar hadsereg parancsnoka, Hor­thy sváb törzstiszti karának ez a ki- tenyésztett díszpéldánya. A harsány vezérszó öt évvel ezelőtt hangzott el. Most a rettenthetetlen hős, aki a hi­ányzó páncéltörőket és gépfegyvere­ket, a beígért, de gáládul meg nem adott német repülőtámogatást egyéni bátorsággal akarta pótoltatni, igazi mivoltában, bután áll és gyáván ma­kog a nép bírósága élőn. Elsősorban hazafiatlan s csak má­sodsorban volt buta és gyáva az a szellem, amely a Jány Gusztávokat kitermelte, amely -hazug módon nem a magyar határokat védte a Donnál az .,ellenségtől“, hanem Hitler vissza­vonuló, vert hadait és megengedte, hogy Hautzingerek töltsék meg össze fagyott, vak, kéz- és lábnélküli em­bercsonkokkal, szörnyűségesen elkirt- zott magyar fiatalokkal az ország valamennyi kórházát. Ugyanakkor a Margit-körut cellái megteltek ,,visz- szavonulókkal“, hős tiszt urakkal, akik ott hagytak csapot-papot és meg sem álltak a Kárpátokig. Ugyanaz az egyoldalú, fafejü, ke­gyetlen "és ostoba bokázó szellem, amely kinevelte ezt a csak „viselke­dő", hangoskodó, álhazafi tiszti tí­pust, ezeket a voronyezsi futóbajno­kókat, ugyanaz felelős másfélszázezcr magyar lemészárlásáért és azért is, hogy a nemrég még annyira gyűlölt ‘„művelt nyugattól“ is utált nácik csatlósaiként háborúba sodr ód tűni, a • Szovjetunió ellen. Különálló fejezete a rémdrámának, ami a főtárgyalás vallomásaiból kitűnik, hogy a hitleri Lebensraumot ezer és ezer kilométer­re a magyar határtól magyar fiuk­kal védő főmagyar Hautzinger mily szörnyű kegyetlenséggel jdnoztatta és gyilkoltatta halom szám a szovjet pol­gári lakosságot ott, ahol száz kiló­méteres körzetben keresve sem talál­tak partizánt. A két világháború között eltelt 25 esztendő gyűlölködő szelleme, hazug uszító propagandája csak a szovjet és egész világellenes had­üzenethez, a futó németek mögött ki­adott hirhedt hadparancshoz és a magyar történelem legszégyentelje- sebb tragédiájához : a voronyezsi katasztrófához vezethetett. 1942. január 13. a gyász és szé­gyen napja, emlékeztet minden ma­gyart arra a bűnös, elnyomó osz­tálypolitikára, amelynek fenntartása és megmentése érdekében a Horthy- reakció a németbarát „tengely“ ka­tasztrófa-politikáját vitte. Ez a poli­tika menthetetlenül Hitler karmai közé sodorta az országot, a hitleri ut pedig a világ túlnyomó fele ellen I Harcbavefefíék a iiazaárulokat Magyarország eilen Holnapra halasztották a döntést Magyarország UNO tag­sága ügyében — Á Vatikán lapja Nagy Ferenc amerikai kapcsolatairól - Tito összefogásra szólította fel a világ demokratikus erőit A nemzetközi politika sokrétegű problémája között bennünket, ma­gyarokat pillanatnyilag az Egyesült Nemzetek rólunk szóló tárgyalásai érdekeinek. Mint ismeretes, vita ala­kult ki Magyarország UNO tagfel­vételéről, melynek során a nyugati hatalmak ellenezték, a Szovjetunió követelte felvételünket. Ma érkezett jelentések szerint, valamennyi nagy­hatalom kitart eddigi álláspontja mel­lett. A döntés hétfőre várt napját hol- napra halasztották el az úgynevezett csatlós államok — közöttük Magyar- ország — felvétele ügyében. Hazaárulók harcbavetése Mi sem jellemzőbb az amerikai im­perializmus provokációs és uszító po­litikájára. mint az, hogy harcbavetették a magyar Nagy Ferencet és a hórváth fasizmus A koalíciós pártok elfogadták tárgyalási alapnak a munkás­pártok kormányprogramját I Ma fontos minisztertanács : a minisztériumok ú jabb csök­kentéséről és a főispáni karban történő változásokról Budapesti tudósítónk jelenti: A két munkáspárt korrrtány- ’ programjának közzététele után a koalíciós pártokban megindultak a tárgyalások a végleges program létrehozása érdekében. 'Hétfőn a Nemzeti Paraszt párt vezetősége elvi jelentőségű határozatában le­szegezte, hogy a munkáspártok közös programjával egyetért. A Peraszfpért önálló pontként kí­vánja bevenni a kormány pro­gramjába szövetkezeti életünk fej­lesztését. Ugyancsak hétfőn foglalkozott a Kisgazdapárt is a két munkás­párt által a többi koalíciós párfok elé terjesztett programmal. A pórt vezetősége elfogadta tárgyalási alapul a niunka- programmot, amelyet már tegnapi számunkban rész­letesen ismertettünk, A kérdés végleges rendezése ügyében ma, kedden délelőtt 10 órakor ül össze Dinnyés Lajos miniszterelnöki cl a koalíciós pár­tok vezetőinek értekezlete. Ezen az értekezleten döntést hoznak a programnak <1* államháztartási kiadások csökkentéséről szóló pontjaiban is. így a minisztériumok szá­mának újabb csökkentése, az óliamiitkárok kérdése és a főispáni karban tör-' ténő változások szerepel­nek a mai pártközi tárgya­lások anyagában, Fővárosi jólértesüll politikai kö­rök véleménye szerint iegfeljebb 30 államtitkára lesz a munka kor­mányénak. Az egyes törvényha­tósági városok és a hozzájuk tartozó megyék főispáni állásait ezentúl egy személlyel töltik be. £3S екзанягяшв» folytatott háborúba torkollott. A háború aranygalléros magvetői, szö­vetkezve a nyugati tőke uraival is­mét megjelentek és saskeselyüként kö­röznek az építeni vágyó, békeszerető népek feje fölött. Minden erőfeszí­tésük arra irányul, hogy a világot ketté hasítsák. Természetesen nálunk ahol még jelentékeny erői vannak a reakciónak, talajra talál ez a szel­lem. Nem tartozik ide, mert elméleti kérdés, hogy hibája vagy erénye-e a demokráciának, hogy nem a Jány Gusztávok szelleme vezérli. És annak ellenére, hogy a Vörös Hadsereg, a győztes „ellenség“ nem ellenségként, I nem „fogat fogért“ paranccsal jött § ide, mégis feltámadtak itt az összees-. | küvő, Jány-féle patkányok, a mili- ij tarista uszítók, hogy megkíséreljék | Mohács és Muhi tragédiája mellé mégegyszer odaállítani a voronyezsi magyar tragédiát. A magyar nép éberségén múlik, hogy a szabadon járó Jány Gusztávok ne fertőzhessék meg demokráciánk levegőjét. —о— vezérét, Macseket a délkelet- európai országok ellen. Nagy Ferenc és Macsek emlékira­tot nyújtottak át az UNO küldött­ségek brazil elnökének, amelyben ké­rik, hogy Magyarországot és a többi déíkeleteurópai volt csatlós államo­kat ne vegyék fel az Egyesült Nem­zetek szervezetének tagjai sorába. Nagyon jellemző a konzervatív körök tárgyilagos megítélésére a Va­tikán lapjának, az Osservatore Ro­mánénak az a megállapítása, hogy Nagy Ferenc nem magyar poli­tikus, hanem csak Washington árnyéka és politikai halott. Tito összefogásra szólít Tito marsall a jugoszláv Népfront 2. kongresszusán nagy beszédet mon­dott. Beszédében összefogásra szólí­totta fel a világ demokratikus erőit és népfrontot követel a világbéke megszilárdítására. Rámutatott Tito, hogy Ameriká­ban voltaképpen két egyforma párt van, mindkettőt az amerikai tőkések maroknyi csoportja irányítja. A nem­zetközi reakció, az amerikai pénz­mágnásokkal az élén, újra fel akarja éleszteni a fasizmust. Olyan a nemzetközi helyzet — állapította meg Tito —, hogy nemcsak az ország belsejében, hanem az egész világon össze kell fogniok a haladó elemeknek. Ezer tiszt hazatért Szerdán vagy csütörtökön várható Máramarosszigetről egy 1048 sje- X mélyből álló tiszti szerelvény érkezé­se, az alábbi fejérmegyei volt hadi­foglyokkal : Dr. Ellinger József, Lózsa Jenő, Gelencsér Sándor, De­meter Vilmos, Farkas József és Ré- czey István Szfehérvár, *• Bolgár miniszterek Budapestért Magyarországnak a délkeleteuró­pai demokráciákkal való szorosabb együttműködése és jóviszonya felé újabb lépés történt. A magyar-bolgár kulturális egyezmény megkötésére Budapestre érkezik Jugov bolgár bel­ügyminiszter Kazaszov kultuszmi­niszter társaságában. A bolgár, mi­niszterek budapesti látogatása és a kulturális egyezmény megkötése a két demokratikus ország kapcsola­tait és tradicionális barátságát hiva­tott szentesíteni.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék