Fehérvári Hírek, 1947. november (3. évfolyam, 250-273. szám)

1947-11-04 / 250. szám

ilí. évfolyam 250 г.гаш Ara 40 fillér 1947. november 4. Kedd Mai számunk tartalmából: пляятявгташшвшшшгяашаяшвжшшаватяявшшшшшшшшшшяшл A rémhír-razzia első fecskéi Igazolásra kerülők névsora Uj benzinrsndelet. — Uj textilárak Helyi és országos sporteredmények Sokan nyertek a Totón ,4ESFEHÉRVAR és fejér megye demokratikus napilapja Felelős szerkesztő: BERTALAN IMRE. 7 Vócsa Ferenc négyheti jogerős elzárását Pfeiffer Zoltán akadályozta meg A Bükéi—Papp-féle összeesküvés nyomozását is a fasiszta­mentő államtitkár szabotálta Pfetffer Zoltánnak, a szélsőjobbol­dal •vezérének egész fasisztamentő és bűnpártoló tevékenysége a nép- ügyészségi nyomozás során napfény­re került. Kiderült, hogy mint igaz­ságügyi államtitkár, Pfeiffer egész sor háborús és népellenes bűnös ügyé­ben szüntette meg a nyomozást. Most derült fény arra is, hogy Vócsa Ferenc emlékezetes bűnügyé­ben miért szűnt meg. az eljárás. A népügyészség megállapított*, hogy amikor Vácsát 4 heti elzá­rásra ítélték, Pfeiffer, mint ál­lamtitkár magához kérette az ügy iratait és azonnali per tár lést rendelt el. Ugyancsak Pfeiffer bűne a Bilkei- Papp-féle összecsküvési ügy elhúzó­dása. Most, ha az országgyűlés men­telmi bizottsága kiadja Pfeiffcrt, a tiépbíróság még november folyamán valamennyi bűnpártolásáért felelős­ségre vonja. Panamista igazgatót ítéltek el A budapesti törvényszék most hir­detett ítéletet Petrovics Simonnak, a Magyar Dohányjövedék helyettes igazgatójának bűnügyében. Petrovics nagyobb összegű pénzt fogadott el, 'Márkus József vállalkozótól, ennek ellenében versenytárgyalás nélkül ne­ki juttatta a Dohányjövedék szállítá­sait. A törvényszék Petrovicsot 1 és fél hónapi, Márkust 6 hónapi fog­házra ítélte. Internáltak két rémhirterjesztőt Lapzártakor jelentik: Budapesten az államvédelmi osztály őrizetbe vet­te Balló István cipőnagykereskedőt, aki 1944-ben a nyilaspárt tagja volt. Balló szinte hivatásszerűen foglalko­zott a reakciós rémhírek terjesztésé­vel, többször hangoztatta, hogy kü­szöbön áll az új világháború. Üzleté­ben azt hireszteltc, hogy azért nincs élelmiszer, mert zsidó csempészek külföldre viszik. Többizben tett szovjetellenes kijelentéseket is. Ugyancsak őrizetbevette az állam- védelmi osztály Dudás Mihály nagy­tétényi lakost, aki a svábokat dicső­ítette, kijelentette, hogy kár volt a földet tőlük elvenni és a telepeseknek adni. Kijelentette, hogy „ennek a kis­királykodásnak rövidesen vége lesz". Ballót és Dudást kihallgatásuk után a rendőrség internálta. ——ев ■ ■ ЯИ1 Protestánsellenes tüntetés Madridi jelentés szerint egy falan- gista katólikus szervezet tagjai beha­toltak egy madridi protestáns tem­plomba és elpusztították a templom berendezését. A falangisták minden értéket összeromboltak, a padokat felgyújtották, majd az utcára vonul­va követelték a spanyolországi pro­testáns egyház betiltását. Készül я panama-törvény az igazságügyben Az igazságügy minisztériumban megkezdték az úgynevezett „panama törvény" kidolgozását. A Magyar Kommunista Párt kormányprogram javaslata feladatul tűzte ki a közélet tisztaságának biztosítását, ennek ér­dekében készítik az uj törvényt. Felülvizsgálják minden közhiva­talnok és közéleti szereplő va­gyoni helyzetét, bevezetik itt is a vagyondézsmát az 1939 óta szerzett vagyonokra. A vagyonok eredetét 1944-ig vissza­menőleg vizsgálják felül. Akiről ki­derül, hogy vagyonát kijárások, vagy bűncselekmények utján szerezte, azonnal elbocsájtják állásából és bí­róság elé állítják. Megvizsgálják azokat a vagyono­kat is, amelyek ajándékozás utján Kerültek közéleti szereplők birtokába. Ha olyan cselekményért adták, a- mely a demokrácia erkölcsi tisztasá­gát veszélyeztetheti, a vagyont elko­bozzák, tulajdonosát pedig ajándék tiltott elfogadása miatt vonják fele7 lősségre. A vagyonokat felülvizsgáló bizott­ság tagjai köztisztviselők és köztisz­teletben álló közéleti férfiak lesznek, akiknek megvesztegethetetlenségéhez kétség sem férhet. A javaslat rövide­sen elkészül és az országgyűlés elé kerül. • • Halálosvégü vonatgázolás Fehérváron Halálos vasúti szerencsétlenség tör- felszállni, a lépcsőn megcsúszott és a tént péntek délután a Hosszusétatéri kerekek alá került. A vonat mindkét hídnál. Godó István hadirokkant lábát levágta. Kórházba szállítása földműves egy tolató vonatra akart közben a mentőautóban elvérzett. Az angol munkáspárt jobbra- hűzásának következményei Angiiéban vasárnap a községi képviselők egyharmadrészét vá­lasztották újra. A választásokon erősen előretört a konzervatív párt. A munkáspárt 641 mandátumot vesztett, ebből 614 et a konzerva­tívok javára. Churchill volt mi­niszterelnök a községi választá' sokon elért sikerein felbuzdulva, a választások után adott nyilat­kozatában parlamenti választáso­kat sürgetett. A munkás-párt bal­oldalénak képviselői a vereség okát Bevin imperialista külpoliti­kájában látják. Követelik, hogy a kormány olyan politikát folytasson, amely megfelel az angol nép ér­dekeinek. Ott. ahol a szociálde­mokrácia antikommunista vizekre evezett, természetes következmény a neofasiszta erők előretörése, ezt a francia példa is megmutatta. De ugyancsak francia példák mutat­ták meg, hogy a reakciós előre­törést csak a két munkáspárt egy­sége tartóztathatja fel. Maniu és »„Fekete subások“ A Maniu-félc román összeesküvő csoport tárgyalása Bukarestben to­vább folyik. A vasárnapi tárgyalási napon kihallgatták, a „Fekete subá­sok" nevű régebben leleplezett föld­alatti mozgalom vezetőjét, aki elmon­dotta, hogy állandó kapcsolatot tar­tott fenn Maniu Gyulával. Egyizben Maniu hozta őt össze Henderson amerikai hadnaggyal, akitől magyar, zsidó és szovjetellenes akciókra fegy­vereket kért. A román parasztpárt két volt mi­nisztere, — akik a Maniu ügyben szintén vád alá kerültek, — megér­kezett Washingtonba. A volt minisz­terek Amerikában Nagy Ferenccel az összeesküvő magyar miniszterelnök­kel is találkoznak. Wallace és Zarubin a békéről Zarubin, a Szovjetunió, londoni nagykövete szombaton beszédet mon­dott az októberi forradalom harmin­cadik évfordulója alkalmából rende­zett kiállításon. Hangsúlyozta, hogy a Szovjetunió békepolitikát folyta­tott eddig is, a békéért fog küzdeni ezután is. A szovjet nagykövet ki­emelte, hogy rendkívül fontosnak tartja a politikai és gazdasági kapcso­latok kiépítését minden békeszerető állammal, igy elsősorban Nagy- Britanniával is. Wallace, Roosevelt elnök 'egykori bizalmas munkatársa, aki most Ró­mában tartózkodik, nyilatkozott az egyik olasz lapnak. „Meggyőződésem — mondotta —, hogy a nemzetközi helyzet javult. A javulás jelének tar­tom az Egyesült Államok és a Szov­jetunió között létrejött megegyezést a palesztinai kérdésben és a háborús uszítás kérdésében. Ezek az esemé­nyek kedvező előjelek a látóhatáron gyülekezett fellegek eloszlatására". Tiltakozó tüntetések Északolaszországban ismét fellán­goltak a munkástüntetések és sztráj­kok. Genovában fél napos tiltakozó sztrájkot tartott a munkásság a tö­meges elbocsájtások miatt. Milánó­ban egyes üzemek dolgozói utcai tün­tetést rendeztek, mert a megállapított bérnek is csak felét kapták. Egész Északolaszországban egyre elkesere­dettebb a hangulat a kormány mun­kásellenes politikája miatt. De Gasperri miniszterelnök vasár­nap hosszas megbeszélést folytatott a köztársasági elnökkel. A megbeszé­lésen szóba került az északolaszor­szági munkás megmozdulások, a ma­gas árak és a munkanélküliség kér­dése is.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék