Fehérvári Hírek, 1947. december (3. évfolyam, 274-296. szám)

1947-12-02 / 274. szám

UL evioiyam 274 ч/.а.< mér f 1947. december 2. Kedd A békéért való küzdelem elsőrendű feladata minden nőnek — mondotta Kossá István a Szakszervezeti Tanács főtitkára, az első szakszervezeti nőkongresszu^on Andics Erzsébet a Magyar Kommunista Párt nevében szintén rámutatott arra, hogy a világbeke biz­tosításában nagy szerepük van a dolgozó nők­nek. — Az antwerpeni szociáldemokrata érte­kezleten éles vita fejlődött ki a nyugateurópai kommunista ellenes és a keleti baloldali sao- cialisták képviselői között. RATIKUS NAPILAPJA E4TALAN IM . * ЭЕДОчаавгПСММ Elhangzott az ítélet a lísztpanama vádlottal lelett Valamennyien pénzbüntetést kaplak — Kimondták a rehabilitációi — Újból letartóztatták Pelopotócjgkyékat A lisztpanama ügyének szombati tárgyalásán a vádlottak után kihall ! látták tanúként a közellátási felügye - őség és a forgalmiadóhivatal tiszt­viselőit. Somogyfoki Ferenc forg. adó főtiszt nem áhította határozottan, bogy Belopotóczky kapott a hivatal számára Zoltán Tibor által szerzett lisztből. Bognár László közellátási előadó sem tudott határozott vallo­mást tenni, mert, bár ő ellenőrizte a malmokat, az ügydarabok csak Győrffy László közellátási felügyelő aláírásával mehettek ki. Harsányt Jenő közellátási ellenőr tanúvallomása után dr. Kadácsy el­nök szünetet rendelt el a budapesti Győjtőfogházból elővezetett Papp Kornélia, Pétkó ]ános, Kukoda Ist­ván és Zoltán Tibor megérkezéséig. Szünet után Papp Kornéliát hallgat­ta ki elsőnek az uzsorabiróság. A munkásbiróság által 1 évi fogházra ítélt fia­tal tisztviselőnő nem tud felvilágosítást adni arról az 50 kiló lisztről, amelyet a nyomozás során nála talált fel­jegyzés szerint Pávits József vett át. Azt állítja, hogy minden feljegyzési Petkó utasítására készített. A következő tanú a 8 évi fegyház- ra ítélt Petkó János. Elmondja, hogy az Eppinger malmot 1946. elején Pávits József segítségével szerezte meg az Elhagyott Javak Kormány­biztosságától. Akkor kijelentette Pá- vitsnak, hogy szivességét honorálni fogja. Pávits azonban erre nem tar­tott igényt. Belopotóczkynak 200 kg búzát őrölt meg engedély nélkül, de megkapta az érte járó 160 forintot. Az elnök ezután sorra szembesíti a vádlottakat Petkóval, a szembesítések során mindent sikerül tisztázni : Pávits a szóba nforgó 50 kg lisztet nem vette át, azt az ő nevében a téglagyár munkásai ré­szére vették fel Petkó- tól a gyár újjáépítése alkalmából rendezett ünnepélyre. A lisztpanama fővádlottja, aki már a munkásbiróság előtt felelt bűneiért, nagyon nyugodtan válaszol a kérdé­sekre. Tudja, hogy az ő helyzetén már úgy sem lehet változtatni. Min­dent belemer, csak azt az egyet vonja kétségbe, hogy a forgalmiadókönyv­ből és a villanyszámlából meg lehetne állapítani az őrlés mennyiségét. Kukoda István Petkóhoz hason­lóan vall. Zoltán Tibor kijelenti, hogy a forgalmi adó­hivatalnak szerzett „fe­kete“ liszíböl Mohácsi a feljelentő is minden esetben Kaputt. Egyébként a hivatalban csak azok kaptak, akik jegyre kapják a lisztet, az önellátók nem részesültek belőle. Dr. Váradi Imre államügyész kéri a bíróságot, hogy olvassa fel a szak­értői véleményt. Dr. Miklós Géza védő ezt ellenzi, azzal az indokolás­sal, hogy azt már a munkásbiróság ú félretette, mert nem helytálló. Schnei­der Rudolf szakértői véleményében elmondja, hogy az alkalmi malom­ellenőrzéseknél szabálytalanságot nem tapasztaltak. Kijelenti, hogy ezt nem is lehet egyszeri vizsgálattal megál­lapítani, csalt akkor, ha 3—4 napig állandó ellenőrzést tartanak a ma­lomban és megfigyelik a beérkező A francia nemzetgyűlés ülése szombat este kezdődött, de még va­sárnap délben is folyt. Ennek az ülésnek kellett dönteni a Schumann kormány amerikai mintájú szakszer­vezetellenes törvényjavaslatáról. A javaslat korlátozza a sztrájkjogot, erősen megszorítja a munkásság gyü­lekezési és szervezkedési szabadságát. A sok vihart látott francia parla­ment falai között sem játszódott még le olyan forradalmi szellemű ülés, mint a most összehivott volt. Az éjszakai órákban súlyos vereke­désekre került sor. Az elnök felfüg­gesztette az ülést, hogy a megsérült képviselőket bekötözzék. Éjjel 3 órakor folytatták a tár­szekereket. 13-—20 vagónnyi tételek­nél 30 kg-os eltéréseket nem lehet észrevenni. Kocsárdiéknak nem lehe­tett tudomásuk a visszaélésekről. Azt, hogy i q gabonát mennyi energia- fogyasztással őröl meg a malom, nem lehet megállapítani, mert lehet köz­ben kukoricaőrlés, vagy üzemzavar is, amikor nem megy a rendes őrlőjá­rat, de fogyasztják a villanyáramot. A szakértő megesketése után került sor a perbeszédekre. Dr. Váradi ál­lamügyész a vádat fenntartja, vala­mennyi vádlottra példás büntetést ‘v Dr. Miklós Géza védő kéri, hogy Kovácsot és Kocsárdit mentsék fel a vád és következményei alól. A többi vádlottaknál enyhítő körül­ménynek kéri betudni, hogy mind­annyian beismerték cselekményüket, családos emberek, Pávits Józsefnek pedig reprezentációs kötelezettségei is voltak, amelyek kényszerítették az engedély nülküli lisztvásárlásra. Full- ner Antalnál enyhítő körülmény az, hogy nem saját céljára szerezte be a lisztet, hanem hadifogságból hazatért és Erdélyből menekült barátai felse- gélyezésérc. Dr. Báthori György, Holényi Oszkár védője védence fel­mentését kéri. Az utolsó szó jogán gyalásokat, amelyet a kommu­nista képviselők forradalmi da­lok éneklésével és az uj rabszol­gatörvény elleni tiltakozásokkal szakítottak félbe. Hamon kom­munista képviselő a javaslat el­leni felszólalásában kijelentette . „Önök kenyér helyett ólomgo­lyót akarnak adni a népnek." Schuman kormánya a munkásel­lenes törvény benyújtásával egyidő- ben megszakította a tárgyalásokat a szakszervezetekkel. Ugyanakkor meg­kísérelték a L’Humanité és a Ce Sóit cimü kommunista lapok betiltását. Mire azonban a rendőrség a lapok nyomdájához megérkezett, már mind a két lap megjelent és harcra hívta csak Pávits József kért szót. Hivatkozott arra, hogy 30 éve becsülete­sen dolgozik, soha nem feketézett, nem velutá- zott, amit tett, csak a családja érdekében telte, kéri, hogy legyen méltányos a biróság vele szemben. Este V2 7-kor hirdette ki az uzso­rabiróság ítéletét dr. Kadácsy Géz* tanácselnök. A biróság bűnösnek ta­lálta Kovács István, Pávits József, Belopotóczky József, Holényi Osz­kár és Fullner Antal vádlottakat. Kocsárdy Istvánt fel­mentették, Kovácsot 700, Páviísot 800, Be- lopotóczkyt 1000, Ho- lényit 400, hullnert 600 forint pénzbüntetésre ítélte a fehérvári uzso­rabiróság. YaHmertnyi vádlottnál kimondták a rehabilitációt. Az el­szenvedett vizsgálati fogsággal 340 forintot a büntetésekből kitöltött­nek vettek. Az ítéletek ellen az államügyés* semmiségi panaszt, illetve fellebbezés« jelentett be. A vádlottak és védőik megnyugodtak az ítéletben. * Lapzártakor kapott értesülésünk szerint a tárgyalás után a fehérvári törvényszék a szabadlábra helyezet* Belopotóczky Józsefet és társait vesz­tegetés gyanúja miatt előzetes letar­tóztatásba helyezte. fel a munkásokat a kormány ellen. Ennek megtorlásául a lapok szerkesz­tőségét és nyomdáját katonaság ét rendőrség szállta meg. EllentüntetésiH sokezres tömeg vonult fel a nyom­dák előtt a rendőrök ellen. A tömeget erőszakkal kellett szétoszlatni. A L’ Humanité egy titkos nyomdában különkiadásban újra megjelent a sztrájk folytatására buzdítva a mun­kásokat. Erre a kormány bejelentette hogy a kommunista újságok nem kapnak többé papirt. A központi sztrájkbizottság kiált­ványa megállapítja, hogy a most be­nyújtott törvényjavaslat elfogadása megsemmisítené a szabadságjogokat és a köztársaságot. Forradalmi állapotok Franciaországban Verekedések a nemzetgyűlésben a „rabszolgatörvény“ tárgyalásán — A kormány sortűzzel és lapbetiltással akarja letörni a sztrájkot

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék