Fejér Megyei Hírlap, 1980. május (36. évfolyam, 101-126. szám)

1980-05-21 / 117. szám

Tárlatnéző Káplár Ferenc: Samu Angyala Schopper Tibor: Szántás Két kiállítás, három alkotóművész Kedvtelés, átérzés, emlékezés Az egy-egy alkotót, művészeti korszakot vagy közös stílusú csoportot bemutató átfogó tárlatok mellett, melyeknek ren­dezésében a múzeum, az ifjúsági ház, illetve a dunaújvárosi és móri művelődési központok jeleskednek, egyre sikerülteb­bek az utóbbi időben megyénkben a szakszervezeti fenntar­tású üzemi kulturális intézmények kamarakiállításai. A na­pokban Székesfehérváron, a Videoton és az építők művelődé­si házában találkoztunk figyelemre méltó alkotásokkal. Az operatőr szobrai Káplár Ferencnek egy éven belül ez a második vendég- szereplése a Videotonnál. Legutóbb azzal keltett köve­tésre nem éppen ajánlott fel­tűnést, hogy Káplár Ferenc és gyermekei címmel családi ' bemutatót rendezett. Most főként fából faragott plaszti­kai művekkel van jelen. Érdekes, nem mindennapi pályát járt be eddig. Festő szakon végzett a Képzőművé­szeti Főiskolán 1963-ban, majd újabb főiskolára szánta el magát, rendező- és opera­tőrdiplomát szerzett, nyolc éve vezető operatőr a televí­ziónál. Szobrai, úgy tűnik, nemes kedvtelésből készült kísérleti munkák. A fát kitűnően is­meri, s látható élvezettel munkálja meg, festett gipsz­szel 1 és kerámiával is ügye­sen bánik, tetszetősen helyez el ékszerrátéteket, aranyozá­sokat. Nagy mértékben von­zódik a folklórhoz, népi hasz­nálati tárgyakhoz, a paraszt barokk templomdekorációhoz, de szívesen veszi át az afri­kai bálványfaragások vagy Kő Pál szobrászaténak egy- egy elemét is. Csak az a rettentő hiány­érzetünk, hogy sem az ele­gánsan kezelt anyagok, sem a hűen tükrözött és méltó példaképek nem árulnak el semmit abból, hogy ki is az a Káplár Ferenc. Fotók az Őrségről Ugyanebben a teremben Schopper Tibor fotói a műfaj objektívabb tulajdonságai el­lenére is jóval személyesebb megnyilatkozások. A technika tiszta és tökéletes, ami szinte magától értetődő, hiszen Schopper Tibor a fényképezés tanára az Iparművészeti Fő­iskolán. Ciklusa az őrséget járja be, Nyugat-Dunántúlnak ezt a tájban és hagyományokban egyaránt különös szépségű néprajzi szigetét. Mégis távol áll tőle, hogy skanzen- vagy rezervátum-hangulatot idéz­zen föl. A vidék és népe lel­kűidének mély átérzése jel­lemzi a nagy távlatú felvéte­leket. Az előadásmód festői- sége a fotózás hőskorára em­lékeztet, a komponálás és a képkivágás nyugodt arányai elgondolkodva szemlélődő al­katra vallanak. Schopper úgy tudja rögzí­teni egy magvető parasztasz- szony szóró és áldó mozdula­tát, olyan fény-árnyék rend­szerben láttatja az ódon bog­nárműhelyt, annyira sorsér- zékeltetően állítja a lóekés szántót a súlyos felhőfüggöny alá, hogy az első pillantásra meggyőzi nézőjét alapos té­maismeretéről, azonosuló rész­vétéről, sőt érdeklődést éb­reszt e letűnő és megmentés­re, megújulásra váró világ iránt, meggyőz róla, hogy fon­tos része magyar valóságunk­nak. Kopjafák, sírkövek A fényképezés egészen más ösvényein indult el a fiatal debreceni nyomdai fotós, Gervai Tamás. Fejér megyé­hez erős szálak fűzik. Né­hány éve itt teljesített kato­nai szolgálatot, a Pintér Ká­Gervai Tamás: Singer-illusztráció roly Fotóklubban vált tartós­sá érdeklődése a fotózás után, kiállítása az építőknél tehát tulajdonképpen visszatérés. A montázsokra épített fo­tógrafikát műveli, következe­tes gondolatiságról, finom motívumérzékenységről adva bizonyságot. Témái szinte ki­vétel nélkül fájdalmas emlé­keket idéznek meg, méghoz­zá olyan emlékeket, amelye­ket ő maga életkoránál fog­va nem élhetett át közvetle­nül. Mégis elhihetőek a kom­pozíciók, mert a mai fiatal­ság legjobbjaira jellemző lo­gikus mérlegeléssel és egyben a pusztítást gyűlölő érzelmi elkötelezettséggel vizsgálja a történelmet. Különösen a fasizmus áldo­zataivá lett zsidókat sirató mementói, az 1944-es puszta- vámi eseményekre, a Rajk- pörre emlékező grafikái, I. B. Singer regényéhez készített illusztrációi és a mohácsi csa­tamező kopjafáit női aktokkal ellenpontozó fotógrafikáit, valamint Chagall-montázsát éreztük sikerültnek. Fejlődé­sére bizonyára előnyösen hat­na, ha objektívjét olykor sa­ját jelenére is irányítaná. Á. Sz. J. A rádió és televízió mai műsora KOSSUTH RADIO 8.27: Űrhajósnak alkalmas. 8.5S: Beszélni nehéz. 9.08: A Stock­holmi Rádió énekkara énekel. 9.46: Kis magyar néprajz. 10.05: A mi világunk. 10.35: Válaszo­lunk hallgatóinknak. 10.50: Ze­nekari muzsika. 11.30: Lili. Rész­letek Hervé operettjéből. 12.35: Házunk tája. 12.50: Operasláge­rek. 13.20: örökzöld dzsesszmeló- diák. 14.18: Egy hegyaljai nóta­fa: Sivák Barnabás. 14.35: A Magyar fúvósötös felvételeiből. 15.10: MR 10—14 — Különkiadás. 16.10: Kritikusok fóruma. 16.20: Magyar előadóművészek. 17.07: Modern széncsata II. rész. 17.32: Orosz Júlia és Radnai György operafelvételeiből. 19.15: Csenki Imre: Rapszódia cigány népi dallamokra. 19.35: Kapcsoljuk a Zeneakadémia nagytermét. A Magyar Rádió és Televízió szim­fonikus zenekarának Goldmark- hangversenye. 20.15: Nékem nem térkép e táj. Kb. 20.35: A hangveersenyközvetítés folyta­tása. 21.30: Háttérbeszélgetés. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: Nicolai Gedda dalestje a Zeneakadémia nagytermében. 23.28: A Magyar Hanglemez­gyártó Vállalat Mozart felvéte­leiből. 0.10: Ihász Gábor tánc­dalaiból. PETŐFI RÁDIÓ 8.20: Indokína fél évszázada. 8.33: Idősebbek hullámhosszán. 10.00: Zenedélelőtt. 11.30: A Szabó csa­lád. 12.00: Lakatos Mihály népi zenekara játszik, Juzbasa László nótákat énekel. 12.33: Tánczenei koktél. 13.20: Rangon alul? Tóth Benedek írása. 13.30: Színes szőttes. 14.00: Kettőtől négyig. . . 16.00: Mindenki iskolája. 16.40: Mario Lanza énekel. 17.00: Nyolc rádió nyolc dala. 17.30: ötödik sebesség. 18.33: Barangolás régi hanglemezek között 18.58: Kere­kes János operettjeiből. 19.25: Faekével a toronyházak tővé­ben. Tallózás a világsajtóban Afrikáról. 19.45: A beat kedvelői­nek. 20.33: Válasz, (s) z. 21.25: Volt egyszer egy dal . . . 22.10: Kellemes pihenést! III. MŰSOR 9.00: Iskolarádió. 9.30: XIX. szá­zadi operákból. 10.30: A Nagy- kanizsai Dzsesszhétvége felvéte­leiből. 11.05: Wolfgang Stockmei­er orgonahangversenye a Nürn­bergi Nemzetközi Orgonahéten. 12.24: A Szovjet Rádió és Te­levízió szimfonikus zenekara játszik. 13.42: Glenn Gould sa­ját Wagner-átirataiból zongorá­zik. 14.30: Tosca. Részletek Puccini operájából. 15.15: Bach­művek. 16.50: öt földrész zenéje. 17.00: Iskolarádió. 17.30: Magnó­sok, figyelem. 18.15: Oleg Ka­gan hegedül, Szvjatoszlav Rich­ter zongorázik. 19.05: Iskolará­dió. 19.35: ,,Túl minden elmú­láson” A Magyar Rádió és az Üjvidéki Rádió irodalmi estje Szentesen. 20.35: A dzsessz tör­ténetéből — 65. rész. 21.15: Ni­kola Nikolov és Anna Tomova- Sintow operaáriákat énekel. 21.52: Hanglemezújdonság. BUDAPEST TV I 8.00: Idősebbek is elkezdhetik tv-torna (Ism.) (Sz) 8.05: Iskola- tv. Orosz nyelv (ált. isk. 5. oszt.) Úttörőtábor. 9.05: Kör­nyezetismeret (ált. isk. 1. oszt.) Veszélyben őket hívjuk (Sz) 9.35: Tv-óvi. Iskolaelőkészítő tanfolyam. Fut, robog a kicsi kocsi 10.05: Magyar nyelv (ált. isk. 3. oszt.) Szó-ra-ka-té-nusz (Sz) Legszebb város Piripócs. Melléknév fokozása. 10.20: Stop! Közlekedj okosan! A gyalogosok elsőbbsége (Sz) 10.30: Delta. Tudományos híradó (Ism.) 10.50: Anna Karenina Magyarul beszé­lő angol tv-filmsorozat X/3. rész (Ism.) (Sz) 11.45: Lehet egy kérdéssel több? Vetélkedőmű­sor (Ism.) 14.10: Iskola-tv. Orosz nyelv (Ism.) 14.30: Környezet­ismeret (Ism.) (Sz) 14.55: Ma­gyar nyelv (Ism.) (Sz) 15.10: Stop! (Ism.) (Sz) 15.20: Korok művészete. A reneszánsz Ma­gyarországon. 15.55: Kamera. A film szintaxisa II. 16.35: Hírek. 16.40: Nyugat-Norvégiai utazás. Osztrák útifilm. II. rész (Sz) 17.15: Kuckó (Sz) 17.45: Reklám. 17.50: ,.Életet az éveknek” Nyugdíjasok műsora. 18.20: Ki figyel oda? Riportműsor II. 18.45: Staféta. Tíz perc ifjúság. 18.55: A Közönségszolgálat tá­jékoztatója. 19.00: Reklám. 19.10: Idősebbek is elkezdhetik. Tv- toma (Sz) 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-híradó (Sz) 20.00: Hat év tör­ténelem. Szovjet—amerikai do­kumentumfilmsorozat XX/13. rész: Átkelés a Dnyeperen (Sz) 20.45: Csillagvárosi tanulmányút. III/2. rész: Munkahely (Sz) 21.15: Telesport. 1. Olimpia *80. Riport­műsor (Sz) 2. Nemzetközi olim­piai sportlottó sorsolás. 3. Olim­piai lottóműsor. Közvetítés Moszkvából, felvételről (Sz) kb. 22.45: Tv-híradó 3. (Sz) BUDAPEST TV II 20.00: Mély folyam. Fél óra a Komlói Spirituálé Együttessel. A pécsi körzeti stúdió műsora. 20.30: Régi zeneszerszámok. An­gol filmsorozat VI/2. rész: Fu­volák és sípok (Sz) 20.55: Tv- Híradó 2. (Sz) 21.15: Periszkóp. Fegyverkezés és fegyverzet korlátozás Európában. 21.45: Szolgálati út. Magyarul beszélő lengyel film. (Sz) osztrák tv I 9.30: Ország és emberek. 10.00: Iskolatelevízió. 10.30: Menekülés Nevadába. Film. 17.00: Az öreg malom. Bábjáték. 17.30: Bácsi­k.ám a Marsról. Filmsorozat. 17.55: Jó éjszakát gyerekek. 18.00: Flambdards. 18.30: MI 19.00: Osztrák képek. 19.30: Tv-híradó. 20.15: Boeing — Boeing. Film­komédia. 21.50: Sport. OSZTRÁK TV II 18.00: Francia nyelvlecke kez­dőknek. 18.30: Szájkosár nélkül. Ifjúsági magazin. 19.30: Tv-híra­dó. 20.15: centrál kávéház. 21.05: Riportfilm. 22.20: A férfi, akit szeretnek a nők. Film. BELGRAD TV I 17.10: • Magyar nyelvű Tv-napló. 17.35: Tv-naptár. 17.45: LÜliana és a többiek — gyermekműsor. 18.15: Külföldi dokumentummű­sor. 18.45: Zenebarátok. 19.15: Raizfilm. 19.27: Ma este. 20.00: Játékok határ nélkül — riport a városról. 20.05: Francia- ország: Játékok határ nélkül — szórakoztató műsor. 21.35: Válo­gatás szerdán. BELGRAD TV II 18.35: A névsorból töröltek visszatérése — drámasorozat. (Ism.) 19.27: Ma este. 20.00: Dráma. 21.15: Tegnap, ma. hol­nap. 21.35: Források — műsor a költészetről. 22.05: Hangver­seny bérleten kívül. SZLOVÁK TV I 8.55: Hírek. 9.00: Iskolatévé. 9.20: A hét könyvei. 9.25: Egy ház és lakói — ma — tévéfilm-sorozat 2. rész. 10.50: Iskolatévé. (Sz) 11.20: Hírek. 16.00: Békeverseny — 10. útszakasz. 16.55: A hét könyvei (Ism.) 17.00: Iskolatév.é. 17.30: Középszlov.ákiai magazin. (Sz) 18.00: a rendőrség naplójá­ból. 18.05: Hősök a célban — do­kumentumfilm. (Sz) 18.30: Vetél­kedőműsor. (Sz) 19.10: Esti me­se. 19.20: időjárásjelentés. 19.30- Tv-híradó. 19.50: Az olimpiai játékok történetéből — 5. rész. 20.30: Nemzetközi olimpiai sport­lottó. 21.45: Látogatás a Szovjet­unió olimpiai városaiban. 22.05: Tv-híradó. 22.35: Vilem Zavada — Portréfilm a cseh költőről. 23.00: Hírek. SZLOVÁK TV II 18.15: Hírek. 18.30: zenés szóra­koztató műsor. 19.25: Tv-torna. 19.30: Angol nyelvtanfolyam — 19. lecke. (Sz) 20.00: Hangver­seny. 20.30: Bratislava! Líra 1980 20.45: Matematika mindenkinek (Szí 21.45: Veszélyes nyomozás — NDK tévéfilm-sorozat. 6. rész (Ism.) 22.45: Tv-híradó. ÜJ MŰVELŐDÉSI KÖZPONT. Bonyhádon a közelmúltban nyitotta meg kapuit a Vörösmarty Mihály Ifjúsági és Műve­lődési Központ. A tizenötezer lakost számláló város új mű­velődési intézményében színházterem, szakköri és klubhe­lyiségek, kiállítóterem, hírlapolvasó és szakkönyvtárak vár­ják a különböző korú látogatókat. Képünkön: Üj lemezeket hallgatnak a fiatalok Könyvkiállítás Varsóban A magyar könyvkiadók legújabb kiadványait is be­mutatják a május 21-én megnyíló varsói nemzetközi könyvkiállításon. A Kultúra Külkereskedel­mi Vállalat — amely 25. al­kalommal képviseli hazánkat Európa e jelentős nemzetkö­zi könyvvásárán — 18 ma­gyar kiadó gondozásában megjelent több mint ezer könyvet állít ki. Az idegen nyelvű művek között bemu­tatja az Akadémiai Kiadó tudományos, a Corvina Ki­adó művészeti újdonságait, valamint 31 lengyel szerző magyar nyelven kiadott kö­teteit. A Hungaroton 200 le­mezét és az Editio Musica csaknem száz zenemű-kiad­ványát is a látogatók elé tár­ja. (MTI) Gyermekszínjátszók találkozója Mit jelent a gyerekek szá­mára egy ilyen találkozó? Ezzel a kérdéssel kerestem fel a Megyei Művelődési Központban, az első alka­lommal megrendezett megyei gyermekszínjátszó találko­zón részt vevő csoportok egyikét, hogy ők maguk, a gyerekek mondják el be­nyomásaikat az új kezdemé­nyezésről. Harsányi Béla, Hunics Andrea, Elcsics Ger­gely és az Ercsiből jött cso­port többi tagja készséggel elmondták: az volt a jó, hogy játszhattak egy nagy szín­padon, látták az ő produk­ciójukat, az Üssed, üssed bo- tacskámat; ők is láthatták másokét, na és azért volt jó, mert meg is barátkozhattak, meg is ismerkedhettek egy­mással. Mintha csak Kiss Zsuzsa, ennek a valóban jól sikerült találkozónak a házigazdája, szervezője fogalmazta volna meg a választ. Neki is éppen ez volt a célja: szakmai ta­pasztalatok szerzése, ismer­kedés és bemutatkozási al­kalom. — Ügy tervezzük — mond­ja —, hogy ezután is minden alkalommal meghívunk egy szakértőt, aki véleményt mond a produkciókról. Ezút­tal Mezei Eva, a Budapesti Gyermekjátékszín rendezője vállalkozott erre a feladatra. Mezei Éva valóban meg­fontolandó tanácsokkal látta el a tizenegy csoportot: a Münnich úttörőcsapat kis­dobosait, a II. Rákóczi Fe­renc iskola alsósait, az ugyancsak kisdobos sárbo­gárdiakat, a két bicskei cso­portot, az adonyiakat, ercsie­ket, seregélyesieket, az úttö­rőcsoportot is küldő II. Rá­kóczi és a Münnich iskola színpadát, valamint az Ifjú­sági és Űttörőház Gyermek­színpadát. Általánosságban kidolgozási problémák voltak csak az előadott darabokban. Ezt a találkozót, amelynek jelentőségét, talán a sárbo­gárdi csoportba tartozó ne­gyedikes kislány, Sárközi Erika fogalmazta meg a leg­pontosabban: — Azért volt jó, mert... mert nagy örö­met éreztünk benne ...

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék