Fejér Megyei Hírlap, 1982. április (38. évfolyam, 77-100. szám)

1982-04-14 / 86. szám

[ Gazdaság- és társadalompolitika || Rádió- és tv-müsor 1 Egy levél nyomában A sárkeresztesi óvodaügy A barátság ápolása A barátság elmélyítése nemcsak két ember sze­mélyes ügye. Barátság sí szövődhet népek kő­in zött, aminek már ha- [£ zánk és a környező or­szágok is számos tanúje­lét adták. A népek kö­zötti baráti szálak erősí­tésében jut feladat bő­ven a fiataloknak, a KISZ-tagoknak is. Erről tárgyalt nemrégiben a KISZ Fejér megyei Bi­zottsága, meghatározva a feladatokat a KISZ-szer. vezetéknek. Megyénkben szép pél­dái élnek a testvérme­gyei kapcsolatoknak. Nagyon sok fiatal járt már szovjet és bolgár testvérmegyénkben a testvérvárosokban. Jó kapcsolata van megyénk ifjúságának a Lenini Komszomol Vorosilov- grád megyei bizottságá­val és a Dimitrovi Kom­szomol Blagoevgrád me­gyei bizottságával is. A múlt esztendőben barátsági találkozón lát­ták vendégül a szovjet fiatalok egy csoportját a megyeiek, és jártak itt látogatók a bulgáriai testvérmegyéből is. A kapcsolat kölcsönös, hiszen a magyar fiata­lok közül is többen megfordultak már az említett megyékben. Volt a látogatások kö­zött egyszerű ismerke­dés, de volt szorgos épí­tőtábori munka, egybe­kötve kirándulással, or­szágjárással. A barátság ápolásá­ban további feladataik is vannak a KlSZ-szer- vezeteknek. A KISZ me­gyei bizottsága mindkét testvérmegyei szervezet­tel együttműködési prog­ramokban rögzíti a jö­vőben is a kétéves kap­csolat terveit. Egyre na­gyobb teret szentelnek a baráti ifjúsági szerveze­tek hétköznapjairtak megismerésére, különö­sen nagy figyelmet for­dítanak a Szovjetunió megalakulásának 60. év­fordulójára, illetve a Komszomol-kongresszus munkájának figyelem­mel kísérésére. Megyénkben zászló­szervezőversenyt is hir­detnek azoknak az alap- szervezeteknek, amelyek a barátsági munkában élen járnak. E munka tervei közt szerepel a magyar—szovjet barát­ságház programjaiban való aktív részvétel. A barátság ápolásának még számos kipróbált és újabb formája lehetsé­ges. A fiatalok az MSZBT-tagcsoportok tagjaiként vagy a nép­frontkörzetekben, együtt­működve a népfrontak­tivistákkal nagyon so­kat tehetnek a baráti népek életének megis­meréséért. A hazánkban működő barátsági há­zak, és kultúrközpontok ' programjai is számos le­hetőséget kínálnak fia­taljainknak. A KISZ megyei bi­zottságán elhangzottak csupán javaslatok, me­lyek segítségét nyújta­nak az alapszervezetek területi, üzemi, iskolai KISZ-bizottságok mun- - kájához. Ahhoz a barátsági munkához, amely előse­gítheti a békéért, a le­szerelésért, a világ né­peinek boldogulásáért vívott küzdelmet, amely­ből a tjatalok is részt vállalnak. K. K. Alig ezer lelket számlál Sárkeresztes. Ebből a község­ből adták fel azt a levelet, amely az óvodaügyet pana­szolja. Pontosabban azt, hogy tavaly szeptemberben kettő­ről egyre csökkent az óvodai csoportok száma. Az ügyhöz tartozik még, hogy a csoport­szám csökkenése miatt né­hány kisgyermek foglalkozta­tását (azokról a gyermekek­ről van szó, akiknek édes­anyja a második kicsivel gyes-en van) csak fél napra vállalták. Hozzá kell ten­nünk, hogy ez a városi óvo­dák helyzetével összehason­lítva — kedvező. — Miért szűnt meg egyik csoport? — ezt, sem a fél­naposok elhelyezését érezvén a lényegesebb problémának a kérdéssel a sárkeresztesi tanácselnököt Mészáros Já­nost, és az óvoda vezetőjét, Kecskésné Bebesi Zsuzsát ke­restem meg. — Az óvoda működésének kezdetén hatvan gyermeket, két csoportot, vettünk fel a már akkor is egycsoportosra méretezett intézménybe. Az 1981 szeptember közepétől érvényes határozat megszüle­tését — egy csoport zárolását Az alcsútdobozi közigazga­tási területen is rendszeres a társadalmi munkák, akciók és kommunista műszakok szervezése. Ebben fontos sze­repe van a szervező operatív bizottságnak is, hiszen elen­gedhetetlen a szükséges munka tervezése, előkészí­tése, koordinálása és irányí­tása. A múlt évben hat alkalom­mal szerveztek munkát és a három községben (Alcsútdo- boz, Felcsút, Tabajd) 3620 lakos vállalt valamilyen hasznos tevékenységet, ér­tékelhető megmozdulást. Al- csútdobozon megépítették a sportöltözőt és sikerült zúzott kővel elteríteni, feljavítani az Arany János, Dózsa György, Kossuth Lajos és az Úttörő utcákat. Felcsúton csinosították az óvodát, szé­pítették a közintézmények környékét, javították az uta­kat, járdákat és jelentős — a létszám csökkenése in­dokolta. A járási hivatal ha­tározata addig érvényes, amíg a három-hatévesek szá­ma ismét meg nem nő any- nyira, hogy két csoport mű­ködhessen — mondta a ta­nácselnök. — Most hány gyermek van az óvodában? — érdeklődtem a vezető óvónőtől. — A beiratkozottak száma negyvennégy. Jelenleg hu­szonkilenc gyermek van jelen. A kisebbek-nagyobbak ép­pen az udvarra készülnek. A foglalkoztató teremben terítik az asztalokat, a szomszéd he­lyiségben kicsi ágyak várják délutánra a gyermekeket. Egyébként ebbe az óvodába járnak a mohai apróságok is, és — kényszerűségből — az általános iskola alsó tagoza­tos napköziseinek — huszon­öt kisiskolásnak — itt tálal­ják, naponta az ebédet. — Hány gyermek kerül is­kolába szeptemberben? — Tizenhat. — S hány lesz az új óvo­dás? ároktisztító munkákat végez­tek. Tabajdon az új járdák építésében jeleskedtek. A lakosság, a gazdasági egységek, társadalmi és tö­megszervezetek, valamint in­tézmények múlt évben vég­zett munkája kétmillió fo­rintra értékelhető. Ez a se­gítség jól szolgálta a köz- igazgatás rendjét, tisztaságát, a település fejlődését, de eb­ben az évben még rendsze­resebb, mozgalmasabb társa­dalmi segítségre, kömyezet- szépítő munkára számítanak. A jó időt kihasználva meg­kezdték az intézmények, la­kóházak környezetének szé­pítését. Tervezik még az alcsútdobozi és felcsúti óvo­dák játszóterének teljes ki­alakítását. Tabajdon elenged­hetetlen a klubkönyvtár kör­nyezetének és az orvosi ren­delő udvarának rendezése. U. L. — Nyolc-kilenc. Kirepülés előtt aprólékos, gondos munkával vizsgálják a mé- heket a Győr-Sopron megyei Állategészségügyi Állomáson — Pedagógiailag milyen gondot jelent az osztatlan csoporttal való foglalkozás? — Itt a községben — a pa­naszos levelek híre szerint — nem ez a fő gond, hanem az, hogy a félnapos foglalkozta­tásban érintett szülők ké­nyelmetlen visszalépésnek te­kintik, hogy haza kell vinni­ük a gyermeket ebéd előtt. Ezt megértem, de sajnos a csoportszám kialakítása nem elhatározás kérdése. Ami az osztatlan csoporttal kapcso­latos nevelési gondokat illeti: a közösségi nevelés szempont­jából, azt mondhatnám, több az előnye, mint a hátránya ... Tévedés ne essék: az óvo­dai csoport megszüntetésé­nek sem a vezető óvónő, sem a tanácselnök nem örül, azt nem szorgalmazta. S igaz, hogy tíz-tizenöt gyermek foglalkoztatása lényegesen könnyebb, mint egy nagyobb létszámú csoporté. Nevelő­nek, gyereknek egyaránt. De ha már a körülmények taka­rékosságra késztetnek, a megváltozott lehetőségek tár­gyilagos elismerése, megérté­se az esetleges kényelmetlen­ségek elviselését is könnyeb­bé teszi. (Móré) Tavaszi irtóhadjárat Nagyon elszaporodtak Fe­jér megyében a fekete ve­tési varjak, amelyek nem csupán a vetésben okoznak kárt, hanem a fészekaljakat — a tojást, a fácán — és a fogolycsibéket — is pusz­títják. A MAVOSZ megyei intéző bizottságának intéz­kedései alapján most újsze­rű méreggel indult irtóhad­járat ellenük. A korábbi években sokan kifogásolták, hogy a varjak ellen használt mérgezett to­jások más hasznos madara­kat és emlősöket is elpusz­títhatnak. Ez a veszély már nem fenyeget; olyan szelek­tív méreggel ellátott tojá­sokat raktak ki a vadásztár­saságok tagjai a földekre, amelyek csupán a varjúfé­lékre hatnak, másfajta élő­lényt nem pusztítanak el. A „válogatós” hatású mé­regnek más előnye is van. A korábban használatos mé­reg ugyanis nagyon gyor­san végzett a varjakkal, így a tojások közelében rendszerint madártetemek hevertek. A varjú viszont meglepően értelmes madár, hamar sejteni kezdte az ösz- szefüggést és a később ér­kező varjak a tetemek lát­tán már gyanakodtak, nem ettek a mérgezett tojások­ból. A mostani méreg vi­szont lassan szívódik fel, így a varjak csak jóval ké­sőbb és másutt pusztulnak el. A megyei vadásztársasá­gok 32 ezer ilyen mérgezett tojást raktak ki a varjaktól leginkább fertőzött sík te­rületeken. A FEHÉRVÁR ÁRUHÁZ PÁLYÁZATOT HIRDET kultúrcikk osztályvezető-helyettes munkakör betöltésére. Szakirányú, középfokú végzettség szükséges. Gyakorlattal rendelkezők előnyben! Jelentkezés a Fehérvár Áruház személyzeti osztályán. . 3356 Kossuth rádió 8.27: Hangos, zenés olvasókönyv. 8.57: Tudomány és bűnüldözés. 9.12: Operaáriák. 9.43: Kis ma­gyar néprajz. 9.48: Nemzetközi Mesefesztivál. 10.05: Litera_túra. 10.35: Regále. Mesterházi Lajos hangjátéka. 11.28: Cherubini: D- dúr szimfónia. 12.45: Magvetők. 13.05: Operaslágerek. 13.35: Dzsesszmelódiák. 14.29: Miska bá­csi levelesládája. 15.05: Fauré: e-moll szonáta. 15.28: MR 10—14. 16.05: Kritikusok fóruma. 16.15: Szimfonikus zene. 17.05: Enged­je el a fantáziáját. 17.30: Népze­nei hanglemezsorozat. 17.44: Ré­gi híres énekesek műsorából. 19.15: Kilátó. 20.00: Farkas Fe­renc: A bűvös szekrény. Kétfel- vonásos vígopera. 21.30: Külpoli­tikai klub. 22,20: Tíz perc kül­politika. 22.30: paganini-művek. 22.45: Viták a filozófiában. 23.00: Fischer Annie zongorázik. Petőfi rádió 8.05: A magyar munkásmozga­lom dalaiból. 8.20: Tíz perc kül­politika. 8.35: Idősebbek hul­lámhosszán. 9.30: Válaszolunk hallgatóinknak. 9.45: Népdalok. 10.00: Zenedélelőtt. 11.35: A Sza­bó család. 12.05: Cigánydalok. 12.35: Tánczenei koktél. 13.30: Labirintus. 14.00: Kettőtől négy­ig... 16.00: Radnóti László mű­sora. 16.40: Fiataloknak! 17.30: ötödik sebesség. 18.35: Zenei Tükör. Népi zene. 19.45: A Soft Cell kettős felvételeiből. 20.35: Kedves Janet Rosenberg, ked­ves Mr. Kooning. 21.53: Barát; ság slágerexpressz. 22.23: Női ták. 23.20: Millöcker operettjei­ből. III. műsor 9.00: Újdonságainkból. 9.40: Ze­nekari muzsika. 11.05: Nagy mesterek kamarazenéjéből. 12.35: Spanyol dalok. 13.07: Magyar Irodalmi Arcképcsarnok. 13.27: „Énekeljenek a népek”. 13.59: Wagner: Az istenek alkonya. Háromfelvonásos zenedráma elő­játékkal. 16.02: A Syrius együttes „Az ördög álarcosbálja" című lemeze. 16.40: öt földrész zenéje. 16.55: Zenés játékokból. 17.30: Kapcsoljuk a 22-es stúdiót. 18.30: Operaáriák. 19.05: Beethoven: III. (Eroica) szimfónia. 20.00: Madrigálok. 20.15: Külföldi tu­dósoké a szó. 20.30: A Beatles együttes összes felvétele — XII/9. rész. 21.26: Szolcsányi György zongorázik. 22.28: Lézerofónia. 23.08: Zenei panoráma. Budapest tv I 8.00: Tv-toma. (Ism. Sz) 8.05: Iskola-tv 9.50: Stop! Közlekedj okosan! (Ism. Sz) 10.00: Delta. (Ism. Sz) 10.25: A hölgy nem iszik, nem dohányzik, nem flörtöl, csak fecseg. Magyarul beszélő francia film. (Ism. Sz) 11.45: Lehet egy kérdéssel több? (Ism.) 14.00: iskola-tv 16.20: Hírek 16.25: Erdősor utca 19. Magyarul beszélő NDK tv-film. (Sz) 18.05: „. . . testvéri megértés . ...” Dokumentumfilm a Cse- madok munkájáról 19.10: Tv-torna. (Sz) 19.15: Esti mese. (Sz) 19.30: Tv-híradó. (Sz) 20.00: Radványi Ervin: Valahol Oroszországban. tv-játék (Sz) 21.10: A hét műtárgya, Kemstok Károly: Lovasok a víz­parton. (Sz) 21.15: Hatvanhat. Vendég: Nagy Richárd, az MTV elnöke. (Sz) 22.15: Dixie tanár úr. Házigazda: dr. Benkó Sándor. (Ism.) 22.40: Tv-híradó 3. (Sz) Műsorajánlat 18.05: „...Testvéri megér­tés ...” Dokumentumfilm a CSEMADOK munkájáról. Hol tart a magyar nemzetiségiek ügye, milyen a nyelvművelés, a művelődés állapota? ízelí­tő a csehszlovákiai magyarok kulturális szervezetének, a CSEMADOK-nak működésé­ről. Készítették: Forray Ti­bor, dr. Hálák László, Milan Hodas, Juhász Zsuzsa, Neu­mann László, Srankó Géza, dr. Milan Stehlik, Szűcs Lász­ló. Budapest tv II 20.00: Falusi esték. (Sz) 21.00: Tv-híradó 2. (Sz) 21.45: Képmagnósok figyelem! Magazinműsor. (Sz) Moszkva tv I 13.55: A Kalina Énekegyüttes műsora 14.25: Szóljatok harsonák! 14.55: Sakk-iskola 15.25: Hazám — az én sorsom — Dokumentumfilm 16.15: Filmkoncert 16.45: Ma a világban 17.00: Ember és törvény 17.45: Arcod verejtékével — 2. rész 19.00: Időnk 19.35: Találkozás az operával Osztrák tv I 10.35: Chandar, a fekete leopárd. Amerikai film. (Ism.) * 17.00: Gyermekműsor 17.30: Wickie és az erős emberek. Raj zf ilmsorozat 17.55: Jó éjszakát gyerekek 18.00: Rendőrségi ügyelet 1. .$ Filmsorozat 18.30: MI 19.00: Osztrák képek 19.30: Tv-híradó 20.15: A cirkusz világa. Amerikai film 22.25: Hírek Osztrák tv II 18.00: Ország és emberek 18.30: Lou Grant. Filmsorozat 19.30: Tv-híradó 20.15: Szerdai kulturális híradó 21.05: Riportműsor 22.20: Ferry Radax sorozat (2.) 22.45: Ludwig Wittgenstein. Film 23.30: Hírek Jugoszláv tv I 16.00: Video-oldalak (Zg) 16.10: Hírek (Zg) 16.15: A mese ideje — gyermekműsor (Zg) 16.45: Jugoszláv kosárlabda­bajnokság 18.15: Tv-naptár (Zg) 19.30: Tv-napló 20.00: Szórakoztató szerda 21.30: Komoly zene (Bg) 22.15: Tv-napló Jugoszláv tv II 18.45: Nem kötelező — dokumentumadás (Bg) 19.30: Tv-napló 20.00: Találkozások — . kulturális adás 20.45: Zágrábi körkép (Zg) % 20.45: Huszonnégy óra (Bg) ' 21.05: Színházi előadás Szlovák tv I 9.20: Óvodások műsora. 9.40: Zitek építész pere — tv-já­ték (Ism.) 17.00: Szakmunkástanulók mű­sora (Ism.) 17.30: Képek a szovjet nép éle­téből. 18.00: Autósok, motorosok — ma­gazinműsor. 19.30: Tv-híradó. 20.00: NSZK—Csehszlovákia ba­rátságos nemzetek közötti labdarúgó-mérkőzés. Szlovák tv II 16.40: Az űrrepülés problémáiról és jelentőségéről. 17.10: Forromontiek öröksége — olasz filmdráma. 19.30: Francia nyelvtanfolyam — 32. rész. 20.00: Rachel veszélyben — angol bűnügyi film. ■ í m ALBAFAL Gyorsaság - csekély élőmunkaigény Ára telepünkön gépkocsira rakva: 8 cm vastag lap 180 Ft/m2 10 cm vastag lap 225 Ft/m2 ALBA REGIA ÁLLAMI ÉPÍTŐIPARI VÁLLALAT ____ IPARI FŐMÉRNÖKSÉG m 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, Seregélyes! u. 84. ■ Telefon: 12-981/330; 14-351/320; iXL3Á 3é€iA Telex: 21-371. 2515 Alcsút, Felcsút, Tabajd A környezet széDÍtéséért

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék