Evangélikus gimnázium, Felsőlövő, 1920

A felsőlövői ág. hitv. ev. főgimnázium a* 1020—21-lk tanévről. Szerkesztette: NÉMETH SÁMUEL, igazgató. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□DDDaaaaDDaaaaaaDaDaaaoaaDDDDaaaa I. A tanintézetek kormányzása. Az 1920—21-ik tanévben a tanintézetek kormányzó testületéi a követ­kezők voltak: A) Iskolai nagybizottság. Elnökök : Beyer Theophil, főespe­res, Pranger János, egyházmegyei felügyelő. Tagok: a) a dunántúli ág. h. ev. egyházkerület részéről kiküldve: Geisztlinger Pál, Ulreich Pál, Seregély Béla, Freyler Lajos, Friedrich Gusztáv Adolf, Schneller Aurél dr. b) Felső­lövői egyházközség részéről : Stamm Lajos dr. B) Iskolai kisbizottság (tagr jai a nagybizottságnak is). Elnök: Beyer Theophil, főesperes. Tagok: ű) Hivataluknál fogva : Németh Sámuel, főg igazgató, Stettner Aurél, tanító­képzőint. igazgató, Unger Káioly és Legányi Dezső internátusi felügyelők, Neubauer János, bíró. b) A tanári testületek részéről mint képviselők ki­küldve : Graiziger Kornél, Stettner Markó a főgimnázium, Gesell Mihály a tanítóképzőintézet részéről, c) Felsölövő egyházközség részéről : Kurz János egyházgondnok, Unger Mihály pénztáros, Neubauer János György, Posch Tóbiás, Polster János, Rehling János, Schranz Mihály, Unger Mátyás. — Kegyelettel emlékezünk meg Rátz Sámuel elhunytáról, aki hosszú éveken keresztül volt iskolabizottságunk buzgó tagja. II. A tanári testület. A tanári testület a következő tagokból állott : L Alexy Lajos . . . Tanári évei­nek száma : . . 15 8 Nikodemusz János Tanári évei nek száma . 13 2. Balázs Lajos . . . . . 20 9. Pahr Alfréd . . . . 3 3. Graiziger Kornél . . 42 10 Putsch Alfréd . . . . 8 4. Harsányi Gyula . . . . 11 11. Stettner Marko . . . . 23 5. Kovács’Jenö . . . . 21 12. Ulreich Vilmos . . . . 2 6. Legányi Dezső . . . . 15 13. Wallner Ernő . . . 6 7. Németh Sámuel . . . . 18 Dr. Palkó János róm kath hittanár helyett Knotz Ferencet nevezte ki a szombathelyi róm. kath. püspök. Bejáró hitoktatók: Bajcsy Gyula felsőőri református lelkész, Blau Bódog városszalónaki rabbi.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék