Figyelő 16. (1884)

Jakab Elek: Aranka György és az erdélyi nyelvművelő és kéziratkiadó társaság

276 Aranka György és az erdélyi nyelvművelő és kéziratkiadó társaság közlök azon különbséggel, bogy a mely neveket a Társaság mun­kás tagjai névsorában elősoroltam, azokat az általános jegyzék­ben x) nem ismétlem. ref. pap fordításokban, Seelman Károly requisitor és sen. K.-Fehérváron szép for­dításokban, Szendrei Dávid gálfalvi ref. pap fordításokban, ifj. dr. Pataki ter­­mészetvizsgálásában, Prof. Miller és Tertina N -Váradon minden szép tudomá­nyokban, ref. Prof. Hari Péter Szigeten tudós levelezésre, Prof. Schedius Lajos- és Mérei Sándor Pesten a széptudományokban, Mészáros Ignác ugyanott a szép­­fordításokban. Mindszenti Sámuel és Prof Varga Márton Komáromban szépfor­dításokban. Ocsotvszky Pál Becsben tudós levelezésben. VI. Helybeliek. Gr. Teleki Mihály, helybeli elölülő, gr. Haller Zsig­­raond. tiszt. Cserei József plébános az egész literaturában. Prof. Antal János ha­sonlóképen, Dr. Kovács József és Dr. Horváth a természetvizsgálásban, gr. Tol­­dalagi László, Sala Mihály, Szentpáli Elek — a directioban, Prof. Zilahy Sámuel hasonlóképen, Prof. Csernátoni Sámuel vice-secretárius. Prof. Dózsa a törvényes dolgokban, az ABC-éjében mindeniknek kivan szolgálni. Aranka, exdirector. A kormányzó által sajátkezüleg ez van rá írva: Servit pro notitia. (Le­véltári jegye nincs. Ez a kormányzó elnöki levéltárába való, csak ide került.) *) A Magyar Társaság tagjainak nevei. Abel Károly, Almást József de Ladány et Török-Szent-Miklós, Miskolc, Almási Pál, exc. Ángyán Já­nos, debreceni diák, Aranka Dániel és Ferenc. B. Bánfü Klára, özv. gr. Bethlen Lászlóné, Bacsinszki András excellt.munkácsi püspök, Basa István prof., Batthány József exc. erdélyi püspök, gr. Béldi Vencel, Benkő József köpeci pap, Benkö Mihály enyedi professor, Berzenczei János, Eerzenczei Pál, üebr. distr. tábla bírája, Bethlen Dániel gr., Bethlen Imre gr., Bethlen Karolina özv. gr. Bethlen Sándorné, Bethlen Krisztina özv. gr. Kendefü Elekné, Bethlen Pál gr. exc., Beth­len Zsuzsána gr. Teleki Domokosné, Bethlen János gr., Biró Gábor Csik-Mada­­rason, Biró Sándor, Bodola, enyedi prof, Bodor Pál, Boér Sándor, Borosnyai L. Simon, Bölöni Sámuel, ágens, Brunswik Gab. concip., Burján Mihály kanonok. Csató .Mihály, Csató cons. Szigeten, Cseh Ferenc, szentkatolnai, Szatmármegye II. alispán N.-Váradon, Cserei Farkas ifj. Krasznán, Cserei Farkas gub. secr. Cserei Imre szebeni pleb., Csernátoni P'erenc, itélőmester. Czina János Rév-Ko­­márorn főbírája, Cziráki gr. Budán, Csizi István főstrázsamester, Tokajban. D’Andoj Dávid Imre, Darvas Lőrinc, cons. Budán, Demény Antal pesti uni­­vers. prof., Dési Gábor, Dienes Sámuel ágens, Domokos Antal b. kapitány, Dun­­das minorita praesidens Miskolcon. Eder Károly, Szeben, Elek Márton, meleg­­földvári pap, Eszterházi János gr. exc., Etienne, prof. Egy árva. Ferenczi András marosvásárhelyi plébános, Fikker Ferenc, Főldváry Druzsiána, gr. Teleki Mi­­hályné, Fronius cons, brassói bíró. Gáti István, szigeti ref. prof., Gáspár Pál, szenicei szatmári-negyei főjegyző, Gombási István, Gräser Dávid, sárosi pap, Gyárfás Elek, Gyulai Elek, brassói adj. commissarius, Gyújtó Sándor, v. isp., Görög Demeter Becsben, gr. Haller Antal, ifj. Pesten, Hatvani István, Várad-OIaszi. Harkányi, tordai pap, Henter Antal báró, Herepei, enyedi prof., Herepei szász­városi pap, Horányi Elek piarista Pesten, Horváth Zsigmond Pesten. Ibrányi Farkas és János, Imreh Domokos, Josinczi Sándor báró, lzekuc, szebeni palik. Kármán, Kasza András, Kazinczy Ferencz, Keglcvich György gr., Kemény Simon b. exc., Kendefü János gr., Kendefü Ráchel gr. özv. gr. Bethlen Gergelyné, Kenderessi Mihály, gub. secr., Keszthelyi László piarista rector Kolozsvárott, Kis István, budai könyvkötő. Kommen, Koppi p. piar. prof. Pesten, Kozma Ferenc, Kövér Sándor pataki juris profess. Lakatos p. prof. Mártonfü József cons, és püspök, Mátyus István és Máté mindkettő dr. Major István sennyei, Méhes György, kolozsv. prof., Mihálcz Adám, Rév-Komáromban, Miklós István, Mikola István, rév-komáromi volt rector, Molnár Borbála Sáros-Ujhelyen, Molnár János, Mózsa László főstrázsamester, Musnai József, Müller cons. Zalatnán. Nagy Mi-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék