Film Színház Irodalom, 1942. július-december (5. évfolyam, 27-52. szám)

1942-08-14 / 33. szám

PÜNKÖSTI ANDOR A MADÁCH SZÍNHÁZ ÚJ ÉVADJÁRÓL Pünkösti Andor Toronyi Imre Felkerestük Piinkösti Andort, a Madách Színház igazgatóját, hogy elbeszélgessünk vele az elmúlt szín­házi év sikereiről, a leszűrt tanulsá­gokról ée arról, hogy mik a tervei az új évaddal kapcsolatban. A nép­szerű igazgató nyakig van munká­ban: új darabok kéziratai, rendezői példányok és más hasonló árkusok és füzetek borítják el körülötte az asztalt, sőt a székeket is. Mindezek ellenére Pünköeti Andor szívesen állt rendelkezésünkre és a Madách Szín­ház új évadjáról a következőket mondotta: _A közönség az én számomra a dolgok elején sem volt meglepetés, hiszen kritikus koromban gyakran hangoztattam azt a meggyőződése­met, hogy a közönség szebbet, érté­kesebbet akar, mint amit a szín. házak egyrészétől kapott. A Madách Színház elmúlt esztendeje igazolta ezt a meggyőíződésemet. A közönség bírja a legnehezebb színházi kosztat is. És most megyek tovább azon az úton, melyen elindultam. Nem hi szem, hogy rossz ösvényen járnék, mert a kis színháznak ma ötször Bozóky István annyi a bérlője, mint tavaly volt■ — Mi a művészi programjai — Érzésem szerint a színháznak hozzá kell szólnia az élet összes ak­tuális problémáihoz. Nem propa­gandaelőadásokra gondolok, hanem azoknak a lelki megrezdüléseknek. bizonytalanságoknak, útkereséseknek és tévelygéseknek drámai megszólal­tatására, amelyekben a mai ember a szebb és jobb életformát keresi. Az életnek nemcsak nagy, de kis problémái is vannak, sőt ezek az egyénre nézve sokszor jelentéke­nyebbek a legnagyobbaknál is. Pro­bléma-darabjaink sorát Darvas Jó­zsef falusi színműve nyitja meg, címe: »Szakadékok«. Utána Felkai Ferenc történelmi tárgyú darabja következik: a »Potemkin«. Amennyi­ben sikerül megnyitnunk az akadé­miai színházat, ott legelőször Thúr zó (jreguss Zoltán Gábor »Utolsó akkordok« című da­rabja kerül bemutatásra. Az- igen érdekes munkának Wagner Richard a hőse. A külföldi szerzők közül Chia- relli vagy Pirandello egy színmüve kerül sorra, gondolunk Letrace, Giro- doux és Hermann Bahr egy-egy da­rabjára is. A klasszikusokból Shakes peare »Vízkereszt«-jét és «Hamlet«- Mihályfi Ernő jét vettük programba, továbbá Mo- Fáykiss Dóra Herétől a »Nők iskolác-ját. Termé­szete sen egyes darabok sikerétől függ, hogy teljes egészében bevált­hatjuk-e ezt a prograinmot. Mi szí­vesen eleget teszünk ígéretünknek, do még szívesebben örvendünk egy- egy darab tartós sikerének. — Milyen az új együttes? — A múlt szezónban már kiala­kult a Madách Színház törzsgárdája. Vezető színészeink belátták, hogy az úgynevezett sztár-rendszer aláássa, sőt megbénítja a színház működé­sét. így azok a színészek és színész­nők, akik bekerültek a sztárok első vonalába, a jövőben is, velem Danis Jenő Várkonyi Zoltán Deésy Mária Puskás Tibor Felek y Sári Szaka is Zeitéin együtt, a legalázatosabban kívánják Gajzágó Denlse ~~m— szolgálni a Madách Színház legfőbb célját: az igazi művészetet, irodal­mat, kultúrát. Társulatunk teljesnek mondható. Férfiak:- Daniss Győző, Greguss Zoltán, Mihály fi Ernő, Pus­kás Tibor, Szakáts Zoltán, Tapolczay Gyula, Toronyi Imre, Várkonyi Zol- Tapolczay tán. Ezekhez csatlakoznak a fiata- Dosvay Gyula labbak léspedig: Bózoky István, Katalin Fáradt, ránco­sodó arcbőr fel- f r i ssítéséhez : SPECIAL HORMON CREAM No. 101 Száraz arcbőr táplálásához: SKIN FOOD CREAM Frissítő hatású pórusossz e- húzó arcvíz: SKIN TONIC KÉSZÍTI és FOR­GALOMBA I10ZZ> ‘■ITAQyTl?! IT7 parfümériák A IVU ^ Ai I Ej ÍJ 1 I A KEX A KÉPVIS1 , VIDK- KÉPVIKKUÜKK Ml Nagy Emmi Senuycy Vera Serényi Éva Stilyok Mária Soós Lajos, Bakács Gábor, Kéry Gyula és a volt leventeszínész, Mády-Szábó Gábor. Nők: Szelecsky Zita, Sennyey Vera, Sulyok Mária, Turay Ida. A fiatalabbak közül a Kolozsvárról szerződött Szende Mária, a tehetséges és érdekes Ilos- vay Katalin, Deésy Mária, Feleky Sári, Gajzágó Denise, Fáykiss Dóra, Szeleczky Zita Serényi Éva, Szemere Vera és Nagy Emmi. Természetesen az idén is fenntartjuk a fiatalok megfelelő továbbképzésére a Madách Színház »Studió«-ját. — Mit vár igazgató úr az új szezontól? — Sokat. A mi közönségünk tudja és érzi, hogy kis színházunkat mű- Szemere A era vészi munkájában milyen célok és érzések hevítik- A Madách Színház közönsége átérezte törekvéseink tisz­taságát és ezt honorálta is. Az együttes a legáhitatosabb munkával hálálhatja csak meg a közönség támogatását. ____________ A program, melyet Pünkösti An- szeaidő Mária dór elmondott, valóban kitűnő. S hogy a programból az év folyamán valóság lesz, arra garancia a Ma­dách Színház elmultévi teljesít­ménye, amely a IV. Henrik és a Nero előadásával sok mindent pó­tolt, ami a többi' színházak színpadai­ról sokszor — erősen hiányzott: igaza drámát, vérbeli színház-szagot. Turay Ida ■■1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék