Film Színház Muzsika, 1957. július-december (1. évfolyam, 8-33. szám)

1957-10-11 / 22. szám

Örök visszatérés C octeau Trisztán-film- jének címe nemcsak a téma örök visszatéré­sére utal. Az író szerint az örökké visszatérő hely­zetek teremtik a hasonló emberi kapcsolatokat, ger­jesztik az ismerős, örök szenvedélyeket. Ezzel ma­gyarázza, miért elevení­tette meg a XX. század kereteiben a Trisztán-le- gendát. Ez a magyarázat azért elégít ki, mert köl­tő szólaltatja meg a szo­morú szerelem legérzé­kenyebb húrjait, és mert a dráma szerkesztésében nagyon jártas író teremti még a modern társada­lomban megismétlődő tra­gédia indokolt feltételeit. Nagybátyjának szerez fe­leséget Patrice (Trisztán) s hogy útközben 6 maga szeret bele a korban is inkább hozzá, ülő leány­ba — kell-e ehhez varázs­ltán S maga a bűvszer, amelyet Nathalie (Izolda) megbocsátó mosollyal fo­gad el nevelőanyjától, — nem csoda, nem bűvölet, egyszerűen csak szerető­ből fakadó időtlen, falusi bdbonaság. Hogy mégis hat az ital, egymásba sze­ret a két fiatal, — az ital­ban van-e a varázslat, vagy a szemükben? A le­Az »örök visszatérés" szerelmespárja. (Madelelne Sologne és Jean Marals) genda szerint t adtukon kívül ürítik ki a bűvös poharat, a végzet itatja ki velük. A filmben az egyik családtag, a gyengeelméjű gnóm keveri italukba a méregnek vélt bűvös csep­peket, hogy irigységből, lakAsberendeléct, motorkerékpárt, villany hűtőszekrényt ■■ V ilBiirSiilla ksb|Bb£ it nyerh«t . MÉH sorsjátékén bosszúvágyból a szép ro­konok életére törjön. Az „örök visszatérés”-t vagy tíz évvel ezelőtt már játszották nálunk — a klasszikus francia filmek között foglal helyet emlé­kezetünkben. Most pedig, miután magyar költők is megjelenítették számunk­ra — színpadon — a kelta legendát, különös élmény viszontlátni egy másik — már ismerős — szintén modem nyelvű változatot. Jean Delannoy, a rendező, a mű eredetéhez és Coc- teauhoz méltóan, klasszi­kus zártságba fogta a tör­ténetet, éppen „csak” a film eszközeivel hozzá­téve a maga költészetét. A tornyos kastélynál és a tengerparti halászfalunál hitelesebb keretet aligha 1Ő

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék