Film Színház Muzsika, 1958. július-december (2. évfolyam, 27-52. szám)

1958-11-07 / 45. szám

aával meg nem elégedő em­bernek bolondsága.’' Pesten 1791 május 14-én oöU az első Moll éré előadás. Színre de­rült: „A tetetett beteg". 2. Rekesztő kortina volt a neve az 1794-es évekig a színházi függönynek, de a „kárpit” elnevezést Is használták. Az előadás végét a sugókönyv- ben így jelezték: .,A kárpit legördíti • 8. M. jeligére üzenjük. A ..Csínom Palkó” (Farkas Fe­renc—Dékány Ahdrás) ősbe­mutatója 1950 januárjában volt a rádióban. (Huttkal Éva, Sárdy János). Egy évvel később pedig az Erkel Szín­házban. (Zental Anna, Sárdy János.) • Ismeretlen zene jeligére: „A váratlan vendég" című film kísérőzenéjének szerző­je Francis Chagrin. Sándor jeligére: 1. az „ör­vényben” című film férfifő­szerepét Jacques Sermas ját­szotta. A „Fekete dosszié" főszerepét Jean Marc Borg. Gregory Peck, a „Római va­káció” című filmben ját­szott. Az „Apák és fHk"-ban a fiú szerepet Sandrot Rug­ger e Marchi, a „Szerelem és fecsegés'• fiú főszerepét pedig Gerontmo Meynler alakította. Az UNITALIA Filmnél ér­deklődjék: Róma Via Sistína 91. 2. Bródszky Miklós zene­szerző nemrégiben fejezte be a Metro Filmgyár egyik újabb fümjének — „Tízezer hálószoba” Tenthousená bedrooms" — zenéjét. A Metro-Goldwyn Mayer Stú­diós, Hollywood, Col. USA továbbítja a hozzá írt leve­leket. Kétségbeesett Jean Marais. rajongók”-nak. „Három a kislánynak”, „Diákok”-nak. 1. Értesüléseink szerint J. M. nem lett gyilkosság áldozata. 2. Nem érte autóbaleset. 3. Nem nősült meg. 4. Nem tu­dunk budapesti útitervéről 1 „Műszaki Jeligés” levél­írónk kérdezi, hogyan lehetne mozigépész. A képesítéshez hat hónapos tanfolyam elvég­zése szükséges. A tanfolyam iránt a Kandó Kálmán hír­adás és műszeripari techni­kumban érdeklődjék: Buda­pest, VIII., Tavaszmező utca 15—17. Mielőtt bármihez Is kezdene, tájékozódjék: nem telitett-e ez a munkakör. AMARILU JELIGÉRE: Az ária szerzője Gíuliu Caccini, olasz zeneszerző (1550—ltlt). Kezdetben a firenzei udvar szolgálatában állt, mint éne­kes. 1604—5-ben Párizsban vendégszerepeit óriási siker­rel, lányával, Francescdval együtt, aki ugyancsak neves énekes és komponista volt. Caccini tagja volt a híres fi­renzei Cameratának, s egyi­ke az újkori énekstílus és opera megteremtőinek. Leg­jelentősebb mű ve a „Nuove Musiché” című dal és mad­rigálsorozat. * CÍMEK következnek. Kínát színészek — Filmstú­dió of Peking, vagy Film­stúdió of Sanghaj. Egyipto­mi művészek — Slndlkat De Slnema, Kairo, Egypt. Szovjet színészek — Minisz- tersztvo Kultur! SZSZSZR. Moszkva. Keletnémet színé­szek — DEFA Deutsche Film A. G. Berlin, Babelsberg. Nyugatnémet színészek — Prisma Filmwerlelch, Mün­chen, Forstenriedter str. 73. Gustav FrOhlichnek a kivet­kező címre írhatnak olva­sóink: Deutsche Export­Union, Frankfurt, Frieden­strasse 8. sz. cJ&ütai ÍPati az öffcpakúz művésznője- mondja: ~£h csak SÄXEPIIEp HáOSÓysCff-t használok FILM SZÍNHÁZ MUZSIKA Művészeti hetilap. — Megjelenik minden pénteken. — Főszerkesztő: Lenkei Lajos. — Fele­lős ikladó: Sala Sándor, a Lapkiadó V. Igazgatója. — Szerkesztőség és kiadóhivatal: VH„ Lenin tort. 9—11. Tel.: 221—293, 221—285. — Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a Posta Központi Hírlap Irodánál í(Bp., V., József nádor tér 1.) és bármely postahivatalnál. Előfi­zetési díj negyed évre 30 forint. Csekkszámlaszám: egyéni: 81048, közületi 61 068. 12335/2 Zrínyi Nyomda, Budapest. Felelős: Bolgár Imre. 39

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék