Film Színház Muzsika, 1958. július-december (2. évfolyam, 27-52. szám)

1958-09-26 / 39. szám

Az esztrád megnemesítéséért A papa: az Állami Hang­verseny- és Műsorigazgató­ság. Három leánya van: a komoly zenei műsorokat lebonyolító Országos Fil­harmónia, a nemzetközi kapcsolatokat ápoló Kon- certlroda és a prózai, va­lamint a könnyű műfajok­ban dolgozó Országos Ken­dezó Iroda. Ennek igazga­tója Karádi Jolán, művé­szeti vezetője Romhányi József. (Azért mondtuk el mind­ezt bevezetőül, mert a volt Filharmóniából sarjadt szervezet felépítését még azok sem Ismerik ponto­san. akiknek elsősorban tudniok kellene: a színé­szek.) Pedig most önálló társulatot is szervezett1 az ŐRI. Tagjai a következők: Balázs János. Béres Fe­renc, Boros Jolán, Czigány Judit, Faragó Vera, Har­kányi Ödön. Kömyei La­jos, Lehoczky Éva, Máthé Jolán. Mednyánszky Ági, Miklós Kata, Mucsi Sán­dor. Nagy Béla. Slmor Er­zsi, Tallós Endre. — A társulatszervezést — mondja Karádi Jolán — az tette szükségessé, hogy a színházakkal foiyt állandó egyeztetési problémák meg­szűnjenek, hogy a társu­lat lehetővé tegye a folya­matos ,,üzemeltetést". . . Ez a sivár szó ezúttal nagyszabású művészi prog­ramot fed. Az ŐRI munka­helye a Bartók-terem és — az egész ország. A Bartóki- terem legfőbb feladata: itt mutatják be a vidékre in­duló műsorokat. Tehát afféle művészeti műhely­nek készül. De saját cél­jaira is tart bemutatókat, elsősorban például Hu- bay—Stravinsktj—Kästner három egyfelvonásosát, amelyekkel október 10-étől kezdve sorozatosan lépnek a közönség elé. A cél: az esztrád műfaj megnemesi­tése. (— A lejáratott „esz­trád” szót nem Is szeretjük — mondja a rendező.) És elsőrendű kultúrpolitikai feladatuknak tekintik, hogy behatoljanak a vidék kul­turális szempontból fehér foltjaira, az Alföld és a Dunántúl kis falvaiba, amelyekben a vidéki szín­házakkal és a Déryné Ál­lami Színházzal történt egyeztetés alapján jó szín­vonalú szórakoztató műso­rokat visznek és amelyek­be a helyi erőket — pél­dául a zene- és énekkaro­kat — is bekapcsolják. A műsorok összeállításánál igyekeznek eleget tenni a vidéki Igényeknek, vagyis a műsorok kialakításánál figyelembe veszik az alul­ról Jövő kívánságokat. A Bartők-teremben és más budapesti kultúrtermek­ben előadandó műsorokon kívül állandóan nyolc-tíz műsortípus áll készenlét­ben. hogy a vidéki meghí­vásoknak eleget tegyen, ha a buszviszonyok engedik... Mert az ORI-nak a most rendelkezésére álló kevés és rossz busszal nehéz lesz nagyvonalú programot le­bonyolítania. A társulat élén Időről- időre vendégművészek lép­nek majd fel. .Az ŐRI Igyekszik új tehetségeket útjukra indítani. (A leg­frissebb felfedezett egy Bérezés Tibor nevű. szép- hangú táncdalénekes, aki a Kelényi-zenekarral máris sikerrel mutatkozott be.) Az ŐRI az év végéig négyszáz előadás tartását tervezi. Reméljük, a nagy szám és a mögötte húzódó jóízlés, hozzáértés és becs­vágy eléri célját: Budapes­ten a miniatűr műfaj istá- polása, vidéken a szóra­koztató műsorokban a nép­szerűség és az ízléscsiszo­lás szempontjainak össze­egyeztetése. (sz.) .SzámnU Heznfl. mami Beszélgetés Illés György Kossuth-díjas operatőrrel A kik még jól emlé­keznek a némafil­mekre, vagy akik most látják egyiket- másikat, a Filmmúzeum műsorán, azok feltétlenül észreveszik, hogy ha e fil­mek mondanivalója, ren­dezői stílusa, színészi játé­ka el is avult már, képeik drámai kifejező ereje, a képkompozíciók harmó­niája ma sem vesztett ér­tékéből, ma is gyönyör­ködtet. A világ mai film­termésének jelentős részé­ből éppen ez a képi kifeje­ző erő hiányzik, ami bi­zony a filmszerűség rová­sára megy. Erről a problémáról be­szélgettünk a legilletéke­sebbek, az operatőrök egyi­kével, Illés György Kos- suth-díjassal. — Az operatőri művé­szet mai fejlettségének alapjait a némafilmben kell keresnünk — mon­dotta. — Ez természetes is, hiszen az író gondolatait a színészek nem mondhat­ták el, az érzelmek kife­jezésére nem kereshettek szavakat, a cselekmény ki­fejtését nem segíthette elő a dialóg. Mindezt a kife­jező színészi játék mellett a képkomponálásnak, a közeli és távoli képek megfelelő váltásának kel­32

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék