Film Színház Muzsika, 1959. január-június (3. évfolyam, 1-26. szám)

1959-01-30 / 5. szám

HÍREK NAGYSIKERŰ TANCMO- VESZ-bált rendezitek január 25-én. vasárnap a Tiszti ház­ban. Az éjszaka fénypontja egy remek pamfletműsor volt. Címe: fgy táncolnak ők. Az Operaház balettkara, az Állami Népi Együttes, va­laminél a Duna-együttes tagjai adták elő a pamflet- tet. A csehszlovákiai nyitrai Területi Színház a győri Kisfaludy Színház vendége­ként Magyarországon Ját­szott. A nyitraiak Győr me­gyében mutatták be tudásu­kat, majd Budapesten meg­tekintették több fővárosi színház előadását. JEAN LOUIS BARRAULT, aki a múlt évben színpadra vitte Kafka ..KastéHy" cí­mű színmüvét, elhatározta, hogy megfilmesíti a Kafka müvet. A külső felvételeket júniusban a Kárpátokban kezdik forgatni. AZ „ARANY SAS” című Indiai táncot Zaurbek Raj- bajev kazah művész mutatta be decemberben Moszkvában a kazalt Irodalom és művé­szet második ünnepi hete al­kalmából. 26 kazahsztáni művészcsoportnak több mint 1200 tagja mutatta be tudá­sát a szovjet főváros közön­ségének. Képünk a Szovjet­unió című folyóiratból való. melynek magyar nyelvű ki­adása immár második évfo­lyamába lépett. A folyóirat sok érdekes cikket, képes ri­portot közöl a szovjet szín­házi-. film- és zenei világ­ból A most megjelent Ja­nuári számban például na­gyobb cikket olvashatunk Igor Iljinszkijről, a neves szánművészről, a Kalevalá­ból készített, színes szovjet­finn filmalkotásról és a pe­kingi Központi Kísérleti Ope­ra együttesének szovjetunió­beli látogatásáról. PÁRIZS LEGNAGYOBB varieté színházában, az Al- hambrában márciusban ba­lett formájában mutatják be Edmond Rostand „Cyrano de Bergerac” c. színművét.!!?) A POZSONYI ÜJ SZÓ rész­letesen foglalkozik a Szent Péter esernyője című ma­gyar-csehszlovák kopro­dukcióé filmmel. Többek kö­zött ezeket írta: „Ha nem is tartjuk azonban ezt a filmet kiváló művészi alkotásnak, jószándékú munkának igen. Ehhez nemcsak a rendező, hanem a kitűnő magyar és szlovák színészek többnyire kifogástalan alakítása is hozzájárult." AZ ELSŐ SZAGOSFILMET forgatja Jack Cardiff a kö­zeljövőben Spanyolország­ban. A film címe: „Rejtel­mes illat”, témája: a rend­őrséget a tettes álltai hasz­nált parfüm vezeti egy gyil­kosság nyomára. A BUSÓJÁRÁSRÓL, a so- kácok farsangi népszokásá­ról forgatnak filmet Mohá­cson a Budapest Filmstúdió munkatársat. A JUGOSZLÁVIÁI pulai filmfesztivált nemzetközi jel­legűvé akarják tenni. A Ju­goszláv Szövetségi Végre­hajtó Tanács közművelődési és kulturális titkárságának film bizottsága javasolja, hogy a fesztivált ezentúl ne nyáron, hanem télen rendez­zék meg, mert a filmszíné­szek többsége a nyár fo­lyamán fokozottabban van igénybevéve. ÉRDEKES FILMEKRE buk­kantak Rochester városában. A tekercsek Edison, a nagy amerikai feltaláló és tudós tulajdonát képezték és abból az Időből származnak, amikor Edison az általa létesített ..Cinetoskop” nevű filmstú­dió vezetője volt. A PANNÓNIA FILMSTÚ­DIÓBAN feliratozzák a „Gyűlölet lángjai” című szovjet—bolgár koprodukclós filmet, amelynek témája Di­mitrov lipcsei pere. - Egy bűntény körül bonyolódik a „Vihar kapujában” című ja­pán film, amely szintén fel­irattal kerül a magyar kö­zönség elé. — Rövidesen be­mutatásra kerül Femandel „Alvajáró Bonifác” cimű filmje és a „Varsó messze van” című Izgalmas lengyel repülőtörténet. A „Pér a vá­ros ellen” című olasz film szinkronizálási munkálatai Is elkezdődtek. X A LENGYEL FILMSZÍN­HÁZAK nagy sikerrel vetí­tik a „Hamu és gyémánt” című filmet, a „Csatorna” rendezőjének, Andrzej Waj- dának új alkotását. A kritika és a közönség véleménye szerint a fiatal rendező az utóbbi idők egyik legjobb filmjét alkotta meg. A „Ha­mu és gyémánt” főszereplő­je egy fiatalember, az ellen­állás bátor hőse. KAZAN ISTVÁN rendező megkezdte Illés Béla „Szi­várvány” című, a Magyar Tanácsköztársaságról írott drámájának próbáit. A főbb szerepeket Ajtay Andor, Bitskey Tibor, Földényi László, Sütő Irén, Sulyok Mária Játsszák. Landler Je­nő alakját Deák Sándor for­málja meg, Kun Bélát Pá­los György, Lenin halhatat­lan alakját Győrffy György személyesíti meg. A mikrofon előtt Lapozgatunk a televízió színházi közvetítés-tervei­ben . . . (Ezek még csak ter­vek, változás lehetséges!). Salome az Operaházból, Sze­relmes Istenek a Bábszínház­ból, Lumnáciusz Vagabundusz a sz inlaka démlsták előadá­sában, Bahcsiszeráji szökő­kút és Az eladott menyasz- szony Prágából, Tartuffe a Katona József Színházból, a Vidám Színpad új műsora stb. stb. Ritkán hallott operát kap­nak február 8-án, vasárnap délután a Rádióhallgatók: Wolí-Ferrari A négy házsár- tos című háromfelvonásos dalművét, az olasz rádió elő­adásában. Behár György—Király De­zső—Romhányi József Sarok­ház című operettjét február 7-én, szombaton mutatja be a Kossuth-rádió. A „prima­donna” — Gyenes Magda, a „bonviván" — Mucsi Sán­dor. A Magyar—Szovjet Barát­sági Hónap kezdetén új fel­vételben mutatja be a Rá- dlószinház Borisz Gorbatov Apák Ifjúsága cimű drámá­ját, illetve annak Munkácsy Magda által készített rádió- változatát, A termékeny rádiószerző, Hegedűs Géza „A medve bő­re” címmel verses rádiójá­tékot irt az ijfúsági műsor részére.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék